Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

P

P

P – škol. skrátka pre: prednáška (forma výučby).

p. a.

p. a. (per annum) - [latin. skr.] za rok.

p. b.

p. b. - bank. skrátka pre: percentuálne body.

Pacient dispenzarizovaný

Dispenzarizovaný pacient – zdrav. osoba, ktorej zdravotný stav je aktívne a systematicky sledovaný lekárom - špecialistom pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania. Osoba je dispenzarizovaná na základe rozhodnutia jej zdravotnej poisťovne na návrh poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Pakt stability a rastu

Pakt stability a rastu (Stability and Growth Pact) – má slúžiť ako prostriedok na zabezpečenie zdravých verejných financií v tretej etape Hospodárskej a menovej únie v záujme vytvorenia priaznivých podmienok pre cenovú stabilitu a silný udržateľný rast prispievajúci k tvorbe pracovných miest. Na tento účel pakt stanovuje, že členské štáty si určujú strednodobé rozpočtové ciele. Vymedzuje tiež konkrétny postup pri nadmernom deficite. Pakt sa skladá z uznesenia o Pakte stability a rastu prijatého na amsterdamskom zasadnutí Európskej rady 17. júna 1997 a z dvoch nariadení Rady, a to z (i) nariadenia (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1977 o sprísňovaní dozoru nad rozpočtovými pozíciami a o dozore nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii v znení zmien a doplnkov nariadenia (ES) č. 1055/2005 z 27. júna 2005 a (ii) nariadenia (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1977 o urýchlení a vyjasnení implementovania postupu v prípade nadmerného deficitu v znení zmien a doplnkov nariadenia (ES) č. 1056/2005 z 27. júna 2005.

Palpitácie

Palpitácie - zdrav. zvýšený tlkot srdca, nepríjemne vnímaný zo strany postihnutého jedinca.

Panarícium

Panarícium - zdrav. hnisavý zápal prsta, ktorý často vzniká znečistením drobnej ranky v okolí nechtového lôžka.

Pancytopénia

Pancytopénia - zdrav. pokles všetkých krviniek v krvnom obraze.

Pandémia

Pandémia - zdrav. masívna epidémia, ktorá nemá priestorové obmedzenie, to znamená že postihuje veľmi širokú geografickú oblasť (minimálne celý kontinent) a zvyčajne aj veľkú časť populácie.

Pankreas

Pankreas - slinivka brušná.

Panna

Panna - žena, ktorá ešte nemala pohlavný styk a ktorá si zachovala panenstvo.

Papiere cenné

Cenné papiere - listiny pred stavujúce pohľadávky vlastníkov voči vystavovateľovi týchto listín. Vznik, trvanie, plnenie a zánik pohľadávky sú viazané na tento cenný papier. Bez neho nemôže vlastník požadovať u spokojovanie svojich nárokov. Dlžník môže odoprieť plnenie záväzku, ak nie je predložený cenný papier. Možno ich členiť napríklad:
podľa druhu práva na: 1) vecné práva (pozemkové a hypotekárne úpisy), 2) dlžnícke záväzky (obligácie, zmenky, šeky, vkladné knižky, bony), 3) členstvo alebo podiel (akcie), 4) dispozičné práva (skladovací list, konosament);
podľa prevoditeľnosti na: 1) doručiteľa, 2) rad (prevoditeľný rubopis), 3) meno (prevoditeľné dedičstvo);
podľa spôsobu emisie na: 1) hromadne vydávané (akcie, obligácie), 2) individuálne vydávané (zmenka, šek, vkladná knižka);
podľa úročenia na: 1) pevne úročiteľné (obligácie, vkladné knižky), 2) s premenlivým úrokom (akcie), 3) neúročené (dispozičné cenné papiere).

Papila

Papila - zdrav. papila optického nervu čiže terčík optického nervu je miesto výstupu zrakového nervu zo sietnice.

Papula

Papula - zdrav. chorobný útvar vyčnievajúci nad úroveň okolitej kože.

Paracentéza

Paracentéza - zdrav. prepichnutie telovej dutiny alebo orgánu a vypustenie obsahu. Napr. punkcia brušnej dutiny na diagnostický účel alebo s cieľom odstrániť veľké množstvo nahromadenej tekutiny a odľahčiť pacientovi.

Paradentóza

Paradentóza - zdrav. chronické ochorenie, postihujúce ďasná, kosť zubného lôžka a závesný aparát zubov (ten fixuje zub ku kosti). Postupnou deštrukciou postihnutých štruktúr sa zuby uvoľňujú, obnažujú sa krčky, začínajú sa kývať a v horšom prípade vypadávajú. Príznakmi paradentózy sú zápaly ďasien, krvácanie ďasien, svrbenie, zápach z úst, pohyblivosť zubov, zuby citlivo reagujúce na teplo, chlad, sladké a kyslé jedlá, zdurené ďasná, ktoré postupne odhaľujú zubné krčky a iné.

Parafunkcia

Parafunkcia - zdrav. také aktivity žuvacieho systému, ktoré neslúžia žiadnemu funkčnému účelu, ako napr. rozomieľanie potravy.

Paranoja

Paranoja - zdrav. psychóza s bludnými myšlienkami, ktorých obsahom je najmä pocit prenasledovania.

Paraplégia

Paraplégia - zdrav. úplne ochrnutie polovice tela, väčšinou dolnej.

Parenterálny

Parenterálny - zdrav. podávaný inou cestou než cez tráviaci trakt.

Parestézie

Parestézie - zdrav. poruchy citlivosti, pocity mravčenia najmä na koži končatín.

Parita centrálna

Centrálna parita - výmenný kurz mien jednotlivých členov ERM II voči euru, okolo ktorého sú definované hranice fluktuačného pásma. Centrálna parita pre slovenskú korunu bola stanovená 28. novembra 2005 na úrovni 38,4550 Sk za 1 euro s fluktuačným pásmom ±15 %.

Parlament európsky

Európsky parlament - jeho 626 poslancov zastupuje občanov členských krajín EÚ. Podieľa sa na legislatívnom procese v rôznom rozsahu, v závislosti na tom, kto má v procedúre prijímania jednotlivých zákonov EÚ prednostné právo. V rámci Hospodárskej a menovej únie má parlament najmä poradné kompetencie. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva však predpokladá výkon určitých postupov pred Európskym parlamentom, ktorými sa zabezpečuje demokratická zodpovednosť ECB (predkladanie výročných správ, všeobecné rozpravy o menovej politike, podávanie správ príslušným parlamentným výborom).

Partnerstvá obchodných kanálov

Partnerstvá obchodných kanálov - market. dohody a postupy členov obchodných (distribučných) kanálov, upravujúce objednávanie a fyzickú distribúciu produktu cez kanál konečnému spotrebiteľovi.

Pasáž

Pasáž - zdrav. kontrola priechodnosti a tvarových zmien tráviaceho traktu v časových intervaloch (po 3 a 12 hodinách) po vypití báryovej kaše, ako kontrastnej látky.

Pásma ochranné

Ochranné pásma – legislatívne vymedzené zóny (oblasti) za účelom ochrany jednotlivých historických pamiatok, prírodných a technických prvkov, alebo ich okolia pred negatívnymi účinkami.

Patent

Patent - právne chránený vynález; výlučné právo na zaobchádzanie s vynálezom; exkluzívne práva na výrobu produktu alebo súvisiace technológie, resp. na jedinečné riešenie, ktoré chránia držiteľa zákonom stanovený čas.

Patogénny

Patogénny - zdrav. choroboplodný. Schopný vyvolávať vznik ochorenia.

Patológia

Patológia - zdrav. vedný odbor zaoberajúci sa chorobnými procesmi a zmenami v tele organizmov.

Patologický

Patologický - zdrav. chorobný. Akýkoľvek nefyziologický proces.

Paušál

Paušál - market. pevné určená úhrnná suma platieb, poplatkov.

Pavúčnica

Pavúčnica - zdrav. arachnoidea, prostredná z troch mozgových blán, ktoré obaľujú centrálny nervový systém.

Pažerák

Pažerák - 20-25 cm dlhá rúra, zabezpečujúca spojenie s hltanom a žalúdkom. Prechádza medzipľúcie a bránicu, dostáva sa do brušnej dutiny a nasadá na žalúdok. Posúvaniu potravy napomáhajú peristaltické vlny.

Pedikulóza

Pedikulóza - zdrav. zavšivavenie.

Pedofil

Pedofil - zdrav. jedinec sexuálne zameraný na deti vo veku od 5-12 rokov. Pedofila vzrušuje nezrelosť objektu (chýbanie pubického ochlpenia a pŕs u dievčat), veľmi dobre si rozumie s deťmi, preto často pracuje v škole alebo v detskom tábore. Pokiaľ je takýto jedinec zameraný na dospievajúce dievčatá, označujeme ho pojmom hebafil, ak na chlapcov, efebolil.

Pedofília

Pedofília - zdrav. sexuálne zneužívanie detí dospelými jedincami.

Pelagra

Pelagra - zdrav. ochorenie spôsobené nedostatkom vitamínu označovaného ako kyselina nikotínová alebo niacín.

Peniaze

Peniaze - market. aktívum všeobecne prijímané ako prostriedok obchodnej výmeny. Môže mať podobu napríklad bankoviek a mincí alebo jednotiek uložených na predplatených čipových kartách. Ako peniaze slúžia i krátkodobé vklady v bankách. Podľa ekonomickej teórie majú peniaze tri funkcie, sú: 1) zúčtovacou jednotkou, 2) platobným prostriedkom a 3) prostriedkom uloženia hodnôt. Zabezpečenie optimálneho plnenia týchto troch funkcií je úlohou centrálnej banky. Túto úlohu plní tým, že udržiava cenovú stabilitu.

Pepsín

Pepsín - biol. enzým tvorený bunkami žalúdočnej sliznice, schopný búrať bielkoviny v žalúdku.

Percepcia

Percepcia - market. vnem, vnímanie, chápanie - proces, v ktorom jednotlivec vyberá, organizuje a interpretuje informácie a vytvára zmysluplný obraz sveta; proces dávania zmyslu prichádzajúcim podnetom.

Perikard

Perikard - zdrav. dvojitá membrána pokrývajúca srdce.

Perimyelografia

Perimyelografia (PMG) - zdrav. zobrazovacia metóda na vyšetrenie spinálneho kanála pomocou kontrastnej látky.

Perineum

Perineum - zdrav. hrádza. Oblasť medzi pošvovým vchodom a análnym otvorom.

Perióda

Perióda – biol. viď Menštruácia.

Perióda trhová

Trhová perióda - market. životný cyklus výrobku na trhu - od etapy jeho zavedenia na trh až po ústup z trhu.

Periost

Periost - zdrav. okostica. Membrána pokrývajúca povrch kostí, ktorá sa podieľa na udržaní ich životných funkcií.

Peristaltika

Peristaltika - pohyby čriev transportujúce obsah v nich.

Peritonitída

Peritonitída - zdrav. závažný zápal, väčšinou infekčný, peritonea čiže membrány vystieľajúcej vnútro brušnej dutiny a obklopujúcej vnútrobrušné orgány.

Pero svetelné

Svetelné pero - rúrka s fotobunkou používaná na redigovanie textu, uloženého v počítači a zobrazovaného na obrazovke.

Perorálny

Perorálny - zdrav. prijímaný per os, teda ústami.

Personál

Personál - market. súhrn zamestnancov, kolektív zamestnancov, zamestnanci.

Persuázia

Persuázia - presviedčanie.

Petechie

Petechie - zdrav. drobné bodkovité kožné krvácanie.

Perverzia

Perverzia (perverznosť) - zdrav. sexuálna zvrhlosť, pri ktorej perverzný jedinec vyhľadáva zvrátené sexuálne aktivity.

Perverzita

Perverzita – zdrav. viď Perverzia.

PFI

PFI - peňažné finančné inštitúcie.

PFPT

PFPT - podielové fondy peňažného trhu.

pH

pH - zdrav. záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových iónov v roztoku. Jeho hodnota vyjadruje stupeň kyslosti alebo zásaditosti roztoku.

Pharynx

Pharynx (hltan) - lievikovito rozšírená rúra, ktorá je súčasťou tráviacej aj dýchacej sústavy. Delí sa na nosovú časť (nosohltan), ústnu časť a hrtanovú časť. Medzi hrtanom a hltanom je hrtanová príchlopka (epiglotis), brániaca preniknutiu potravy do dýchacích ciest.

PH

PH – škol. skrátka pre: priebežné hodnotenie – klasifikácia stanovenej úlohy (ukončenie štúdia v jednotlivom semestri).

PHP

PHP - [angl.] I.T. skriptový jazyk prevádzkovaný na serveroch s operačným systémom Linux; umožňuje vytvárať napr. stránky zamerané na elektronické obchodovanie, databázové systémy, vyhľadávače, atď.; je to alternatíva k ASP, ktoré je väčšinou prevádzkované na serveroch s operačným systémom Windows.

Pigmentácia

Pigmentácia - biol. zhnednutie kože ako reakcia na slnečné žiarenie.

Pilotáž

Pilotáž - druh tlmočenia, pri ktorom jeden tlmočník tlmočí z málo známeho jazyka do bežnejšieho jazyka, z ktorého ho následne tlmočia iní tlmočníci pre poslucháčov do ďalších jazykov. Pilotáž sa používa pri kabínovom tlmočení na konferencii s viacerými jazykmi. Pilotný jazyk je ten, ktorému rozumejú všetci členovia tlmočníckeho tímu a ktorého prostredníctvom tlmočia vystúpenia rečníkov, ktorí hovoria jazykom, ktorému niektorí tlmočníci nerozumejú. Príklad: rečník má prejav v švédčine, tlmočník zo švédčiny tlmočí prejav do angličtiny a všetci ostatní tlmočníci, ktorí nerozumejú švédčine, počúvajú tlmočenie do angličtiny a z angličtiny tlmočia ďalej do svojich jazykov slovenčiny, češtiny, maďarčiny, ruštiny atď.

Pityriáza

Pityriáza - zdrav. kožné ochorenie tvorené ružovkastými léziami. Vyskytuje sa najmä u detí a mladých jedincov. Predpokladá sa účasť vírusu na vzniku ochorenia.

Placebo

Placebo - zdrav. prípravok, ktorý napodobňuje niektorý liek, ale neobsahuje účinnú látku. Používa sa v štúdiách na zistenie skutočnej účinnosti nového lieku. Zlepšenie po placebe je podmienené psychicky, vierou pacienta v nový liek.

Placenta

Placenta - zdrav. štruktúra vznikajúca v maternici počas tehotenstva. Slúži na zabezpečenie výmeny životne dôležitých látok medzi matkou a plodom. Počas pôrodu dochádza k jej odlúčeniu a vypudeniu.

Plagiát

Plagiát – použitie cudzej výtvarnej, literárnej alebo vedeckej práce (diela) a jej prezentovanie ako vlastnej (vedomé či nevedomé) bez odvolania sa na zdroj.

Plán marketingový

Marketingový plán - market. písomný dokument identifikujúci cieľový trh, špecifikujúci marketingové zámery a úlohy, rozpočet a časovanie marketingového programu; plán marketingových aktivít organizácie na určitý časový úsek, napríklad na rok alebo 5 rokov.

Plán podnikateľský

Podnikateľský plán - market. obchodný výhľad celej organizácie na jeden až päť rokov.

Plán rezervný

Rezervný plán - market. plán pre nepredvídané situácie.

Plán študijný - študenta

Študijný plán študenta - určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom vysokej školy alebo fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.

Plánovanie strategické

Strategické plánovanie - market. proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam (čo najlepšie využitie silných stránok v záujme získania výhody z atraktívnych príležitostí); vo všeobecnejšom ponímaní strategické plánovanie je spôsob, akým daná podnikateľská jednotka využíva svoje zdroje k úspešnému vstupu svojich výrobkov či služieb na trh; je priamo previazané na marketingové plánovanie, pretože jeho plány využíva práve na vstup svojich výrobkov alebo služieb na trh.

Plat

Plat - pravidelná peňažná odmena za vykonávanú prácu.

Plazma

Plazma - zdrav. tekutá časť krvi. V nej sú rozptýlené krvinky.

Pleura

Pleura - zdrav. dvojitá membrána, ktorá pokrýva pľúca (viscerálna pleura, popľúcnica) a vystieľa vnútro hrudnej dutiny (parietálna pleura, pohrudnica).

Plnenie poistné

Poistné plnenie - právo finančná náhrada, ktorú poisťovňa je povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

Plod

Plod - ľudský organizmus v tele matky od 3. mesiaca po oplodnení až po pôrod.

PMG

PMG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: Perimyelografia.

Pneumokonióza

Pneumokonióza - zdrav. ochorenie pľúc spôsobené dlhodobým vdychovaním vzduchu znečisteného prachom, ktorý pochádza z minerálnych látok.

Pneumotorax

Pneumotorax - zdrav. preniknutie vzduchu do pohrudničnej dutiny, čo vedie ku kolapsu pľúc.

Pobočka výrobcu

Pobočka výrobcu - market. plne vlastnená pobočka výrobcu, ktorá vykonáva funkcie marketingového kanála, vrátane udržiavania zásob, pričom takéto komplexné funkcie zvyčajne plní tovarový veľkoobchod.

Pod linkou

Pod linkou - market. taký prvok komunikačného mixu, ktorý nepatrí do reklamy.

Podagra

Podagra - zdrav. postihnutie palca na nohe pri dne.

Podiel na trhu

Podiel na trhu - market. podiel výnosov z predaja danej firmy na celkovom výnose z predaja všetkých firiem v príslušnom odvetví, vrátane tejto firmy samotnej.

Podiel na trhu - pomerný

Pomerný podiel na trhu - market. predaj podniku delený predajom najväčšej firmy v odvetví; často sa používa ako vodorovná os pri analýze podnikateľského portfólia.

Podnecovanie návštevnosti

Podnecovanie návštevnosti - market. generovanie ruchu, záujmu potenciálnych zákazníkov - výsledok priameho marketingu motivujúceho ľudí, aby navštívili podnik.

Podnietenie záujmu

Podnietenie záujmu - market. výsledok ponuky priameho marketingu s cieľom vzbudiť záujem o výrobok alebo službu a vyžiadanie si ďalších informácií.

Podnik

Podnik - (firma, obchodná firma, výrobca) organizácia, ktorá slúži svojím zákazníkom s cieľom dosahovať zisk.

Podnikanie maloobchodné

Maloobchodné podnikanie - market. všetky aktivity zahrnuté v nákupe, skladovaní, zabezpečovaní a predaji tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov.

Podnikanie medzinárodné

Medzinárodné podnikanie (MP) - market. podnikateľské aktivity, ktoré prekračujú priestor národnej ekonomiky; (patria sem rôzne medzinárodné obchodné, kapitálové, finančné aktivity).

Podpora merchandisingu

Podpora merchandisingu - market. obchodne orientovaná podpora predaja, pri ktorej predajcovi uhrádzajú mimoriadnu podporu alebo špeciálnu úpravu predaja značky v predajni.

Podpora predaja

Podpora predaja - market. krátkodobé podnety zamerané na podnietenie záujmu o kúpu tovaru alebo služby, na aktivizáciu (zvýšenie) nákupu produktu alebo zvýšenie zisku z predaja.

Podpora predaja - obchodne orientovaná

Obchodne orientovaná podpora predaja - market. odbytové nástroje orientované na veľkoobchodníkov, distribútorov alebo maloobchodníkov (spravidla v troch formách: rabaty a zľavy, kooperatívna reklama a školenie predajcov).

Podvrtnutie

Podvrtnutie - zdrav. poranenie tkanív a väzov v okolí kĺbu v dôsledku nadmerného natiahnutia.

Pohľadávka

Pohľadávka - právny nárok.

Pohľadávka neštandardná

Neštandardná pohľadávka - market. pohľadávka, ktorej úplné splatenie je na základe rozboru dlžníka neisté; za neštandardnú možno tiež považovať pohľadávku, ktorá má tieto znaky:
- dlžník je v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 60 dní, ale nie dlhšie ako 90 dní,
- dlžník je v likvidácii,
- pohľadávka vznikla plnením zo zábezpeky poskytnutej za dlžníka a záväzok dlžníka bol splatný v splátkach.

Pohľadávka pochybná a sporná

Pochybná a sporná pohľadávka - pohľadávka sa považuje za pochybnú, ak rozbor dlžníka naznačuje, že pohľadávka bude splatená len čiastočne; za pochybnú možno tiež považovať pohľadávku, ktorá má tieto znaky:
- dlžník je v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 90 dní, ale nie dlhšie ako 360 dní,
- dlžník je vo vyrovnávacom konaní,
- dlžník pohľadávku neuznáva,
- na majetok dlžníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a bol ustanovený predbežný správca konkurznej podstaty,
- pohľadávka vznikla ako dôsledok neplatného právneho úkonu.

Pohľadávka stratová

Stratová pohľadávka - pohľadávka sa považuje za stratovú, ak rozbor dlžníka naznačuje, že pohľadávka nebude splatená ani čiastočne; za stratovú možno tiež považovať pohľadávku, ktorá má tieto znaky:
- dlžník je v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 360 dní,
- bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku,
- bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka,
- bol zrušený konkurz na majetok dlžníka z dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania,
- je to pohľadávka voči osobe, ktorá má osobitný vzťah k veriteľovi a omeškanie s platením je dlhšie ako 90 dní.

Pohľadávka z prevádzkovej činnosti

Pohľadávka z prevádzkovej činnosti - pohľadávka, ktorá sa zatriedi do kategórie štandardných, ak je dlžník v omeškaní s platením pohľadávky nie dlhšie ako 360 dní, a do kategórie stratových, ak je dlžník v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 360 dní.

Pohľadávka štandardná

Štandardná pohľadávka - pohľadávka, o ktorej úplnom splatení včas nie je dôvod pochybovať; dlžník je v omeškaní s platením pohľadávky najviac 15 dní a plní ostatné záväzky podľa zmluvy; pohľadávka z poistenia a zaistenia sa považuje za štandardnú, ak dlžník nie je v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 60 dní.

Pohľadávka štandardná, s výhradou

Štandardná pohľadávka s výhradou - pohľadávka, o ktorej úplnom splatení nie je dôvod pochybovať, ale u klienta sa za uplynulých 360 dní prejavili hospodárske alebo finančné ťažkosti. Za štandardnú s výhradou možno tiež považovať pohľadávku, ktorá má tieto znaky:
- dlžník je v omeškaní s platením pohľadávky dlhšie ako 15 dní, ale nie dlhšie ako 60 dní,
- dlžník neplní niektorý iný záväzok podľa zmluvy ako je splácanie jeho záväzku, najmä nepredložil požadované výkazy o svojom hospodárskom a finančnom postavení alebo iné požadované údaje podľa zmluvy,
- dlžník sa dohodol s veriteľom počas uplynulých 180 dní na zmene termínu splátky alebo jej výšky bez predĺženia lehoty splatnosti pohľadávky s výnimkou, ak táto zmena je dôsledkom uskutočnenej mimoriadnej splátky.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe pri výkone profesie v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia. Poistenie profesnej zodpovednosti je určené na pokrytie, v celosti alebo čiastočne, súm, ktoré profesijné osoby sú povinné uhradiť, buď ako škody, alebo na základe schváleného dohodnutého urovnania, iným osobám ako náhradu za straty spôsobené činnosťou, chybami alebo nepresnosťami, ktorých sa dopustili profesijné osoby v súvislosti s výkon ich profesijných (autorizovaných) činností.
Poistenie profesijnej zodpovednosti patrí medzi povinné zmluvné poistenia, čo znamená, že prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu. Štát k tomuto kroku pristupuje v prípadoch, keď existuje zvýšené riziko vzniku škôd pri vykonávaní určitej činnosti, pričom existuje reálny predpoklad, že prevádzkovateľ takejto činnosti by nemohol v plnej miere poskytnúť odškodnenie poškodeným osobám. Povinné poistenie je zákonnou podmienkou pre výkon týchto činnosti. Zákon stanovuje len povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na dané riziko (profesnú zodpovednosť), prípadne na minimálne poistné krytie, a je vecou poisťovateľa a poistníka, v akom rozsahu a za akých podmienok poistenie uzavrú.
Povinné zmluvné poistenie profesnej zodpovednosti za škodu na základe osobitných zákonov sú povinní uzatvárať napríklad: audítori, daňoví poradcovia a účtovníci, advokáti, notári, súdni znalci, súdni/úradní prekladatelia a tlmočníci, sprostredkovatelia poistenia, autorizovaní architekti, inžinieri, projektanti a technici činní vo výstavbe, stomatológovia, zverolekári, prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení, geodeti a kartografi, autorizované osoby a dražobníci, poľovníci, patentoví zástupcovia a makléri.

Poistený

Poistený - fyzická osoba uvedená ako poistený v poistnej zmluve. Poistený a poistník môže byť tá istá osoba.

Poistné

Poistné - právo finančná čiastka, dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú musí poistník zaplatiť poisťovni za finančné krytie rizika.

Poistné technické

Technické poistné – možno ho definovať ako cenu, ktorá bola dojednaná v jednotlivých poistných zmluvách bez ohľadu na spôsob ich finančného vykazovania.

Poistník

Poistník - právo fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou a je povinná platiť poistné. Poistník má právo robiť právne úkony v súvislosti s poistnou zmluvou. Poistený a poistník môže byť tá istá osoba.

Poisťovňa

Poisťovňa – ustanovizeň (poisťovacia inštitúcia, poisťovateľ), vykonávajúca poistenie vo väčšom rozsahu, napríklad: zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa atď.

Pojem

Pojem – 1) všeobecná predstava o niečom s presne vymedzeným obsahom, zahrňujúcim súhrn všeobecných a podstatných znakov: pojem hmoty; 2) forma myslenia odrážajúca podstatné vlastnosti predmetov, javov objektívnej skutočnosti: všeobecný pojem.

Pokrytie publika

Pokrytie publika - market. informácia o tom, ako kvalitne boli oslovené zamýšľané publiká, ktoré posolstvá ich zasiahli a kto ďalší vnímal posolstvá.

Pokrytie zbytočné

Zbytočné pokrytie - market. ľudia mimo cieľového publika, ktorí vidia, počujú alebo čítajú reklamu, inzerát a pod.

Poldeň tlmočníka - pracovný

Pracovný poldeň tlmočníka znamená časový úsek štyroch po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.

Poliklinika

Poliklinika – zdrav. súbor ambulancií, ktoré sú prevádzkované na základe jedného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Poliomyelitída akútna

Akútna poliomyelitída (poliomyelitis anterior acuta) - zdrav. je infekčná choroba vyvolávaná poliovírusom, ktorý u nezaočkovaného jedinca napáda predné rohy miechy, kontrolujúce pohyb svalov. To môže viesť k trvalým ochrnutiam až k smrti.Postihnuté bývajú najčastejšie deti od troch do ôsmich rokov, zriedkavo aj starší pacienti či dospelí. Keďže ide o vírusové ochorenie, neexistuje žiadna účinná liečba proti tomuto vírusu. Dôsledkom konzekventného očkovania sa ale v niektorých krajinách podarilo detskú obrnu úplne odstrániť. Táto choroba prebieha dvojfázovo. V prvej fáze sa prejavuje horúčkou, nádchou a kašľom. Niekedy sa postihnutý môže uzdraviť alebo po 2 až 10 dňoch prechádza do druhej fázy ochorenia. V tomto prípade sa zvyšuje teplota, prichádzajú silné bolesti hlavy, zvracanie, stuhnutie svalstva, hlavne šije a neskôr obrny dolných končatín. Inkubačný čas je 3 až 21 dní. Ochorenie spôsobuje Virus polio 1,5,3. Nákaza je možná prehltnutím, zriedka vdýchnutím.

Polysomnografia

Polysomnografia - zdrav. zaznamenávanie elektrofyziologických parametrov v priebehu spánku: EEG, elektrookulogram (EOG), EMG svalov brady.

Polytelia

Polytelia - zdrav. prítomnosť väčšieho počtu prsných bradaviek.

Politika jednotnej ceny

Politika jednotnej ceny - market. stanovenie rovnakej ceny pre zákazníkov, kupujúcich rovnaký produkt a množstvo za rovnakých podmienok.

Politika komunikačná

Komunikačná politika - market. postoj organizácie vo vzťahu ku komunikačným aktivitám, správaniu sa a poskytovaniu informácií.

Politika marketingová

Marketingová politika - market. sa používa ako synonymum pojmu marketing, ale aj na opísanie súhrnu činností a stratégií využívaných v rámci marketingu.

Politika menová

Menová politika - market. činnosť centrálnej banky zameraná na dosahovanie jej cieľov (napr. udržiavanie cenovej stability) a vykonávaná nástrojmi, ktoré má banka k dispozícii.

Politika podniková

Podniková politika - market. zásadná doktrína organizácie, ktorá podmieňuje vzory jej postojov a aktivít; trvalý plán organizácie, ktorý slúži ako vodidlo pri rozhodovaní, zvyčajne stanovený vrcholovým manažmentom.

Položka produktová

Produktová položka - market. konkrétny produkt charakterizovaný jedinečnou značkou, veľkosťou a cenou.

Polydipsia

Polydipsia - zdrav. neustála potreba piť tekutiny, ktorá sa zjavuje často v úvodných fázach cukrovky.

Polyp

Polyp - zdrav. väčšinou nezhubný nádor, ktorý rastie vo vnútri dutých vnútorností.

Polypol

Polypol - market. situácia na trhu, v ktorej na strane ponuky (dopytu) vystupuje veľký počet relatívne malých ponúkajúcich (dopytujúcich), ktorí svojím jednostranným rozhodovaním nemôžu zmeniť rovnováhu trhu.

Pomer mien - výmenný

Výmenný pomer mien - market. cena meny jednej krajiny vyjadrená v mene inej krajiny.

Pomer obdobný

Obdobný pomer – osobitný vzťah sudcu k štátu.

Pomer pracovný

Pracovný pomer - záväzkový právny vzťah, v ktorom sa zamestnanec zmluvne zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu určitého druhu za odplatu a podľa jeho pokynov. Pracovný pomer je právnym vzťahom medzi zamestnancom a zamestnávateľom, založený na zmluvnom základe pracovnej zmluvy, prostredníctvom ktorej sa zamestnanec zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa závislú prácu. Len prostredníctvom pracovnej zmluvy založený pracovnoprávny vzťah je pracovným pomerom, čím sa pracovný pomer odlišuje napríklad od štátnozamestnaneckých právnych vzťahov zamestnancov pracujúcich v štátnej službe, ktorých pracovný vzťah je založený na verejnoprávnom akte, vymenovaní.

Ponímanie marketingu - spoločenské

Spoločenské ponímanie marketingu - market. názor, že organizácia má objavovať a uspokojovať potreby svojich zákazníkov tak, že súčasne prispieva k blahobytu celej spoločnosti.

Ponuka

Ponuka - market. organizované materiály s cieľom ponúknuť produkt, program alebo služby - ponuka sa môže realizovať cestou prezentácie alebo doručiť poštou či osobne; obchodný návrh.

POP3

POP3 [angl.] I.T. - spôsob sťahovania elektronickej pošty zo servera do personálneho počítača. Ak sa e-maily sťahujú cez mailovacie programy ako Outlook Express a pod., používa sa väčšinou POP3. Je to pohodlný a lacný spôsob čítania pošty, pretože umožňuje stiahnuť poštu za pár sekúnd do počítača, a po odpojení od internetu v pokoji prečítať.

Poplatok udržiavací

Udržiavací poplatok - market. paušálny poplatok.

Poplatok umiestňovací

Umiestňovací poplatok - market. poplatok pre výrobcu za umiestnenie nového produktu na príslušné miesto v obchode (spravidla na najviditeľnejších regáloch alebo policiach).

Populácia

Populácia - súhrn obyvateľstva; súhrn obchodov alebo predajcov a predávajúcich, ktorí sú predmetom prieskumov a zovšeobecnení; súhrn jedincov jedného druhu.

Poradenstvo genetické

Genetické poradenstvo - zdrav. odbor lekárskej genetiky, ktorý využíva genetické zákonitosti a metódy ku konkrétnemu riešeniu problematiky výskytu dedičných chorôb, ich prenosu a ich prevencie. Na základe štúdia rodokmeňa (genealógie), znalosti danej choroby a jej dedičnosti, umožňuje upresniť riziko prenosu na potomka.

Pôrod

Pôrod - vypudenie plodu, placenty a plodových obalov z tela matky (z maternice). Pôrod sa rozdeľuje na tri fázy: v prvej dobe pôrodnej (otváracia doba) sa rozširujú pôrodné cesty, trhá sa amniový vak a odteká plodová voda. V druhej dobe pôrodnej (vypudzovacia doba) je vypudený plod. V tretej dobe pôrodnej je vypudená placenta so zbytkom pupočníka a plodových blán. Na vypudzovanii sa podieľajú tieto sily: (kontrakcie) maternice a aktívna činnosť rodičky v druhej pôrodnej dobe. Pôrod trvá niekoľko hodín, u prvorodičiek dlhšie a jeho doba môže byť ovplyvnená i vedením pôrodu, prípadne podávaním liekov. Pôrod je možné, za určitých okolností, vyvolať liekmi. Dôležité je sledovať plod počas pôrodu (srdcové ozvy plodu stetoskopom, prípadne kardiotokgrafiou), tlmenie silných bolestí, ovplyvňovanie činnosti maternice a nástih (epiziotomia) v prípadoch, keď hrozí roztrhnutie hrádze. Za určitých okolností je nutné previesť pôrod kliešťami (forceps) alebo cisárskym rezom (sectio cesarea).

Portfólio

Portfólio - market. súbor podnikateľských jednotiek (produkt, podnikateľské aktivity, finančné zdroji, výrobná kapacita, technologická úroveň, úroveň manažmentu), ktoré pomáhajú podniku zaujať alebo vylepšiť si pozíciu na trhu.

Porušenie súkromia

Porušenie súkromia - štyri oblasti, v ktorých jedna entita môže narušiť súkromie niekoho iného: 1) privlastnenie, 2) uverejnenie súkromnej informácie, 3) intrúzia alebo 4) uverejnenie nepravdivej informácie.

Poskytovateľ logistiky - externý

Externý poskytovateľ logistiky - market. firma, ktorá zabezpečuje väčšinu alebo všetky logistické funkcie, ktoré by inak vykonával výrobca, dodávatelia a distribútori sami.

Poslanie

Poslanie - 1) zmysel, zmysel existencie; 2) dlhodobý cieľ, úloha; 3) účel.

Posológia

Posológia - zdrav. náuka o dávkovaní liekov.

Poskytovanie cezhraničných služieb, voľné

Voľné poskytovanie cezhraničných služieb – bank. výkon bankových činností zahraničných subjektov z Európskeho hospodárskeho priestoru (zahraničné banky, zahraničné finančné inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí) bez fyzickej prítomnosti na území Slovenskej republiky.

Poskytovateľ starostlivosti - zdravotnej

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – zdrav. za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa považuje všeobecný lekár, lekár špecialista, zubný lekár, ambulancia, poliklinika a nemocnica, pokiaľ poskytujú zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného príslušným orgánom v Slovenskej republike.

Postmenopauza

Postmenopauza - zdrav. obdobie, keď už nefungujú vaječníky, začína sa rok po menopauze.

Postoj vnímavý

Vnímavý postoj - market. pripravenosť osoby prijímať komunikáciu z určitého zdroja a reagovať na ňu.

Posttest

Posttest - market. následný test, test vykonaný po tom, ako bol propagačný nástroj (reklamný šot, inzerát a pod.) prezentovaný cieľovej skupine s cieľom určiť, či sa splnil daný cieľ.

Pošva

Pošva - súčasť pohlavného ústrojenstva ženy a slúži k pohlavnému styku (koitu). Je to trubicový svalový orgán vystlaný sliznicou. Pošvová stena je elastická, čo umožňuje prienik penisu a pri pôrode prechod novorodenca. Vchod do vagíny je pred prvým pohlavným stykom čiastočne chránený panenskou blanou (hymen). U dospelej ženy sa v pošve vyskytujú baktérie laktobacily vytvárajúce kyslé prostredie, čím sa chránia pohlavné orgány pred infekciou.

Pot

Pot - tekutina pozostávajúca z vody a minerálnych solí, tvorená špeciálnymi potnými žľazami kože s cieľom ochladiť organizmus po námahe alebo v teplom prostredí.

Potenciál trhový

Trhový potenciál - market. maximálny celkový predaj určitého výrobku všetkými firmami danému segmentu.

Potenciály evokované

Evokované potenciály (EP) - zdrav. multimodalitné vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu pri sluchových (BAEP), zrakových (VEP) a somatosenzorických podnetoch (SEP). Pri ich vzájomnej kombinácii sa hovorí o multimodalitnom vyšetrení EP (multimodalitné evokované potenciály). Dá sa ním zistiť poškodenie periférnych aj centrálnych senzorických mozgových dráh. Vyšetrenie jednej modality trvá asi 30 minút. Na získanie krivky evokovanej odpovede je potrebné zosilniť, spriemerniť a počítačovo ďalej spracovať 200 – 1000 odpovedí. Hodnotí sa vzdialenosť zmeny potenciálu (vrcholu vlny) od podnetu – latencia, a amplitúda (veľkosť) evokovanej odpovede.

Potrat

Potrat - zdrav. prerušenie tehotenstva vypudením alebo odstránením plodu z maternice pred ukončením 28. týždňa tehotenstva, keď ešte plod nie je schopný samostatne prežiť. Zahŕňa potrat samovoľný (spontánny, prirodzený) a umelý (interrupcia). Asi 10% všetkých tehotenstiev končí prirodzeným potratom. Existuje mnoho príčin samovoľných potratov, napr. môže ísť o defekt zárodku či plodu, alebo je príčina v organizme matky. Dôležitá je prevencia, ktorá spočíva v starostlivosti matky o sebe ešte pred počatím. Pri špeciálnej starostlivosti dnes môžu niekedy prežiť i plody narodené pred 28. týždňom o hmotnosti pod 1 kg.

Potreby

Potreby - market. stavy pociťovania akéhokoľvek nedostatku v niečom potrebnom

Povedomie hodnotové

Hodnotové povedomie - market. vedomá snaha spotrebiteľa získať za danú cenu tovaru alebo služby najlepšiu kvalitu, vlastnosti a výkon.

Povolenie bankové - jedno

Jedno bankové povolenie – bank. zahraničné banky, zahraničné finančné inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí môžu vykonávať bankové činnosti na území iných členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, ak oprávnenie na ich vykonávanie bolo týmto subjektom udelené v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto subjekty môžu poskytovať svoje služby buď prostredníctvom založenia pobočky alebo voľným poskytovaním cezhraničných bankových služieb (tzv. cross-border services).

Pozícia produktu na trhu

Pozícia produktu na trhu - market. miesto, ktoré prisudzuje produktu spotrebiteľ vo svojej mysli v porovnaní s konkurenčnými produktmi, t.j. na aké miesto si zákazník vo svojej predstave príslušný výrobok zaradí.

Pozíciovanie produktu

Pozíciovanie produktu - market. miesto, ktoré ponúkaný produkt zaberá v mysliach spotrebiteľov s ohľadom na dôležité vlastnosti v porovnaní s konkurenčnými ponukami.

Pozornosť selektívna

Selektívna pozornosť - market. tendencia jednotlivca vnímať len informácie, ktoré sú v zhode s jeho predispozíciami alebo postojmi.
1 | 2
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™