Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

I

Iatrogénny

Iatrogénny - zdrav. každý patologický stav zavinený lekárom, či už v dôsledku nedbanlivosti alebo nie.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) - [angl.] bank. skr. pre medzinárodný formát bankového čísla účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu platby a automatizované spracovanie platby (v súčasnosti predovšetkým cezhraničných platieb). Účelom IBAN-u je umožniť automatické spracovanie cezhraničných platieb a dosiahnuť vyššiu správnosť spracovávaných dát a vôbec zníženie chybovosti. V podmienkach Slovenskej republiky IBAN obsahuje 24 alpha-numerických znakov (kód krajiny ISO, kontrolné číslo a číslo účtu vrátane kódu banky).

ICQ

ICQ - [angl.] I.T. pôvodne najrozšírenejší online komunikačný program firmy Mirabilis. ICQ sa dá hláskovať ako: "aj sík jú" alebo hľadám ťa (I seek You).

Identita firemná

Firemná identita (korporačná identita) - market. firemná totožnosť.

Identita podniková

Podniková identita - market. výsledok plánovaného úsilia prezentovať organizáciu ako jeden celok.

Idiopatický

Idiopatický - zdrav. tento pojem sa používa na označenie každého procesu neznámeho pôvodu alebo vznikajúceho bez zjavnej príčiny.

IFT

IFT - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: imunofluorenčný test.

IgE

IgE - skratka pre imunoglobulín E. Väčšina alergických pacientov má nadmerne zvýšené hladiny práve tejto protilátky, ktorej tvorba je indukovaná kontaktom s určitým alergénom. Počas úvodnej fázy (senzibilizácie) v tele vznikajú protilátky triedy IgE, ktoré sú schopné špecificky rozpoznávať alergén. IgE sa viaže na povrch mastocytov v sliznici nosa, spojiviek a dýchacích ciest. Ďalší kontakt s alergénom vedie k jeho rozpoznaniu IgE a následnému uvoľneniu histamínu z mastocytov.

Ikterus

Ikterus - zdrav. žltačka čiže žlté sfarbenie kože a slizníc vyvolané nahromadením bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi.

Ileus

Ileus - zdrav. črevná nepriechodnosť, zastavenie črevnej pasáže. Ide o závažný stav zo skupiny náhlych brušných príhod. Vzniká z rôznych príčin.

Imatrikulácia

Imatrikulácia - škol. slávnostné zloženie akademického sľubu.

Impetigo

Impetigo - zdrav. vysoko nákazlivá kožná infekcia spôsobená streptokokmi a stafylokokmi. Prejavuje sa formou pľuzgierov s červenkastým lemom. Pľuzgiere sa neskôr menia na chrasty.

Implantácia

Implantácia - zdrav. zasunutie tkaniva, umelého orgánu alebo lekárskeho prístroja do tela.

Implementácia

Implementácia - market. realizácia, zavedenie; predstavuje proces uvádzania marketingových plánov do praxe, aby sa dosiahlo splnenie strategických marketingových cieľov.

Impotencia

Impotencia - zdrav. neschopnosť dosiahnuť dostatočné stoporenie pohlavného údu (erekciu) potrebné pre pohlavný styk, ejakuláciu alebo oboje. Nejedná sa o poruchu pohlavného údu alebo o neschopnosť dosiahnuť orgazmus. Najčastejšou príčinou impotencie je nedostatok kyslíka, ktorý môže byť spôsobený početnými chorobami vedúcimi k zníženiu prítoku krvi do penisu. Príčinou impotencie môžu byť taktiež poškodené nervy penisu alebo panvovej oblasti, a nízke hladiny dôležitých hormónov.

Imunita

Imunita - zdrav. obranyschopnosť organizmu. Ide o schopnosť organizmu rozoznať vlastné a cudzorodé látky a pomocou protilátok cudzorodé zneškodniť.

Imunitný systém

Imunitný systém - zdrav. súbor orgánov a buniek v ľudskom tele, ktorých spoločnou funkciou je ochrana proti agresiám z vonkajšieho prostredia.

Imunoglobulíny

Imunoglobulíny - bielkoviny s aktivitou protilátky.

Imunosupresia

Imunosupresia - zdrav. potlačenie obranyschopnosti imunitného systému. Môže ísť aj o dôsledok liečby (kortikosteroidmi, cytostatikami) alebo vplyvom niektorých ochorení. Je spojený s rizikom vzniku niektorých infekcií a nádorov.

Imunoterapia

Imunoterapia - zdrav. liečebný postup založený na ovplyvnení imunitných reakcií. Známy aj ako alergénová vakcinácia. Preventívna liečba alergických ochorení sprostredkovaných IgE, ako sú peľová alergia, alergia na domáce roztoče a jed bodavého hmyzu. Imunoterapia pozostáva z injekcií postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu Podľa presne určeného postupu. Predpokladá sa, že vakcína účinkuje prepnutím T-lymfocytárnej imunitnej odpovede. V súčasnosti sú dostupné moderné vakcíny, ktoré sú bezpečné vďaka používaniu alergoidov (chemicky upravené alergény s nižším alergickým potenciálom) a depotných adjuvancií (látky umožňujúce pomalé uvoľňovanie alergoidu). Perorálne vakcíny sú novšou alternatívou k injekčnej imunoterapii.

Incest

Incest - zdrav. pohlavný styk medzi rodinnými príslušníkmi. S právneho hľadiska, jedna sa to trestný čin.

Index

Index - [angl.] register, zoznam, výkaz.

Index cien spotrebiteľských - harmonizovaný

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) – index spotrebiteľských cien meraný na porovnateľnej báze v členských štátoch EÚ, ktorý zároveň berie do úvahy rozdiely v národných definíciách. Harmonizovaný index je jedným z ukazovateľov pre hodnotenie cenovej stability štátu (maastrichtské konvergenčné kritérium).

Index vysokoškolský

Vysokoškolský index - doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta. Používanie výkazu o štúdiu nie je povinné, rozhodnutie o jeho používaní je v právomoci vysokej školy a je upravené v študijnom poriadku.

Indexovanie

Indexovanie - I.T. znamená spracovávanie súborov a ich ukladanie do databázy. Pokiaľ webstránka nie je v indexe vyhľadávača (nie je indexovaná), nemôže byť ani vo výsledkoch vyhľadávania.

Infekcia

Infekcia - zdrav. preniknutie choroboplodných zárodkov (baktérií, vírov a iných) do organizmu. Príslušné mikroorganizmy vnikajú do tela rôznymi spôsobmi - kvapôčková nákaza, potrava, poranenie, pohlavný styk, prenos krvou, prenos z matky na dieťa, prenos uhryznutím a iné. V tele sa pomnožia a po určitej dobe potrebnej k prepuknutiu ochorenia (inkubačná doba) sa objavujú príznaky typické pre danú infekciu. Niekedy nakazený jedinec choroboplodné zárodky vylučuje a môže tak nakaziť iné osoby (epidémia). Ľudský organizmus sa bráni prenikaniu choroboplodných zárodkov a po ich preniknutí sa ich snaží likvidovať. Väčšinu bežných infekcií zvládne organizmus sám, ale na niektoré, po ich prekonaní získa aj doživotnú imunitu. Boj proti infekčným ochoreniam je vďaka antibiotikám a vakcinácii (očkovanie) jedným z najväčších úspechov medicíny ako takej.

Infekcia močových ciest

Infekcia močových ciest - zdrav. prenikanie choroboplodných zárodkov do močových ciest. Je spôsobená najčastejšie baktériami. Častejšie sa vyskytuje u žien, u diabetikov, u chorých s močovými kameňmi a zväčšenou prostatou. Lieči sa chemoterapeuticky, či antibiotikami, dôležitý je dostatočný príjem tekutín.

Infertilita

Infertilita - zdrav. neschopnosť donosiť a porodiť životaschopné dieťa ženou, ktorá je schopná otehotnieť. Tehotenstvo končí najčastejšie potratom. Príčinou môže byť ochorenie pohlavných orgánov, najmä maternice, celkové choroby ženy, vplyv vonkajšieho prostredia, dedičné poruchy plodu, niektoré infekcie - toxoplazmóza. Liečba je závislá na príčine.

Inflácia

Inflácia - market. postupný pokles hodnoty peňazí, ktorý je charakterizovaný rastom celkovej cenovej úrovne (hladiny).

Inflácia jadrová

Jadrová inflácia – kvantifikuje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši. Zo spotrebného koša sú vylúčené položky s regulovanými cenami a položky s cenami ovplyvňovanými inými administratívnymi opatreniami (napr. zmena DPH, spotrebných daní, dotácií). Je súčasťou národného indexu spotrebiteľských cien.

Info

Info - [angl.] skrátka pre: informácia, skrátene.

Informácia verejná

Verejná informácia - verejne prístupné fakty, správy, posolstvá, obrazy alebo dáta.

Infračervený

Infračervený - zdrav. časť spektra elektromagnetického žiarenia, ktorá sprevádza viditeľné svetlo a spôsobuje zahrievanie telesného povrchu.

Infraštruktúra ekonomická

Ekonomická infraštruktúra - market. komunikačné, dopravné, finančné a distribučné systémy krajiny.

Infúzia

Infúzia - zdrav. umelé zásobovanie organizmu živinami.

Injekcia epidurálna

Epidurálna injekcia - injekcia zameraná na znecitlivenie pred niektorými lekárskymi výkonmi, keď sa znecitlivujúca látka sa aplikuje do tzv. epidurálneho priestoru, do oblasti nervov ktoré vedú bolesť smerom do mozgu, a ktoré sa nachádzajú priamo v chrbticovom kanále za účelom ich znecitlivieť. Epidurálna injekcia patrí k najúčinnejšej metóde ovplyvnenia bolesti pri pôrode.

Inkaso dokumentárne

Dokumentárne inkaso - bank. predstavuje nástroj dokumentárneho platobného styku, ktorý zabezpečuje pre predávajúceho (exportéra) vyššiu istotu úhrady z dôvodu eliminácie určitých druhov rizík v zahraničnom obchode. Platba prostredníctvom dokumentárneho inkasa musí byť medzi dovozcom a vývozcom vopred dohodnutá, napr. v kontrakte. Po vyexpedovaní tovaru predloží exportér inkasné dokumenty spolu s inkasným príkazom svojej banke a splnomocní ju k zabezpečeniu inkasa prostredníctvom predkladajúcej banky u importéra. Podstatou dokumentárneho inkasa je príkaz predávajúceho (exportéra) svojej banke, aby vydala prostredníctvom určenej banky v zahraničí dohodnuté dokumenty, ktoré sú dôkazom dodávky tovaru alebo služieb, oproti zaplateniu určitej finančnej čiastky alebo oproti inému plneniu. Vydanie dokumentov je podmienené zaplatením, akceptovaním zmenky alebo splnením iných inkasných podmienok.

Inkontinencia

Inkontinencia – [lat. incontinentia] zdrav. neschopnosť udržať moč (incontinentia urinae) alebo stolicu (incontinentia alvi).

Inkubačná doba

Inkubačná doba - zdrav. tlecí čas. Doba od preniknutia pôvodcu infekčného ochorenia do organizmu až po vznik príznakov a znakov ochorenia.

Inovácia dynamická - kontinuálna

Dynamická kontinuálna inovácia - market. produkty, ktoré porušujú normálnu spotrebiteľskú rutinu, ale nevyžadujú na používanie nové učenie.

Inovácia kontinuálna

Kontinuálna inovácia - market. nové produkty, ktoré si nevyžadujú na používanie nové učenie.

Inštinkt

Inštinkt - vrodené správanie, ktorému sa živočích nenaučil, ani sa nevyvinulo vplyvom prostredia, ale zdedil ho po svojich predkoch. Mnohé zvieratá majú už od narodenia vo svojej nervovej sústave zabudované reakcie na príslušné podnety, s ktorými sa budú vo svojom prostredí stretávať. Na základe toho sú schopné správne reagovať, čo sa nemôže každá generácia učiť znova, napr. po vyliahnutí sa malé morské korytnačky vyhrabú z piesku a neomylne zamieria k moru.

Inštitúcia peňazí - elektronických

Inštitúcia elektronických peňazí – iná právnická osoba ako banka, zahraničná banka a Národná banka Slovenska, ak má podľa zákona o platobnom styku udelené povolenie na elektronickopeňažnú činnosť.

Inštitúcia úverová

Úverová inštitúcia - právnická osoba, ktorá od verejnosti prijíma vklady alebo iné návratné prostriedky a poskytuje úvery na vlastný účet (článok 1 Prvej bankovej koordinačnej smernice (77/780/EEC)). Najbežnejšími typmi úverových inštitúcií sú banky a sporiteľne.

Inštitúcie finančné, peňažné

Peňažné finančné inštitúcie (PFI) – bank. finančné inštitúcie, ktoré tvoria sektor emisie/tvorby peňazí. Patrí k nim centrálna banka (NBS), úverové inštitúcie (banky a pobočky zahraničných bánk) a všetky ostatné finančné inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných návratných prostriedkov od subjektov iných ako PFI a poskytovanie úverov a investovanie do cenných papierov vo svojom mene a na svoj účet (najmä podielové fondy peňažného trhu).

Inštitút menový - európsky

Európsky menový inštitút (EMI) - EMI bol dočasnou inštitúciou, zriadenou na začiatku druhej etapy Hospodárskej a menovej únie (1. januára 1994). EMI nemal v oblasti menovej politiky v Európskej únii výkonné právomoci, tieto zostávali v právomoci v národných orgánov. Hlavnou úlohou EMI bolo upevniť spoluprácu národných centrálnych bánk a podporiť ich menovopolitickú koordináciu a vykonať prípravné práce pre tretiu etapu Hospodárskej a menovej únie. EMI zanikol 1. júna 1998.

Inteligencia citová

Citová inteligencia - market. schopnosť rozumieť vlastným citom aj citom ľudí, s ktorými človek prichádza denne do kontaktu.

Intercepcia

Intercepcia – 1) zdrav. zabránenie otehotneniu po nechránenom pohlavnom styku, najmä pri znásilnení v období ovulácie. Intercepcia spočíva v zabránení uhniezdenia oplodneného vajíčka. Do druhého dňa je možné užiť hormonálny prípravok (morning-after pill), táto metóda sa nepovažuje za potrat; 2) zadržiavanie časti zrážkovej vody na povrchu vegetácie.

Interdepencia

Interdepencia - market. prepojenosť a vzájomná závislosť medzi jednotlivými ekonomikami a jednotlivými trhmi, medzi štátmi a regiónmi.

Interface

Interface - [angl.] I.T. rozhranie, medzičlánok; združenie dvoch organizácií, jednotlivcov alebo síl.

Internet

Internet - [angl.] I.T. celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám, dokumentom, e-obchodu iných používateľov a zdieľanie vlastných.

Internet banking

Internet banking - [angl.] bank. služba elektronického bankovníctva, ktorá poskytuje možnosť uskutočňovať platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte - všetko cez internet pomocou bežného prehliadača (browsera).

Interný

Interný - vnútorný, domáci.

Interpretácia

Interpretácia - výklad, preklad, tlmočenie.

Interrupcia

Interrupcia - zdrav. zákrok umelo ukončujúci tehotenstvo do 12. týždňa (tzv. mini interrupcia sa robí do konca 8. týždňa). Prevádza sa vákuovým odsatím obsahu maternica. Zákrok má svoje riziká aj komplikácie. Všeobecne platí, že čím sa urobí skôr, tým je bezpečnejší.

Interview

Interview - [angl.] rozhovor, pohovor.

Intolerancia

Intolerancia - zdrav. precitlivenosť organizmu k látkam, ktoré sú v bežnej populácii znášane bez komplikácii.

Intolerancia potravinová

Potravinová intolerancia - zdrav. nepriaznivá reakcia na určitú potravinu, ktorá však nie je alergického pôvodu. Alergiu je potrebné vylúčiť pomocou diagnostických alergénových testov.

Intrúzia

Intrúzia - nedovolené zaznamenávanie alebo pozorovanie súkromných dokumentov iných ľudí, ich vlastníctva alebo komunikácie.

Inventár

Inventár - 1) fyzický materiál nakúpený od dodávateľov, ktorý môže, ale nemusí byť spracovaný alebo poskytnutý na predaj zákazníkom; 2) jedinečný prvok služieb - potreba mať k dispozícii poskytovateľa služieb a s tým spojené náklady.

Investície portfóliové

Portfóliové investície – bank. čisté transakcie rezidentov a ich pozície v cenných papieroch vydaných nerezidentmi ("aktíva") a čisté transakcie nerezidentov a ich pozície v cenných papieroch vydaných rezidentmi ("pasíva"). Zahŕňajú majetkové cenné papiere a dlhové cenné papiere (dlhopisy, zmenky a nástroje peňažného trhu). Aby sa investície posudzovali ako portfóliové, musí byť majetková účasť v podniku menšia než ekvivalent 10 % kmeňových akcií alebo hlasovacích práv.

Investície zahraničné, priame

Priame zahraničné investície (PZI) – bank. sú kategóriou medzinárodných investícií, ktorá odráža cieľ rezidentského subjektu jedného hospodárstva (priameho investora), ktorý získava trvalý podiel v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva ako investorovho (podnik priamej investície). Priame investície zahŕňajú počiatočnú transakciu medzi dvoma subjektmi – t. j. transakciu, ktorou vzniká priamy investičný vzťah – a všetky následné transakcie medzi týmito subjektmi a medzi pridruženými podnikmi.

Investori inštitucionálni

Inštitucionálni investori - market. finančné inštitúcie zaoberajúce sa investovaním (investičné fondy, banky, poisťovni, penzijné fondy a pod.).

Inzerát

Inzerát - market. posolstvo pre rozličné cieľové skupiny, šírené rozmanitými médiami.

Inzulín

Inzulín - hormón bielkovinového charakteru, ktorý je produkovaný bunkami tzv. Langerhansových ostrovčekov slinivky brušnej, regulujúcej metabolizmus cukru a hladinu cukru v krvi.

Irigografia

Irigografia - zdrav. rádiodiagnostické vyšetrenie hrubého čreva technikou dvojitého kontrastu.

IRS

IRS (Interest Rate Swap) - [angl.] market. úrokový swap.

Ischémia

Ischémia - zdrav. nedostatočné prekrvenie určitej telesnej oblasti následkom akejkoľvek poruchy ciev zásobujúcich danú oblasť. Ischémia môže byť zvratná alebo môže viesť k bunkovej smrti v postihnutej oblasti.

Ischias

Ischias - zdrav. odborne lumboischiadický syndróm, ktorý vzniká pricviknutím sedacieho nervu pri jeho výstupe z miechového kanála, najčastejšie kŕčovitým sťahom okolitého svalstva alebo "vyskočenou” medzistavcovou platničkou.

ISO 14000

ISO 14000 - celosvetová norma pre environmentálnu kvalitu a prax zeleného marketingu.

ISO 9000

ISO 9000 - medzinárodné normy pre registráciu a certifikáciu kvality riadenia výroby a poskytovania služieb a zabezpečenia kvality.

ISP

ISP (Internet Service Provider) - [angl.] poskytovateľ internetových služieb.

IT

IT - informačná technológia - technológia, ktorá zahrnuje navrhovanie a riadenie počítačových a komunikačných sietí s cieľom poskytovať informačný systém uspokojujúci potreby organizácie v oblasti uchovávania dát, ich spracúvania a dostupnosti.

i.v.

i.v. - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: intravenózne.

iv

iv - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: intervertebrálny.

Izba nemocničná - nadštandardná

Nadštandardná nemocničná izba – zdrav. maximálne dvojlôžková izba v nemocnici, ktorá má ako súčasť svojho vybavenia minimálne vlastné sociálne príslušenstvo (kúpeľňa, sociálne zariadenie) a televízny prijímač.

Izotonický

Izotonický - zdrav. zjednodušene sa dá povedať, že takto sa označuje každá tekutina, ktorej koncentrácia iónov je rovnaká ako v krvi.

Izotopy

Izotopy - atómy toho istého prvku líšiace sa počtom neutrónov.

J

Jačmeň

Jačmeň - zdrav. zápal mazových žliaz viečka v dôsledku infekcie alebo pri upchatí vývodov, ktorými je vylučovaný maz.

Jadro produktu

Jadro produktu - market. definícia, ktorá vyjadruje užitočnosť produktu (čo prináša produkt spotrebiteľovi); základná úroveň produktu.

Java

Java - [angl. džava] I.T. vysoko-úrovňový programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Sun Microsystems. Java sa zo začiatku volala OAK a bola predurčená pre príručné zariadenia. Jazyk Oak bol neúspešný a tak v roku 1995 Sun Microsystems zmenil jeho meno na Java a upravil ho tak, aby sa dal využiť v rozvíjajúcom sa World Wide Webe.
Java je objektovo-orientovaný programovací jazyk, podobný C++; je ale zjednodušený z dôvodu eliminovania jazykových funkcií, ktoré spôsobujú bežné chyby v programoch. Súbory so zdrojovým kódom jazyka Java (súbory s typovou príponou .java) sú kompilované (preložené) do formátu, ktorý sa nazýva bytecode (súbory s typovou príponou .class), ktoré potom môžu byť spustené použitím Java interpretátora. Preložený Java kód môže byť spustený na väčšine počítačov, pretože Java interpretátori, nazývaní Java Virtual Machines, existujú vo väčšine operačných systémov vrátane UNIXu, Macintosh OSu a Windowsu.
Java je univerzálny programovací jazyk s veľkým počtom funkcií, čo ho robí presne stavaným pre World Wide Web. Menšie Java aplikácie sa nazývajú Java Applety a môžu byť zavádzané z web servera a spustené na užívateľovom počítači pomocou Java kompatibilného web prehliadača.

Javascript

Javascript - I.T. skriptový jazyk vyvinutý spoločnosťou Netscape Corporation umožňujúci web tvorcom navrhovať interaktívne stránky. Aj keď zdieľa mnoho vlastností s jazykom Java, vyvíjal sa nezávisle. JavaScript môže vzájomne ovplyvňovať zdrojový kód HTML, XHTML, čo umožňuje tvorcom web stránok "okoreniť" ich trocha dynamickejším obsahom. JavaScript je odsúhlasený mnohými softwarovými spoločnosťami a je jeden z mála jazykov, ktorý môže ktokoľvek používať bez toho, aby platil licenciu. Podporujú ho i súčasné prehliadače ako: MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

Jazyk cieľový

Cieľový jazyk - jazyk, v ktorom je napísaný cieľový text.

Jazyk zdrojový

Zdrojový (východiskový) jazyk - jazyk, v ktorom je napísaný zdrojový text.

Jednotka obchodná

Obchodná jednotka - market. časť firmy, ktorá ponúka súbor súvisiacich produktov jasne definovanej skupine zákazníkov.

Jednotka rozhodovacia

Rozhodovacia jednotka - market. ľudia v domácnosti alebo v nákupnom oddelení organizácie, ktorí sú zapojení do rozhodovania o nákupe produktu.

Jednotka samostatne hospodáriaca

Samostatne hospodáriaca jednotka - market. samostatná zisková organizačná jednotka, decentralizované stredisko alebo pobočka veľkého podniku, ktorá sa správa ako keby bola oddeleným samostatným podnikom.

Jednotka skladová

Skladová jednotka - market. rozlišovacie objednávacie číslo na identifikáciu produktových položiek.

Job

Job - [angl. džob] zákazka, zadanie, úloha, práca, zamestnanie, pracovné miesto.

Joint Venture (JV)

Joint Venture - [angl.] market. spoločný podnik, v medzinárodnom obchode postup, pri ktorom zahraničná firma a miestna firma spoločne investujú, aby založili miestny podnik.

Just-In-Time

Just-In-Time (JIT) - [angl.] logistický systém dodávok v presne definovanom čase - pracuje s veľmi malými zásobami a vyžaduje si rýchle a presné doručovanie.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™