Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

F

FA

FA – škol. Fakulta architektúry.

Fabrika

Fabrika - priemyselný podnik, v ktorom sa zhotovujú výrobky pomocou strojov a účelnou deľbou práce.

Factoring

Factoring - [angl.] market. odkúpenie krátkodobej pohľadávky z dodávok tovaru a výkonov pred ich splatnosťou bankou alebo špecializovanou faktoringovou inštitúciou.

Faktory dopytu

Faktory dopytu - market. činitele, ktoré podmieňujú silu vôle spotrebiteľov kupovať a ich schopnosti platiť za tovary a služby.

Faktory likvidity - autonómne

Autonómne faktory likvidity - iné faktory ako operácie menovej politiky, ktoré ovplyvňujú likviditu bankového sektora. Ide najmä o čisté zahraničné aktíva centrálnej banky, depozity ústrednej štátnej správy v centrálnej banke a obeživo.

Faktory nekontrolovateľné

Nekontrolovateľné faktory - market. faktory makroprostredia, zahrnujúce sociálne, ekonomické, technologické, regulačné a faktor konkurencie;

Faktory rozhodovacie

Rozhodovacie faktory - market. rozličné skupiny premenných - ktoré v kombinácii dávajú výsledok rozhodnutia.

Faktúra

Faktúra - písomné vyjadrenie finančného nároku na niečo, účet.

Fakulta

Fakulta - škol. fakulty sú základnými súčasťami univerzity. Ich hlavným poslaním je zúčastňovať sa na plnení úloh univerzity, poskytovať vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch, vykonávať v súlade so svojím zameraním vedeckú, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Fakulty nemajú právnu subjektivitu. Fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom senátu po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie.

Falanx

Falanx - zdrav. článok prsta.

Falšovanie produktov

Falšovanie produktov - market. výroba lacných kópií populárnych značiek (spravidla prestížnych), ktoré nepochádzajú od pôvodného výrobcu, a na výrobu ktorých nie je udelená potrebná licencia.

Farmakoterapia

Farmakoterapia - zdrav. liečenie pomocou liekov. Lekár by vás pri predpisovaní lieku mal poučiť o jeho účinkoch a spôsobe užívania, aj možných nežiaducich účinkoch. Ak tak neurobí, treba sa na to spýtať. Predpis (recept) má rôznu dĺžku platnosti – z pohotovosti platí iba 24 hodín, recept na antibiotiká 3 dni a bežný recept týždeň.

Fáza úvodná

Úvodná fáza - market. prvá fáza životného cyklu produktu, v ktorej predaj rastie pomaly a zisk je malý.

Fáza záverečná

Záverečná fáza - market. štádium osobného predaja, v ktorom dochádza k záväzku potenciálneho zákazníka kúpiť produkt.

FEI

FEI – škol. Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Fekalóm

Fekalóm - zdrav. tuhá spečená masa stolice v konečníku, ktorá znemožňuje defekáciu.

Fenotyp

Fenotyp - zdrav. navonok pozorovateľný vzhľad a vlastnosti jedinca, ktoré sú odrazom jeho genotypu ovplyvneného faktormi vonkajšieho prostredia v čase jeho vývinu.

Fermentácia

Fermentácia - proces látkovej premeny, pri ktorom sa glukóza a ďalšie cukry rozkladajú bez prítomnosti kyslíka, a pritom sa uvoľňuje energia.

Feromón

Feromón - biol. chemická látka, ktorou na seba pôsobia živočíchy rovnakého druhu. Má dôležitú úlohu pri správaní mnohých živočíchov a vplýva na čuch.

Fertilita

Fertilita - zdrav. plodnosť ženy a jej schopnosť porodiť životaschopné dieťa.

Fetišizmus

Fetišizmus - zdrav. erotické zameranie na určité druhy predmetov, alebo časti tela. Najznámejší fetišizmus je zameraný na ženské prádlo.

Fetopatia

Fetopatia - zdrav. poškodenie plodu v období, keď sú vytvorené základy jednotlivých orgánov a ich systémov. Je infekčného pôvodu.

Fetoskopia

Fetoskopia - zdrav. metóda pozorovania plodu v maternici a Zároveň umožňuje aj odber krvi k vyšetreniu.

Fetus

Fetus – [lat.] biol. viď Plod.

FChPT

FChPT – škol. skrátka pre: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

Fibróm

Fibróm - zdrav. tuhý benígny (nezhubný) nádor tvorený svalovinou a väzivom. Často sa vyskytuje v svalovej vrstve maternice, kde sa označuje ako myóm.

Fibróza cystická

Cystická fibróza - zdrav. dedičné ochorenie žliaz s vonkajšou sekréciou. Prejavuje sa hlavne v pľúcach a v tráviacom systéme už od ranného detstve.

FIIT

FIIT – škol. skrátka pre: Fakulta informatiky a informačných technológií.

Filozofia marketingová

Marketingová filozofia - market. dosiahnutie úspechu v podnikaní závisí od poznania potrieb trhu a schopnosti ponúknuť uspokojenie týchto potrieb.

Filozofia firemná

Firemná filozofia - market. hodnoty a pravidlá správania sa, ktoré platia v organizácii.

Fimóza

Fimóza - zdrav. vrodené alebo získané zúženie predkožky, ktoré znemožňuje pretiahnutie predkožky cez žaluď penisu. Odstraňuje sa operatívne v detskom veku, pretože nie je možné udržiavať pod ňou hygienu a látky pod ňou sa zachytávajú a potom spôsobujú zápaly.

Firma agentská

Agentská firma - market. marketingová alebo public relations firma najatá inou organizáciou na pomoc s kampaňou alebo na realizáciu celej marketingovej alebo komunikačnej funkcie.

Firma priemyselná

Priemyselná firma - market. nakupujúca organizácia, ktorá najprv prepracúva produkt, ktorý kupuje predtým, než ho následne predá.

Fistula

Fistula - zdrav. píšťala. Vznik patologického spojenia medzi vnútornými štruktúrami organizmu a povrchom tela alebo medzi dvomi orgánmi navzájom.

Fixovanie cien

Fixovanie cien - market. praktiky tvorby špekulatívnych cien na rovnaké produkty (spravidla dohodou zainteresovaných firiem).

Flebitída

Flebitída - zdrav. zápal žily následkom infekcie alebo úrazu.

Flebografia

Flebografia - zdrav. röntgenové vyšetrenie žily vstreknutím kontrastnej látky.

Fóbia - dentálna

Dentálna fóbia (oralofóbia) - zdrav. chorobný strach z návštevy zubného lekára, ktorý sa na jednej strane prejavuje fyzickými symptómami ako sú búšenie srdca, potenie a svalové napätie, ako i veľký strach z bolestí.

Folikul

Folikul - biol. dutinka vo vaječníku, v ktorej dozrieva vajíčko. Kôra vaječníkov obsahuje veľa folikúl v rôznom stupni vývoja. Posledné štádium (tzv. Graafov folikul) je dutinka vyplnená tekutinou. V jej stene sa vytvára pohlavný hormón, najmä estrogén. Iba niekoľko folikúl dozreje počas života ženy a uvoľní zrelé vajíčko. To putuje do vajcovodu (ovulácia). Ostatné folikuly zanikajú a tento zánik sa volá atrézia. Folikul sa po uvoľnení vajíčka premení na žlté teliesko (corpus Iuteum). Zrenie folikúl riadi hormón hypofýzy.

Folikul Graafov

Graafov folikul - biol. dutinka, v ktorej stene sa tvoria ženské pohlavné hormóny. Je vyplnená tekutinou. Behom života ženy dozreje a uvoľní vajíčko do vajcovodu (ovulácie) len niekoľko folikúl a ostatné folikuly zaniknú. Po uvoľnení vajíčka sa folikuly menia na žlté teliesko (corpus Iuteum).

Fond menový - medzinárodný

Medzinárodný menový fond (MMF) - medzinárodná organizácia so sídlom vo Washingtone, ktorá má 183 členských krajín (stav v roku 2001). Fond bol založený v roku 1946, so zámerom zlepšiť stabilitu výmenných kurzov a medzinárodnú spoluprácu v menovej oblasti, podporiť hospodársky rast a vysokú mieru zamestnanosti a pomáhať krajinám pri náprave nerovnováh platobnej bilancie.

Forfaiting

Forfaiting - [angl.] market. odkúpenie bankou alebo forfaitingovou spoločnosťou vo forme zmeniek dlhodobej pohľadávky z dodávok tovaru a výkonov, ktoré sú splatné v budúcnosti.

Forma, produktová

Produktová forma - market. forma produktu, variácie produktu v rámci produktovej triedy.

Forma štúdia - denná

Denná forma štúdia – škol. forma štúdia, keď študent prichádza denne do školy počas semestra, ktorý trvá spravidla 12-15 týždňov s minimálne 18 kontaktnými hodinami týždenne.

Forma štúdia - externá

Externá forma štúdia – škol. forma štúdia, kde počet kontaktných hodín je znížený približne na tretinu v porovnaní s dennou formou a väčší dôraz je kladený na samoštúdium. Nároky vyjadrené v kreditovej hodnote ostávajú nezmenené – (bakalárske štúdium – 180 kreditov). Štúdium v externej forme štúdia môže byť spoplatnené.

Fotofóbia

Fotofóbia - zdrav. neznášanlivosť normálneho alebo nadmerného osvetlenia.

Fotosenzibilita

Fotosenzibilita - zdrav. abnormálna reakcia kože voči slnečnému žiareniu, ktoré vyvoláva vznik svrbivej vyrážky. Môže ísť o dedičnú poruchu alebo sa vyskytuje izolovane so začiatkom v mladom veku.

Fototerapia

Fototerapia - zdrav. liečba pomocou svetla (viditeľného a neviditeľného).

Franchising

Franchising - [angl.] market. druh licencovaného predaja, pri ktorom podnik - vlastník prestížnej obchodnej značky poskytne na základe franšízingovej zmluvy inej spoločnosti alebo jednotlivcovi licenčné právo na výrobu (a predaj) ich vlastnej produkcie pod touto značkou, za podmienky kontroly kvality takejto produkcie poskytovateľom licencie (franšízorom).

Franšíza

Franšíza - market. viď - Franchising.

Franšíza prídavná

Prídavná franšíza - market. variant franšízy, pri ktorom obchody jedného reťazca predávajú tovary alebo služby inej franšízovanej firmy.

Frekvencia nákupu

Frekvencia nákupu - market. častosť nákupu určitého produktu.

Frigidita

Frigidita - zdrav. pohlavná chladnosť, porucha sexuálnej funkcie, nezáujem o pohlavný styk. Pri súloži žena nepociťuje vzrušenie, chová sa chladno a nereaguje na dráždenie pohlavných orgánov. Táto porucha vzniká už v začiatkoch pohlavného života, môže byť aj zapríčinená ťažkým pôrodom, chorobou, či interrupciou.

FŠaD

FŠaD – škol. skrátka pre: forma štúdia a druh (napr.: Mgr. – magisterské, Bc. – bakalárske).

Funkcia reakcie odbytu

Funkcia reakcie odbytu - market. vzťah medzi nákladmi na marketing a výsledkami marketingu; meradlom marketingových výsledkov sú príjem z predaja, zisk, počet predaných kusov a úroveň povedomia.

Funkcie distribučného kanálu

Funkcie distribučného kanálu - market. 1) získavanie zákazok, 2) uzatváranie zmlúv, 3) preberanie rizika, 4) výskum trhu, 5) fyzická distribúcia, 6) financovanie, 7) propagácia.

Funkcie maloobchodu

Funkcie maloobchodu - market. 1) mix fyzickej distribúcii, 2) komunikačný mix, 2) produktový mix (1- nákup a tvorba sortimentu, 2- predaj a obchodná propagácia, 3- transformácia množstva, 4- skladovanie, 5- doprava, 6- financovanie, 7- prevzatie rizika, 8- výskum správania spotrebiteľa, 9- služby konečným spotrebiteľom, 10- priama spotrebiteľská dislokácia, 11- cenotvorba, 12- značkový imidž a atmosféra, 13- predvedenie a vystavovanie produktov).

Funkcie účtovníctva

Funkcie účtovníctva - 1) registračná (dokumentačná), 2) informačná, 3) kontrolná, 4) ekonomická.

Funkcie veľkoobchodu

Funkcie veľkoobchodu - market. 1) mix fyzickej distribúcii, 2) komunikačný mix, 3) produktový mix (1- nákup a tvorba sortimentu, 2- predaj a obchodná propagácia, 3- transformácia množstva, 4- skladovanie, 5- doprava, 6- financovanie, 7- prevzatie rizika, 8- výskum trhu a správania spotrebiteľa, 9- služby spotrebiteľom (maloobchodníkom), 10- cenotvorba).

Fyziologický

Fyziologický - zdrav. každý normálny proces v rámci fungovania ľudského organizmu.

Fyzioterapia

Fyzioterapia - zdrav. doplnková technika liečby ochorení pohybového aparátu. Využíva naprávacie manévre, masáž, teplo a ďalšie metódy s cieľom zmierniť bolesť a obnoviť funkčnosť postihnutých štruktúr.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™