Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

D

D

D – škol. skrátka pre: denná forma štúdia.

Dakryocystitída

Dakryocystitída - zdrav. zápal slzného vaku oka.

Daltonizmus

Daltonizmus - zdrav. vrodená neschopnosť rozlišovať medzi rôznymi farbami, najčastejšie medzi zelenou a červenou.

Damping

Damping - market. viď - Dumping.

Dáta

Dáta - neusporiadané "surové" informácie; alebo informácie z istého zdroja, napríklad prieskumu; alebo fakty a čísla týkajúce sa daného problému, pozostávajúce z primárnych a sekundárnych dát.

Databanka

Databanka - banka údajov, informácií.

Debitor

Debitor - dlžník - právnická alebo fyzická osoba, ktorá dlhuje určitému podniku/obchodnej spoločnosti, organizácii alebo inštitúcii určitú peňažnú čiastku alebo majetok.

Defekácia

Defekácia - zdrav. prirodzený mechanizmus vyprázdňovania črevného obsahu análnym otvorom.

Deficit verejnej správy

Deficit verejnej správy - rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami sektora verejnej správy v prípade, ak výdavky prevyšujú príjmy. Pomer deficitu k HDP neprevyšujúci 3% je jedným z maastrichtských konvergenčných kritérií na prijatie eura.

Definícia

Definícia - slovné vymedzenie (obsahu) pojmu, výklad významu slova (termínu, výrazu) uvedením jeho základných, typických znakov: bežná definícia; vyvodenie pojmu pomocou najbližšieho (nadradeného) rodového pojmu a druhových rozdielov.

Deflácia

Deflácia - market. zníženie celkovej cenovej hladiny, opak inflácie; proces, keď sa celková cenová úroveň nepretržite znižuje v dlhšom časovom období. Ak sa očakáva, že ceny budú klesať, môžu sa v očakávaní budúcich nižších cien nákupy odkladať, čo môže vyústiť do ďalšieho poklesu cien a nakoniec do klesajúcej špirály v konjunkturálnom cykle. Klesanie cien v niektorých sektoroch ekonomiky v dôsledku zvýšenej konkurencie alebo technického pokroku by sa však za defláciu považovať nemali.

Deflátor HDP

Deflátor HDP - market. agregovaný cenový index, zohľadňujúci vývoj cien výrobkov a služieb v ekonomike. Vypočítava sa ako podiel HDP v bežných cenách a HDP v stálych cenách.

Deflorácia

Deflorácia - zdrav. pretrhnutie panenskej blany (hymenus) pri prvom pohlavnom styku.

Dekan

Dekan - 1) škol. kto je na čele fakulty: dekan právnickej fakulty; 2) (relig.) katolický kňaz stojaci na čele dekanátu.

Dekan vysokoškolský

Vysokoškolský dekan - škol. stojí na čele fakulty, je najvyšším predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 koná v mene verejnej vysokej školy. Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene vysokej školy , za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi verejnej vysokej školy. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to nie je v rozpore s týmto zákonom. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického senátu fakulty. Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov verejnej vysokej školy zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených v štatúte verejnej vysokej školy.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí - market. udalosť, počas ktorej podnik pozýva zamestnancov, dílerov, dodávateľov a komunitu na návštevu, aby videli, ako funguje; nástroj na budovanie kladných vzťahov so zamestnancami, akcionármi, dodávateľmi, dílermi a komunitou.

Deň poistenia - výročný

Výročný deň poistenia – deň, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dňom a mesiacom v dátume začiatku poistenia. Ak začiatkom poistenia je 29.02 tak výročným dňom (v neprestupných rokoch) je deň 28.02.

Deň tlmočníka - pracovný

Pracovný deň tlmočníka - znamená časový úsek ôsmich po sebe nasledujúcich hodín, vrátane prestávok a prerušení.

Denzitometria

Denzitometria - zdrav. vyšetrovanie hustoty (denzity) kostného tkaniva pri podozrení na osteoporózu (rednutie kostí). Princípom je energetická RTG absorbciometria (DXA). T-skóre je násobok štandardnej odchýlky od priemeru normálnej mladej zdravej populácie. Pri osteopénii sú hodnoty T-skóre od -1 do -5,5, pri osteoporóze je znížená kostná hustota pod viac ako - 5,5 štandardnej odchýlky od priemeru.

Depilácia

Depilácia - vyholenie, za účelom o dočasného odstránenia chĺpkov, fúzov alebo vlasov.

Depresia

Depresia – 1) zdrav. citový stav prejavujúci sa smutnou náladou, stratou istoty, záujmov, pocitom menejcennosti, spomaleným myslením, ktorý pretrváva aj napriek odozneniu príčiny, napr. úmrtie blízkeho človeka (často sa hovorí: podľahnúť depresii); 2) fáza hospodárskeho cyklu charakterizovaná významným znížením produkcie, zamestnanosti, ziskov a príjmov, prípadne aj cien.

Deratizácia

Deratizácia - proces, ktorým sú likvidované hlodavce, najčastejšie myši a potkany.

Dermatitída kontaktná

Kontaktná dermatitída - zdrav. zápal kože, ktorý je spôsobený opakovaným priamym kontaktom kože s určitou látkou. Kontaktnú dermatitídu môžu spôsobiť napríklad zvyšky pracích prostriedkov na oblečení, nikel (remienky hodiniek a náramky), gumené rukavice a rôzna kozmetika.

Dextrokardia

Dextrokardia - zdrav. vrodená odchýlka v umiestnení srdca, ktoré je v hrudnej dutine orientované smerom doprava.

Dezinfekcia

Dezinfekcia - zdrav. súbor opatrení, ktoré majú za cieľ zlikvidovať patogénne mikroorganizmy.

Dezinsekcia

Dezinsekcia - proces, ktorým sa likviduje škodlivý hmyz, najčastejšie muchy, mravce, šváby a iné.

Dialýza

Dialýza - zdrav. proces umelého prečisťovania obličiek.

Diafragma

Diafragma zdrav. bránica. Sval oddeľujúci hrudnú dutinu od brušnej. Významnou mierou sa podieľa na procese dýchania.

Diagnóza

Diagnóza – 1) zdrav. zistenie, stanovenie choroby po vyšetrení pacienta na základe súhrnnej analýzy a poznatkov o príznakoch (symptómoch) choroby. Podľa diagnózy sa určuje, aká liečba bude nasledovať: kauzálna (zameraná presne na liečbu príčiny ochorenia) alebo symptomatická (tlmenie či odstraňovanie ťažkostí); 2) poznanie, určenie príčin niektorého javu, chýb.

Diagram postupový

Postupový diagram - market. grafické zobrazenie času potrebného na vykonanie rozličných častí projektu.

Diagram rentability

Diagram rentability - market. graf rovnováhy nákladov a výnosov.

Diastola

Diastola - zdrav. fáza srdcového cyklu. Počas diastoly dochádza k relaxácii a roztiahnutiu srdcových komôr po ich predchádzajúcom sťahu.

Dietoterapia

Dietoterapia - zdrav. liečba diétou. Vykoná sa dôkladný rozbor spôsobu výživy a hľadajú sa spôsoby, ktorými by bolo možné zlepšiť silu a odolnosť organizmu pomocou zmien v jedálnom lístku.

Diéty

Diéty - náhrada výdavkov pri pracovnej ceste.

Díler

Díler - market. predajca, ktorý predáva tovar v menších aj kusových množstvách, najčastejšie maloobchodník.

Diplom vysokoškolský

Vysokoškolský diplom - doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov vysokej školy, názov študijného odboru, názov študijného programu, podľa ktorého sa štúdium uskutočňovalo, názov fakulty, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, akademický titul, podpis rektora a dekana, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia štúdia, odtlačok pečiatky vysokej školy a ďalšie údaje určené vysokou školou. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.

Diplopia

Diplopia - zdrav. dvojité videnie, väčšinou následkom postihnutia okohybných svalov.

DiS

DiS – škol. skrátka pre: diplomovaný špecialista.

Disk

Disk - zdrav. discus vertebrae, medzistavcová platnička. Väzivová štruktúra kruhového tvaru s centrálnym jadrom. Oddeľuje susedné stavce a zároveň sprostredkúva ich vzájomné pohyby.

Diskont

Diskont - market. maloobchodný predaj tovaru za ceny podstatne nižšie než bežné, a to na základe zrieknutia sa poskytovania servisu a iných náklady zvyšujúcich výkonov na prospech zákazníkov.

Diskriminácia cenová

Cenová diskriminácia - market. prax účtovania rozličných cien rozličným kupujúcim za produkty rovnakého druhu a kvality (v USA - Claytonov zákon, novelizovaný zákonom Robinsona-Patmana takúto prax zakazuje).

Disonancia kognitívna

Kognitívna disonancia - market. poznávací, poznatkový nesúlad; pocit psychologického napätia alebo úzkosti, ktorý často zažíva spotrebiteľ po kúpe.

Distribúcia dvojitá

Dvojitá distribúcia - market. usporiadanie, pri ktorom firma dosahuje kupujúcich pomocou dvoch alebo viacerých rozličných distribučných kanálov pre ten istý produkt.

Distribúcia exkluzívna

Exkluzívna distribúcia - market. distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva svoje produkty alebo služby iba na jedinom mieste v rámci určitého geografického územia.

Distribúcia fyzická

Fyzická distribúcia - market. proces prepravy, skladovania, zásobovania tovaru (logistika), zahŕňa aj príjem a výdaj tovarov (expedícia).

Distribúcia intenzívna

Intenzívna distribúcia - market. distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva produkty na toľkých miestach na danom území, na koľkých je to len možné.

Distribúcia selektívna

Selektívna distribúcia - market. distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva svoje produkty v niekoľkých maloobchodoch na určitom zemepisnom území.

Distribúcia výhradná

Výhradná distribúcia - market. distribučná stratégia, pri ktorej výrobca predáva svoje produkty alebo služby iba na jedinom mieste v rámci určitého geografického územia.

Distribútor

Distribútor - market. predajca, ktorý plní všetky funkcie odbytového kanálu: financovanie, poistenie, predaj, skladovanie, prepravu väčších množstiev produktu, spravidla v sortimente; veľkoobchodník (najčastejšie dovozca).

Distribútorstvo exkluzívne - teritoriálne

Exkluzívne teritoriálne distribútorstvo - market. výlučné právo predávať produkt na určitom geografickom území, dané výrobcom predajcovi.

Diuréza

Diuréza - zdrav. množstvo moču vylúčeného obličkami za 24 hodín.

Diverzifikácia

Diverzifikácia - stratégia vývoja nových produktov a ich predaj na nových trhoch.

Dividenda

Dividenda - market. pomerná časť výnosu firmy rozdelená investorom podľa ich podielu.

Dlh verejnej správy

Dlh verejnej správy - hrubý dlh (vklady, pôžičky a dlhové cenné papiere bez finančných derivátov) verejnej správy na konci roka vyjadrený v nominálnej hodnote. Pomer dlhu k HDP neprevyšujúci 60 % je jedným z maastrichtských konvergenčných kritérií na prijatie eura.

DMO

DMO - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: detská mozgová obrna.

DNS server

DNS server (Domain Name System Server) - [angl.] I.T. server systému doménových mien, sú to počítače, na ktorých sú uložené informácie o doménach; vďaka týmto informáciám sa dostanete na vami požadovanú internetovú adresu. Používajú sa dva druhy adries - číselná (napr. 217.11.242.117) a symbolická (napr. www.euroweby.sk); DNS slúži na vzájomný prevod medzi týmito dvomi druhmi adries.

Doba inkubačná

Inkubačná doba - zdrav. doba od preniknutia nákazy (mikroorganizmu) do tela po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Doba nasadenia tlmočníka

Doba nasadenia tlmočníka začína v momente, keď sa tlmočník dostaví na miesto tlmočenia v súlade s pokynmi objednávateľa a končí sa časom uvedeným v objednávke alebo momentom, keď objednávateľ tlmočníkovi oznámi, že jeho služby už v daný deň nebude potrebovať, alebo keď z konkrétnych okolností jednoznačne vyplýva, že tlmočenie je ukončené.

Doba poistná

Poistná doba - právo doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.

Dobročinnosť firemná

Firemná dobročinnosť - market. uznanie povinností a zodpovednosti organizácie voči komunitám, prejavujúce sa peňažnými a inými príspevkami charitatívnym organizáciám.

Dobropis

Dobropis - bank. daňový doklad, na základe ktorého sa po vzájomnej dohode alebo na základe reklamácie vracia buď celá čiastka z predtým fakturovanej sumy alebo len jej časť.

Docent

Docent - škol. vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul udeľovaný rektorom na základe rozhodnutia vedeckej rady; základnými podmienkami na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 1), vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania. Podmienkou na získanie umelecko-pedagogického titulu "docent" je vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania. (ďalej viď zákon o VŠ § 76 ods 6).

Dodatok

Dodatok - niečo dodatočne pripojené, pridané.

Dodatok k diplomu

Dodatok k diplomu - škol. doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Dodatok k diplomu vydáva vysoká škola. Absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom. Na základe osobitnej žiadosti vydá vysoká škola absolventovi uvedené doklady o štúdiu aj v anglickom jazyku. Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.

Dôchodok disponibilný

Disponibilný dôchodok - market. peniaze, ktoré spotrebiteľovi zostanú po zdanení na stravu, bývanie a ošatenie.

Dohoda clearingová platobná

Clearingová platobná dohoda - market. spôsob vzájomného zúčtovania a vyrovnania pohľadávok a záväzkov, pri ktorom sa neuskutočňuje následný prechod platieb cez hranice (podľa techniky platenia: jedno účtový, dvoj účtový; podľa účastníkov: dvojstranný = bilaterálny, mnohostranný).

Doklad daňový

Daňový doklad - bank. slúži ako podklad pre zápisy jednotlivých operácií a pohybov do účtovníctva. Napríklad: príjmové a výdavkové pokladničné doklady, faktúry, dobropisy (na jeho základe sa po vzájomnej dohode alebo na základe reklamácie vracia buď celá čiastka z predtým fakturovanej sumy alebo len jej časť), bloky z registračnej pokladnice (úhrada tovaru alebo služby do 1 660 eur), bankový výpis z účtu.

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore - 1) vysokoškolský diplom, 2) vysvedčenie o štátnej skúške, 3) dodatok k diplomu.

Doklady o štúdiu

Doklady o štúdiu - dokladmi o štúdiu sú: preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index), výpis výsledkov štúdia, študenti zdravotníckych odborov majú aj záznamník klinickej praxe.

Dokumentácia

Dokumentácia – súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné používanie tovaru/služby, vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme, zahŕňajúcich najmä (avšak nielen): návod na použite, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu.

Dokumentácia technická

Technická dokumentácia - súhrn dokumentov, účelom ktorých je:
- poskytnúť potrebné informácie v najvhodnejšej podobe,
- preukázať a zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu životného prostredia a kvalitu súvisiace s daným zariadením, výrobkom alebo systémom.
Pre technickú dokumentáciu je charakteristické jej systematické a štruktúrované usporiadanie. Technická dokumentácia obsahuje dôležité informácie o konkrétnom zariadení (identifikačné údaje, rok výroby, typ, osvedčenie, technický preukaz, zoznam predmetov v súprave), podrobný popis princípu činnosti zariadenia, elektronické schémy zapojení jednotlivých súčasti a celkov, záznamy o modifikáciách zariadení, technické príručky zariadení (popis, návod na obsluhu elektrické schémy). Technická dokumentácia tvorí dôležitú súčasť zmluvy o dodávke zariadení a predstavuje základný prvok popredajných procesov.

Domácnosti

Domácnosti - obyvateľstvo, teda účty občanov, ekvivalent anglického pojmu "households".

Doplnok výživový

Výživové doplnky - potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sú uvádzané do obehu v dávkovanej forme, ako sú kapsuly, tablety, tabletky, piluly a ostatné podobné formy, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách.

Dopyt

Dopyt - market. úhrn želaní spotrebiteľa, ktoré sú podporované kúpnou silou (kúpyschopnosťou); kúpna sila.

Dopyt elastický (pružný)

Elastický (pružný) dopyt - market. situácia, keď percento poklesu ceny produktov vyvolá väčšie percento rastu dopytu, a tak zvýšenie príjmov z predaja.

Dopyt neelastický

Neelastický dopyt - market. stav trhu, pri ktorom relatívne malý pokles ceny spôsobuje menší vzostup dopytu.

Dopyt odvodený

Odvodený dopyt - market. predaj produktu (typicky priemyselného), ktorý vyplýva z predaja iného produktu (často spotrebného).

Dopyt primárny

Primárny dopyt - market. prvotný dopyt, túžba skôr po triede produktov než po určitej značke.

Dopyt selektívny

Selektívny dopyt - market. dopyt po určitej značke v produktovej triede.

Dosah

Dosah - market. počet rozličných ľudí alebo domácností, ktorých zasahuje reklama.

DK

DK - zdrav.lekárska skrátka pre odborný pojem: dolné končatiny

Droga

Droga – 1) zdrav. farmaceutická surovina rastlinného alebo živočíšneho pôvodu využívaná na prípravu a výrobu liečiv, pozri droga (farmácia); 2) zdrav. návykovo omamná látka (sušená rastlinná časť, extrakt alebo syntetická látka) pôsobiaca na nervovú sústavu aktivizujúce, utišujúce alebo explozívne; 3) nehmotné statky alebo vec, ktorá motivuje (pre umelca publikum, pre politika vidina volebného víťazstva).

DŠ – škol. dĺžka štúdia.

DTR

DTR - [angl. skr. pre Desktop Replacement] veľký a výkonný notebook s parametrami stolového počítača.

Duktografia

Duktografia - zdrav. RTG vyšetrovacia metóda, ktorá slúži na hodnotenie mliekovodov, naplnených kontrastnou látkou. Je to jediná metóda, ktorá v súčasnosti dovožuje charakterizovať intraduktálnu patológiu u pacientiek s výtokom z bradavky.

Dumping

Dumping - market. predaj v zahraničí za ceny nižšie ako doma.

Dýchanie Butejkovo

Butejkovo dýchanie – zdrav. liečba, ktorá je založená na diele ruského vedca Konstantina Butejka. Východiskovým bodom jeho teórie je poznatok, že príliš rýchle dýchanie môže v krvi spôsobiť chemické zmeny, ktorých následkom sú rozličné zdravotné problémy. Nacvičuje sa teda pomalé dýchanie a zadržiavanie dychu.

Dysfágia

Dysfágia - zdrav. ťažkosti s prehĺtaním až úplná neschopnosť hltať tuhú stravu alebo tekutiny.

Dysfunkcia erektilná

Erektilná dysfunkcia - zdrav. neschopnosť dosiahnuť dostatočné stoporenie pohlavného údu (erekciu) potrebné pre pohlavný styk, ejakuláciu alebo oboje. Nejedná sa o poruchu pohlavného pudu alebo o neschopnosť dosiahnuť orgazmusNajčastejšou príčinou impotencie je nedostatok kyslíka, ktorý môže byť spôsobený početnými chorobami vedúcimi k zníženiu prítoku krvi do penisu. Príčinou erektilnej dysfunkcie môžu byť taktiež poškodené nervy penisu alebo panvovej oblasti, a nízke hladiny dôležitých hormónov.

Dyslexia

Dyslexia - zdrav. vývojová porucha, pri ktorej má jedinec ťažkosti s čítaním a následne aj s písaním.

Dysmenorea

Dysmenorea - zdrav. menštruácia sprevádzaná bolesťami, bolestivá perióda. Príčinou býva nerovnováha vegetatívneho systému nervovej sústavy, alebo vývojové vady, alebo choroby maternice.

Dyspareunie

Dyspareunie - zdrav. nemožnosť súlože (koitu), ktorá môže byť spôsobená psychosexuálnou nezlučiteľnosťou dvoch ľudí, alebo nezáujmom ženy o heterosexuálny styk, ktorý vyplýva z bolesti pri predchádzajúcej súloži.

Dyspepsia

Dyspepsia - zdrav. porucha trávenia. Proces trávenia potravy je pre jedinca nepríjemný a spôsobuje mu ťažkosti.

Dyspnoe

Dyspnoe - zdrav. dýchavica, sťažené dýchanie.

Dystýmia

Dystýmia - zdrav. druh psychickej poruchy s depresívnym ladením.

Dyzartria

Dyzartria - zdrav. ťažkosti s artikuláciou (vyslovovaním) následkom poruchy nervového systému.

Dyzentéria - bacilárna

Bacilárna dyzentéria - zdrav. hnačkové ochorenie so zvýšenou teplotou, zvracaním a bolestivým nutkaním na stolicu. V stolici sa vyskytuje prímes krvi a hlienu. Pôvodcom tejto nákazy je baktéria Schigella. Inkubačný čas pri tejto chorobe je niekoľko hodín až 7 dní. Prenáša sa prehltnutím infikovanej potravy.

Dyzúria

Dyzúria - zdrav. bolestivé močenie, spojené s pocitom neúplného vymočenia.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™