Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

ODBORNÝ PREKLAD

Vykonávame odborné preklady
z a do všetkých vo svete rozšírených jazykov.


Ponúkame a vykonávame odborné preklady v prípadoch, keď je požiadavka na precízne, spoľahlivé a profesionálne preklady textov, ktoré obsahujú odborovú / technickú terminológiu alebo definujú právne vzťahy.
Odborný preklad je preklad zdrojového textu, ktorý presahuje rozsah bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej lexiky, t.j. obsahuje odborovú (technickú/právnu) terminológiu alebo slang. Sú to preklady najrôznejších typov dokladov, zmlúv, dokumentácie a iných textových materiálov. Dôležitou výhodou pre klientov je precíznosť a zaručená prvotriedna kvalita vyhotovenia našich odborných prekladov.

Výhody jazykových prekladov od BONUMENG Garantujeme vysokú kvalitu, odbornosť a precíznosť nášho prekladu
Garantujeme overený úradný preklad s okrúhlou úradnou pečiatkou
Garantujeme prijateľné ceny a ústretový systém zliav
Garantujeme diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných/obchodných údajov
Garantujeme našu dostupnosť, ústretovosť a flexibilnosť
Garantujeme náš pohotovostný garančný servis a poistenie
Garantujeme našu bezplatnú technickú a informačnú podporu

Všeobecné a úradne overené odborné preklady


Ponúkame Vám odborné preklady v dvoch kategóriách všeobecné (neúradné) a úradne, zaradené podľa špecifických kritérií:

Odborný preklad (úradný/neúradný)

popis triedy: 1.tr. a) precízne všeobecné preklady
zdrojový text: odborný (obsahuje odborovú/technickú terminológiu alebo definuje právne vzťahy)
popis triedy: 1.tr. b) precízne úradné preklady (úradne, súdne overené)
zdrojový text: nerozhoduje (úradná listina, doklad, dokument a pod.)

Prekladané jazyky


čeština, angličtina, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, holandčina, chorvátčina, litovčina, lotyština, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, bieloruština, bulharčina, gréčtina, macedónčina, ruština, ukrajinčina, albánčina, arabčina, arménčina, azerbajdžančina, zjednodušená čínština, gruzínčina, ivrit/hebrejčina, hindčina, írčina, islandčina, japončina, kórejčina, kazaština, latinčina, luxemburčina, maltčina, moldavčina, mongolčina, nórčina, rómčina, perzština, tadžičtina, thajčina, turečtina, turkménčina, uzbečtina, vietnamčina, afrikánčina, tradičná čínština, filipínčina, galícijčina, indonézština, islandčina, jidiš, katalánčina, malajčina, swahilčina, waleština.

Vykonávame úradné a neúradné odborné preklady najrôznejších typov dokladov a dokumentov


Vykonávame úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov, dokumentov, vrátane úradných listín, medzi najčastejšie preklady dokladov a dokumentov patria:
výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, kúpne zmluvy, zmluvy o prenajme, zmluvy o zastupovaní, spoločenské zmluvy, pracovné zmluvy, zápisnice z valného zhromaždenia, osvedčenia, rodné listy, osvedčenie o štátnom občianstve, diplomy, koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, referáty, vysvedčenia o štátnej skúške, výučné listy, sobášne listy, cestovné pasy, pozvania na návštevu, znalecké posudky, životopisy, atesty, certifikáty, čestné vyhlásenia, splnomocnenia, žiadosti, upomienky, reklamácie, komerčné zápisy, protokoly, pohľadávky, žaloby, odvolania, trestné oznámenia, návrhy, rozsudky a uznesenia súdu, platobné rozkazy, odborné posudky, malé technické preukazy, veľké technické preukazy, potvrdenia, daňové priznania, faktúry, výpisy z účtu, potvrdenia o narodení v zahraničí, potvrdenia o otcovstve, potvrdenia o prijme, lekárske správy, úmrtné listy, audity, výkazy ziskov a strát, účtovné výkazy, notárske zápisnice, zváračské preukazy, zbrojné sprievodné listy a ďalšie.

Vykonávame odborné preklady v takmer všetkých profesijných odboroch


Vykonávame odborné a úradné preklady textov z takmer neobmedzeného počtu profesijných odborov. Vďaka bohatým skúsenostiam, poprednému technickému vybaveniu a informačným technológiám zvládame veľmi širokú škálu profesijných odborov, medzi ktoré patria najmä:
archeológia, architektúra, automatizácia a riadenie, automobilový priemysel, baníctvo, bankovníctvo, bezpečnosť a ochrana, biológia, botanika, cestovný ruch / turistika, doprava a spoje, ekológia, ekonomika, energetika, elektrotechnika, farmácia, filozofia, finančníctvo, gastronómia, genetika, geografia, história, hotelierstvo, hudba a umenie, hutníctvo, chemický priemysel, imunológia, informačné a komunikačné technológie, jadrový priemysel, kinematografia, kozmetika, lesníctvo a ťažba dreva, letecký priemysel, literatúra, masová komunikácia a žurnalistika, manažment, kožušníctvo, marketing a reklama, medicína, medzinárodné vzťahy, obuvníctvo, obchod, obrana a vojenstvo, pedagogika, poisťovníctvo, politika, poľnohospodárstvo, právo, prírodné vedy, psychológia, reality / nehnuteľnosti, rybolov, sociológia, spracovanie dreva, spravodajstvo, stavebníctvo, strojárstvo, šport, ťažba surovín, textilný priemysel, účtovníctvo, veterinárstvo, vodohospodárstvo a ďalšie odbory.

Výber z 3. metód prekladu Voľba metódy prekladu podľa potrieb klienta:
1) Verný preklad
2) Sémantický preklad
3) Komunikatívny preklad

Voliteľné termíny vyhotovenia odborného prekladu


Ponúkame Vám voľbu termínu vyhotovenia prekladu
(1) bežný termín vyhotovenia prekladu: od 24 do 48 p. h.
(2) zrýchený termín vyhotovenia prekladu: od 8 do 24 p. h.
(3) súrny termín vyhotovenia prekladu: od 4 do 8 p. h.
(4) extra súrny termín vyhotovenia prekladu (na počkanie): od 1 do 4 p. h.
(5) extra súrny termín vyhotovenia prekladu: v noci / v dňoch pracovného voľna.
[* p.h. - pracovných hodín]
UPOZORNENIE UPOZORNENIE:
• Deň prevzatia zadania (objednávky) sa nepočíta do termínu vyhotovenia (dodacej doby).
• Pri väčšom počte SP, termín vyhotovenia sa stanoví násobením alebo dohodou.
• Pri obzvlášť náročných prekladoch a adoptáciach, termín vyhot. môže byť predlžený na dvojnásobok.
• Pri nedodržaní dohodnutého termínu vyhotovenia prekladu poskytuje sa zľava podľa príslušných VOP.

Vykonávame grafické spracovanie prekladaných odborných textov


• konvertovanie formátov,
• úpravy, vylepšenie dizajnu,
• práca so štýlmi
• skenovanie textov
• OCR (prevod textov z papierovej formy do digitálnej formy).

Spôsob objednávania a dodania hotového odborného prekladu


Objednávky textových prekladov sa zadávajú a vybavujú elektronickou formou (Web, E-mail, Skype, ICQ) alebo aj v papierovej forme (najmä úradne preklady). Objednávky môžete posielať online z nášho webu, e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Formulár objednávky môžete stiahnuť s nášho webportálu alebo dostanete jeho od nás na Váš e-mail na základe vašej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.
V elektronickej forme celý proces od zadania objednávky až po dodanie hotového prekladu prebieha oveľa rýchlejšie, úspornejšie a efektívnejšie. Avšak zasielame hotové preklady aj v papierovej forme (najmä úradné preklady) 1. triedou doporučenou poštovou zásielkou alebo na dobierku s platbou pri prevzatí prekladu na pošte.


Otázky a odpovede


Čo je preklad?


Preklad je písomné podane (v elektronickej alebo papierovej forme) pretlmočenie textu zo zdrojového jazyka do textu v inom - cieľovom jazyku, ktorý v určitom rozsahu súhlasí z originálom.

Čo je strana prekladu (1SP)?


Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Čo je zdrojový text?


Zdrojový (východiskový) text je pôvodný text, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť) do cieľového textu.

Čo je cieľový text?


Cieľový text je preklad zdrojového textu.

Čo je technická dokumentácia?


Technická dokumentácia je súhrn dokumentov, účelom ktorých je:
- poskytnúť potrebné informácie v najvhodnejšej podobe,
- preukázať a zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu životného prostredia a kvalitu súvisiace s daným zariadením, výrobkom alebo systémom.
Pre technickú dokumentáciu je charakteristické jej systematické a štruktúrované usporiadanie. Technická dokumentácia obsahuje dôležité informácie o konkrétnom zariadení (identifikačné údaje, rok výroby, typ, osvedčenie, technický preukaz, zoznam predmetov v súprave), podrobný popis princípu činnosti zariadenia, elektronické schémy zapojení jednotlivých súčasti a celkov, záznamy o modifikáciách zariadení, technické príručky zariadení (popis, návod na obsluhu elektrické schémy). Technická dokumentácia tvorí dôležitú súčasť zmluvy o dodávke zariadení a predstavuje základný prvok popredajných procesov.

Používa každý prekladateľ rovnakú štandardnú metódu (model, koncepciu) prekladu,

a ak áno, potom v čom spočíva taká metóda?


Prekladatelia nepoužívajú rovnakú metódu prekladu, bežným javom je fakt, že prekladatelia používajú najmä im viac vyhovujúcu metódu, podľa štúdií, vo svete lingvistiky uznávaného britského profesora P. Newmarka, existuje osem metód prekladu:

Preklad "slovo na slovo"

Preklad "slovo na slovo" je preklad, v ktorom síce je zachovaný slovosled jazyka zdrojového textu, ale slová sú preložene jednotlivo cez ich základné významy bez spojitosti s kontextom. Charakteristickým je vysoký stupeň gramatického skreslenia popri totálne nízkej miere adekvátností forme a syntaxi cieľového jazyka a neadekvátnosti kontextuálnemu významu zdrojového textu.

Doslovný preklad

Doslovný preklad je preklad v značnej miere inklinujúci k jazyku zdrojového textu, v ktorom gramatické formy jazyka zdrojového textu sú transformované na ich najbližšie ekvivalenty jazyka cieľového, avšak slova nesúce podstatný obsah informácie (lexikálne) sú preložené jednotlivo, vytrhnuté z kontextu. Ako predbežný prekladový proces, napomáha tým, že uvádza kontextuálne problémy, ktoré treba dodatočne vyriešiť.

Hodnoverný preklad

Hodnoverný preklad je preklad, ktorý inklinuje k jazyku zdrojového textu, snaží sa reprodukovať presný kontextuálny význam pôvodného textu v medziach obmedzení gramatických pravidiel cieľového jazyka, adekvátne prevádza slová, ktoré nadväzujú na myšlienkovú a národnostnú identitu (kultúrne slová, napríklad: životopis, právnik, podnik, živnostenský list, Slovensko, združenie, počítač, pokrok, obchod, pokladňa...) a verne zachováva osobitnosť zdrojového jazyka, vrátane slovosledu, idióm a špecifických hovorových konštrukcií. Povedané inými slovami, to je preklad, ktorý sa snaží byť úplne verný úmyslom a textovej realizácii tvorcu pôvodného poslania, avšak u nepripraveného okruhu čitateľov vyvoláva dojem neprirodzenosti podania informačného obsahu cudzojazyčného prejavu vo vzťahu k ich vlastnej jazykovej kultúre a zvyklostiam vo vyjadrovaní sa.

Sémantický preklad

Sémantický preklad je preklad, flexibilne inklinujúci k jazyku zdrojového textu a uprednostňujúci zásady obsahovej a významovej totožnosti. Táto metóda sa líši od metódy hodnoverného prekladu len ak sa musí brať väčší ohľad na estetickú hodnotu textu zdrojového jazyka, jeho krásu a prirodzený zvuk, k čomu prispieva aj balansovaním na význame, tam kde to je vhodne (napríklad: využitým synoným pri zodpovedajúcom význame slov) tak, aby žiadna asonancia slov, neadekvátna slovná hra alebo disharmónia opakovaní sa nevyskytovala v konečnej verzii prekladu. Okrem toho sémantickým prekladom je možne pomôcť čitateľom pochopiť kultúru jazyka autora zdrojového textu vysvetľujúcimi poznámkami, otvorením významu zriedkavých termínov, skratok, hovorových výrazov a idióm.
Sémantický preklad sa nespolieha na kultúrnu zhodu jazykov a robí veľmi malé adaptívne ústupky čitateľskej verejnosti. Zatiaľ čo hodnoverný preklad je dogmatický, sémantický preklad je flexibilnejší.

Adaptácia

Adaptácia (kreatívny preklad) je preklad, v najväčšej miere inklinujúci k cieľovému jazyku, je najvoľnejšou kreatívnou (zveľaďujúcou) formou prekladu a je využívaný hlavne pre divadelné hry / hrané filmy (napríklad - komédie) a poéziu, pričom: tematika, postavy, námet sú väčšinou zachované, kultúra jazyka zdrojového textu je konvertovaná do kultúry jazyka cieľového a samotný text sa prepisuje.

Voľný preklad

Voľný preklad je preklad, ktorý zásadne inklinuje k cieľovému jazyku, aplikuje neobmedzený naturalizačný princíp, vďaka čomu reprodukuje "obsah originálu bez jeho formy". Za účelom dosiahnutia efektu zaručeného a nenamáhavého porozumenia cieľového textu čitateľom, metóda voľného prekladu ľubovoľné "pohráva" s: gramatickou, syntaktickou a sémantickou štruktúrou zdrojového textu. Voľný preklad je najrýchlejšou metódou prekladu.

Idiomatický preklad

Idiomatický preklad je preklad, ktorý zásadne inklinuje k cieľovému jazyku, reprodukuje odkaz (myšlienku) zdrojového textu, ale má tendenciu deformovať nuanse vo významoch cez uprednostňovanie hovorových výrazov a idióm, ktoré však neexistujú v origináli. Pri idiomatickom preklade sa stretávame so snahou o náhradu idiomatických výrazov zdrojového textu na čo najadekvátnejšie idiomatické výrazy v cieľovom jazyku.

Komunikatívny preklad

Komunikatívny preklad je to preklad, ktorý síce inklinuje k cieľovému jazyku, ale pri tomto preklade sa uprednostňujú zásady obsahovej a formálnej totožnosti, usiluje sa vypracovať prirodzený ekvivalent pôvodného textu takým spôsobom, aby obsah, forma a štýl boli bez námahy prípustné a zrozumiteľné pre celú čitateľskú verejnosť. Avšak pri viacnásobnej interpretácie pôvodného textu cez komunikatívny preklad (napríklad z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do francúzštiny atď.) zákonite dochádza ku skresleniu kontextuálneho významu a myšlienkovej identity, či osobitnosti pôvodného textu.

Do ktorých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?


Prekladáme z/do viac ako 65. cudzích jazykov aj v ich kombináciách. Najčastejšie prekladané jazyky sú: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, taliančina, francúzština, španielčina a poľština.

Ako je možné odborný preklad objednať?


Objednávky môžete posielať online z nášho webu, e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Formulár objednávky môžete stiahnuť s nášho webportálu alebo dostanete jeho od nás na Váš e-mail na základe vašej aj telefonickej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.

Akým spôsobom je možné doručiť Vám text na odborný preklad?


Text môžete doručiť e-mailom (veľké súbory s grafikou aj cez depozitný server), kuriérskou poštou, bežnou poštou, alebo osobne v našej kancelárii.

Ako sa určí cena odborného prekladu?


Cena za odborný preklad sa stanovuje v závislosti od počtu strán prekladu, jazykovej skupiny, kategórie prekladu a iných kritérií.
Na vašu požiadavku, zašleme Vám kompletný cenník pre odborný preklad, vrátane informácií o programoch odmeňovania a vip-partnerstva, a samozrejme vypracujeme pre Vás najvýhodnejšiu cenovú kalkuláciu a ponúkneme optimálny balík služieb, šitý na mieru.
Budeme Vám vďační za príležitosť Vás osobne informovať o našich službách, know-how a všestrannej podpore na našej bonumeng infolinke.

Ako je možné zaplatiť odborný preklad?


Platiť môžete na základe účtu/faktúry bankovým prevodom (bezhotovostné) na náš účet, prevodom cez platobný systém alebo v hotovosti (na pošte, v pobočke banky dodávateľa platby alebo v našom sídle).
Účet za vykonaný odborný preklad sa uhradzuje (je splatný) v moment dodania hotového odborného prekladu zadávateľovi alebo skôr. Pre VIP klientov platí odklad splatnosti do 7 dní.

Akým spôsobom dodávate vyhotovený odborný preklad?


Vyhotovený odborný preklad Vám dodáme elektronickou poštou, kuriérskou poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť v našom sídle.

V akom regióne Slovenska poskytujete prekladateľské služby?


Bonumeng je organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a odborný preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™