Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

PRÁVNA POMOC A PORADENSTVO

Advokátske kancelárie konzorcia zabezpečujú komplexné právne služby a poradenstvo občanom a podnikateľom, fyzickým i právnickým osobám, domácim a zahraničným podnikom poskytovaním právnej pomoci pri ochrane a uplatňovaní záujmov klienta na území Slovenskej republiky, zastupovaním v konaní pred súdmi, súdnymi exekútormi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, zastupovaním pri rokovaniach s tretími osobami, vypracovaním a spisovaním zmlúv, vypracovaním a zasielaním upomienok a predžalobných výziev, podávaním žalôb, návrhov, žiadostí, podnetov a opravných prostriedkov v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva.

Pri poskytovaní právnej pomoci a poradenstvo efektívne využívajú vysoké odborné vzdelanie, bohaté skúsenosti a dôkladnú znalosť legislatívy a právneho systému svojich právnikov vychádzajúcu najmä z ich neustáleho zvyšovania a prehlbovania vzdelania a skúseností z ich dlhoročnej advokátskej a podnikovej praxe.

Advokátske kancelárie konzorcia disponujú širokými možnosťami operatívne zabezpečiť pre svojich klientov kompletnú škálu právnych služieb a poskytujú právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva: obchodné právo, správne právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, právo fúzie a akvizície, pozemkové právo a právo nehnuteľností, občianske právo, trestné právo, rodinné právo, pracovné právo, medzinárodné právo.
Právna pomoc a poradenstvo je poskytované v slovenskom, českom, nemeckom a ruskom jazyku. Pri prípadoch, ktoré majú medzinárodný dosah, aktívne zapájame a spolupracujeme s poprednými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

Spoločným cieľom partnerov pracujúcich pod značkou BONUMENG je poskytovať vysoko odbornú, operatívnu, kvalitnú a zároveň komplexnú pomoc a podporu, maximálne prispôsobenú špecifickým požiadavkám klientov.

Rozsah činnosti


Obchodné právo


• vypracúvanie obchodných, zakladateľských zmlúv, obchodných podmienok
• revízie obchodných, zakladateľských zmlúv, obchodných podmienok
• zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
• zakladanie obchodných spoločností a družstiev, ich registrácia
• príprava pre úradnú registráciu zmien v obchodných spoločnostiach a družstvách
• zabezpečovanie korporatívnych registračných a oznamovacích povinností
• prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
• zvyšovanie a znižovanie základného imania
• príprava interných korporatívnych dokumentov
• právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
• príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení

Súdne a arbitrážne konanie


• predchádzanie sporom a ich riešenie
• zabezpečenie vymáhania práv a pohľadávok voči dlžníkovi, upomienkové konania a výzvy
• zastupovanie klienta v mimosúdnom obchodnom spore
• zastupovanie klienta v súdnom konaní zo zmluvných a obchodných záväzkových vzťahov
• podania a zastupovanie klienta v arbitrážnom konaní
• vyriešenie sporov v zmierovacom konaní
• zastupovanie klientov v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy, notármi, exekútormi
• podania a zastupovanie klienta v súvislosti s daňovou agendou
• podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
• podávanie ústavných sťažností

Konkurzy a reštrukturalizácie


• zastupovanie v konkurznom konaní
• zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
• poradenstvo pri vyhotovovaní reštrukturalizačných posudkov

Fúzie a akvizície


• konanie v súvislosti s fúziou a rozdelením spoločnosti
• konanie v súvislosti s akvizíciou a divestíciou
• právne audity (due diligence)
• ponuky prevzatia

Právo duševného vlastníctva a osobných údajov


• konanie v súvislosti s ochranou autorského práva
• patenty a práva priemyselných vzorov
• obchodné meno a ochranné známky
• licenčné zmluvy (licencie)
• franchisingové zmluvy (franchising)
• registrácia a prevody internetových domén
• ochrana osobných údajov

Dopravné právo

• vnútroštátna cestná nákladná doprava
• medzinárodná cestná nákladná doprava
• náhrada škody v doprave

Právo hospodárskej súťaže a administratívne právo


• konanie v súvislosti s ohranou hospodárskej súťaže
• konanie v súvislosti s verejnou zákazkou
• zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom SR
• oznámenie koncentrácie, dominantného postavenia
• konanie v súvislosti so súťažným právom EÚ

Medzinárodné právo


• obchodné zmluvy v medzinárodnom obchode
• medzinárodno-právna ochrana investícií
• právo Európskej Únie, analýza vplyvu práva EÚ na vnútroštátne právo
• harmonizácia interných dokumentov podnikateľov s právom EÚ

Občianske právo


• konanie v súvislosti s ohranou osobnosti
• príprava kúpnych a darovacích zmlúv
• zmluvné pokuty
• zriaďovanie vecných bremien a tiarch
• vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
• postúpenie pohľadávok a ich zmluvné zabezpečenie
• zabezpečenie ocenenia nehnuteľností
• podania a zastupovanie klienta v konaniach súvisiacich s nehnuteľnosťami
• zastupovanie klienta v súdnych konaniach súvisiacich s dedičstvom
• záložné práva, uznanie dlhu, dohody o urovnaní
• uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody
• uplatňovanie a vymáhanie nárokov z bezdôvodného obohatenia
• uplatňovanie a vymáhanie nárokov z vlastníckeho práva
• uplatňovanie nárokov z poistných udalostí
• konanie v súvislosti s poistnou udalosťou, zodpovednosťou za škodu
• zakladanie občianskych združení a nadácii

Rodinné právo


• podania a zastupovanie klienta v rozvodovom konaní
• konanie v súvislosti so zverením maloletých do opatery a výchovy, výživné na deti
• konanie v súvislosti so spormi o výživné medzi manželmi, rodičmi
• konanie v súvislosti s úpravou styku rodičov s maloletými
• právne poradenstvo v oblasti rodinného práva

Právo nehnuteľností


• prevody nehnuteľností
• vecné bremená, záložné právo
• zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní
• právny audit (due diligence) nehnuteľností
• príprava dokumentácie súvisiacej s výstavbou, nájmom a správou nehnuteľností (facility management)
• pozemkové právo

Pracovné právo


• príprava pracovných zmlúv
• príprava pracovnoprávnej dokumentácie (pracovné poriadky, bezpečnostné predpisy)
• príprava smerníc a vnútropodnikových aktov
• poradenstvo subjektom poskytujúcim personálne služby
• poradenstvo subjektom poskytujúcim služby dočasného zamestnávania
• zastupovanie klientov v pracovno-právnych sporoch
• ochrana práv a presadzovanie povinností zamestnancov a zamestnávateľov
• zastupovanie klienta v sporoch z porušenia predpisov pracovného práva
• náhrady škody z pracovného práva

Trestné právo


• zastupovanie záujmov poškodených a obvinených v trestnom konaní
• vymáhanie pohľadávok
• zastupovanie účastníkov pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní pohľadávok
• zastupovanie oprávneného a povinného v exekučnom konaní


Odmena


Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Advokátska kancelária je oprávnená účtovať odmenu právnych služieb formou hodinovej odmeny, a to za každú i začatú hodinu poskytnutej právnej pomoci, formou percentuálne dohodnutej podielovej odmeny, podľa hodnoty dosiahnutého úspechu klienta, alebo formou vopred paušálne dohodnutej odmeny.

Voľba konkrétnej formy účtovania odmeny právnych služieb je závislá výlučne na dohode s klientom. Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Odmena zahŕňa cestovné a telekomunikačné výdavky realizované na území Slovenskej republiky, ako aj náhradu za premeškaný čas, nezahŕňa však výdavky za znalecké posudky, náklady na súdne notárske a iné poplatky, preklady a odpisy. Odmena nezahŕňa DPH.

V advokátskych kanceláriách konzorcia je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena


Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena


Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena


Paušálna odmena sa môže dohodnúť:
- za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
- za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena


Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo na základe vyhlášky 655/2004 Z.z. v platnom znení, podľa hodnoty veci.

Telefonicky je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by Vám poskytol právnu pomoc advokát-právnik z našej partnerskej advokátskej kancelárie.
Advokátska kancelária  
Popis činnosti: Právna pomoc a poradenstvo
Adresa sídla: SNP 36, Nové Zámky, PSČ 94001, Slovensko
Infolinka: 0905 395 260
Kontakt: JUDr. Vladimíra Mituchovičová, advokátka
Advokátska kancelária  
Popis činnosti: Právna pomoc a poradenstvo
Adresa sídla: Komárňanská 4940/24, Nové Zámky, PSČ 94001, Slovensko
Infolinka: 0907 628 877
Kontakt: JUDr. Klára Decsiová, advokátka
Advokátska kancelária  
Popis činnosti: Právna pomoc a poradenstvo
Adresa sídla: Majzovovo námestie 2/A, Nové Zámky, PSČ 94001, Slovensko
Infolinka: 0918 240 518
Kontakt: JUDr. Ing. Diana Višňovska, advokátka
Advokátska kancelária  
Popis činnosti: Právna pomoc a poradenstvo
Adresa sídla: Továrenská 1, Štúrovo, 94303, Slovensko
Infolinka: 0917 796 644
Kontakt: Mgr. Csaba Bodnár, advokát

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™