Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
vydané podľa
§ 52 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení a
§ 273 ods.1 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE
1.1
"Provider" (provajder), sa rozumie – organizácia BONUMENG, so sídlom: SNP 46, Nové Zámky, PSČ 94023, Slovenská republika, IČO: 37 610 571, DIČ: 3020017429.
1.2
"Objednávateľ", sa rozumie – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Provider poskytuje svoje služby v súlade a na základe všeobecných obchodných podmienok.
1.3
"Zmluva" – záväzkovo-právny vzťah medzi Objednávateľom a Providerom, ktorý vzniká na základe akceptovaných Zmluvnými stranami všeobecných obchodných podmienok uvedených v tomto dokumente ďalej a uzavretej Objednávateľom a Providerom v písomnej (elektronickej alebo papierovej, vo výnimočnom prípade aj v ústnej) forme Objednávky/Zmluvy na poskytovanie služieb alebo zhotovenie Providerom veci na zákazku.
1.4
"Všeobecné obchodné podmienky" (ďalej v skratke: "VOP") - sú všeobecné zmluvné obchodné podmienky, uvedené v tomto elektronickom dokumente, ktoré tvoria všeobecný právny základ a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (Objednávky/Zmluvy) medzi Objednávateľom a Providerom, na základe ktorej Provider poskytuje konkrétne služby a/alebo zhotovuje vec na zákazku Objednávateľovi. Provider a Objednávateľ (ďalej spolu "Zmluvné strany", alebo jednotlivo Zmluvná strana) sú povinní sa týmito VOP riadiť v prípade uzavretia Zmluvy (ďalej v skr. "O/Z").
1.5
"Predmet Zmluvy" – ustanovuje základný záväzkovo-právny vzťah Zmluvných strán. Predmet Zmluvy ustanovuje na jednej strane právo Objednávateľa, aby mu Provider podľa uzavretej O/Z poskytol objednané služby a/alebo zhotovil objednanú vec, a povinnosť zaplatiť za to Providerovi dohodnutú odmenu (cenu) a na strane druhej právo Providera na úhradu Objednávateľom poskytnutej služby a alebo zhotovenej veci v súlade s uzavretej O/Z a povinnosť poskytnúť Objednávateľovi službu a/alebo zhotoviť objednanú vec v súlade s ostatnými ustanoveniami VOP a predmetnej O/Z. Predmet Zmluvy je súčasťou každej O/Z aj v prípade ak nie je v nej vyslovené obsiahnutý.
1.6
"Plnením predmetu Zmluvy" – je vykonávanie obojstranného právneho záväzku, úkonu, pri ktorom na jednej strane je poskytnutie Providerom služieb objednaných Objednávateľom a na strane druhej úhrada Objednávateľom objednaných služieb Providerovi, za podmienok uvedených v O/Z a VOP.
1.7
"Preklad" – je písomné podane (v elektronickej alebo papierovej forme) pretlmočenie textu zo zdrojového jazyka do textu v inom - cieľovom jazyku, ktorý v určitom rozsahu súhlasí z originálom.
1.8
"Iné Plnenie", sa rozumie – Registračné doklady a Certifikát(y), iné verejné listiny ako hmotne zachytený výsledok služby poskytnutej Providerom na zákazku Objednávateľa a na základe uzavretej O/Z. Provider pri vybavovaní Registračných dokladov a Certifikátov poskytuje mandátne služby a zatupuje Objednávateľa pred príslušnými úradmi na domácej pôde alebo v zahraničí.
1.9
"Prekladateľské služby", sa rozumie – Plnenie predmetu Zmluvy a to najmä vo forme vykonania a vyhotovenia na zákazku úradného alebo neúradného (všeobecného) jazykového prekladu textu(ov) (ďalej v skr. "Preklad"), a poskytovanie ďalších objednaných alebo zahrnutých doplnkových/dodatočných služieb (ako sú: prijatie a spracovanie dopytu, kalkulácia ceny, vypracovanie a vystavenie O/Z, ďalšie administratívne úkony, prípadné úkony úradného overovania, balenia a poštový / zasielateľský servis), s využitím materiálneho a technického vybavenia Providera a hmotne zachytený výsledok tejto činnosti v papierovom alebo digitálnom podaní, prípadne úradného vyhotovenia a dodania obalového materiálu.
1.10
"Bežný časový limit vyhotovenia Prekladu" – je 1200 zdrojových slov preložených v jeden pracovný deň jedným prekladateľom, pričom deň prevzatia podkladov Providerom sa do súčtu pracovných dní nepočíta. Časový limit pre vyhotovenie väčších zákaziek v kratšom termíne závisí od počtu prekladateľov, ktorých môže Provider pre danú zákazku súčasne použiť.
1.11
"Jedna strana prekladu" - je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu, alternatívne za jednu stranu prekladu sa považuje text v rozsahu 250 zdrojových slov (vrátane čísiel). Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.
1.12
"Pracovný čas pre príjem objednávok" – je čas od 9 hodín do 15 hodín v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok.
1.13
"Zdrojový (východiskový) text" - je pôvodný text, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť) do cieľového textu.
1.14
"Odborný text" – zdrojový text, ktorý presahuje rozsah bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej lexiky, t.j. obsahuje odborovú (technickú/právnu) terminológiu alebo slang.
1.15
"Obzvlášť náročný text" - zdrojový text, ktorý je zle čitateľný alebo obsahuje atypickú odborovú/technickú, prípadne slangovú terminológiou.
1.16
"Požiadavka na adoptáciu zdrojového textu" - zdrojový text je nutné dodatočne obohatiť o relevantné údaje, pridať na výstižnosti a pôsobivosti v kontexte zamierania na cieľovú auditóriu (prevažne cudzojazyčnú).
1.17
"Zdrojový jazyk" - je jazyk, v ktorom je napísaný zdrojový text.
1.18
"Zdrojové slovo" - je slovo textu, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť).
1.19
"Cieľový (výsledný) text" - je preklad zdrojového textu.
1.20
"Cieľový jazyk" - je jazyk, v ktorom je napísaný cieľový text.
1.21
"Cieľové slovo" - je slovo preloženého textu.
1.22
"Jazyková korektúra" – je oprava alebo úprava zdrojového alebo cieľového textu po jeho faktickej, gramatickej alebo štylistickej stránke. Odstraňuje prípadné gramatické chyby alebo preklepy.
1.23
"Odborná jazyková korektúra" - je kontrola použitia špeciálnych výrazov pre daný odbor a jednotnosti použitých výrazov za použitia dodaného alebo vytvoreného terminologického slovníka, referenčných textov alebo iným spôsobom.
1.24
"Štylistická korektúra" – je úprava štylistiky (napr. poradia slov vo vetách alebo celých viet, zrozumiteľnosti a čitateľnosť pre daný účel použitia, pre cieľového čitateľa v cieľovej krajine).
1.25
"Predtlačová korektúra" – je odstránenie typografických chýb (po spracovaní v DTP štúdiu, po prevode do HTML formátu a pod.), napr.: zlého rozdelenia slov na konci riadkov, posunutia obrázkov alebo textov, neúplnosti textov, chýbajúcich diakritických znamienok.
1.26
"Grafická úprava" – je grafické upravenie textov, grafov a obrázkov do požadovanej podoby v príslušnom grafickom / textovo-grafickom editore.
1.27
"Výstupná kontrola" - kontroluje, či boli s ohľadom na daný účel použitia textu objednané objednávateľom príslušné korektúry a úpravy, či boli tieto korektúry a úpravy vykonané a pripomienky zapracované. Vykonáva sa celková kontrola úplnosti prekladu textu a úpravy grafiky.
1.28
"Tlmočenie" – je vysoko odborná tvorivá duševná činnosť spočívajúca vo verbálnom prevedení (reprodukcii) informácie zo zdrojového jazyka do jazyka cieľového.
1.29
"Tlmočnícke služby", sa rozumie – Plnenie predmetu Zmluvy vo forme Tlmočenia a poskytovanie ďalších zahrnutých služieb (ako sú: prijatie a spracovanie dopytu, kalkulácia ceny, vypracovanie a vystavenie O/Z, ďalšie administratívne úkony), s využitím materiálneho a technického vybavenia Providera na zákazku Objednávateľa a prostredníctvom schváleného na tento účel profesionálneho tlmočníka.
1.30
"Tlmočnícky deň", sa rozumie - 8 pracovných hodín tlmočníka, vrátane prestávok. Všetky prestávky a prerušenia sa započítavajú do pracovného času.
1.31
"Vyššia moc", sa rozumie - každá nepredvídateľná a neprekonateľná okolnosť alebo (úradné, súdne a pod.) nariadenie, nezávislé od vôle Zmluvných strán, ktoré trvalo (najmenej šesť mesiacov) bráni ktorejkoľvek z nich v plnení jednej či viacerých zmluvných povinností alebo zakazuje ich plnenie, nie je zavinené chybou alebo nedbalosťou ani jednej Zmluvnej strany, a ktorej sa nedalo zabrániť napriek náležite vynaloženému úsiliu.
Článok 2
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
2.1
Ceny všetkých služieb sú zmluvné. Podkladom pre zmluvnú cenu je platný cenník Providera, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP a je vždy k dispozície Objednávateľa v sídle Provider a prípadne aj na webe Providera. Právoplatná (celková) cena, záväzná pre obe Zmluvné strany musí byť uvedená v uzavretej O/Z a/alebo v priloženej k nej proforma faktúre (v prípade poskytovania viacerých služieb v jednom celku).
2.2
Pre určenie ceny (výšky odmeny) za Prekladateľské služby je rozhodujúci počet Strán Prekladu zdrojového* textu (okrem prípadu kreatívneho Prekladu, pri ktorom je rozhodujúci počet strán Prekladu cieľového textu, a nie počet strán zdrojového textu), kategória prekladu, trieda prekladu, kvalita alebo formát zdrojového textu, požadovaná metóda prekladu, požadovaná rýchlosť vyhotovenia a dodania. Pokiaľ sa objednáva Preklad viac než 3. strán zdrojového textu vo formáte, ktorý neumožňuje elektronicky zistiť počet Strán Prekladu, vypočítava sa cena Prekladu podľa cieľového textu. V tomto prípade sa na účely kalkulácie ceny vykonáva približný odhad počtu Strán Prekladu a účtuje sa podľa skutočného počtu slov (1 SP = 230 slov) v preloženom texte (v cieľovom jazyku).
2.3
Pre určenie ceny (výšky odmeny) za Tlmočnícke služby je rozhodujúca jazyková(é) kombinácia, odborná náročnosť a požiadavky na službukonajúceho tlmočníka (vzdelanie, kvalifikácia, prax, vzhľad, vek atď.). Cena (odmena) za Tlmočnícke služby sa hradí za každú začatú hodinu Tlmočenia; ak sa Tlmočnícke služby uskutočňujú mimo bydliska tlmočníka, cena za takéto Tlmočnícke služby sa hradí za prvé začaté štyri hodiny a za každú ďalšiu začatú hodinu.
2.4
V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v cenníku, bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou Zmluvných strán.
2.5
Provider kalkuluje a účtuje Objednávateľovi cenu a stanovuje termín vyhotovenia Prekladu ak má celý zdrojový text vopred preskúmaný na predmet jeho náročnosti po odbornej a grafickej stránke. Pokiaľ Provider nemá k dispozícii celý text pred začatím výkonu práce a vyššia náročnosť sa prejaví až v priebehu práce, je oprávnený požadovať predĺženie termínu alebo príplatok, v priebehu Plnenia predmetu Zmluvy.
2.6
Ak cenu pri uzavretí O/Z nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak Provider dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to Objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene.
2.7
Cena (odmena Providera), prípadne výsledná cena, za každú vykonanú Prekladateľskú, Tlmočnícku alebo inú službu sa uvádza v predmetnej O/Z a je splatná na základe faktúry (a/alebo príjmového pokladničného dokladu pri hotovostných platbách) vystavenej Providerom.
2.8
Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Providerovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Providera alebo dňom skutočného prijatia Providerom príslušnej platby v hotovosti.
2.9
Ak nie je dohodnuté inak, Prekladateľské a Tlmočnícke služby sa uhrádzajú až po vykonaní (Prekladateľské po dodaní Prekladu) v súlade s uzavretou O/Z. Ak sa však Preklad vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie Prekladu značné náklady, je Provider oprávnený požadovať už počas vykonávania Prekladateľských služieb od Objednávateľa primerané preddavky.
Článok 3
PRÁVA A POVINNOSTI PROVIDERA
3.1
Provider má predovšetkým práva a povinností stanovené v Predmete Zmluvy. Provider je povinný pri plnení Predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržovať všeobecne záväzné predpisy, ako aj zmluvné dojednania medzi Providerom a Objednávateľom.
3.2
Provider je oprávnený požadovať od neovereného, nebonitného Objednávateľa alebo Objednávateľa, ktorý je v omeškaní s úhradou už poskytnutých Providerom služieb (alebo zhotovených zákaziek) primeranú zálohu na poskytovanie služieb (Prekladateľských, Tlmočníckych, Registračných, Certifikačných alebo iných) a/alebo zhotovenie veci na zákazku v hodnote 50 až 100% od vykalkulovanej alebo stanovenej ceny Prekladateľských služieb a jej úhradu na základe proforma faktúry a/alebo príjmového dokladu Providera, alebo poskytovať svoje služby iba za podmienky dodania na dobierku (využitie služieb Poštového úradu ako sprostredkovateľa pri Plnení Predmetu Zmluvy Zmluvnými stranami), alebo vykonávať/poskytovať Prekladateľské služby po častiach v hodnote do 200 eúr za jednotlivú časť. Provider oznámi Objednávateľovi pred uzavretím O/Z, či bude požadovať zálohu a v akej výške. V prípade Tlmočníckych služieb musí byť záloha uhradená najneskôr do 3. dní pred dňom, v ktorom sa majú vykonať požadované Tlmočnícke služby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
3.3
Provider má právo na odmenu za celý čas Tlmočenia aj v prípade, ak Objednávateľ plne nevyužije dohodnutú dobu poskytovania Tlmočníckej služby.
3.4
Provider alebo poverený ním tlmočník je oprávnený odmietnuť vykonávať Tlmočnícke služby v nevhodnom prostredí z fyzických, psychických alebo etických dôvodov a v podmienkach nedôstojných alebo extrémnych pre výkon tlmočníckej profesie.
3.5
Provider je povinný vykonať/vyhotoviť a dodať Preklad, zaobstarať a dodať iné Plnenie alebo vykonať službu Objednávateľovi podľa O/Z a to v dohodnutej cene, v dohodnutom jazyku(och), termíne, mieste a dohodnutým spôsobom.
3.6
Provider je povinný zachovať mlčanlivosť o konfidenciálnych skutočnostiach a informáciách zistených alebo dôverné oznámených v súvislosti s plnením Predmetu Zmluvy. Provider nie je oprávnený takéto dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám, s výnimkou dôveryhodných osôb, ktoré by mohli prísť do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie alebo inej úpravy, spracovania, doručovania. Tretie osoby, ktoré Provider poveril vykonaním časti jeho služieb sú viazané mlčanlivosťou v rovnakej miere ako sám Provider.
3.7
Provider je povinný pri splnení tu uvedených podmienok poskytnúť akékoľvek dohodnuté mandátne služby (registračné, certifikačné) Objednávateľovi podľa O/Z, a to v dohodnutej cene, termíne a mieste.
Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
4.1
Objednávateľ má predovšetkým práva a povinností stanovené v Predmete Zmluvy.
4.2
Objednávateľ má právo na vypracovanie Providerom nezáväznej a bezplatnej cenovej ponuky a orientačného termínu zhotovenia a dodania Prekladu na základe dopytu zaslaného Providerovi, súčasťou ktorého je zdrojový text, predbežné určený* iba k nahliadnutiu a vypracovaniu cenovej ponuky. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu O/Z v priebehu 48 hod. od zaslania zdrojového textu, predmetný text musí byť nenávratne odstránený* Providerom z jeho počítačového systému, a v prípade papierovej formy, zlikvidovaný* príslušným spôsobom. Pokiaľ zdrojový text je súčasťou originálu verejnej listiny nebude zlikvidovaný* ale zaslaný spätne na adresu Objednávateľa na jeho náklady.
4.3
Objednávateľ je povinný poskytnúť Providerovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Tak, Objednávateľ je povinný, v prípade odborného prekladu (ak text, ktorý je predmetom O/Z, obsahuje korporatívnu terminológiu, odborné a ináč špecifické výrazy, skratky, slang, idiómy a pod.) dodať Providerovi, tesne po uzavretí O/Z, výklad tejto špecifickej terminológie alebo jej zoznam v slovníkovej forme, prípadne poskytnúť Providerovi iné pomocné (referenčné) texty, či zabezpečiť súčinnosť zodpovednej osoby, ktorá bude poverená konzultovať o špecifickej (odbornej) terminológii. Nesplnenie tejto povinnosti nezakladá právo Objednávateľa reklamovať prípadné zistené nezrovnalostí v interpretácii* špecifickej (odbornej) terminológie alebo nedodržanie termínu dodania/zhotovenia* Prekladu takéhoto typu/triedy.
4.4
Objednávateľ je povinný oznámiť Providerovi účel, na ktorý hodlá vykonaný Preklad použiť. Ide predovšetkým o prípadnú verejné použitie v Masmédiách alebo publikáciu výsledného prekladu (v tlačovej podobe) alebo jeho použitie právny úkon (napr. použitie zmluvy) či iné obdobné použitie, ktoré vyžaduje vykonanie príslušných korektúr, a tiež použitie v zmysle autorského zákona.
4.5
Objednávateľ je povinný v prípade objednávky Prekladu textu, ktorý je chránený podľa autorského zákona, predložiť vyhlásenie autora alebo splnomocnenie o tom, že je oprávnený vykonávať k dielu (zdrojovému textu) jazykový preklad*.
4.6
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu prevziať vykonaný/vyhotovený Preklad alebo Iné Plnenie a prevzatie písomné potvrdiť Providerovi. Ak bezdôvodne odmietne prevziať Preklad alebo Iné Plnenie, dostáva sa do omeškania s prevzatím tejto zákazky a zodpovedá za všetky prípadne škody spôsobené porušením tejto povinnosti. Ak Objednávateľ písomne nepotvrdí prevzatie Prekladu alebo Iného Plnenia a ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu jeho odovzdania a neurguje jeho dodanie, má sa za to, že Objednávateľ Preklad alebo Iné Plnenie riadne a včas prevzal. Ak Objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu, uznaného oboma Zmluvnými stranami, prevziať hotový Preklad alebo Iné Plnenie, považuje sa Plnenie Predmetu Zmluvy za splnené zo strany Providera a Providerovi vzniká právny nárok na zaplatenie dohodnutej ceny (odmeny) za poskytnuté služby.
4.7
Objednávateľ je povinný ešte pred uzatvorením O/Z informovať Providera o všetkých okolnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv na splnenie jeho zmluvnej povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu (odmenu), najmä informovať Providera o jeho nestabilnej alebo inak problémovej platobnej schopnosti (ako napríklad: o aktuálnej druhotnej platobnej neschopnosti). Objednávateľ je tiež povinný informovať Providera o tom, či bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.
4.8
Objednávateľ je povinný vykonaný/vyhotovený a dodaný Preklad, iné Plnenie alebo vykonanú službu uhradiť Providerovi podľa O/Z a to v dohodnutej cene (sume), termíne, mieste a dohodnutým spôsobom.
4.9
Objednávateľ alebo poverený pracovník Objednávateľa je povinný písomne potvrdiť Providerovi v tlmočníckom protokole fakt splnenia Tlmočníckych služieb a ich konečný časový rozsah, bezprostredne po ich vykonaní.
4.10
Objednávateľ je povinný oboznámiť Providera s účelom a tematikou objednávaného Tlmočenia, poskytnúť podkladové informačné a textové materiály (pre dôkladnú prípravu tlmočníka), a oznámiť Providerovi to, čí bude Tlmočenie zaznamenané a akým spôsobom, najneskôr 3 dní pred dohodnutým v O/Z Tlmočením. Nesplnenie tejto povinnosti nezakladá právo Objednávateľa reklamovať prípadné zistené nezrovnalostí z dôvodov s tým súvisiacich.
4.11
Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka činnosť nad rámec O/Z (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské služby a iné).
4.12
Ak Objednávateľ nie je schopný nezaistiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta Tlmočenia, je povinný na túto skutočnosť upozorniť Providera s dostatočným predstihom.
Článok 5
ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN A REKLAMAČNÉ KONANIE
5.1
Provider zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku (Preklad, iné Plnenie) pri prevzatí Objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tejto veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec zhotovená na zákazku má vlastnosti, ktoré si Objednávateľ pri zákazke určil v príslušnej O/Z. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Provider je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Zhotovený na zákazku Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade s uzavretou O/Z, má gramatické chyby alebo preukázateľne odchýlil od zmyslu zdrojového textu, a v prípade úradné overeného Prekladu, ak jemu chýba atribútová kvalita* stanovená platnou Vyhláškou MS SR.
5.2
Provider zodpovedá za vady alebo chyby, ktoré mala poskytnutá služba (Prekladateľská, Tlmočnícka, Registračná, Certifikačná alebo iná mandátna služba). Rovnako zodpovedá za to, že služba má vlastnosti, ktoré si Objednávateľ pri zákazke určil v príslušnej O/Z. Ak ide o chybu, ktorú možno napraviť, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné napravenie chyby. Provider je povinný napraviť chybu (vadu) bez zbytočného odkladu.
5.3
Provider nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva vinou Objednávateľa a za chyby alebo nesprávne úkony spôsobené dodržiavaním požiadavok stanovených Objednávateľom v O/Z. Tak v prípade úradného overovania verejných listín Objednávateľ je povinný pred uzavretím O/Z sa oboznámiť s požiadavkami úradu určenia Prekladu na predmet jeho úradného vyhotovenia a overenia vrátane dodania v spojení (zviazaným) s originálom verejnej listiny, alternatívne s overenou príslušným organom kópiou listiny alebo s neoverenou fotokópiou verejnej listiny. V tejto súvislosti Provider bude oprávnený účtovať výdavky, ktoré budú súvisieť s opakovaným výkonom služieb, vrátane opakovaného úradného vyhotovenia Prekladu.
5.4
Reklamácia poskytnutej služby a/alebo veci zaobstaranej na zákazku sa uplatňuje písomne, preukázateľne a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21* dní odo dňa preukázateľného prevzatia/vykonania Plnenia (t.j. v záručnej dobe). Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti Providera za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú.
5.5
Reklamáciu je možné uplatniť osobne, elektronickou alebo klasickou poštou. V reklamácii musí byť uvedený dátum súvisiacej O/Z, dôvod reklamácie, zistené vady a musí byť popísaná ich podstata.
5.6
Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť vystavenej Providerom faktúry, ani na iný typ platby za poskytnuté Plnenie.
5.7
K oprávnenosti reklamácie je Provider povinný sa vyjadriť neodkladne, najneskôr do 5-tich pracovných dní od preukázateľného doručenia reklamácie.
5.8
Reklamácie a výhrady voči kvalite poskytnutých služieb alebo Iného Plnenia budú Providerom akceptované buď v prípade, že ich potvrdí tretia nezávislá a na tento účel odborne spôsobilá osoba, ktorej výber sa uskutoční na základe vzájomnej dohody Providera a Odberateľa, alebo v prípade, že ich Provider sám uzná za oprávnené.
5.9
Ak Provider uzná reklamáciu Objednávateľa za oprávnenú, je povinný zariadiť bezodplatne a bezodkladne odstránenie vád a/alebo vykonať príslušné opravy alebo korektúry; v tomto prípade má Objednávateľ zároveň nárok na zľavu z ceny zákazky (Prekladu, Tlmočenia alebo inej služby), do výšky 15%* z tejto ceny. Pokiaľ Provider uzná prípadnú reklamáciu za oprávnenú, avšak Objednávateľ nepristúpi na vykonanie náprav (resp. korektúr) Providerom, bude Objednávateľovi poskytnutá zľava zodpovedajúca rozsahu nedostatkov (vád) uznaných Providerom.
5.10
Provider zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú chybným Prekladom, Tlmočením alebo Iným Plnením maximálne do výšky dohodnutej ceny Prekladateľských, Tlmočníckych alebo iných služieb.
5.11
Ak Providera zdržali vo vykonávaní zákazky okolnosti na strane Objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada.
5.12
Ak O/Z je už v platností*, Objednávateľ je oprávnený od O/Z odstúpiť, je však povinný zaplatiť Providerovi časť odmeny (odstupne), ktorá pripadá na už vykonanú službu, na časť zhotovenej zákazky alebo preloženú časť zdrojového textu a nahradiť mu účelne vynaložené náklady, najmenej však 5%* z pôvodne dohodnutej ceny (odmeny) podľa O/Z. V prípade Tlmočníckych služieb, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od O/Z do 48* hod. pred dohodnutým termínom začatia poskytovania Tlmočníckych služieb bez akéhokoľvek (odstupného) storno poplatku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od O/Z aj po uplynutí takejto doby, najneskôr však do 24 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania Tlmočníckych služieb, ak uhradí Providerovi 50% z dohodnutej v O/Z odmeny (ceny) za Tlmočnícke služby. Ak Objednávateľ odstúpi od O/Z neskôr, je povinný uhradiť 100% z dohodnutej v O/Z odmeny (ceny) za Tlmočnícke služby.
5.13
Ak O/Z je už v platností*, Provider je oprávnený odstúpiť od tejto O/Z, ak uhradí Objednávateľovi odstupne vo výške 10%* z pôvodne dohodnutej ceny (odmeny) podľa O/Z.
5.14
Ak sa Provider dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený Preklad v dohodnutom termíne, mieste a dohodnutým spôsobom, Objednávateľovi vznikne voči Providerovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1%* z ceny (odmeny) za Prekladateľské služby, a to za každých 24 hod. meškania, najviac však do výšky 100% z tejto ceny (odmeny). V prípade dodania Prekladu mimo sídla Providera, Provider nie je v omeškaní, ak na základe urgencie Objednávateľa dodá vykonaný/vyhotovený preklad opakovane a preukáže, že už raz bol predmetný Preklad Objednávateľovi dodaný (odoslaný). Ak sa Provider dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený Preklad v dohodnutom termíne v dôsledku okolností vylučujúcich jeho zodpovednosť, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká.
5.15
Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou uhradiť Providerovi Preklad, Tlmočenie alebo inú službu, čí Iné Plnenie podľa O/Z a to v dohodnutom termíne, mieste a dohodnutým spôsobom, Providerovi vznikne voči Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z ceny (odmeny) za každých 24 hod. omeškania. Právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody nepresiahne výšku zmluvnej pokuty.
5.16
Ak po uzavretí O/Z so stanovenou podmienkou úhrady zálohy, Objednávateľ neuhradí ju v plnej výške do 7 dní od uzavretia O/Z na poskytovanie predmetnej služby alebo zaobstarávania Iného Plnenia, predmetná O/Z zaniká; ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín na vykonanie služby, zaobstarávanie a dodanie Iného Plnenia na zákazku sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od uzavretia O/Z so stanovenou podmienkou úhrady zálohy do jej faktického uhradenia Objednávateľom.
5.17
Ak po uzavretí O/Z so stanovenou podmienkou úhrady zálohy, Objednávateľ neuhradí ju v plnej výške do 3 dni pred požadovaným dňom, v ktorom sa majú vykonať dohodnuté Tlmočnícke služby, predmetná O/Z zaniká, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
5.18
Objednávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Providera kontaktovať prekladateľa alebo tlmočníka ktorí vykonávali pre neho (jeho podnik) prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby na základe uzavretej O/Z s Providerom. Ak aj so súhlasom Providera dôjde ku kontaktu medzi Objednávateľom a prekladateľom alebo tlmočníkom, Objednávateľ je povinný sa vyhnúť prejednávaniu záležitostí, ktoré sa týkajú obchodných podmienok alebo vzťahov a nenadväzovať obchodné alebo pracovné vzťahy s predmetným prekladateľom alebo tlmočníkom priamo alebo prostredníctvom tretích osôb. Ak Objednávateľ preukázateľne* poruší svoju povinnosť* z tohto odseku, bude povinný na písomnú výzvu Providera zaplatiť jemu zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR, za každé takéto porušenie; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda nepresiahne* výšku zmluvnej pokuty.
Článok 6
RIEŠENIE SPOROV ZMLUVNÝCH STRÁN
6.1
Zmluvné strany vyhlasujú, že akýkoľvek spor pri interpretácii alebo realizácii O/Z bude sa prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a na základe vzájomnej dohody. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov, podľa vecnej a miestnej príslušnosti.
6.2
Pokiaľ medzi Zmluvnými stranami vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Prekladateľských služieb Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť tento spor prednostne mimosúdnou cestou a podľa potreby, za týmto účelom, využijú služby nezávislého kvalifikovaného prekladateľa, ktorý vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť reklamácie a/alebo reklamovaných chýb (vád). Nezávislý prekladateľ bude ustanovený predovšetkým z prekladateľov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ak by to nebolo možne, v takom prípade z osôb, ktoré preukázateľne plynulo ovládajú zdrojový a cieľový jazyk Prekladu. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe Zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Nezávislý kvalifikovaný prekladateľ bude posudzovať kvalitu Prekladu v porovnaní so zdrojovým textom. Zmluvné strany sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na predmetnú reklamáciu. Zálohu na vyhotovenie znaleckého posudku sú povinní Zmluvné strany zaplatiť nezávislému kvalifikovanému prekladateľovi v rovnakej výške. Konečné vyúčtovanie týchto nákladov bude vykonané podľa miery úspešnosti Zmluvnej strany v reklamačnom konaní. T.j. naklady za vyhotovenie (cenu) posudku zaplatí Objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená, v opačnom prípade tieto náklady zaplatí Provider. Výška zľavy taktiež bude stanovená na základe tohto znaleckého posudku.
6.3
Pokiaľ medzi Zmluvnými stranami vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Tlmočníckych Služieb Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť tento spor prednostne mimosúdnou cestou a podľa potreby, za týmto účelom, využijú služby nezávislého kvalifikovaného tlmočníka, ktorý vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť reklamácie a/alebo reklamovaných chýb (vád). Nezávislý tlmočník bude ustanovený predovšetkým z tlmočníkov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ak by to nebolo možne, v takom prípade z osôb, ktoré preukázateľne plynulo ovládajú zdrojový a cieľový jazyk Tlmočenia. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe Zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Zmluvné strany sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému tlmočníkovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na predmetnú reklamáciu. Zálohu na vyhotovenie znaleckého posudku sú povinní Zmluvné strany zaplatiť nezávislému kvalifikovanému tlmočníkovi v rovnakej výške. Konečné vyúčtovanie týchto nákladov bude vykonané podľa miery úspešnosti Zmluvnej strany v reklamačnom konaní. T.j. naklady za vyhotovenie (cenu) posudku zaplatí Objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená, v opačnom prípade tieto náklady zaplatí Provider. Výška zľavy taktiež bude stanovená na základe tohto znaleckého posudku.
Článok 7
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
7.1
Dodanie zdrojového textu, prevzatie prekladu a prevod vlastníctva
7.1.1
Objednávateľ dodá zdrojový (východiskový) text alebo doklad(y) obsahujúci zdrojový (východiskový) text:
 
a)
24 hod. pred začatím poskytovania Prekladateľských služieb (vyhotovenia Prekladu) pri bežnom termíne poskytovania Prekladateľských služieb, alebo
 
b)
v deň začatia poskytovania Prekladateľských služieb (vyhotovenia Prekladu) pri expresnom a extra rýchlom termíne poskytovania Prekladateľských služieb;
7.1.2
Objednávateľ dodá zdrojový (východiskový) text alebo doklad(y) obsahujúci zdrojový (východiskový) text:
 
a)
na e-mail adresu Providera, alebo
 
b)
na poštovú adresu Providera, alebo
 
c)
do rúk splnomocneného pracovníka Providera v jeho sídle,
a na akejkoľvek z uvedených adries Provider ho prevezme.
7.1.3
Provider dodá Preklad na adresu alebo do rúk Objednávateľa, podľa podmienok stanovených v O/Z.
7.1.4
Objednávateľ berie na vedomie, že vlastníctvo Prekladu naň prechádza až po úplnej včasnej úhrade celej ceny za vykonané dielo – Preklad (ktorý je súčasťou Prekladateľskej služby), dovtedy je Preklad majetkom Providera, na ktorý Provider má autorské práva.
Článok 8
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE TLMOČNÍCKE SLUŽBY
8.1
Doprava, stravovanie a náhrada výdavkov
8.1.1
Doprava a cestovné výdavky. Objednávateľ je povinný na vlastný účet zabezpečiť dopravu tlmočníka zodpovedajúcim dopravným prostriedkom z dohodnutého miesta do miesta plnenia zákazky a stravu tlmočníka vzhľadom na vzdialenosť miesta Tlmočenia. V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je Objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné výdavky v plnej výške podľa § 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Do cestovných výdavkov sa zahŕňa aj stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z. z.
8.1.2
Za stratu času tlmočníka vynaloženého na cestovanie v súvislosti s tlmočením, ktorá prekročí jednu hodinu má Provider právo vyúčtovať peňažnú náhradu v hodnote odmeny (ceny) samotného Tlmočenia.
8.2
Oddychový čas a ubytovanie tlmočníka a náhrada výdavkov
8.2.1
Objednávateľ je povinný tlmočníkovi umožniť a zabezpečiť prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch hodinách Tlmočenia.
8.2.2
Objednávateľ je povinný, v prípade niekoľkodňového poskytovania Tlmočníckych služieb, zabezpečiť na vlastný účet dôstojné ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom, ak vzhľadom na vzdialenosť miesta Tlmočenia nie je možne dopraviť Tlmočníka späť na adresu jeho trvalého pobytu alebo do miesta dohodnutého v O/Z*.
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1
Každá zo Zmluvných strán má právo odstúpiť od O/Z, povinnosť uhradiť svoje záväzky (ak sú) však nie sú tým dotknuté. Oznámenie o odstúpení od O/Z musí byť v písomnej forme, doručené druhej Zmluvnej stráne a môže mať okamžitú platnosť.
9.2
Nemožnosť Plnenia záväzku vyvolaná pôsobením Vyššej moci je dôvodom na zánik záväzku. Ak jednu zo Zmluvných strán postihne prípad Vyššej moci, je povinná bez zbytočného zdržania informovať o tom druhú Zmluvnú stranu doporučeným listom s uvedením charakteru, pravdepodobného trvania a predvídateľných dôsledkov Vyššej moci.
9.3
Zmluvné dojednania medzi Objednávateľom a Providerom vyhotovené a uzavreté v písomnej forme, odchýlne od týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.
9.4
Už dohodnuté podmienky O/Z je možne meniť alebo rušiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán formou dodatku k O/Z.
9.5
Tieto VOP sú zverejnené na Internete, a to na web adrese: www.bonumeng.eu
9.6
V prípade rozdielu medzi písomným vyhotovením všeobecných obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na Internete má prednosť verzia zverejnená na web adrese: www.bonumeng.eu, táto verzia VOP je jedinou autentickou verziou Všeobecných obchodných podmienok organizácie BONUMENG.
9.7
Tieto VOP organizácie BONUMENG sú platné a záväzné pre všetkých jej Objednávateľov odo dňa 1. februára 2010.
Poznámka * - hviezdičkou sú označené jednotlivé body všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú výhodnejšie pre klienta BONUMENG v porovnaní s obdobnými bodmi všeobecných obchodných podmienok iných poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™