Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

ÚRADNÝ PREKLAD


Dr. Kogan, ako justičný prekladateľ a prednosta, a jeho kolegovia za účasti štátnej organizácie BONUMENG vykonávajú úradné preklady, súdno-znalecké preklady a úradné overenia a osvedčenia prekladovÚradný preklad - je preklad, ktorý môže vykonať len justičný prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti kvalifikovaný a oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení a je zapísaný v zozname (úradnom registri) znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou osvedčovacou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úradného prekladu budú očíslované, zviazané a zošité šnúrou (tradičné trikolórou) spolu s originálom, prípadne notársky overenou kópiou prekladanej listiny. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú úradný prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom SR.

Písomne vyhotovený úradný preklad bude obsahovať titulnú stranu s označením "titulná strana prekladu", celé meno prekladateľa, označenie zadávateľa, číslo prekladu (podľa registra prekladov MS SR), predmet prekladu, počet strán prekladanej listiny, počet strán preloženej listiny, počet vyhotovení, miesto a dátum.

Prekladateľská doložka bude obsahovať identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v registri justičných prekladov MS SR. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane úradného prekladu.

Z poverenia MS SR, ako oprávnení prekladatelia zapísaní v Registri MS SR, vykonávame úradne osvedčené preklady, resp. súdne/justičné preklady, ktoré môžu byť na požiadanie, príslušným vyšším úradom, dodatočne osvedčené aj apostilom pre použitie v zahraničí. Sú to preklady: opatrené úradnou pečiatkou, zviazané, zošité šnúrou a riadne zaevidované v registri MS SR podľa príslušných právnych predpisov SR. Podstatnou výhodou úradného prekladu od nás je zaručená nadštandardná odborná kvalita prekladu, krátke termíny zhotovenia a priaznivá cena založená na pôvodnom tarife.

Zoznam úradne prekladaných jazykov


čeština, angličtina, fínčina, francúzština, holandčina, chorvátčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, bieloruština, bulharčina, gréčtina, macedónčina, ruština, ukrajinčina, albánčina, arabčina, arménčina, zjednodušená čínština, ivrit/hebrejčina, japončina, latinčina, moldavčina, nórčina, perzština, turečtina, vietnamčina.

Poznámka: Ak potrebujete úradný preklad európskeho jazyka neuvedeného v zozname úradne prekladaných jazykov, dajte nám vedieť, ponúknime Vám pracovný postup, prostredníctvom ktorého zabezpečíme Vám požadovaný úradný preklad.

Cena úradného prekladu

Vykonávame úradné preklady najrôznejších typov dokladov a dokumentov


Vykonávame úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov, dokumentov, vrátane úradných listín, medzi najčastejšie preklady dokladov a dokumentov patria:
výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, kúpne zmluvy, zmluvy o prenajme, zmluvy o zastupovaní, spoločenské zmluvy, pracovné zmluvy, zápisnice z valného zhromaždenia, osvedčenia, rodné listy, osvedčenie o štátnom občianstve, diplomy, koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, referáty, vysvedčenia o štátnej skúške, výučné listy, sobášne listy, cestovné pasy, pozvania na návštevu, znalecké posudky, životopisy, atesty, certifikáty, čestné vyhlásenia, splnomocnenia, žiadosti, upomienky, reklamácie, komerčné zápisy, protokoly, pohľadávky, žaloby, odvolania, trestné oznámenia, návrhy, rozsudky a uznesenia súdu, platobné rozkazy, odborné posudky, malé technické preukazy, veľké technické preukazy, potvrdenia, daňové priznania, faktúry, výpisy z účtu, potvrdenia o narodení v zahraničí, potvrdenia o otcovstve, potvrdenia o prijme, lekárske správy, úmrtné listy, audity, výkazy ziskov a strát, účtovné výkazy, notárske zápisnice, zváračské preukazy, zbrojné sprievodné listy a ďalšie.

Vykonávame úradné preklady v takmer všetkých profesijných odboroch


Vykonávame odborné a úradné preklady textov z takmer neobmedzeného počtu profesijných odborov. Vďaka bohatým skúsenostiam, poprednému technickému vybaveniu a informačným technológiám zvládame veľmi širokú škálu profesijných odborov, medzi ktoré patria najmä:
Archeológia, Architektúra, Automatizácia a riadenie, Automobilový priemysel, Baníctvo, Bankovníctvo, Bezpečnosť a ochrana, Biológia, Botanika, Cestovný ruch / Turistika, Doprava a spoje, Ekológia, Ekonomika, Energetika, Elektrotechnika, Farmácia, Filozofia, Finančníctvo, Gastronómia, Genetika, Geografia, História, Hotelierstvo, Hudba a Umenie, Hutníctvo, Chemický priemysel, Imunológia, Informačné a komunikačné technológie, Jadrový priemysel, Kinematografia, Kozmetika, Lesníctvo a ťažba dreva, Letecký priemysel, Literatúra, Masová komunikácia a Žurnalistika, Manažment, Kožušníctvo, Marketing a reklama, Medicína, Medzinárodné vzťahy, Obuvníctvo, Obchod, Obrana a vojenstvo, Pedagogika, Poisťovníctvo, Politika, Poľnohospodárstvo, Právo, Prírodné vedy, Psychológia, Reality / Nehnuteľnosti, Rybolov, Sociológia, Spracovanie dreva, Spravodajstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Šport, Ťažba surovín, Textilný priemysel, Účtovníctvo, Veterinárstvo, Vodohospodárstvo a ďalšie odbory.

Voliteľné termíny vyhotovenia úradného prekladu


Ponúkame Vám voľbu termínu vyhotovenia úradného prekladu
(1) bežný termín vyhotovenia prekladu: od 24 do 48 p. h.
(2) zrýchený termín vyhotovenia prekladu: od 8 do 24 p. h.
(3) súrny termín vyhotovenia prekladu: od 4 do 8 p. h.
(4) extra súrny termín vyhotovenia prekladu (na počkanie): od 1 do 4 p. h.
(5) extra súrny termín vyhotovenia prekladu: v noci / v dňoch pracovného voľna.
[* p.h. - pracovných hodín]
UPOZORNENIE UPOZORNENIE:
• Deň prevzatia zadania (objednávky) sa nepočíta do termínu vyhotovenia (dodacej doby).
• Pri väčšom počte SP, termín vyhotovenia sa stanoví násobením alebo dohodou.
• Pri obzvlášť náročných prekladoch termín vyhotovenia môže byť predlžený na dvojnásobok.
• Pri nedodržaní dohodnutého termínu vyhotovenia prekladu poskytuje sa zľava podľa príslušných VOP.

Spôsob objednávania a dodania hotového prekladu


Objednávky textových prekladov sa zadávajú a vybavujú elektronickou formou (E-mail) alebo aj v papierovej forme (najmä úradne preklady). Objednávky môžete posielať e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.
V elektronickej forme celý proces od zadania objednávky až po dodanie hotového prekladu prebieha oveľa rýchlejšie, úspornejšie a efektívnejšie. Zasielame hotové úradné preklady aj 1. triedou doporučenou poštovou zásielkou alebo na dobierku s platbou pri prevzatí prekladu na pošte.


Otázky a odpovede


Čo je preklad?


Preklad – je to písomný prevod (pretlmočenie) textu do iného jazyka.
Preklad je písomné podane (v elektronickej alebo papierovej forme) pretlmočenie textu zo zdrojového jazyka do textu v inom - cieľovom jazyku, ktorý v určitom rozsahu súhlasí z originálom.

Čo je strana prekladu (1SP)?


Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Čo je certifikát konformity?


Certifikát konformity (COC), alebo potvrdenie o zhode, je dokument preukazujúci, že motorové vozidlo spĺňa normy európskej homologizácie. Je nositeľom všetkých informácií potrebných pre prihlásenie motorového vozidla do evidencie v SR.

Čo je úradná prekladateľská činnosť?


Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z., v platnom znení, prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Ďalšie rozšírené názvy úradne overeného prekladu sú: notársky overený preklad, znalcom overený preklad, súdny preklad, súdne overený preklad, úradne osvedčený preklad, certifikovaný preklad a pod.

Aký je rozdiel medzi notárskym a úradným overením?


Notárske overenie potvrdzuje, že kópia listiny bola vyhotovená z originálu a s týmto originálom súhlasí. Úradne (súdne) overenie potvrdzuje, že text prekladu do cieľového jazyka plne zhoduje s textom zdrojového (cudzojazyčného) dokumentu bez rozdielu či ten zdrojový dokument originál alebo kopia originálu.

Potrebujem úradne overený preklad alebo všeobecný (obyčajný) preklad?


Túto skutočnosť si je potrebné overiť u osoby alebo inštitúcie, ktorá od Vás vyžaduje predloženie predmetného prekladu. Úradné preklady sa vo väčšine prípadov vyžadujú pri prekladoch úradných listín, ako sú: rodné listy, sobášne listy, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpisy z registru trestov, výpisy z obchodného a živnostenského registrov, splnomocnenia, technické preukazy k vozidlu pri jeho kúpe v zahraničí atď.

Do ktorých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?


Prekladáme z/do viac ako 64. cudzích jazykov aj v ich kombináciách. Najčastejšie prekladané jazyky sú: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, taliančina, ukrajinčina, španielčina a poľština.

Ako je možné úradný preklad objednať?


Objednávky môžete posielať e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Každú prijatú objednávku vystavujeme zákazkový list (zmluvu) po podpise ktorého zmluvnými stranami požadovaný úradný preklad bude vykonaný v dohodnutom termíne.

Akým spôsobom je možné doručiť Vám text na úradný preklad?


Text môžete doručiť e-mailom (veľké súbory s grafikou aj cez depozitný server), kuriérskou poštou, bežnou poštou, alebo osobne v našej kancelárii.

Ako sa určí cena úradného prekladu?


Cena za úradný preklad sa stanovuje v závislosti od počtu strán prekladu, jazykovej skupiny a iných kritérií.

Ako je možné zaplatiť úradný preklad?


Platiť môžete na základe účtu/faktúry bankovým prevodom (bezhotovostné) na náš účet, prevodom cez platobný systém alebo v hotovosti (na pošte, v pobočke banky dodávateľa platby alebo v našom sídle).
Účet za vykonaný preklad sa uhradzuje (je splatný) v moment dodania hotového prekladu zadávateľovi alebo skôr. Pre VIP klientov platí odklad splatnosti do 7 dní.

Či je možné najprv Vám poslať dokumenty na preklad emailom a potom Vám poslať originály, aby Ste ich zošili spolu s hotovým prekladom?


Áno, je to možné, bude však potrebné vykonať kolacionovanie prekladaných listin (kópia/originál).

Robíte preklady zo slovenčiny do angličtiny?


Áno, ale aj z angličtiny do slovenčiny.

Robíte preklady aj zo španielčiny?


Áno, vykonávame preklady úradne aj neúradne zo španielčiny.

Prosím Vás, aj overujete fotokópie dokumentov?


Nie, to je v kompetencii príslušného úradu (napr. Notársky úrad, Mestský úrad).

Opatrujete listiny aj vyššími overeniami apostille? Ak áno, tak koľko to stojí?


Nie, apostil na úradný preklad úradný prekladateľ (jeho prekladateľský úrad) nemôže vydať, to je v kompetencii príslušného nadriadeného úradu (napr. Krajský súd alebo MS SR, Bratislava).

Potreboval by som preložiť diplom do angličtiny (úradne), ten úradný preklad naskenovať a poslať emailom, bolo by to možné?


Áno, to je možné.

Treba sa u Vás objednať na konkrétny dátum a čas?


Netreba.

Je možné, že úradný preklad pre mňa príde vybaviť môj otec, je potrebne splnomocnenie?


Úradný preklad môže vybaviť, ktokoľvek za Vás, netreba splnomocnenie.

Potrebovali by sme úradný preklad Výpisu z registra trestov do angličtiny. Bola by taká možnosť?


Áno, výpisy z registra trestov prekladáme tiež, a to bežne.

Akým spôsobom dodávate vyhotovený úradný preklad?


Vyhotovený úradný preklad Vám dodáme kuriérskou poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť v našom sídle.

V akom regióne Slovenska poskytujete prekladateľské služby?


Bonumeng je štátna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Úradný prekladateľ, angličtina (anglický jazyk), ruština (ruský jazyk) na adrese: SNP 46, Nové Zámky, tel.: 0950 47 95 17
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™