Dnes má meniny:  RU | CS | SK
BONUMENG™  

ÚRADNÝ PREKLAD

Vykonávame úradne overené preklady a preklady s apostilou
z a do všetkých vo svete rozšírených jazykov.Úradný preklad - je preklad, ktorý môže vykonať len prísažný prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oficiálne oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení a je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.
Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úradne overeného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou spolu s originálom, prípadne notársky overenou kópiou prekladanej listiny. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú úradný prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom SR.
Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje: úvodnú časť s označením "preklad", označenie zadávateľa, prílohy (ak sú), prekladateľskú doložku. Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v znaleckom – tlmočníckom - prekladateľskom denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane úradného prekladu. Na požiadanie zadávateľa prekladateľ potvrdí a doplní prekladateľský úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Rovnopis prekladu úradný prekladateľ uschováva desať rokov od jeho vyhotovenia.

Výhody jazykových prekladov od BONUMENG Garantujeme vysokú kvalitu, odbornosť a precíznosť nášho prekladu
Garantujeme overený úradný preklad s okrúhlou úradnou pečiatkou
Garantujeme rozumné ceny a ústretový systém zliav
Garantujeme diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných/obchodných údajov
Garantujeme našu dostupnosť, ústretovosť a flexibilnosť
Garantujeme náš pohotovostný garančný servis a poistenie
Garantujeme našu bezplatnú technickú a informačnú podporu

Vykonávame úradné preklady najrôznejších typov dokladov a dokumentov


Vykonávame úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov, dokumentov, vrátane úradných listín, medzi najčastejšie preklady dokladov a dokumentov patria:
výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, kúpne zmluvy, zmluvy o prenajme, zmluvy o zastupovaní, spoločenské zmluvy, pracovné zmluvy, zápisnice z valného zhromaždenia, osvedčenia, rodné listy, osvedčenie o štátnom občianstve, diplomy, koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, referáty, vysvedčenia o štátnej skúške, výučné listy, sobášne listy, cestovné pasy, pozvania na návštevu, znalecké posudky, životopisy, atesty, certifikáty, čestné vyhlásenia, splnomocnenia, žiadosti, upomienky, reklamácie, komerčné zápisy, protokoly, pohľadávky, žaloby, odvolania, trestné oznámenia, návrhy, rozsudky a uznesenia súdu, platobné rozkazy, odborné posudky, malé technické preukazy, veľké technické preukazy, potvrdenia, daňové priznania, faktúry, výpisy z účtu, potvrdenia o narodení v zahraničí, potvrdenia o otcovstve, potvrdenia o prijme, lekárske správy, úmrtné listy, audity, výkazy ziskov a strát, účtovné výkazy, notárske zápisnice, zváračské preukazy, zbrojné sprievodné listy a ďalšie.

Vykonávame úradné preklady v takmer všetkých profesijných odboroch


Vykonávame odborné a úradné preklady textov z takmer neobmedzeného počtu profesijných odborov. Vďaka bohatým skúsenostiam, poprednému technickému vybaveniu a informačným technológiám zvládame veľmi širokú škálu profesijných odborov, medzi ktoré patria najmä:
Archeológia, Architektúra, Automatizácia a riadenie, Automobilový priemysel, Baníctvo, Bankovníctvo, Bezpečnosť a ochrana, Biológia, Botanika, Cestovný ruch / Turistika, Doprava a spoje, Ekológia, Ekonomika, Energetika, Elektrotechnika, Farmácia, Filozofia, Finančníctvo, Gastronómia, Genetika, Geografia, História, Hotelierstvo, Hudba a Umenie, Hutníctvo, Chemický priemysel, Imunológia, Informačné a komunikačné technológie, Jadrový priemysel, Kinematografia, Kozmetika, Lesníctvo a ťažba dreva, Letecký priemysel, Literatúra, Masová komunikácia a Žurnalistika, Manažment, Kožušníctvo, Marketing a reklama, Medicína, Medzinárodné vzťahy, Obuvníctvo, Obchod, Obrana a vojenstvo, Pedagogika, Poisťovníctvo, Politika, Poľnohospodárstvo, Právo, Prírodné vedy, Psychológia, Reality / Nehnuteľnosti, Rybolov, Sociológia, Spracovanie dreva, Spravodajstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Šport, Ťažba surovín, Textilný priemysel, Účtovníctvo, Veterinárstvo, Vodohospodárstvo a ďalšie odbory.

Preklad dokumentov pri dovoze motorového vozidla


Pri zaradení dovezeného motorového vozidla do evidencie vyžaduje príslušný Obvodný úrad úradné preklady nasledujúcich dokladov:
1) doklad o nadobudnutí vozidla: faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva;
2) veľký technický preukaz s vyznačenými údajmi o odhlásení vozidla z evidencie v krajine pôvodu (tento doklad sa často nahrádza tzv. odhláškou – potvrdením o vyradení vozidla z evidencie);
3) osvedčenie o TK/EK;
4) certifikát konformity (ak je).

Doklady v inom ako slovenskom (alebo českom jazyku, ak to akceptuje príslušný Obvodný úrad, ako napríklad Obvodný úrad v Nových Zámkoch) je potrebné preložiť úradne do slovenčiny.
Preklad môže uskutočniť výlučne úradný (súdny), prísažný prekladateľ, ktorý je evidovaný a zapísaný do zoznamu MS SR.
Pri prekladoch osvedčenia o evidencii alebo dokladu o vyradení z evidencie z krajiny pôvodu sa prekladá vždy originál.
Pri certifikáte konformity a nadobúdacom doklade (faktúra, kúpna alebo darovacia zmluva) sa prekladá fotokópia. Ich originál sa predkladá iba na nahliadnutie.
Pozor: v prípade, ak sú príslušné doklady dvojjazyčné je potrebný úradný preklad oboch jazykov!

Celkový postup pri dovoze Pri individuálnej kúpe vozidla v zahraničí je potrebné vyžiadať osvedčenie o evidencii alebo o vyradení vozidla z evidencie v krajine pôvodu vozidla a zaobstarať prevozné značky, ich platnosť je dvojtýždňová.
Žiadateľ sa potom dostaví na príslušný Obvodný úrad, odbor dopravy v mieste bydliska, kde predloží žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla alebo žiadosť o uznanie typového schválenia ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia (takzvané národné schválenie) jednotlivo dovezeného vozidla.
Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa. V prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko. V prípade právnickej osoby: obchodné meno – názov právnickej osoby, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby (štatutárny orgán), podpis štatutárnej osoby (všetky údaje musia súhlasiť s výpisom z obchodného registra) a odtlačok pečiatky. Musí tiež obsahovať všetky identifikačné údaje vozidla. Podnikateľské subjekty musia predložiť platný výpis z obchodného registra (PO) alebo platný výpis zo živnostenského registra (FO).

Ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, žiadateľ po dovoze musí predložiť (pripojiť k žiadosti) nasledovné doklady: 1) doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva;
2) osvedčenie o evidencii (technický preukaz) alebo potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie v krajine pôvodu a pri dovoze z tretích krajín (mimo EÚ) aj doklad o prepustení tovaru do voľného obehu (ktorý vydáva colnica);
3) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu; 4) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia: spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách;
5) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia: spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha;
6) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia: spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa piateho bodu; uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha;
7) potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Žiadateľ zaplatí správny poplatok: 33,19 - 66.39 € a štátny dopravný úrad vydá majiteľovi vozidla rozhodnutie o prerušení konania. S týmto rozhodnutím o správnom konaní a kópiou žiadosti ide žiadateľ na technickú prehliadku na stanicu technickej kontroly (STK).
Žiadateľ absolvuje s dovezeným ojazdeným vozidlom na STK technickú prehliadku v rozsahu podľa druhu žiadosti (ak má vozidlo certifikát konformity, tak v rozsahu pravidelnej technickej kontroly). Táto povinnosť (hoci len administratívna) sa týka aj nových vozidiel z dovozu. STK mu vydá protokol o technickej skúške.
V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel.
Ešte pred ďalším postupom na dopravnom úrade musí žiadateľ zaplatiť príspevok do recyklačného fondu formou poštovej poukážky, ktorú dostane na dopravnom úrade.
Ak má žiadateľ protokol o technickej prehliadke s hodnotením "spôsobilé" a doklad o zaplatení recyklačného poplatku 66,39 € (do Recyklačného fondu), predloží ich úradníkom Obvodného úradu. Odbor dopravy mu vydá rozhodnutie o typovom schválení jednotlivo dovezeného vozidla a vystaví mu osvedčenie o evidencii vozidla (nový doklad, ktorý nahradil malé a veľké technické preukazy, od 1. marca 2005 sa už vydávajú iba OEV).

Následne si majiteľ vozidla vyberie poisťovňu, ktorá ho zmluvne poistí a ktorá mu vydá potvrdenie o poistení (v niektorých poisťovniach je to možné hneď po príchode na Slovensko).

Napokon žiadateľ navštívi Dopravný inšpektorát (DI), kde predloží rozhodnutie a Osvedčenie o evidencii vozidla z Obvodného dopravného úradu, nadobúdací doklad, potvrdenie o zmluvnom poistení vozidla a svoje identifikačné doklady. Dopravný inšpektorát zoberie vozidlo do evidencie a za príslušný správny poplatok: 38,17 € mu pridelí EČV (bývalé ŠPZ).

Pri novom aute (mladšie ako 6 mesiacov od prvej registrácie s maximálne 6 000 najazdenými kilometrami) je majiteľ povinný podať do 7 dní daňové priznanie na príslušnom Daňovom úrade a v tej istej lehote zaplatiť DPH vo výške 19 %. Pri ojazdených vozidlách DPH zaplatíte v nákupnej cene vozidla už v zahraničí.

Voliteľné termíny vyhotovenia úradného prekladu


Ponúkame Vám voľbu termínu vyhotovenia úradného prekladu
(1) bežný termín vyhotovenia prekladu: od 24 do 48 p. h.
(2) zrýchený termín vyhotovenia prekladu: od 8 do 24 p. h.
(3) súrny termín vyhotovenia prekladu: od 4 do 8 p. h.
(4) extra súrny termín vyhotovenia prekladu (na počkanie): od 1 do 4 p. h.
(5) extra súrny termín vyhotovenia prekladu: v noci / v dňoch pracovného voľna.
[* p.h. - pracovných hodín]
UPOZORNENIE UPOZORNENIE:
• Deň prevzatia zadania (objednávky) sa nepočíta do termínu vyhotovenia (dodacej doby).
• Pri väčšom počte SP, termín vyhotovenia sa stanoví násobením alebo dohodou.
• Pri obzvlášť náročných prekladoch termín vyhotovenia môže byť predlžený na dvojnásobok.
• Pri nedodržaní dohodnutého termínu vyhotovenia prekladu poskytuje sa zľava podľa príslušných VOP.

Zoznam úradne prekladaných jazykov


čeština, angličtina, fínčina, francúzština, holandčina, chorvátčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, bieloruština, bulharčina, gréčtina, macedónčina, ruština, ukrajinčina, albánčina, arabčina, arménčina, zjednodušená čínština, ivrit/hebrejčina, japončina, latinčina, moldavčina, nórčina, perzština, turečtina, vietnamčina.

Poznámka: Ak potrebujete úradný preklad európskeho jazyka neuvedeného v zozname úradne prekladaných jazykov, dajte nám vedieť, ponúknime Vám pracovný postup, prostredníctvom ktorého zabezpečíme Vám požadovaný úradný preklad.

Spôsob objednávania a dodania hotového prekladu


Objednávky textových prekladov sa zadávajú a vybavujú elektronickou formou (Web, E-mail, Skype, ICQ) alebo aj v papierovej forme (najmä úradne preklady). Objednávky môžete posielať online z nášho webu, e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Formulár objednávky môžete stiahnuť s nášho webportálu alebo dostanete jeho od nás na Váš e-mail na základe vašej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.
V elektronickej forme celý proces od zadania objednávky až po dodanie hotového prekladu prebieha oveľa rýchlejšie, úspornejšie a efektívnejšie. Avšak zasielame hotové preklady aj v papierovej forme (najmä úradné preklady) 1. triedou doporučenou poštovou zásielkou alebo na dobierku s platbou pri prevzatí prekladu na pošte.


Otázky a odpovede


Čo je preklad?


Preklad – je to písomný prevod (pretlmočenie) textu do iného jazyka.
Preklad je písomné podane (v elektronickej alebo papierovej forme) pretlmočenie textu zo zdrojového jazyka do textu v inom - cieľovom jazyku, ktorý v určitom rozsahu súhlasí z originálom.

Čo je strana prekladu (1SP)?


Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Čo je certifikát konformity?


Certifikát konformity (COC), alebo potvrdenie o zhode, je dokument preukazujúci, že motorové vozidlo spĺňa normy európskej homologizácie. Je nositeľom všetkých informácií potrebných pre prihlásenie motorového vozidla do evidencie v SR.

Čo je úradná prekladateľská činnosť?


Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z., v platnom znení, prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Ďalšie rozšírené názvy úradne overeného prekladu sú: notársky overený preklad, znalcom overený preklad, súdny preklad, súdne overený preklad, úradne osvedčený preklad, certifikovaný preklad a pod.

Aký je rozdiel medzi notárskym a úradným overením?


Notárske overenie potvrdzuje, že kópia listiny bola vyhotovená z originálu a s týmto originálom súhlasí. Úradne (súdne) overenie potvrdzuje, že text prekladu do cieľového jazyka plne zhoduje s textom zdrojového (cudzojazyčného) dokumentu bez rozdielu či ten zdrojový dokument originál alebo kopia originálu.

Potrebujem úradne overený preklad alebo všeobecný (obyčajný) preklad?


Túto skutočnosť si je potrebné overiť u osoby alebo inštitúcie, ktorá od Vás vyžaduje predloženie predmetného prekladu. Úradné preklady sa vo väčšine prípadov vyžadujú pri prekladoch úradných listín, ako sú: rodné listy, sobášne listy, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpisy z registru trestov, výpisy z obchodného a živnostenského registrov, splnomocnenia, technické preukazy k vozidlu pri jeho kúpe v zahraničí atď.

Do ktorých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?


Prekladáme z/do viac ako 64. cudzích jazykov aj v ich kombináciách. Najčastejšie prekladané jazyky sú: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, taliančina, francúzština, španielčina a poľština.

Ako je možné úradný preklad objednať?


Objednávky môžete posielať online z nášho webu, e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Formulár objednávky môžete stiahnuť s nášho webportálu alebo dostanete jeho od nás na Váš e-mail na základe vašej aj telefonickej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.

Akým spôsobom je možné doručiť Vám text na úradný preklad?


Text môžete doručiť e-mailom (veľké súbory s grafikou aj cez depozitný server), kuriérskou poštou, bežnou poštou, alebo osobne v našej kancelárii.

Ako sa určí cena úradného prekladu?


Cena za úradný preklad sa stanovuje v závislosti od počtu strán prekladu, jazykovej skupiny a iných kritérií.

Ako je možné zaplatiť úradný preklad?


Platiť môžete na základe účtu/faktúry bankovým prevodom (bezhotovostné) na náš účet, prevodom cez platobný systém alebo v hotovosti (na pošte, v pobočke banky dodávateľa platby alebo v našom sídle).
Účet za vykonaný preklad sa uhradzuje (je splatný) v moment dodania hotového prekladu zadávateľovi alebo skôr. Pre VIP klientov platí odklad splatnosti do 7 dní.

Akým spôsobom dodávate vyhotovený úradný preklad?


Vyhotovený úradný preklad Vám dodáme kuriérskou poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť v našom sídle.

V akom regióne Slovenska poskytujete prekladateľské služby?


Bonumeng je organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.
Adresa centrály BONUMENG: Turecká 36, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 11,25 eur
22,58 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal v.3.2 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™