Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

O

OA

OA - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: osobná anamnéza.

Obdobie embryonálne

Embryonálne obdobie - prvých 9 týždňov vývoja ľudského organizmu v maternici. V tomto období sú položené základy všetkých orgánových systémov a ich jednotlivých častí. Ide o najcitlivejšie obdobie na vplyv vonkajších vplyvov, ako toxických, iradiačných, metabolických, psychických a iných.

Obdobie fetálne

Fetálne obdobie - obdobie vývoja ľudského organizmu v maternici po ukončení prvých 9 týždňov. V tomto období prebieha rast, formovanie a diferenciácia vzniknutých štruktúr.

Obdobie perinatálne

Perinatálne obdobie - časť fetálneho obdobia od 26. týždňa vývoja do 4. týždňa po pôrode.

Obdobie poistné

Poistné obdobie – právo jednoročné obdobie, ktoré začína vždy v deň číselne zhodný s dňom a mesiacom v dátume začiatku poistenia, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak a za ktoré sa platí bežné poistné.

Obec

Obec - 1) územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom: horská, rodná obec; 2) skupina ľudí so spoločnými záujmami: umelecká obec - umelci.

Obec, akademická

Akademická obec - akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci vysokej školy, ak tak určí štatút vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce vysokej školy), a študenti vysokej školy (študentská časť akademickej obce vysokej školy). Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora. (§3 zákona).

Obec čitateľská

Čitateľská obec - čitatelia.

Obec novinárska

Novinárska obec - novinári.

Obec umelecká

Umelecká obec - umelci.

Obchod

Obchod - market. 1) výmena (kúpa a predaj) produktov a akt tejto výmeny; 2) podnik zaoberajúci sa predajom; 3) miesto predaja; miestnosť, kde sa predáva (príklad: obchod s textilom).

Obchod NBS refinančný - jednodňový

Jednodňový refinančný obchod NBS – operácia, ktorú môžu zmluvné strany (banky) využívať na získanie jednodňového úveru od centrálnej banky, založením akceptovateľných aktív. Úroková sadzba na refinančné obchody je jedna z kľúčových úrokových sadzieb NBS. Od 1. januára 2009 ju nahrádza sadzba na jednodňové refinančné operácie ECB.

Obchod NBS sterilizačný - jednodňový

Jednodňový sterilizačný obchod NBS – operácia, ktorú môžu zmluvné strany (banky) využívať na uloženie jednodňových vkladov v centrálnej banke. Úroková sadzba na sterilizačné obchody je jedna z kľúčových úrokových sadzieb NBS. Od 1. januára 2009 ju nahrádza sadzba na jednodňové refinančné operácie ECB.

Obchod špecializovaný

Špecializovaný obchod - market. maloobchodná predajňa, napríklad so športovými potrebami, ktorá ponúka široký sortiment alebo celú hĺbku produktového radu špeciálnych produktov od jedného alebo viacerých výrobcov.

Obchod výmenný

Výmenný obchod - market. využívanie bartera miesto peňazí v medzinárodnom obchode.

Obchody devízové

Devízové obchody - market. kúpa alebo predaj devíz. V kontexte Eurosystému sa tým myslí nákup alebo predaj iných mien za eurá.

Obchody dolaďovacie

Dolaďovacie obchody - market. nepravidelné obchody na voľnom trhu, ktoré Eurosystém realizuje najmä so zámerom vyrovnať sa s nečakanými výkyvmi likvidity na trhu.

Obchodovanie exkluzívne

Exkluzívne obchodovanie - market. výhradné obchodovanie - dohovor výrobcu s predajcom, že bude predávať len jeho výrobky, a nie aj výrobky konkurencie.

Obchodovanie nadol

Obchodovanie nadol - market. redukcia hodnoty produktu formou znižovania: počtu vlastností, kvality, ceny produktu alebo množstva produktu pri pôvodnom obale.

Obchodovanie nahor

Obchodovanie nahor - market. pridávanie hodnoty produktu formou pridávania ďalších vlastnosti, použitia kvalitnejších materiálov, rozšírenia produktového radu.

Obchodovanie výhradné

Výhradné obchodovanie - market. dohovor výrobcu s predajcom, že bude predávať len jeho výrobky, a nie aj výrobky konkurencie.

Obchodovanie zmiešané

Zmiešané obchodovanie - market. ponuka niekoľkých nesúvisiacich produktových radov v jedinom obchode.

Objednávky priame

Priame objednávky - market. výsledok ponúk priameho marketingu, obsahujúci všetky nevyhnutné informácie pre potenciálneho kupujúceho, aby sa mohol rozhodnúť pre nákup a uskutočniť transakciu.

Oblasť mestská štatistická - konsolidovaná

Konsolidovaná mestská štatistická oblasť - market. najväčšie vymedzenie v zmysle zemepisnej plochy a veľkosti trhu, pozostávajúce z niekoľkých primárnych mestských štatistických oblastí.

Obmedzenia cenotvorby

Obmedzenia cenotvorby - market. činitele limitujúce možnosti stanovovania cien.

Obnubilácia

Obnubilácia - zdrav. kvalitatívna porucha stavu vedomia, mrákoty.

Obrat

Obrat - market. uskutočňovanie kolobehu prostriedkov.

Obraz krvný

Krvný obraz - zdrav. rozbor jednotlivých buniek prítomných v krvi.

Obriezka

Obriezka - odstránenie predkožky penisu.

Obrna detská

Detská obrna - [lat. poliomyelitis anterior acuta] zdrav. je infekčná choroba vyvolávaná poliovírusom, ktorý u nezaočkovaného jedinca napáda predné rohy miechy, kontrolujúce pohyb svalov. To môže viesť k trvalým ochrnutiam až k smrti. Postihnuté bývajú najčastejšie deti od troch do ôsmich rokov, zriedkavo aj starší pacienti či dospelí. Keďže ide o vírusové ochorenie, neexistuje žiadna účinná liečba proti tomuto vírusu. Dôsledkom konzekventného očkovania sa ale v niektorých krajinách podarilo detskú obrnu úplne odstrániť. Táto choroba prebieha dvojfázovo. V prvej fáze sa prejavuje horúčkou, nádchou a kašľom. Niekedy sa postihnutý môže uzdraviť alebo po 2 až 10 dňoch prechádza do druhej fázy ochorenia. V tomto prípade sa zvyšuje teplota, prichádzajú silné bolesti hlavy, zvracanie, stuhnutie svalstva, hlavne šije a neskôr obrny dolných končatín. Inkubačný čas je 3 až 21 dní. Ochorenie spôsobuje Virus polio 1,5,3. Nákaza je možná prehltnutím, zriedka vdýchnutím.

Obrna detská - mozgová

Detská mozgová obrna (DMO) - zdrav. vzniká následkom poškodenia nezrelého mozgového tkaniva, ku ktorému dochádza buď počas tehotenstva, pôrodu, alebo v bezprostrednom období po narodení. Hoci nejde o chorobu samu osebe, prejavuje sa skôr súhrnom viacerých príznakov. Týkajú sa porúch pohyblivosti, sluchu, zraku, reči, pamäti, učenia, koordinácie a rovnováhy. Táto diagnóza je stanovená prevažne u detí predčasne narodených alebo u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (pôrodná hmotnosť pod 2500g tvorí až 50% prípadov). Ako príčina DMO sa môže uplatniť množstvo faktorov už počas vnútromaternicového vývinu alebo počas pôrodu a bezprostrednom popôrodnom období. Počas tehotenstva sú rizikovými faktormi pre DMO infekcia matky, porucha funkcie placenty, rôzne chronické, ochorenia matky, ale aj viacpočetné tehotenstvo, menej často geneticky podmienené syndrómy. Počas pôrodu a v krátkom období po narodení predstavuje riziko dlhotrvajúci pôrod, zhoršená adaptácia po narodení – ťažkosti s dýchaním pridružené infekčné ochorenie, ale aj porucha príjmu potravy, silná žltačka a pod. DMO sa prejavuje spastickou alebo nespastickou formou.

OCP

OCP - market. obchodník s cennými papiermi.

Ocytocín

Ocytocín – viď - Oxytocín.

Odbor tlačový

Tlačový odbor - útvar, ktorý zvyčajne iniciuje, rozvíja a udržiava vzťahy s masmédiami, organizuje odpovede na otázky a požiadavky novinárov a vytvára a distribuuje tlačové informácie.

Odbory ekonomických informácií

Odbory ekonomických informácií sú: 1) účtovníctvo, 2) rozpočtovníctvo, 3) kalkulácie, 4) štatistika, 5) operatívna evidencia.

Odbyt

Odbyt - market. pojem na označenie: 1) celkového množstva tovaru alebo služieb vymenených za odplatu v určitom časovom úseku; 2) konečnej fázy reprodukčného procesu, nasledujúceho po obstarávacom a výrobnom procese; 3) súhrnu všetkých podnikateľských činností zameraných na predaj podnikových výkonov.

Oesophagus

Oesophagus – viď - Pažerák.

Odlišnosť medzinárodného od národného marketingu

Odlišnosť medzinárodného od národného marketingu - market. odlišnosť, ktorá spočíva v nasledovných faktoroch: 1) veľká obťažnosť získavania informácií o zahraničnom trhu, 2) nárast rizík so vstupom na zahraničný trh, 3) komplikovanejší marketingový proces, jeho organizácia a riadenie, 4) nárast požiadaviek na globálne myslenie riadiacich pracovníkov, ich prezieravosť, schopnosť analyticky myslieť.

Odmeňovanie formou priameho platu

Odmeňovanie formou priameho platu - odmeňovanie, pri ktorom predajca dostáva pevnú sumu za týždeň, mesiac alebo rok.

Odmeňovanie formou priamej provízie

Odmeňovanie formou priamej provízie - odmeňovanie, pri ktorom je plat predajcu priamo zviazaný s jeho predajom alebo vytvoreným ziskom.

Odmeňovanie kombinované

Kombinované odmeňovanie - odmeňovanie, pri ktorom je predávajúci platený určitým platom a províziou z predaja alebo zisku.

Odpis

Odpis - 1) druhopis, kópia pôvodného textu: odpis z registra trestov, odpis článku, odpis rodného listu; 2) úplné alebo čiastočné odpustenie dane, alebo inej pohľadávky, upustenie od jej vymáhania; 3) peňažná suma, ktorá vyjadruje, o koľko poklesla hodnota zariadenia jeho používaním (amortizácia).

Odpis z registra trestov

Odpis z registra trestov (ďalej len "odpis") - uvádzajú sa v ňom všetky údaje o každom právoplatnom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, o priebehu výkonu trestu a výkonu ochranného opatrenia a odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
Súčasťou odpisu sú aj údaje o:
a) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c) právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne účinky rozhodnutia na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis. To znamená všetky údaje zaznamenané v registri trestov 100 rokov od narodenia občana. Údaje vedené v odpise nie je možné zahladiť.

Odynofágia

Odynofágia - zdrav. ťažké a bolestivé prehĺtanie.

OECD

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Ochorenie akútne

Akútne ochorenie - zdrav. náhle alebo krátkodobé ochorenie, ktoré môže a nemusí byť závažné.

Oligodendroglia

Oligodendroglia - zdrav. druh neuroglie, čiže podporného tkaniva nervového systému. Podieľa sa na tvorbe myelínu v mozgu a mieche.

Oligofrénia

Oligofrénia - zdrav. slabomyseľnosť. Duševná zaostalosť.

Oligopol

Oligopol - market. konkurenčná situácia na trhu, v ktorej niekoľko veľkých podnikov ovláda veľkú časť predaja v odvetví.

Omdletie

Omdletie - zdrav. krátkodobá strata vedomia podmienená obvykle poklesom krvného tlaku.

Onania

Onania - zdrav. viď - Masturbácia.

Oneskorenci

Oneskorenci - market. kategória spotrebiteľov, ktorí využívajú ako informačné zdroje priateľov, a odporúčania a produkty akceptujú až vtedy, keď sú už dlho na trhu (cca 16 % populácie USA).

Onkomarkery

Onkomarkery - zdrav. nádorové markery, predstavujú sériu látok, ktorých hladina v krvi alebo iných telových tekutinách je zvyčajne vyššia u jedincov s nádorovým ochorením než u zdravých osôb. Môžu byť však zvýšené aj pri nenádorových procesoch, preto je ich využitie v diagnostike nádorov limitované. Väčšie využitie nachádzajú pri sledovaní účinnosti liečby.

Onychofágia

Onychofágia - zdrav. zlozvyk obhrýzania nechtov.

OP

OP – škol. skrátka pre: odborná prax (forma výučby).

OPEC

OPEC - [angl. skr. pre Organization of the Petroleum Exporting Countries] Organizácia krajín vyvážajúcich ropu.

Operácia Repo

Repo operácia – bank. poskytnutie alebo prijatie úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov.

Operácie refinančné, dlhodobejšie

Dlhodobejšie refinančné operácie – [angl. LTRO - Longer-term refinancing operations] bank. sú refinančné repo obchody, ktoré sa uskutočňujú mesačne a zvyčajne so splatnosťou troch mesiacov. Tieto operácie sa zameriavajú na to, aby poskytovali zmluvným stranám dodatočné refinancovanie na dlhšie obdobie a realizujú ich národné centrálne banky Eurosystému formou štandardných tendrov. Prostredníctvom týchto operácií sa Eurosystém spravidla zameriava na vytváranie dostatočnej likvidity a plynulosti finančných tokov vo finančnom sektore.

Operácie refinančné, hlavné

Hlavné refinančné operácie - [angl. MRO - Main refinancing operations] bank. sú pravidelné refinančné repo obchody, ktoré sa uskutočňujú týždenne a obvykle so splatnosťou jedného týždňa. Tieto operácie realizujú národné centrálne banky Eurosystému formou štandardných tendrov. Hlavné refinančné operácie sú kľúčovým nástrojom pri dosahovaní cieľov Eurosystému. Sadzba na hlavné refinančné operácie nahrádza od 1. januára 2009 základnú úrokovú sadzbu NBS.

Operácie refinančné, jednodňové

Jednodňové refinančné operácie - [angl. MLF - Marginal Lending Facility] operácie na získanie jednodňovej likvidity od národnej centrálnej banky oproti zábezpeke akceptovateľných aktív. Zvyčajne prístup k týmto operáciám nie je limitovaný, okrem požiadavky predložiť dostatok akceptovateľných aktív. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie obvykle tvorí hornú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu.

Operácie sterilizačné, jednodňové

Jednodňové sterilizačné operácie - [angl. MDF - Marginal Deposit Facility] operácie na uloženie nadbytočnej likvidity v národnej centrálnej banke. Zvyčajne nie je prístup k týmto operáciám limitovaný. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie obvykle tvorí dolnú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu.

Operations, fine-tuning

Fine-tuning operations - [angl.] - viď - Dolaďovacie obchody.

OPF

OPF - market. otvorené podielové fondy.

Oplodnenie mimotelové

Mimotelové oplodnenie - [lat. skr. IVF, In Vitro Fertilizace] zdrav. metóda asistovanej reprodukcie k liečbe neplodnosti. K oplodneniu dochádza mimo tela ženy (v skúmavke). Vajíčka sú odobraté cez pošvovú stenu a sú oplodnené v špeciálnej tekutine semenom (spermiami). Vznikajúce embrya sa kultivujú v laboratóriu a po dvoch až piatich dňoch sú prenesené do maternice, kde sa s pomocou hormonálnej liečby Ďalej vyvíjajú.

OR

OR - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: obvodný lekár.

Organizácia lineárna

Lineárna organizácia - market. metóda štruktúrovania organizácie ako sledu vzostupných úrovní zodpovednosti za výrobu tovarov alebo služieb.

Organizácia nezisková

Nezisková organizácia - mimovládna organizácia, ktorá slúži svojím zákazníkom, ale nevytyčuje si zisk ako svoj organizačný cieľ.

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - OECD, ktorá má sídlo v Paríži, bola založená v roku 1961 ako nástupnícka inštitúcia Organizácie pre Európsku ekonomickú spoluprácu (OEEC). Organizácia, ktorá v prvom rade slúži vládam ako fórum pre diskusie o rozvoji a zlepšovaní hospodárskej a sociálnej politiky, zoskupuje 29 členských krajín (v roku 2001).

Organizácie

Organizácie - pod pojmom organizácie rozumejú fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov a právnické osoby (§2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; §18 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Orgánogenéza

Orgánogenéza - zdrav. vznik základov jednotlivých orgánov u ľudského zárodku. Končí cca v 12. týždni a spolu s ňou končí emgryogenéza a začína fetálny vývoj.

Orgány Európskej únie

Orgány Európskej únie sú: Rada Európskej únie, Európsky parlament, Európska komisia.

Orgazmus

Orgazmus - vyvrcholenie pohlavného vzrušenia, sexuálna rozkoš, intenzívna a veľmi silná. Prichádza po stimulácii pohlavných orgánov, rozličnými spôsobmi - súložou (koitus), náhradnými aktivitami (nekoitálymi), sebaukájaním (masturbácia). Muž dosahuje orgazmus a súčasne dochádza k výronu semena (ejakulácia). Žena dosiahne orgazmus pri stimulácii klitorisu (klitoridálny orgazmus) alebo dráždením pošvy (vaginálny orgazmus). Žena na rozdiel od muža je po orgazme stále sexuálne vzrušená. 10-20 % žien orgazmus nikdy nedosiahne.

Orchitída

Orchitída - zdrav. zápal semenníka alebo semenníkov.

Orientácia, marketingová

Marketingová orientácia - sústreďovanie úsilia organizácie na 1) sústavný zber informácií o potrebách zákazníkov a schopnostiach konkurencie, 2) zdieľanie týchto informácií medzi oddeleniami a 3) využívanie týchto informácií na vytváranie hodnôt pre zákazníka.

Originál

Originál – 1) pôvodné znenie nejakého písaného alebo tlačeného textu, pôvodný spis, pôvodná listina, pôvodný doklad, prvopis, pôvodina (pôvodina, opak – kópia), napr.: originál rodného listu, odpis podľa originálu; 2) pôvodné vyhotovenie, pôvodná vec, pôvodné umelecké dielo alebo umeleckoremeselný výrobok (opak – napodobenina, kópia), napr.: obraz, socha; 3) slovesné dielo v pôvodnom jazyku (opak - preklad), napr.: anglický originál, preklad z ruského originálu.

Ortopnoe

Ortopnoe - zdrav. neschopnosť dýchať v polohe poležiačky. Ťažká dýchavica, pri ktorej pacient dokáže len stáť alebo sedieť, v každej inej polohe sa dusí.

Osoba, zárobkovo činná - samostatne

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) - fyzická osoba, ktorá:
- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
- má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
- má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu (od 1. augusta 2006 všetci znalci a tlmočníci, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, majú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby),
- je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
- vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
- vykonáva činnosť obchodného zástupcu podľa § 652 až 672a Obchodného zákonníka.

Osobnosť

Osobnosť - konzistentné správanie sa alebo odpovede osoby na opakujúce sa situácie.

Osoby spriaznené s Národnou bankou Slovenska

Osoby spriaznené s Národnou bankou Slovenska – právnické alebo fyzické osoby, ktoré sú dcérskymi účtovnými jednotkami NBS, pridruženými účtovnými jednotkami, členmi Bankovej rady NBS, blízkymi príbuznými člena Bankovej rady NBS, účtovnými jednotkami, ktoré sú kontrolované, spoločne kontrolované, alebo v ktorých majú vplyv alebo významné hlasovacie práva členovia Bankovej rady NBS alebo ich blízki príbuzní.

Osteomalácia

Osteomalácia - zdrav. zmäknutie kostí následkom poruchy mineralizácie kostného tkaniva.

Osteoporóza

Osteoporóza - zdrav. ochorenie, pri ktorom dochádza k zvýšenej krehkosti kostí, ktoré sa tak stávajú náchylnejšími k zlomeninám. Pokiaľ nie je venovaná pozornosť prevencii tohoto ochorenia, alebo ak sa nelieči, môže toto ochorenie postupovať bez akýchkoľvek príznakov, až dôjde k zlomenine. Typicky k týmto zlomeninám, alebo fraktúram dochádza v krčku stehennej kosti, chrbticových stavcoch a v zápästí. Presná príčina osteoporózy nie je známa. Rozlišujeme dva hlavné typy osteoporózy: prvý, kedy dochádza k postihnutiu krčka stehennej kosti, a druhý, ktorý postihuje chrbtové stavce.

Osteotómia

Osteotómia – 1) zdrav. chirurgické preseknutie kosti (pílkou alebo dlátom); 2) zdrav. odstránenie presunutých zubov alebo zubných zvyškov.

Osvedčenie

Osvedčenie - písomný doklad s úradným potvrdením niečoho.

Otázka dichotomická

Dichotomická otázka - market. fixne alternatívna otázka, ktorá dovoľuje iba odpovede "áno" alebo "nie".

Otázka otvorená

Otvorená otázka - market. otázka, na ktorú respondent môže odpovedať svojimi vlastnými slovami.

Otitída

Otitída - zdrav. zápal niektorej časti ucha, väčšinou infekčný.

Otvor análny

Análny otvor - otvor, kde sa končí tráviaci trakt.

Otvor ritný

Ritný otvor – viď Otvor análny.

Outlook

Outlook - [angl.] výhľad, rozhľad, vyhliadka, náhľad; názor; svetonázor.

Ovulácia

Ovulácia - uvoľnenie vajíčka z vaječníka. Vajíčko, putuje do vajcovodu, a tam čaká na oplodnenie cca 24 hodín. Ovulácia prichádza zhruba v polovici menštruačného cyklu a je riadená hormónmi. Väčšinou sa uvoľňuje jedno vajíčko, zriedka však aj viac.

Oxytocín

Oxytocín - hormón, ktorý sa podieľa na vypudzovaní mlieka pri kojení a pri sťahoch maternice pri pôrode a orgazme.

Ozéna

Ozéna - zdrav. infekcia nosovej sliznice sprevádzaná nepríjemne zapáchajúcim sekrétom.

OZS

OZS – zdrav. Obvodné zdravotné stredisko.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™