Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

U

Účtovníctvo

Účtovníctvo - poskytuje informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvarov, a to zásadne v peňažných jednotkách.

Údaje deduktívne

Deduktívne údaje - viď - údaje získané úsudkom.

Údaje dotazníkové

Dotazníkové údaje - market. fakty a čísla získané cestou pýtania sa ľudí na ich postoje, vedomosti, zámery a správanie.

Údaje druhotné

Druhotné údaje - market. informácie, fakty a čísla, ktoré už boli zaznamenané predtým, než sa začal aktuálny prieskum.

Údaje vnútorné - druhotné

Vnútorné druhotné údaje - market. už zozbierané dáta, ktoré má organizácia alebo firma k dispozícii.

Údaje mechanicky zozbierané - pozorovateľné

Mechanicky zozbierané pozorovateľné údaje - market. dáta zozbierané pomocou elektronických alebo iných prostriedkov, napríklad meračov pripojených na televízne prijímače divákov v ich domovoch.

Údaje primárne

Primárne údaje - market. prvotné údaje - novozískané informácie, fakty a čísla v danom výskume.

Údaje získané úsudkom

Údaje získané úsudkom - market. informácia, ktorá necharakterizuje iba čiastkovú skupinu alebo situáciu, ale taktiež dovoľuje výskumníkom vyvodzovať závery o iných skupinách a situáciách.

ÚFT

ÚFT - skrátka pre Úrad pre finančný trh.

ÚIŠ

ÚIŠ – škol. Ústav inžinierskych štúdií.

ULC

ULC – [angl. skr. pre Unit Labour Costs] jednotkové náklady práce.

Ultrafialový

Ultrafialový - zdrav. elektromagnetické žiarenie, ktorého spektrum leží mimo oblasť viditeľného svetla. Spôsobuje opálenie kože a premenu vitamínu D na jeho aktívnu formu. Nadmerné pôsobenie ultrafialového žiarenia je potenciálne kancerogénne.

Ultrasonografia

Ultrasonografia - zdrav. metóda, ktorá umožňuje určiť rozmery orgánov v tele pomocou ultrazvukovej techniky.

Ultrasonografia Dopplerova

Dopplerova ultrasonografia - zdrav. ultrazvukové vyšetrenie artérii.

Ultrazvuk

Ultrazvuk - zdrav. vysokofrekvenčné vlnenie nepočuteľné ľudským uchom. Používa sa v medicíne ako súčasť diagnostických a terapeutických metód.

ÚM

ÚM – skrátka pre: Ústav manažmentu.

Umenie nôh

"Umenie nôh" - market. reklamná prax, využitia na upútanie spotrebiteľa fotografie polonahých dievčat.

Úmysel zlý

Zlý úmysel - 1) vedomosť o nepravdivosti uverejneného materiálu alebo bezohľadná neúcta k pravde; 2) požiadavka na kvalifikáciu nactiutŕhania v anglosaskom práve v prípadoch zahrnujúcich verejne činné osoby.

Upomienka

Upomienka - upomenutie (písomné), upozornenie (spravidla na zanedbanie zmluvnej povinnosti).

Úprava grafická

Grafická úprava - grafické upravenie textov, grafov a obrázkov do požadovanej podoby v príslušnom grafickom / textovo-grafickom editore.

Úprava cien - horizontálna

Horizontálna úprava cien - market. prax, keď dvaja alebo viacerí konkurenti otvorene alebo skryto spolupracujú na stanovení cien.

Úraz

Úraz – zdrav. za úraz sa považuje udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.

Urémia

Urémia - zdrav. syndróm postihujúci prakticky celý organizmus. Vzniká v dôsledku nahromadenia dusíkatých látok, ktoré sú za normálnych podmienok vylučované obličkami.

Uretrocystoskopia

Uretrocystoskopia - zdrav. endoskopické vyšetrenie prostaty pred operáciou.

URL

URL - [angl. skr. pre Uniform Resource Location] I.T. presná internetová textová adresa, na ktorej sú umiestnené stránky.

Určovanie cien - vertikálne

Vertikálne určovanie cien - market. prax, pri ktorej predajcovia nesmú predávať pod minimálnu predajnú cenu.

Urocystitída

Urocystitída - zdrav. zápal močového mechúra. Väčšinou je bakteriálneho pôvodu. Prejavuje sa častým bolestivým nútením na moč (polakisuriou), pálením či až rezaním pri močení (dysuria). Býva častejšie u žien a môže byť viazaná i na pohlavný styk, pri ktorom krátkou močovou trubicou preniká infekcia do močového mechúra. U mužov sa častejšie vyskytuje v neskoršom veku a často súvisí so zväčšovaním prostaty.

Uroflowmetria

Uroflowmetria - zdrav. metóda, ktorá meria prietok moču uretou.

Urografia

Urografia - zdrav. röntgenové zobrazenie obličiek a močových ciest pomocou kontrastnej látky.

Úroveň analýzy

Úroveň analýzy - market. pri systémovom prístupe veľkosť systému vybratého na skúmanie.

Úrovne produktu

Úrovne produktu - market. tri jeho podstatné roviny: 1) jadro, 2) vlastný produkt, 3) rozšírenie produktu.

Urtika

Urtika - zdrav. žihľavka. Svrbivé vyrážky v ktorejkoľvek časti tela. Má vzhľad červenkastých pupencov. Je alergického pôvodu.

Urtikária

Urtikária - zdrav. (žihľavka) alergická reakcia, pri ktorej na koži vznikajú svrbivé červené vyvýšené škvrny (pupence), pretrvávajúce hodiny alebo dni. Často sa zjavuje na tvári alebo na trupe a môže byť dôsledkom potravinovej alergie.

USD

USD - [angl. skr.] dolár USA.

ÚSOV

ÚSOV – škol. skrátka pre: úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

ÚSV

ÚSV – škol. skrátka pre: úplné stredoškolské vzdelanie.

Uterus

Uterus - zdrav. maternica.

Uvedenie na trh

Uvedenie na trh - market. záverečná fáza procesu zavádzania nového produktu, v ktorej sa produkt pozicionuje, začína naplno vyrábať a predávať.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™