Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

R

RA

RA – zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: rodinná anamnéza.

Rabat

Rabat - market. zľava na cene poskytovaná odberateľovi za určité výkony a priamo súvisiaca s kúpou výrobku; rabat sa môže poskytovať ihneď pri predaji alebo súhrne podľa určitých kritérií neskôr.

Rad produktový

Produktový rad - market. skupina úzko súvisiacich produktov príbuzných svojimi funkciami, nákupnými potrebami zákazníkov alebo distribučnými kanálmi; produktová skupina, línia.

Rad tovarový

Tovarový rad - market. počet rozličných druhov tovaru a sortiment v obchode.

Rada európska

Európska rada - sa skladá z najvyšších predstaviteľov štátov a vlád členských krajín EÚ a z prezidenta Európskej komisie.

Rada platobná - európska

Európska platobná rada – (EPC – European Payments Council) organizácia, ktorá združuje bankové asociácie Európskej únie.

Radikály voľné

Voľné radikály - časti molekúl schopné reakcie, ktoré môžu spôsobovať veľké škody, napr. v stenách ciev, a tým môže vzniknúť artérioskleróza. Tzv. antioxidanty sú schopné vyrovnávať ničivý vplyv voľných radikálov.

Rádioterapia

Rádioterapia - zdrav. technika využívajúca rôzne formy elektromagnetického žiarenia s cieľom kontrolovať rast a šírenie nádorových buniek.

Rakovina

Rakovina (karcinóm) - zdrav. ochorenie, ktoré spôsobuje zhubný nádor, pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný rast s ničením okolitého tkaniva, zakladanie metastáz a celkové pôsobenie na organizmus. Diagnóza rakoviny vyžaduje zvyčajne kombináciu vyšetrení. Dôležité sú hlavne vyšetrenia röntgenologické, endoskopické, histologické, cytologické. Liečba spočíva v kombinácii troch postupov: operácie, ožarovanie (rádioterapie) a chemoterapie cytostatikami. Príznaky rakoviny sú rôzne a čím skôr sa odhalia, tým je väčšia šanca na vyliečenie. Nemali by sa prehliadať tieto príznaky: niekoľko týždňov neustupujúci kašeľ a chrapot, zväčšenie lymfatických uzlín, prítomnosť krvi v stolici, náhle poruchy pri vyprázdňovaní, hrudky v prsiach, zmeny prsných bradaviek, meniace sa kožné znamienka, nehojace sa vriedky a iné. Všetky môžu mať i iné príčiny, ale mali by byť vyšetrené lekárom.

Rámec vnímania

Rámec vnímania - market. filter z potrieb, hodnôt, postojov, očakávaní a skúseností, cez ktorý jednotlivec spracúva posolstvá a odvodzuje ich význam.

Rast

Rast – 1) proces, ktorý umožňuje bunkové delenie. Všetky mnohobunkové organizmy na začiatku života tvorí jediná bunka, ktorá sa neustále delí. Skupiny buniek vytvárajú jednotlivé tkanivá. Živočíchom rastú prakticky všetky časti tela, no nerovnakým tempom; 2) zväčšovanie (organizmu, orgánu a jeho časti) množením buniek. Je základným znakom života a je prirodzený jav vo vývoji ľudského organizmu.

Rating

Rating - market. ohlas, hodnotenie, známkovanie, klasifikácia; odhad úveruschopnosti; stanovenie spôsobilosti.

Reakcia alergická

Alergická reakcia - zdrav. nadmerná, neadekvátna reakcia imunitného systému, charakterizovaná ako precitlivenosť na špecifické látky. Alergia postihuje rôzne časti tela, hlavne respiračný systém (napr. senná nádcha, astma), gastrointestinálny trakt (napr. alergia na arašidy) alebo kožu (napr. kontaktná dermatitída). Alergická reakcia sa prejavuje svrbením očí, vodnatým výtokom z nosa, vyrážkami alebo vracaním, príčinou je uvoľnenie histamínu v tele.

Reciprocita

Reciprocita - vzájomnosť - priemyslový nákupný postup, pri ktorom sa dve organizácie dohodnú, že budú navzájom kupovať svoje produkty.

Recyklácia

Recyklácia - využitie technologického rozvoja na niekoľkonásobný opakovaný prechod produktu výrobným cyklom.

Recyklácia priebežná

Priebežná recyklácia - úsilie výrobcov redukovať odpad zmenšovaním množstva obalového materiálu a obalov.

REER

REER – [angl. skr. pre Real Effective Exchange Rate] market. reálny efektívny výmenný kurz.

Reexport

Reexport - market. vývoz (export) dovážaného tovaru.

Referencia

Referencia - dobrozdanie, odporúčanie, posudok; osoba, ktorá môže dať referenciu; zmienka, odkaz.

Registrátor

Registrátor - agent alebo úradník podniku, ktorý vedie záznamy o jeho cenných papieroch a potvrdzuje, že meno na každej vydanej akcii zodpovedá menu vlastníka.

Regulácia

Regulácia - usmernenie, úprava; právna úprava - právo upravujúce správanie sa podnikateľských subjektov.

Rehabilitácia

Rehabilitácia – zdrav. skupina cvičení a nácvikov, ktorým sa pacient venuje po prepustení z nemocnice. Zväčša ide o rozhýbanie tela – s rehabilitačným pracovníkom alebo fyzioterapeutom, nácvik reči s logopédom alebo sedenia so psychológom.

Rejekcia

Rejekcia - zdrav. odvrhnutie transplantovaného orgánu nekontrolovateľnou reakciou imunitného systému.

Reklama

Reklama - platená forma prezentácie a podpory výrobkov a služieb; odporúčanie niečoho obyčajne na kúpu.

Reklama konkurenčná

Konkurenčná reklama - reklama, propagujúca špecifické črty a výhody značky.

Reklama konkurenčná - inštitucionálna

Konkurenčná inštitucionálna reklama - market. reklama, propagujúca výhody jednej triedy produktov oproti druhej, využívaná na trhoch, kde súperia rozličné triedy produktov o toho istého kupujúceho.

Reklama kooperatívna

Kooperatívna reklama - market. reklamné programy, v ktorých výrobca platí určité percento miestnych reklamných nákladov predajcu na reklamu produktov výrobcu.

Reklama opravná

Opravná reklama - market. reklama, ktorá má opraviť pôvodnú zavádzajúcu reklamu.

Reklama porovnávacia

Porovnávacia reklama - market. reklama porovnávajúca silné stránky jednej značky s nemenovanou konkurenčnou značkou.

Reklama pripomínajúca

Pripomínajúca reklama - market. reklama, inzercia posilňujúca predošlú znalosť produktu u spotrebiteľa.

Reklama produktová

Produktová reklama - market. reklama sústreďujúca sa na predaj produktu, má tri základné formy: 1) pionierska (informačná), 2) konkurenčná (presviedčacia), 3) pripomínajúca.

Reklamácia

Reklamácia - forma sťažnosti zákazníka na chybný produkt.

Rektor

Rektor - škol. je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Rektoskopia

Rektoskopia - zdrav. optické vyšetrenie konečníka.

Relaxácia

Relaxácia - uvoľnenie, opak kontrakcie.

Remarketing

Remarketing - market. úlohy, nástroje a rozhodovanie marketingového vedenia v situácii stagnujúceho dopytu, ktoré majú oživiť dopyt zmenou opatrení (napr. zmena cieľového trhu, ponuky, zintenzívnenie propagačnej činnosti, atď.).

Renálny

Renálny - zdrav. týkajúci sa obličky.

Renomé

Renomé - povesť, reputácia; úcta; autorita; chýr.

Replantácia

Replantácia - zdrav. opätovné vsadenie obvykle nechcene odstráneného zuba.

Reprezentant

Reprezentant - poverenec, splnomocnenec, delegát, predstaviteľ, mandatár, agent.

Reprodukcia

Reprodukcia - nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie. Pri nepohlavnej reprodukcii len jeden rodič dáva život potomkovi, vzniká tak klon, ktorý je s ním identický. Ide o rozmnožovanie primitívnych organizmov - delením, napr. meňavky. Mnohé rastliny sa rozmnožujú vegetatívne - zo zakorenených výhonkov vyrastajú Ďalšie rastliny. Pri pohlavnom rozmnožovaní je výsledok spojenia samčej pohlavnej bunky so samičou oplodnenie a zygota. Potomok z pohlavného rozmnožovania získa polovicu génov po každom rodičovi, preto nie je vernou kópiou, iba ich krížencom.

Reprodukcia asistovaná

Asistovaná reprodukcia - zdrav. metódy, ktoré sa používajú pri neplodnosti. Sú účinné a rýchle na rozdiel od klasickej liečby neplodnosti.

Reputácia

Reputácia - povesť, renomé; úcta; autorita; chýr.

Resekcia koreňového hrotu

Resekcia koreňového hrotu - zdrav. uvoľnenie a odstránenie zakotvených hrotov v kosti všetkých koreňov zuba.

Respiračný

Respiračný - zdrav. týkajúci sa dýchacieho traktu a dýchania.

Respondent

Respondent - market. účastník prieskumu; kto sa zúčastňuje prieskumu alebo výskumu odpovedaním na otázky.

Resumé

Resumé - zhrnutie, súhrn, záver.

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia - úsilie o zefektívnenie podnikového portfólia, tak aby bolo schopné globálne konkurovať, využívajúce obmedzovanie duplicitných činností v pobočkách firiem, zatváranie alebo zmeny stratových závodov a kancelárií a prepúšťanie zamestnancov.

Reťaz firemná

Firemná reťaz - market. typ vlastníctva predajní, pri ktorom jedna firma vlastní viacero z nich.

Reťazec zásobovací

Zásobovací reťazec - market. rad firiem, ktorých aktivity umožňujú vytvoriť a doručiť tovar alebo službu spotrebiteľom alebo priemyselným používateľom.

Reťazec zmluvný a maloobchodnom podporovaný

Maloobchodnom podporovaný zmluvný reťazec - market. zmluvný systém zahrnujúci nezávisle vlastnené obchody tak, že vystupujú ako reťazec.

Retina

Retina - zdrav. sietnica. Svetlocitlivá membrána vystieľajúca zadnú plochu oka. Premieňa dopadajúci svetelný impulz na elektrický vzruch vedený zrakovým nervom.

Retrovíry

Retrovíry - víry ,ktoré obsahujú dedičné informácie vo forme RNA, schopné premeniť na DNA. Tá sa môže zapojiť do bunkového jadra napadnutej bunky medzi jej vlastnú dedičnú informáciu, prežívať v bunke veža rokov, môže ovplyvniť vlastné bunkové pochody alebo aj zničiť bunku. Najznámejším je vírus HIV spôsobujúci AIDS.

Reuma

Reuma - zdrav. ľudové pomenovanie, ktorým sa označujú bolesti kĺbov a svalov.

Rez cisársky

Cisársky rez - zdrav. vybratie dieťaťa z matkinho tela po chirurgickom otvorení brušnej steny a maternice. Robí sa v prípade, ak je pôrod normálnou cestou rizikový pre plod alebo pre matku.

Rezervy devízové SR

Devízové rezervy SR - rezervy Slovenskej republiky, ktorými sú zlato a iné finančné aktíva denominované v cudzích menách, držané a spravované centrálnou bankou. Slúžia na priame financovanie platobnej nevyváženosti, na nepriame regulovanie jej veľkosti prostredníctvom intervencií na devízových trhoch za účelom ovplyvnenia kurzu meny, alebo na iné ciele.

Rezervy minimálne, povinné

Povinné minimálne rezervy (PMR) - bank. peňažné rezervy bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí vedené na účtoch v centrálnej banke. Ide o menový nástroj, ktorého výšku pre každého tvorcu PMR určuje centrálna banka.

Réžia

Réžia - náklady a výdavky spojené s prevádzkou niečoho.

Rezonancia magnetická

Magnetická rezonancia (MR alebo MRI) - zdrav. zobrazuje v prierezoch vyšetrovanú časť tela počítačovým spracovaním silného magnetického poľa. V priebehu vyšetrenia je potrebné nehybne ležať aspoň 30 minút. Vzhľadom na magnetické pole nemožno mať pri sebe alebo v organizme kovové predmety a kardiostimulátory. Pri MRI vyšetrení pankreasu sa dnes okrem konvenčných T1 a T2 vážení používa viacero protokolov, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoko kvalitný výsledný obraz. Tieto špeciálne postupy zabraňujú dychovým artefaktom, potláčajú rušivú tukovú zložku a po intravenóznom podaní kontrastnej látky sa zlepšuje rozlišovacia schopnosť. Karcinóm pankreasu má pri T1 vážení obraz hypointenznej lézie. Po podaní gadolinia, v závislosti od histologickej štruktúry tumoru, dochádza k rôznym zmenám v jeho sýtení. MRI dosahuje pri zobrazovaní pankreasu a okolitých štruktúr porovnateľný obraz ako CT. Senzitivita dynamického MRI pri určovaní resekability tumoru pankreasu dosahuje až 96 %. Senzitivita dynamického MRI pri detekcii pečeňových metastáz s použitím pečeň-špecifickej kontrastnej látky je ešte vyššia, ako senzitivita dynamického CT. Pri MRI pritom odpadá radiačná záťaž a výhodou MRI oproti CT je aj možnosť tzv. all-inclusive MRI, t.j. v jednom sedení sa urobí MRI abdomenu, MR-angiografia a MRCP. Cenou za túto výhodu je dĺžka vyšetrenia. CT vyšetrenie, ktoré poskytuje komplexný obraz, trvá niekoľko minút (5 až 10 min.), kým MRI aj hodinu (50 až 70 min.). Limitáciou oboch metód ostáva nedostatočná senzitivita pri odhaľovaní karcinomatózy peritonea, mikrometastáz pečene a pri rozlišovaní medzi malígnym a zápalovým tumorom, alebo medzi malígnou a zápalovo zväčšenou lymfatickou uzlinou. Aj keď význam MRI v diagnostike a stagingu karcinómu pankreasu neustále rastie, zlatým štandardom v tejto indikácii stále ostáva dynamické CT.

RF

RF - skrátka pre: Ruská federácia.

Riadenie výnimkami

Riadenie výnimkami - market. nástroj riadenia využívaný marketingovými a komunikačnými manažérmi, ktorý zahrnuje identifikáciu výsledkov, odchyľujúcich sa od plánov, diagnostika ich príčin, príprava nových primeraných plánov a vykonanie nových aktivít.

Riadenie vzťahu k významným klientom

Riadenie vzťahu k významným klientom - market. marketingová prax sústreďovania sa na významných klientov s cieľom budovať vzájomne výhodné dlhodobé vzťahy spolupráce.

Riaditeľ

Riaditeľ - osoba, ktorá spravuje, riadi vedie istý organizačný celok (spravidla podnik, závod, fabriku, firmu, úrad, nemocnicu).

Rinitída

Rinitída - zdrav. zápal sliznice, ktorá vystiela nosovú dutinu. Zväčša sa vyskytuje ako prejav alergie na inhalačné alergény. Rinitída môže mať sezónny charakter (napr. sezónna alergická rinitída alebo senná nádcha) alebo môže pretrvávať celý rok (napr. celoročná rinitída, alergia na domáce roztoče alebo zvieratá).

Rinoplastika

Rinoplastika - zdrav. plastická operácia na korekciu štruktúry nosa.

Rinorea

Rinorea - zdrav. nadmerná tvorba nosového sekrétu, ktorá vedie k hromadeniu hlienu vo vnútri nosových dutín a jeho nepríjemnému odkvapkávaniu navonok.

Risk vnímaný

Vnímaný risk - market. úzkosti pociťované v dôsledku nemožnosti predvídať výsledok kúpy určitého produktu a vedomia, že po kúpe môžu nastať negatívne dôsledky.

ROE

ROE (Return on Equity) – market. návratnosť vlastných zdrojov.

Rok

Rok - obdobie 12 mesiacov; čas od 1. I. do 31. XII.

Rok daňový

Daňový rok - obdobie, ktoré sa začína 1. apríla a končí 31. marca nasledujúceho roka.

Rok fiškálny

Fiškálny rok - viď - Daňový rok.

Rok obchodný

Obchodný rok - obdobie, ktoré sa sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Rok finančný

Finančný rok - viď - Obchodný rok.

Rok poistný

Poistný rok – obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi výročnými dňami poistenia.

Rolovanie regionálne

Regionálne rolovanie - market. postupné uvedenie nového produktu na dané geografické územie s cieľom umožniť postupný nábeh výroby a postupné budovanie marketingu.

ROMR

ROMR - rovnaké obdobie minulého roka.

Rovnica zisku

Rovnica zisku - market. zisk = celkové príjmy - celkové náklady.

Rovnováha acidobázická

Acidobázická rovnováha - zdrav. biochemické vyšetrenie, pri ktorom sa určuje hodnota pH, krvných plynov a elektrolytov.

Rozhodnutie

Rozhodnutie - vedomý výber z dvoch alebo viacerých možností.

Rozhovory individuálne

Individuálne rozhovory - market. situácia, v ktorej jeden prieskumník kladie otázky jednému respondentovi.

Rozkoš

Rozkoš - niečo čo je veľmi príjemné, slastné.

Rozlišovanie podnetov

Rozlišovanie podnetov - market. schopnosť vnímať rozdiely v podnetoch.

Rozpočet prevádzkový

Prevádzkový rozpočet - market. odhad množstva vyprodukovaných produktov a nákladov na ne, ktoré organizácia predpokladá.

Rozpočtovníctvo

Rozpočtovníctvo - odbor ekonomických informácií, ktorý zachytáva budúce, očakávané, predpokladané ekonomické javy v podniku; zameriava sa na stanovenie nákladov a výnosov, hospodárskeho výsledku na celkový objem výkonov; je nástrojom kontroly a riadenia.

Rozptyl inovácie

Rozptyl inovácie - market. proces, pomocou ktorého ľudia dostávajú nové informácie a prijímajú nové myšlienky a produkty.

Rozšírenie línie

Rozšírenie línie - market. prax využívania súčasnej značky na vstup na nový trh vo svojej produktovej triede.

Rozšírenie produktu

Rozšírenie produktu - market. tretia úroveň produktu, ktorá poskytuje dodatočné služby a úžitok (ako sú: bezplatný dovoz, inštalácia, reklamačný, záruka, údržba, záručný a pozáručný servis, predĺžená záručná doba, leasing, poistenie, služby technickej - zákazníckej podpory).

Rozšírenie trhu

Rozšírenie trhu - market. predaj jestvujúcich produktov na nových trhoch.

Roztok

Roztok - zdrav. každá tekutina, v ktorej sa nachádzajú homogénne rozpustené určité častice.

Rozvoj udržateľný

Udržateľný rozvoj - market. prax podnikania takým spôsobom, ktorý ochraňuje prírodné prostredie a súčasne prináša ekonomický pokrok.

Rozvrh programu - časový

Časový rozvrh programu - market. graf s časovými líniami, zobrazujúci vzťahy medzi rozličnými úlohami programu.

Rozvrh pulzný

Pulzný rozvrh - market. kombinácia pevného a prelietavého rozvrhu vyplývajúca z rastu dopytu, období tvrdej propagácie alebo uvádzania nového produktu.

RPMN

RPMN - bank. ročná percentuálna miera nákladov. Toto číslo vyjadruje presne určené úroky aj ďalšie náklady spojené so splácaním úveru a teda reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych bank (úverových inštitúcií). V praxi platí, že čím nižšia hodnota RPMN, tým výhodnejší úver (s rovnakou dobou splatnosti).

RŠO

RŠO - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: reflexy šľachovo-kosticové.

RTG

RTG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: röntgenografické vyšetrenie.

RTGS

RTGS - [angl. Real Time Gross Settlement] bank. systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase.

RULC

RULC - [angl. Real Unit Labour Costs] reálne jednotkové náklady práce.

Rýhovanie

Rýhovanie - niekoľko prvých mitotických delení ľudskej zygoty. Tie sa na povrchu prejavia ako ryhy, ktoré oddeľujú jednotlivé dcérske bunky - blastoméry.

Rytmus denný

Denný rytmus - to 24-hodinový cyklus správania sa. Zvyčajne závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti svetla. V prípade, že sa organizmu zmení cyklus svetla a tmy, pôvodný rytmus pokračuje aj niekoľko Ďalších dní, no potom už nastane nový denný rytmus.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™