Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

L

LA

LA - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: lieková anamnéza.

Label

Label - [angl.] market. - "lejbl" - nálepka, etiketa, vineta, štítok, visačka, menovka.

LAN

LAN (Local Area Network) - [angl.] I.T. relatívne malá počítačová sieť, zvyčajne v jednej budove alebo skupine budov.

Laktácia

Laktácia - tvorba a vylučovanie mlieka žľazou v prsníku (mamma). Je predpokladom pre kojenie. už počas tehotenstva sa žľazy menia a začína sa vylučovať mlezivo (kolostrum), ktoré sa počas prvých dní po pôrode nahradí mliekom. Laktácia je riadená hormónmi, prolaktínom a oxytocínom. Menštruačný cyklus ustáva. Veľkým podnetom pre tvorbu a vylučovanie mlieka je cucanie bradaviek a ovplyvňuje ho i psychika matky. Materské mlieko má optimálne zloženie všetkých živín, minerálov, tekutín a obranných látok pre novorodenca a aj pre kojenca.

Laparoskopia

Laparoskopia - zdrav. optické vyšetrenie brušnej dutiny a jej orgánov pomocou laparoskopu. Chirurgická technika, ktorá si nevyžaduje klasické otvorenie brušnej dutiny. Operuje sa pomocou malých rezov, ktorými sa do brušnej dutiny zasúva kamera a potrebné nástroje.

Lehota výrobná

Výrobná lehota - market. prípravný proces - čas, potrebný pre médium na prevzatie informačných materiálov a ich úpravu na články, relácie, programy a uverejnenie; časový odstup medzi objednávkou veci a jej doručením a prípravou na použitie.

Lekár špecialista

Lekár špecialista – je fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie lekára v príslušnom špecializačnom odbore lekárstva okrem odboru všeobecného lekárstva, pediatrie, dorastového lekárstva a zubného lekárstva.

Lekár všeobecný

Všeobecný lekár – je fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore pediatria a v špecializačnom odbore dorastové lekárstvo.

Lekár zubný

Zubný lekár - je fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie zubného lekára v špecializačnom odbore stomatológia.

Lesba

Lesba (Lesbička) - homosexuálna žena.

Lesbizmus

Lesbizmus - označenie pre ženskú homosexualitu. Medzi ženami vzniká hlboký citový vzťah. Prejav lásky je rovnaký ako u heterosexuálnych ľudí. Takto orientované ženy kľudne môžu mať aj manžela a deti a navonok vystupujú ako heterosexuálne, Pokiaľ sa nerozhodnú prijať homosexualitu.

Leukocyt

Leukocyt - zdrav. biela krvinka. Je súčasťou imunitných reakcií.

Leukopénia

Leukopénia - zdrav. závažný pokles leukocytov v krvi.

Lexikón

Lexikón - slovník, spravidla náučný (technický, spoločenský).

Lézia

Lézia - zdrav. poškodenie, postihnutie, porucha.

Ležiak

Ležiak - 1) market. tovar, ktorý nejde na odbyt (nepredajný tovar); 2) druh dobre vykvaseného piva.

Libido

Libido - pohlavná resp. sexuálna túžba. Je to jeden zo základných ľudských pudov a tiež zdroj energie.

Licencia

Licencia - market. dokument, a z neho vyplývajúce právo vykonávať istú činnosť; koncesia, povolenie, potvrdenie povolenia.

Licencovanie

Licencovanie - market. zmluvný vzťah, ktorým podnik udeľuje právo inej firme používať svoju značku, patent, obchodné tajomstvo alebo iné vlastníctvo za poplatok alebo zadarmo.

Licenzúra

Licenzúra - market. formálny certifikačný proces, ktorý označuje, že osoba zodpovedá sústave technických, technologických noriem a požiadaviek.

Liečba

Liečba – zdravotná starostlivosť, ktorej cieľom je navrátiť poistenému zdravie alebo zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu choroby poisteného alebo zmierniť prejavy a dôsledky choroby poisteného.

Liek

Liek - zdrav. liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a určených na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Humánny liek je liek určený pre človeka.

Likvidita

Likvidita - market. ľahkosť a rýchlosť, s ktorou sa dá finančné aktívum previesť na hotovosť alebo použiť na vyrovnanie pasív. Najlikvidnejším aktívom je preto hotovosť. Vklady v bankách sú likvidné tým menej, čím je ich lehota splatnosti dlhšia. Pojem likvidita sa často používa ako synonymum peňazí.

Line - hot

Hot line - [angl.] horúca linka, pohotovostná linka technickej podpory, služby informačnej podpory zákazníkov.

Lipóm

Lipóm - zdrav. benígny (nezhubný) nádor tvorený tukovými bunkami. Je dosť častým kožným nádorom, ktorý spôsobuje rôzne veľké vyklenutia, ktoré nezmiznú ani po schudnutí. Ak zavadzia, je možné ho operatívne odstrániť.

Liposukcia

Liposukcia - zdrav. metóda, pri ktorej sa redukuje množstvo tukového tkaniva odsávaním, teda z drobných cca 3-č mm rezov sa odsaje tuk. V žiadnom prípade nejde o metódu, pri ktorej by sa redukovala hmotnosť. Ideálne partie na odsávanie tukov sú boky, stehná, vnútorné plochy kolien. Doporučený vek je 18-35 rokov, neskôr je potrebné zvážiť elasticitu a lokalitu operovanej oblasti. Liposukcia sa robí v celkovej anestézii. Celkové množstvo odsatého tuku by nemalo presiahnuť 1500-2000 ml. Po operácii je nutné nosiť 1-1,5 mesiaca špeciálne elastické návleky.

List podielový

Podielový list - market. cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu.

Listina

Listina – úradne zhotovená alebo overená písomnosť.

Listina verejná

Verejná listina - listina vydaná orgánmi verejnej moci v rámci ich právomoci (kompetencie), na ktorej je odtlačok pečiatky orgánu verejnej moci (úradu) alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Preto verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil úrad, ale aj listina, ktorú takýto úrad len potvrdil, napríklad splnomocnenie, na ktorom notár osvedčil správnosť podpisu osoby.

Listina verejná justičná

Justičná verejná listina - listina vydaná alebo osvedčená orgánom alebo úradnou osobou v pôsobnosti rezortu Ministerstva spravodlivosti.

Litiáza

Litiáza - zdrav. tvorba kameňov alebo blata v močových alebo žlčových cestách.

Litotrypsia

Litotrypsia - zdrav. deštrukcia kameňov pomocou ultrazvuku.

Live

Live - [angl.] priamy prenos, živý, vopred nenahraný vstup v médiách.

Lobby

Lobby - market. záujmová, nátlaková skupina, presadzujúca určitý zámer.

Lobovanie

Lobovanie - market. presadzovanie určitých záujmov u poslancov či vládnych predstaviteľov; úsilie ovplyvniť vládne rozhodnutia, zvyčajne vykonávané agentmi, ktorí slúžia záujmovým skupinám.

Lochie

Lochie - zdrav. očistky. Vaginálny výtok, ktorý sa objavuje v prvých týždňoch po pôrode následkom odlučovania výstelky maternice. Prvý týždeň sú lochie krvavé, druhý hnedočervené až žlté a od tretieho týždňa belavé. Celkovo sú lochie prítomné 5 – 6 týždňov po pôrode.

Logistika marketingová

Marketingová logistika - market. súbor úloh, ktoré sú spojené s prognózovaním, plánovaním, uskutočňovaním a kontrolou činností zabezpečujúcich pohyb výrobkov od výrobcu k spotrebiteľom tak, aby sa plné uspokojovali potreby spotrebiteľov a aby sa dosiahla podniková efektívnosť.

Logo

Logo - market. podnikový znak, emblém, logotyp.

Logoepistéma

Logoepistémy (od gréckych slov: "logos" – slovo a "epistheme" – znalosť, poznanie), tiež nazývané ako idiómy sú ustálené slovné spojenia obsahujúce nejaký poznávací prvok, historický fakt, kultúrne dedičstvo, ktoré sa zachovali v jazykových jednotkách. Všetky nesú určitý kognitívny zmysel, určité poznatky a istú historickú alebo kultúrnu informáciu a používajú sa ako paralely či obrazné prirovnania na charakterizáciu, prípadne objasnenie súčasných javov alebo udalosti.

Lokalizácia

Lokalizácia - proces, v rámci ktorého sa výrobky / služby a ich označenie i popis upravia tak, aby čo najlepšie zodpovedali štátnej legislatíve, zvyklostiam a podmienkam na cieľovom trhu. Lokalizácia je spojená predovšetkým s počítačovým softvérom a týka sa najmä dokumentácie, používateľských rozhraní a systémových správ, ale aj dokumentácie pre technickú podporu a marketingových materiálov.

Lubrikácia

Lubrikácia - zvlhčenie pohlavných orgánov pri vzrušení. Je jednou z podmienok priebehu pohlavného styku a teda aj dosiahnutia orgazmu. Lubrikácia je ovplyvnená parasympatickým nervovým systémom. Zvlhčenie zaisťujú predovšetkým ženské pohlavné orgány ako Bartholiniho žliazky a pošvová sliznica, ktorej činnosť je výsledkom pohlavného vzrušenia ženy. Pokiaľ je lubrikácia nedostatočná, je vhodné použiť lubrikačný gél.

Luxácia

Luxácia - zdrav. vykĺbenie. Strata kontaktu medzi kĺbovými plôškami následkom úrazu alebo slabosti väzov chrániacich dané skĺbenie.

Lymfa

Lymfa - zdrav. tekutina vznikajúca prestupom plazmy z krvného riečiska do medzibunkového priestoru. Do lymfy vylučujú bunky splodiny svojho metabolizmu a následne je lymfa odvádzaná lymfatickými cievami.

Lymfadenopatia

Lymfadenopatia - zdrav. zväčšenie lymfatických uzlín vznikajúce z rôznych príčin, najmä pri infekciách alebo nádorových ochoreniach.

Lymfocyty CD 4

Lymfocyty CD 4 - CD 4 lymfocyty (makrofágy), podskupina bielych krviniek, ktoré sa podieľajú na obranyschopnosti organizmu. Ich poškodenie vedie k narušeniu imunity, sú často napádané vírom HIV (príčina AIDS).
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™