Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

C

C

C – škol. skrátka pre: cvičenie (forma výučby).

Celok územný vyšší

Vyšší územný celok - samosprávny kraj. Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Samosprávne kraje Slovenskej republiky: 1) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave,
2) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
3) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,
4) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
5) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
6) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
7) Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
8) Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.
Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať.

Celulitída

Celulitída - zdrav. 1) zápal bunkového tkaniva povrchovej vrstvy kože, ktorý sa môže rozšíriť do jej hlbšie uložených častí. V závislosti od vyvolávajúceho mikroorganizmu rozlišujú viaceré typy celulitídy: a) Eryzipel: týmto názvom sa označuje prítomnosť presiaknutých, teplých, lesklých a červenkastých lézií, dobre ohraničených od okolitej kože a výrazne bolestivých. Takmer vždy sú spôsobené streptokokom, ktorý preniká do kože cez minimálne, okom nepozorovateľné poranenie alebo cestou chirurgickej rany alebo poranením vzniknutým pri úraze. Postihuje zvyčajne nohy a tvár, najmä oblasť hornej čeľuste alebo líc. Vývoj ochorenia môže smerovať k vzniku hnisavých pľuzgierikov, ktoré následne nechávajú kožu obnaženú (živé mäso); ďalej môže vzniknúť aj Lymfangitída ako pokročilejší stupeň zápalového postihnutia kože. Lymfangitída znamená akútny zápal podkožných lymfatických ciev. Na koži je tento zápal možne pozorovať vo forme pozdĺžnych začervenaní prebiehajúcich od hlavnej lézie nad lymfatickými cievami danej oblasti. b) Eryzipeloid: vyvoláva ho baktéria nazývaná Erysipelothrix. Obraz lézií môže pripomínať eryzipel, ale eryzipeloid postihuje najmä prsty a ruky osôb, ktoré sa podieľajú na spracovaní surových rýb a mäsa. c) Celulitída vyvolaná inými mikroorganizmami: ako napr. Haemophilus, Pseudomonas, Klebsiella spôsobujúcimi obraz zápalu a začervenania v určitých oblastiach kože. Liečba infekčnej celulitídy spočíva vo včasnom podávaní antibiotík spolu s nepretržitým sledovaním lézií až do ich úplného vymiznutia. 2) Názov celulitída sa ľudovo používa aj na označenie dystrofických zmien podkožného tkaniva, ktoré sa navonok prejavia ako pomarančová koža, objavuje sa na stehnách a na zadku, a predstavuje skôr estetický problém. Synonymami pomarančovej kože v medicínskej literatúre sú: lipodystrofia, liposkleróza, fibroskleróza, Príčiny vzniku: Nepriaznivý účinok estrogénov, ktoré vplývajú na podkožné cievy a môžu znižovať prívod kyslíka k tukovým bunkám. Vznikajú odumreté a „poloodumreté“ bunky. Dochádza k prestavbe tukového tkaniva a výsledkom je nerovný, drsnejší vzhľad povrchu kože. Ďalej sú to: - genetické faktory; nesprávne stravovacie návyky (vysoký prísun živočíšnych tukov a naopak nedostatok rastlinných tukov, nadmerný príjem sacharidov, nedostatok ovocia, zeleniny, vitamínov) - nedostatočná fyzická aktivita; - hormonálne poruchy (poruchy funkcie vaječníkov, nadobličiek, príp. hypofýzy); - alkohol, nikotín; a poruchy krvnej cirkulácie.

Cena

Cena - market. hodnota produktu (tovaru alebo služby) vyjadrená obyčajne v peňažných jednotkách, platenie však nemusí byť peňažnou formou. Cena ukazuje, akej sumy sa musí vzdať kupujúci, aby získal určitý tovar alebo službu.

Cena akcie

Cena akcie - market. momentálne trhové ocenenie jednotky akciového kapitálu danej spoločnosti.

Cena aukčná

Aukčná cena - market. cena dosiahnutá pri predaji tovaru na aukcii. Zvyčajné je vyššia ako vyvolávacia cena, pretože tovar sa predá tomu záujemcovi, ktorý zaň ponúkne najvyššiu cenu.

Cena bežná

Bežná cena - market. cena platná v čase realizácie vývoznej alebo dovoznej obchodnej operácie. Vzniká na základe pôsobenia trhových podmienok (ponuky a dopytu ), ako aj rôznych iných faktorov; cena, za ktorú sa zvyčajné predáva kvantitatívne a kvalitatívne porovnateľný tovar.

Cena brániaca vstupu

Cena brániaca vstupu - market. cena, ktorú zavedené firmy v odvetví môžu požadovať bez obavy, že vzbudia záujem o vstup do odvetvia. Táto cena bude výškou len nepatrne nižšia ako cena zodpovedajúca minimu krivky dlhodobých priemerných nákladov tej firmy, ktorá má na vstup najlepšie pred poklady.

Cena brutto

Brutto cena - market. cena tovaru zahŕňajúca aj hodnotu obalu (tary).

Cena burzová

Burzová cena - market. cena istej burzovej hodnoty, za ktorú sa určitý deň obchodovalo na burze.

Cena čierna

Čierna cena - market. druh ceny, ktorá vzniká pri narušení podmienok i rovnováhy medzi ponukou a dopytom, t.j. pri nedostatočnej ponuke a veľkom dopyte.

Cena čistá

Čistá cena - market. - viď - Netto cena.

Cena devízová

Devízová cena - market. cena, používaná v podmienkach uvoľňovania devízových prostriedkov, ak domáca mena nie je vymeniteľná a pred metom zmluvy o importe (dovoze), je platba vo voľne vymeniteľnej mene.

Cena dovozná

Dovozná cena - market. cena tovaru dovážaného zo zahraničia v cudzej mene, resp. v prepočte na EUR.

Cena dampingová

Dampingová cena - market. cena, pri ktorej sa realizuje predaj so stratou z cieľom získať trh, zvýšiť podiel na ňom alebo odstraniť konkurenciu.

Cena fiktívna

Fiktívna cena - market. cena umelo vykonštruovaná, ktorá je deklarovaná predávajúcim, resp. na oklamanie konkurencie. Tieto ceny sa niekedy používajú ako nástroj cenovej politiky na ovplyvnenie kúpyschopného dopytu (na obale je u vedená vyššia cena, než za akú sa predáva). Tým to spôsobom sa u kupujúceho vytvára dojem výhodnej kúpy.

Cena Franko hranica (FCO)

Cena Franko hranica (FCO) - market. cena dovážaného tovaru, ku ktorej sú pripočítané všetky náklady spojené s dovozom až na hranice štátu (dopravné, poistné, prekládka, skladné, provízia, resp. iné priame zahraničné náklady). Z tejto ceny sa v SR vypočíta clo, daň z pridanej hodnoty, resp. ďalšie poplatky podľa druhu dovážaného tovaru.

Cena informatívna

Informatívna cena - market. predbežne stanovená cena, keď ešte nie sú známe presné okolnosti dodávky (napr. kompletnosť výrobku , dodacie a platobné podmienky a pod.).

Cena klíringová

Klíringová cena - market. cena, dohodnutá v rámci klíringových platobných dohôd. Je spravidla vyššia ako cena v platobnom styku pri použití vymeniteľných mien.

Cena kĺzavá

Kĺzavá cena - market. cena, stanovená v zmluve o dielo, doplnená cenovou doložkou. Cenová doložka sa tyká zmien cien vstupov. Konečna cena sa stanoví podľa určitých kritérií v závislosti od skutočného vývoja cien vstupov.

Cena kompenzačná

Kompenzačná cena - market. využíva sa pri kompenzačných obchodoch. Možno do nej zahrnúť cenové rozdiely, prípadne kompenzačné prémie. Nie kedy ide o presadenie výrobkov na určitom trhu za nízke ceny a kompenzačná cena má vyrovnať straty.

Cena konkurenčná

Konkurenčná cena - market. cena, za ktorú predáva konkurenčná firma. Hovoriť o konkurenčných podmienkach možno len vtedy, keď na trhu pôsobí ponuka a dopyt a cenu nediktujú monopoly.

Cena limitovaná

Limitovaná cena - market. znamená štátnu cenovú reguláciu smerom hore (maximálna cena) alebo smerom dole (minimálna cena) pri vybraných druhoch komodít (napr. pri strategických surovinách a pod.).

Cena monopolná

Monopolná cena - market. dôsledkom monopolného postavenia výrobcu alebo spotrebiteľa na trhu. V podstate ide o obmedzenie alebo vylúčenie konkurencie. Monopolný subjekt trhu tak získava neprimeraný hospodársky prospech zo zneužívania svojho výnimočného postavenia.

Cena netto

Netto cena - market. skutočná predajná cena tovaru alebo služieb, od ktorej sú odpočítané akékoľvek rabaty či iné zľavy.

Cena nižšia než trhová

Cena nižšia než trhová - market. určenie ceny pod úrovňou trhovej ceny.

Cena platná

Platná cena - market. finančné vyjadrenie konkrétnej hodnoty, ktorú schválil kupujúci. Musí mat stanovené podmienky platnosti (ciže pod statné a kvalitatívne podmienky dodávky).

Cena preferenčná

Preferenčná cena - market. zvýhodnená cena, za ktorú sa predáva určitý tovar vybranému kupujúcemu. Zvyčajné ide o špecifické prípady.

Cena prieniková

Prieniková cena - market. nižšia cena, ktorá má umožniť výrobcovi rýchlo preniknúť na trh a dosiahnuť tam požadovaný podiel.

Cena relatívna

Relatívna cena - market. cena, ktorá vyjadruje hodnotu tovaru v jednotkách množstva iného tovaru.

Cena rozpočtová

Rozpočtová cena - market. cena rozpočtových nákladov na výrobu. Jednotlivé položky vznikajú na základe noriem spotreby, materiálov, miezd a nepriamych nákladov. Rozpočtová cena je súčtom jednotlivých cien, režijných rozpočtových nákladov a zisku.

Cena svetová

Svetová cena - market. vyjadruje svetovú hodnotu konkrétneho tovaru v peňažnom ekvivalente. Svetové ceny sa tvoria v hlavných strediskách svetového obchod u (zväčša na svetových burzách, predovšetkým pre hromadný obchod s jednoduchým zastupiteľným a štandardným tovarom). Svetovú cenu neštandardných a zložitých výrobkov možno zistiť porovnaním cien rozhodujúcich odberateľov alebo dodávateľov na základných svetových trhoch (samozrejme, po vyhodnotení akosti, technických a ekonomických parametrov a komerčných podmienok porovnateľných výrobkov).

Cena trhová

Trhová cena - market. cena, ktorá sa vytvára na trhu v dôsledku pôsobenia ponuky a dopytu.

Cena zostatková

Zostatková cena - market. hodnota hmotného alebo nehmotného majetku, ktorá zostala po určitej dobe jeho používania a odpisovania. Pred stavu je rozdiel medzi nadobúdacou, resp. reprodukčnou nadobúdacou cenou a výškou odpisov (oprávok) z príslušného majetku, ktorá bola prenesená z hodnoty majetku do hodnoty finálnych výrobkov. Vyjadruje, akú časť si majetok zachoval zo svojej pôvodnej nadobúdacej ceny.

Cenina

Cenina - osobitná forma peňažných prostriedkov. Za ceniny sa považujú najmä poštové známky, kolky, telefónne a ostatné karty (napr. na pohonné látky), ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do používania, stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania.

Cenník

Cenník - market. zoznam cien produktov (tovarov, služieb).

Cenotvorba dravá

Dravá cenotvorba - market. metóda tvorby ceny, pri ktorej cena na produkt sa znižuje do takej miery aby dopomohla vytlačiť konkurentov s trhu, pripadne istým spôsobom poškodiť alebo zničiť ich.

Cenotvorba jednopásmová

Jednopásmová cenotvorba - market. cenotvorba, pri ktorej všetci kupujúci platia za dodávku tovaru tú istú cenu bez ohľadu na ich vzdialenosť od predajcu (cena obsahuje všetky dopravné náklady).

Cenotvorba klamlivá

Klamlivá cenotvorba - market. praktiky tvorby umelo nafúknutých cien a potom ich znižovania pod zámienkou výpredaja.

Cenotvorba mimošpičková

Mimošpičková cenotvorba - market. stanovovanie rozličných cien v rozličných hodinách počas dňa, alebo v rozličných dňoch týždňa v závislosti od meniaceho sa dopytu po produkte.

Cenotvorba nepárno-párna

Nepárno-párna cenotvorba - market. stanovovanie cien na niekoľko jednotiek pod párne číslo (napr. 49.99).

Cenotvorba podľa skúsenostnej krivky

Cenotvorba podľa skúsenostnej krivky - market. metóda tvorby cien, pri ktorej ceny často klesajú, sledujúc znižovanie nákladov spojené s rastúcou skúsenosťou firmy s výrobou a predajom produktu.

Cenotvorba prestížna

Prestížna cenotvorba - market. metóda tvorby ceny, pri ktorej cena na produkt sa navršuje do takej miery, aby produkt priťahoval spotrebiteľov zakladajúcich si na svojom statuse (spravidla nadpriemernom).

Cenotvorba prieniková

Prieniková cenotvorba - market. stanovenie nízkej ceny produktu s cieľom získať alebo zvýšiť trhový podiel, prípadné odradiť konkurenciu od vstupu na trh.

Cenotvorba produktového radu

Cenotvorba produktového radu - market. stanovenie ceny pre všetky produkty daného produktového radu.

Cenotvorba typu náklady plus

Cenotvorba typu náklady plus - market. metóda stanovenia ceny produktu pridaním určitej vyhovujúcej sumy k výrobným (stavebným) nákladom s prepočtom na mernú jednotku produktu.

Cenotvorba typu náklady plus percento z nákladov

Cenotvorba typu náklady plus percento z nákladov - market. metóda stanovenia ceny produktu pridaním pevného percenta k výrobným (stavebným) nákladom s prepočtom na mernú jednotku produktu.

Cenotvorba typu náklady vrátane dopravy

Cenotvorba typu náklady vrátane dopravy - market. metóda tvorby ceny, pri ktorej predajca zahrnuje do ceny všetky náklady na dopravu.

Cenotvorba vysokovýnosná

Vysokovýnosná cenotvorba - market. metóda tvorby cien, pri ktorej sa stanovuje vysoká počiatočná cena produktu, ktorá má pomôcť podniku pokryť náklady na jeho vývoj čo najskôr.

Cenotvorba využívajúca pevnú prirážku

Cenotvorba využívajúca pevnú prirážku - market. tvorba ceny, pri ktorej sa k nákladom na všetky položky v určitej produktovej triede pridáva dané pevné percento.

Cenotvorba základňová

Základňová cenotvorba - market. výber jedného alebo viacerých zemepisných miest (základní), odkiaľ sa kupujúcim vyrubuje cena, zvýšená o dopravné náklady.

Cenovka

Cenovka - market. štítok s udaním ceny tovaru.

Ceny regulované

Regulované ceny – bank. ceny a poplatky stanovované ministerstvami, regulačnými orgánmi (Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Poštovým úradom SR, Telekomunikačným úradom SR a i.) alebo regionálnou a miestnou samosprávou. Sú súčasťou národného indexu spotrebiteľských cien.

CERP

CERP [angl.] - skrátka pre - Európska Konfederácia Public Relations.

Certifikát

Certifikát - 1) úradná listina potvrdzujúca splnenie požiadaviek na certifikovaný objekt, vydaná autorizovaným certifikačným orgánom; 2) osvedčenie, potvrdenie, preukaz: právne písomné (úradné, podnikové) overenie alebo osvedčenie používané najmä v obchodnom styku.

Certifikát o pôvode tovaru

Certifikát o pôvode tovaru - market. medzinárodný obchodný doklad osvedčujúci "pôvod tovaru", t.j., že tovar bol vyťažený/suroviny/, vypestovaný/rastlinný pôvod/, vychovaný/živočíšny pôvod/ alebo vyrobený v danej krajine vývozu. Certifikát o pôvode tovaru slúži: ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a licenčné konanie. Napríklad na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby (všeobecná, zmluvná, preferenčná).

Cieľ

Cieľ - zámer, medzník; presnejší výraz pre poslanie alebo účel.

Cieľ prekladu

Cieľom prekladu - dospieť k adekvátnemu, rovnocennému pôsobeniu prekladu v porovnaní s originálom.

Ciele cenotvorby

Ciele cenotvorby - market. ciele špecifikujúce úlohu ceny v marketingovom a strategickom plánovaní organizácie.

Ciele firemné

Firemné ciele - market. strategické výkonové ciele, ktoré musí dosiahnuť celá organizácia, aby uskutočnila svoju víziu.

Ciele marketingové - krátkodobé

Krátkodobé marketingové ciele - market. marketingové ciele podniku, ktorých dosiahnutie nepresahuje obdobie jedného roka.

Ciele organizácie

Ciele organizácie - market. špecifické ciele, ktoré si kladú podnikateľské a neziskové organizácie a na základe ktorých môžu merať svoju výkonnosť.

Cievkovanie močového mechúra

Cievkovanie močového mechúra – zdrav. inštrumentálny lekársky zákrok, pri ktorom do močového mechúra sa zavádza uretálna cievka, ktorá slúži na odber moču. Moč je zachytávaný do plastových vreciek.

Cirhóza

Cirhóza - zdrav. výsledné štádium chronického ochorenia pečene. Je preň charakteristická prestavba štruktúry pečene so zmnožením spojiva a následným funkčným obmedzením tohto orgánu.

Citlivosť сenová

Cenová citlivosť - market. citlivá reakcia ceny na trhovú situáciu.

CJ

CJ – cudzí jazyk.

Clo

Clo - peňažná daň, ktorú vyberá štátny orgán za tovar, ktorý prechádza colnou hranicou štátu s cieľom chrániť trh alebo ako prostriedok fiškálnej politiky štátu.

Cookie

Cookie - [angl.] I.T. správa alebo odkaz odoslaný z prehliadača webserveru. Prehliadač ukladá takéto správy do súboru s názvom cookie.txt. Táto správa alebo odkaz sa potom posiela späť na server zakaždým, keď sa prehliadač snaží odvolať na daný server.
Účelom takýchto správ je identifikovanie užívateľa a možné užívateľské nastavenia webstránky podľa potrieb a nárokov daného používateľa. Ak užívateľ navštívi web, ktorý používa cookie, obyčajne musí zadať svoje iniciály, prípadne vyplniť príslušný formulár obsahujúci zvyčajne meno a záujmy. Tieto informácie sú zosumarizované v súbore cookie.txt a odoslané prehliadaču pre ďalšie použitie. Keď sa užívateľ prihlási nabudúce na príslušnú webstránku, jeho prehliadač odošle informácie z cookie na webserver. Server, v takom prípade, využije takéto informácie na zobrazenie užívateľovi prednastaveného užívateľského prostredia. To znamená, že užívateľ uvidí, namiesto spoločnej webstránky, stránku s oslovením a svojím menom. Termín cookie pochádza z operačného systému UNIX, je odvodený od objektov tohto operačného systému, ktoré sú nazývané "magic cookies". Sú to jednotlivé prvky programovacieho jazyka (symboly), ktoré sú pripojené k jednotlivým užívateľom alebo programom a menia sa v závislosti od informácií zadaných užívateľom alebo programom.

Copyright

Copyright (© - angl.) - autorské práva, právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia.

CPM

CPM - [angl.] market. skrátke pre - cena za tisíc - náklady na zasiahnutie 1000 jednotlivcov alebo rodín reklamou v určitom médiu (M - rímska tisícka).

CPO

CPO - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: centrálne prijímacie oddelenie.

CT

CT - [angl. computertomografie]zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: počítačová tomografia. počítačová tomografia - technika na zobrazovanie telesných štruktúr vo forme rezov pomocou počítačového systému, umožňuje vyšetrovať telesné orgány v ich priereze pomocou počítačového spracovania RTG lúčov a ich grafického znázornenia. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Niekedy sa používajú kontrastné látky a preto je potrebné aspoň 3 hodiny pred vyšetrením nič nekonzumovať. Rádiológa je potrebné upozorniť na prípadné tehotenstvo.

Cukrovka

Cukrovka - [lat. diabetes mellitus] zdrav. hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (lek. hyperglykémia) a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele, spôsobenou nedostatočnou tvorbou inzulínu alebo zníženou vnímavosťou na inzulín.
Vyskytujú sa dva hlavné typy cukrovky:
ID - cukrovka závislá na inzulíne - lek.: inzulín-dependentný diabetes mellitus – IDDM;
NID - cukrovka nezávislá na inzulíne - lek.: noninzulín-dependentný diabetes mellitus – NIDDM.
ID cukrovka je väčšinou zistená v detstve alebo u adolescentov, ale môže sa zistiť aj v dospelosti. Je charakteristická deštrukciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov podžalúdkovej žľazy, čo vedie k úplnému chýbaniu inzulínu.
NID - cukrovka je typická pre starších pacientov, často obéznych. Je charakteristická odolnosťou buniek v celom tele voči inzulínu, čo vedie k poruche spracovania glukózy a jej relatívneho nedostatku. Inzulín má často zvýšenú hladinu. Existujú iné typy cukrovky ako tehotenská alebo cukrovka pri podvýžive.

Cyanóza

Cyanóza - zdrav. modrasté až fialové sfarbenie kože v dôsledku nedostatočného okysličenia krvi.

Cyklus menštruačný

Menštruačný cyklus - zdrav. cyklus zmien na sliznici maternice pohlavne zrelej ženy mimo obdobia tehotenstva. Je určovaný zmenami hladiny hormónov tvorených vo vaječníkoch a riadených z mozgu - hypofýzy a hypotalamu. Celý cyklus trvá asi 28 dní. Za 1. deň sa považuje prvý deň menštruačného krvácania. Menštruačné krvácanie trvá 3-5 dní a žena pri ňom stratí viac ako 50 ml krvi. Po jeho skončení sa maternicová sliznica v prvej polovici cyklu obnovuje a rastie a vo vaječníku dozrieva folikul, ktorý obsahuje vajíčko. Uprostred cyklu sa vajíčko uvoľní do vajcovodu (ovulácia) a folikul sa zmení na žlté teliesko. Zmenia sa hladiny hormónov (začne sa vytvárať progesterón), preto sa zmení aj sliznica (hromadia sa zásobné látky), aby bola pripravená pre eventuálnu nidáciu (uhniezdenie) oplodneného vajíčka. Ak nedôjde k oplodneniu vajíčka, žlté teliesko zanikne, poklesne hladina hormónov v krvi a pripravená maternicová sliznica zanikne: jej povrchová časť je odplavená s menštruačnou krvou. Zároveň prebiehajú zmeny aj v celom ženskom organizme (najmä v maternicovom hrdle, pošve a prsiach). Pokiaľ sa menštruačné krvácanie neobjaví, došlo k oplodneniu, maternicová sliznica nebude zanikať a postupne dochádza k tvorbe placenty, ktorá prevezme výživu zárodku (a neskôr i plodu).

Cyklus produktu - životný

Životný cyklus produktu - market. "život" produktu počas štyroch štádií: 1) uvedenie, 2) rast, 3) zrelosť, 4) pokles.

Cysta

Cysta - 1) zdrav. uzavretá patologická dutina, benígny (nezhubný) nádor v telových tkanivách s kašovitým alebo plynným obsahom; 2) biol. pokojové štádium niektorých nižších organizmov umožňujúce prežiť vnútri pevného obalu nepriaznivé životné podmienky.

Cystitída

Cystitída - zdrav. zápal močového mechúra. Väčšinou je bakteriálneho pôvodu. Prejavuje sa častým bolestivým nútením na moč (polakisuriou), pálením či až rezaním pri močení (dysuria). Býva častejšie u žien a môže byť viazaná i na pohlavný styk, pri ktorom krátkou močovou trubicou preniká infekcia do močového mechúra. U mužov sa častejšie vyskytuje v neskoršom veku a často súvisí so zväčšovaním prostaty.

Cytológia

Cytológia - 1) veda, ktorá sa zaoberá štúdiom bunky (napr. jej štruktúrou, funkciami); 2) zdrav. mikroskopické vyšetrenie buniek získaných z určitého orgánu s cieľom odhaliť prípadnú začínajúcu malignitu. V praxi sa pod týmto pojmom často rozumie cytologické vyšetrenie v gynekológii. Počas gynekologického vyšetrenia sa urobí ster z krčka maternice a získané bunky sa následne vyšetrujú v mikroskope.

Cytoplazma

Cytoplazma - biol. základná látka živej bunky.

Č

Č. prot.

Č. prot. – skrátka pre: číslo protokolu.

Č.ž.

Č.ž. – agro čisté živiny.

Čas najsledovanejší

Najsledovanejší čas - market. čas, keď je potenciálne zákaznícke publikum najväčšie - zvyčajne večer (TV, rozhlas).

Čchi-kung

Čchi-kung - čínsky pojem pre približne 7000 rokov staré umenie ovládať a rozvíjať životnú silu metódou energo-informačnej výmeny s okolitým svetom a vesmírom. Je to starodávny čínsky systém cvikov, ktoré sa zameriavajú na držanie tela a dýchanie a zároveň metóda, ktorá učí, ako sústrediť myslenie na povzbudenie toku energie, putujúcej kanálmi tela, známymi aj ako meridiány.

Činnosť

Činnosť - 1) vykonávanie práce, povolania, záujmu a pod.; aktivita, napríklad: verejná činnosť, politická činnosť, vedeckovýskumná činnosť, publikačná činnosť, zárobková činnosť, trestná činnosť; 2) chod, fungovanie (mechanizmu, organizmu a pod.), napríklad: činnosť strojov, činnosť srdca, sopečná činnosť.

Činnosť elektronickopeňažná

Elektronickopeňažná činnosť – vydávanie a správa elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí.

Činnosť prekladateľská - úradná

Úradná prekladateľská činnosť - špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. v platnom znení prísažnými prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok. Úkon prekladateľskej činnosti možno vykonať len písomne.

Činnosť tlmočnícka

Tlmočnícka činnosť - špecializovaná odborná činnosť vykonávaná tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie. Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne. Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky.

Činnosť tlmočnícka - úradná / súdna

Úradná / súdna tlmočnícka činnosť - špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone 382/2004 Z.z., v platnom znení, prísažnými tlmočníkmi pre potreby zadávateľa.

Číslo skladové

Skladové číslo - market. rozlišovacie objednávacie číslo na identifikáciu produktových položiek.

Čuch

Čuch - jeden z piatich zmyslov, slúžiaci na vnímanie vône a zápachu.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™