Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Š

Š

Š – škol. skrátka pre: hodnotí školiteľ (ukončenie štúdia).

ŠD

ŠD - bank. skr. pre štátne dlhopisy.

Šek

Šek - bezpodmienečný príkaz vystavovateľa peňažnému ústavu (banke) zaplatiť osobe uvedenej v šeku určitú peňažnú čiastku, má zákonom predpísanú formu a je splatný na predloženie, je to cenný papier, nahrádza platenie v hotovosti alebo priamu úhradu.

Šelest

Šelest - zdrav. zvuk vznikajúci turbulentným prúdením krvi pri jeho prechode cez srdcové dutiny. Jeho prítomnosť môže byť znakom nejakého štrukturálneho poškodenia srdca. Zisťuje sa pri auskultačnom vyšetrení, čiže vyšetrení počúvaním pomocou fonendoskopu.

Šestonedelie

Šestonedelie - obdobie od pôrodu až do vymiznutia všetkých známok tehotenstva a pôrodu, čo trvá 6-8 týždňov. V šestonedelí je žena ohrozená infekciou maternice, zápalom prsníkov (mastitída), niekedy sa objavujú aj psychické poruchy (laktačná psychóza). Žena v tomto období sa označuje ako šestonedieľka.

Šírka ponuky

Šírka ponuky - market. rozmanitosť ponuky produktov obchodu alebo veľkoobchodu.

Škála sémantická - rozdielová

Sémantická rozdielová škála - stupnica významových rozdielov, sedembodová stupnica, ktorej protiľahlé konce obsahujú jedno- alebo dvojslovné prídavné mená s opačným významom.

Školné

Školné - škol. výška príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium – za nadštandardnú dĺžku štúdia, súbežné štúdium alebo spoplatňované študijné programy v externej forme štúdia. Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole je 10% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Základ sa zaokrúhľuje na celé stovky nadol. Základ sa vzťahuje na akademický rok, ktorý začína v danom kalendárnom roku.

Škrípanie zubami

Škrípanie zubami - zdrav. nadbytočná aktivita žuvacieho systému, mimoriadne dlhé, nadmerne silné a prirodzeným žuvacím pohybom nezodpovedajúce nasadenie zubov na seba. Škrípanie zubami je spôsobované psychickým preťažením a prípadne prekážkami sklzu pri žuvacích pohyboch. Zväčša sa vykonáva v spánku a jedinec si to neuvedomuje.

Škrob

Škrob - sacharid zložený z čiastočiek glukózy a slúži rastlinám ako zásobáreň energie. Predstavuje významný zdroj energie pre ľudí a živočíchy.

Šľacha

Šľacha - zdrav. pruh väziva, ktorým sa sval upína na kosť. Šľacha je obalená v špeciálnom ochrannom obale.

Šľacha achillova

Achillova šľacha - zdrav. najväčšia šľacha v ľudskom tele, ktorá spája lýtkové svaly s pätou. Pri namáhavom cvičení sa môže natrhnúť.

ŠO

ŠO – škol. študijný odbor.

Šok

Šok - zdrav. v bežnej reči sa často používa na označenie náhlej udalosti sprevádzanej stratou vedomia. Medicínsky ide o závažnú komplikáciu rôznych stavov a ochorení sprevádzanú poruchou mikrocirkulácie. Šok ohrozuje život pacienta.

Šok anafylaktický

Anafylaktický šok – zdrav. hyperakútna reakcia imunitného systému na alergén, sprevádzanú uvoľnením histamínu a iných biologicky účinných látok, ktoré spôsobujú dýchacie ťažkosti, pokles krvného tlaku, prípadne srdcové zlyhanie. Anafylaxia je často spojená s parenterálnym vstupom alergénu, ako je bodnutie včelou alebo osou, alebo injekcie penicilínu. Anafylaxia je závažná ale relatívne zriedkavá reakcia, ktorá rýchlo ustupuje pri liečbe adrenalínom.

ŠP

ŠP – skrátka pre: 1) škol. študijný program; 2) bank. Štátna pokladnica.

Špecialista fyzickej distribúcie

Špecialista fyzickej distribúcie - market. expert na dopravu a distribúciu tovarov.

ŠPP

ŠPP - bank. štátne pokladničné poukážky.

ŠR

ŠR - skrátka pre: štátny rozpočet.

ŠS

ŠS – škol. skrátka pre: štátna skúška (ukončenie štúdia).

Štádium dospelosti

Štádium dospelosti - market. tretia fáza životného cyklu produktu, v ktorej sa trhové podiely vyrovnávajú a ziskovosť klesá.

Štádium poklesu

Štádium poklesu - market. štvrtá fáza (posledná) životného cyklu produktu, v ktorej predaj a ziskovosť klesajú.

Štádium prezentácie

Štádium prezentácie - market. jadro procesu osobného predaja, v ktorom sa predajca usiluje premeniť potenciálneho zákazníka (prospekta) na zákazníka podnecovaním túžby po tovare alebo službe.

Štádium rastu

Štádium rastu - market. druhá fáza životného cyklu produktu, charakteristická rýchlym rastom predaja a objavením sa konkurencie.

Štatistika

Štatistika - odbor ekonomických informácií, ktorý zhromažďuje a spracúva informácie o rovnorodých hromadných javoch a procesoch, zisťuje ich charakteristické znaky, vlastnosti, skúma ich zákonitosti a odhaľuje príčiny zmien v ich vývoji.

Štipendium motivačné

štipendium motivačné - škol. podmienky priznávania motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu sú definované v § 96 ods. 2 až 7 zákona o vysokých školách, Štipendijným poriadkom univerzity.

Štipendium sociálne

Štipendium sociálne - škol. podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu sú definované v § 96 ods. 2 až 7 zákona o vysokých školách, Vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, štipendijným poriadkom univerzity.

Strojovo-štatistický preklad

Systém strojovo-štatistického prekladu funguje tak, že do počítača sa vkladajú milióny jednojazyčných textov v zdrojovom jazyku ku ktorým sa priraďujú texty v cieľovom jazyku, vypracované jednotlivými prekladateľmi (napr., prekladateľmi oficiálnych dokumentov OSN). Následne, na vytvorenie prekladového modelu sa používajú štatistické techniky učenia sa umelých neurónových sieti a aplikácie relevantných výsledkov spracovania z naakumulovaných existujúcich prekladov.

Štruktúra marketingová - produktová

Marketingová produktová štruktúra - market. marketingové požiadavky na štruktúru produktu (výrobku ) z aspektu jeho predajnosti. skladá sa z jadra produktu, ktoré musí zabezpečiť jeho zmysel pre užívateľa; úžitku produktu, aby uspokojoval jeho konkrétnu potrebu; formy produktu, ktorá zahrňuje názov, meno, kvalitu, štýl, obal; ostatných náležitostí týkajúcich sa produktu (ako systém dodávky, servis, obsluha, údržba a pod.).

Štýl životný

Životný štýl - spôsob života, charakteristický tým, ako ľudia trávia svoj čas a využívajú zdroje (aktivity), čo považujú za dôležité vo svojom okolí (záujmy), a čo si myslia sami o sebe a o svete okolo nich (názory).

ŠÚ SR

ŠÚ SR - skr. pre - Štatistický úrad SR.

Šum

Šum - market. vonkajšie faktory, ktoré pôsobia proti účinnej komunikácii skresľovaním informácie, posolstva lebo spätnej väzby.

Š+V

Š+V – škol. skrátka pre: školiteľ a vedúci (ukončenie štúdia).
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™