Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

H

Halitóza

Halitóza - zdrav. nepríjemný zápach z úst, spôsobený nedostatočnou hygienou ústnej dutiny alebo tráviacimi ťažkosťami. Rozlišuje sa medzi krátkodobo sa vyskytujúcim zápachom z úst v dôsledku požitia silne páchnucich jedál, ako sú cibuľa, cesnak a pod., a trvalým ústnym zápachom. Dôležitá je pravidelná ústna hygiena, ktorá ho môže zmierniť, alebo odstrániť.

Hamartóm

Hamartóm - zdrav. typ vrodeného nádoru.

Hebefília

Hebefília - zdrav. sexuálna úchylka, keď sa postihnutý zväčša zameriava na dospievajúce dievčatá, ktoré majú náznaky zväčšujúcich sa pŕs, pubického ochlpenia a ďalších sekundárnych znakov.

Hebefrénia

Hebefrénia - zdrav. začínajúca sa forma schizofrénie. Postihnutý sa správa pubertálne až detsky (šaškovanie, negativizmus). Pokiaľ sa nelieči, dochádza k postupnému rozpadu celej osobnosti.

Hemateméza

Hemateméza - zdrav. zvracanie čerstvej krvi.

Hematokrit

Hematokrit - zdrav. 1) podiel medzi pevnou čiže bunkovou časťou krvi a jej tekutou zložkou; 2) vyšetrenie krvi, pri ktorom sa určuje pomer medzi objemom krviniek a krvnej plazmy. Normálne hodnoty objemu krviniek sú: u muža:46 % a u žien: 41 %.

Hematóm

Hematóm - zdrav. krvný výron. Zdurenie spôsobené nahromadením krvi pri krvácaní do kože, tkanív alebo orgánov.

Hematúria

Hematúria - zdrav. prítomnosť krvi v moči.

Hemiplégia

Hemiplégia - zdrav. úplne ochrnutie polovice tela.

Hemisekcia

Hemisekcia - zdrav. rozpolenie zubu naplneného koreňovým kanálikom s ciežom zachovania oboch alebo jednej polovice zuba.

Hemodialýza

Hemodialýza - zdrav. umelé očisťovanie krvi pomocou hemodialyzačného prístroja u jedincov s ťažkým postihnutím obličiek.

Hemofília

Hemofília - zdrav. dedičné ochorenie, ktoré sa vyznačuje poruchou krvného zrážania spôsobenou vrodeným nedostatkom niektorých zrážavých faktorov.

Hemoglobín

Hemoglobín - krvné farbivo s obsahom železa a bielkovín, ktoré je dôležité pri transporte kyslíka.

Hemoptýza

Hemoptýza - zdrav. vykašliavanie krvi pochádzajúcej z dýchacieho traktu.

Hemoroidy

Hemoroidy - zdrav. varixy (kŕčové žily) vytvorené na hemoroidálnych žilách obkolesujúcich konečník.

Hemostáza

Hemostáza - zdrav. súbor fyzikálnych a chemických procesov smerujúcich k zastaveniu krvácania.

Hermafroditizmus

Hermafroditizmus - zdrav. stav, keď má jedinec znaky oboch pohlaví (vajcia i vaječník). Ide o vzácnu poruchu, lieči sa bezprostredne po narodení operatívne.

Heterosexualita

Heterosexualita - najrozšírenejšia pohlavná orientácia na jedinca opačného pohlavia (95% ľudskej populácie).

HH

HH - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: hraničná hodnota.

HICP

HICP - [angl.] bank. skr. pre - Harmonizovaný index spotrebiteľských cien – index spotrebiteľských cien meraný na porovnateľnej báze v členských štátoch EÚ, ktorý zároveň berie do úvahy rozdiely v národných definíciách. Harmonizovaný index je jedným z ukazovateľov pre hodnotenie cenovej stability štátu (maastrichtské konvergenčné kritérium).

Hierarchia efektov

Hierarchia efektov - market. následnosť štádií, ktorými prechádza potenciálny kupujúci, počnúc prvotným uvedomením si produktu a končiac prípadnou akciou ( buď vyskúšanie alebo prijatie produktu); zahrnujú: povedomie, záujem, zhodnotenie, vyskúšanie a prijatie.

Hirsutizmus

Hirsutizmus - zdrav. zvýraznenie telesného ochlpenia u žien v množstve, dĺžke a na miestach zodpovedajúcich ochlpeniu u muža.

Histamín

Histamín - biol. vysoko aktívna a prirodzene chemická látka, ktorá sa umožňuje v tele v dôsledku alergickej reakcie. Má hlavný podiel na alergických príznakoch. Účinky histamínu sa dajú zmierniť symptomatickou liečbou pomocou antihistaminík.

HIV

HIV - [angl. skr. pre Human immunodeficiency virus] zdrav. vírus ľudskej imunodeficiencie, ktorý spôsobuje chorobu AIDS. Rozlišujeme dva druhy HIV (1 a 2). HIV je schopný dlhodobo prežívať v napadnutých bunkách najme v podskupine bielych krviniek podieľajúcich sa na obranyschopnosti (CD 4 lymfocytoch). Prenáša sa pohlavným stykom, krvou aj z matky na plod. Nebezpečenstvo možnosti nákazy je najmä v období od nákazy ku vzniku preukázateľných protilátok, nakoľko v tomto období nie je možné nákazu preukázať.

HK

HK - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: horné končatiny.

Hltan

Hltan - lievikovito rozšírená rúra, ktorá je súčasťou tráviacej aj dýchacej sústavy. Delí sa na nosovú časť (nosohltan), ústnu časť a hrtanovú časť. Medzi hrtanom a hltanom je hrtanová príchlopka (epiglotis), brániaca preniknutiu potravy do dýchacích ciest.

Hodnota

Hodnota - 1) cena (spravidla v peniazoch); 2) pomer vnímanej kvality a ceny; 3) úžitkovosť, osožnosť; 4) niečo cenné; istý majetok; 5) množstvo spoločensky potrebnej práce vynaloženej pri výrobe produktu.

Hodnota časová - úžitková

Časová úžitková hodnota - market. hodnota pre spotrebiteľov spočívajúca v tom, že majú tovar alebo službu k dispozícii vtedy, keď ich potrebujú.

Hodnota peňažného znaku, priemerná

Priemerná hodnota peňažného znaku – bank. predstavuje celkovú hodnotu obeživa delenú celkovým množstvom obeživa.

Hodnota predaných produktov

Hodnota predaných produktov - market. celková hodnota produktov predaných za určitý čas.

Hodnota pre zákazníka

Hodnota pre zákazníka - market. jedinečná kombinácia výhod pre cieľových kupujúcich, zahrnujúca kvalitu, cenu, pohodlie, včasné doručenie z pohľadu služieb pred predajom aj po predaji.

Hodnota, pridaná

Pridaná hodnota - market. 1) hodnota pridaná k materiálu jeho ďalším spracovaním; 2) v maloobchodnom strategickom rozhodovaní rozmer obchodnej matrice pozicionovania, ktorý poukazuje na úroveň služieb a operačné metódy obchodníka.

Hodnota úžitková

Úžitková hodnota - market. súhrn úžitkových vlastností. Víď tiež: Vlastnosti, úžitkové.

Hodnota značky

Hodnota značky - market. pridaná hodnota, ktorú dodáva produktu značka.

Hodnotenie uzavretým systémom

Hodnotenie uzavretým systémom - market. hodnotenie pred udalosťou alebo po nej, ktoré posudzuje len kontrolované prvky posolstva.

Hodnotenie vysokoškolské

Vysokoškolské hodnotenie - každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu tvoriacim predmet a vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie (vyhláška č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia).

Hodnovernosť

Hodnovernosť - vlastnosť výskumnej metódy, zaručujúca, že pri opakovanom skúmaní rovnakého javu sa dosiahnu rovnaké výsledky.

Home page

Home page - [angl.] I.T. prvá stránka web-prezentácie vo svetovej počítačovej sieti (v Internete), alebo domáca webstránka organizácie, prípadne jednotlivca.

Homosexualita

Homosexualita - trvalá pohlavná orientácia na príslušníkov rovnakého pohlavia s podobnými citovými a partnerskými vzťahmi ako u heterosexuality. Ženskú homosexualitu nazývame lesbizmus, pre mužskú homosexualitu existuje názov uranizmus, ktorý sa však používa len zriedka. V minulosti bola homosexualita považovaná za perverzitu (zvrátenosť), dnes sa z lekárskeho hľadiska chápe ako odchýlka od bežnej sexuality. Skutočnú homosexualitu nie je možné vyliečiť.

Honorabilis

Honorabilis – škol. oslovenie prorektorov, prodekanov.

Honorár

Honorár - peňažná odmena za prácu intelektuálneho razu (príklad: autorský honorár, honorár za účinkovanie, honorár za článok).

Horizont investičný

Investičný horizont - market. odporúčaná minimálna lehota viazanosti vkladu (uloženia prostriedkov).

Hormón

Hormón - zdrav. chemický posol tvorený rôznymi žľazami, ktoré prostredníctvom hormónov pôsobia na iné orgány označované ako cieľové.

Horúčka

Horúčka - zdrav. regulovaný vzostup telesnej teploty (nad 38 °C) ako súčasť obranných mechanizmov proti pôvodcom infekcie.

Hospitalizácia

Hospitalizácia - za hospitalizáciu sa považuje viac ako 24 hodín nepretržite trvajúci pobyt poisteného v nemocnici na území Slovenskej republiky, ak je tento pobyt z medicínskeho hľadiska nutný a lekárom odporúčaný. Za hospitalizáciu sa nepovažuje:
- pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečebniach tuberkulózy a respiračných chorôb, nervových a psychiatrických liečebniach, domovoch dôchodcov, ústavoch pre dlhodobo chorých,
- hospitalizácia iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie, - hospitalizácia z iných ako zdravotných dôvodov poisteného,
- hospitalizácia za účelom vypracovania akýchkoľvek posudkov o zdravotnom stave poisteného,
- hospitalizácia za účelom kozmetických úkonov (estetické a plastické zákroky),
- hospitalizácia v zariadeniach na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Hovorca

Hovorca - najatá osoba, ktorá používa informáciu ako nástroj manipulácie, využívajúca všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie žiaducej pre podnik verejnej mienky alebo aktivity.

HRCT

HRCT - zdrav. lekárska skrátka pre: počítačovú tomografiu (CT) s vysokou rozlišovacou schopnosťou.

HSG

HSG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: hysterosalpingografia.

Hydrocefalus

Hydrocefalus - zdrav. zvýšenie objemu likvoru vo vnútri lebečnej dutiny.

Hymen

Hymen - zdrav. panenská blana, ktorá neúplne uzatvára vstup do pošvy. K jej prederaveniu normálne dochádza pri prvom pohlavnom styku.

Hypakúza

Hypakúza - zdrav. zníženie sluchovej ostrosti na jednom alebo oboch ušiach. Nedoslýchavosť, čiastočná strata sluchu.

Hyperandrogenizmus

Hyperandrogenizmus - zdrav. stav, ktorý sa prejavuje veľkým množstvom mužských pohlavných hormónov (androgénov) so všetkými svojimi príznakmi.

Hyperlink

Hyperlink - [angl.] I.T. prvok v elektronickom dokumente, odkazujúci na iné miesto v tomto dokumente alebo na celkom iný dokument.

Hypermarket

Hypermarket - market. veľký obchodný dom maloobchodného typu (s rozlohou 10-15 tis. m2, počet tovarových položiek vyše 40 tis.) s miešanou ponukou potravinových produktov (cca 40%) a všeobecného tovaru (cca 60%), občerstvenia a doplnkových služieb, vybavený bezplatným WC zariadením a veľkou bezplatnou plochou na parkovanie, poskytujúci voľný priestor pre maloobchodné stánky nezávislých predajcov alebo zariadenia verejného stravovania.

Hypernefróm

Hypernefróm - zdrav. grawitzov tumor, typ zhubného nádoru obličky.

Hyperplázia

Hyperplázia - zdrav. nadmerný rast tkaniva alebo orgánu spôsobený zmnožením jeho buniek.

Hypersenzitivita

Hypersenzitivita - zdrav. nadmerná citlivosť na vonkajšie podnety, napr. pri alergii.

Hypersexualita

Hypersexualita - zdrav. abnormálne zvýšená sexuálna aktivita v dôsledok zvýšeného sexuálneho pudu. U žien hovoríme o nymfománii a u mužov o satyriáze.

Hypertermia

Hypertermia - zdrav. prehriatie. Nekontrolovaný vzostup telesnej teploty, väčšinou závažný, ktorý vzniká následkom vystavenia organizmu vonkajšiemu zdroju tepla po určitú dobu.

Hypertenzia

Hypertenzia - zdrav. zvýšený krvný tlak.

Hypertonus

Hypertonus - zdrav. neprimerane zvýšené napätie svalstva v pokoji.

Hypertrofia

Hypertrofia - zdrav. zväčšenie, zbujnenie orgánov v dôsledku zväčšenia jeho buniek. Je reakciou na trvalo zvýšenú záťaž orgánu. Príkladom fyziologickej hypertrofie je zväčšenie svalov pri fyzickej práci, alebo športe. Na rozdiel od hyperplázie vzniká najmä v orgánoch, ktorých bunky nemajú schopnosť sa deliť.

Hypnoterapia

Hypnoterapia - zdrav. liečba, ktorá vychádza z možnosti ovplyvnenia hlbších úrovní vedomia. Využíva stav, ktorý je na hranici bdenia a spánku a ktorý nazývame hypnóza. V nej sú myšlienkové pochody krátkodobo zastavené. Hypnózu môžeme použiť na navodenie relaxácie, na liečenie stresových stavov, na zmiernenie bolestí, na prekonanie závislostí, fóbií, alebo sexuálnych problémov.

Hypnotiká

Hypnotiká - zdrav. označenie látok používaných na navodenie spánku.

Hypofýza

Hypofýza - biol. žľaza s vnútornou sekréciou na spodnej časti mozgu, mozgový podvesok. Žľaza umiestnená na spodine lebky, v oblasti nazývanej turecké sedlo. Vylučuje sériu hormonálne aktívnych látok.

Hypoglykémia

Hypoglykémia - zdrav. zníženie hladiny cukru v krvi.

Hypochonder

Hypochonder - zdrav. človek trpiaci hypochondriou. Je to jedinec, ktorý má pocit, že má príznaky choroby, príp. niekoľkých chorôb, no v skutočnosti je zdravý. Avšak jedinec skutočne trpí, pretože je nepochopený a ani ho nikto nechce pochopiť.

Hypochondria

Hypochondria - zdrav. sklon zveličovať alebo prisudzovať si chorobu, úzkosť spôsobená nadmernými a neprimeranými obavami o svoje zdravie. Často sprevádza iné psychiatrické poruchy.

Hypotalamus

Hypotalamus - zdrav. oblasť mozgu, ktorá kontroluje a stimuluje činnosť hypofýzy prostredníctvom nervovej stonky, ktorá ich spája, a cestou špeciálneho cievneho zásobenia.

Hypotermia

Hypotermia - zdrav. podchladenie. Pokles telesnej teploty pod normálnu hranicu následkom pôsobenia nepriaznivých poveternostných podmienok.

Hypotéza

Hypotéza - domnienka, predpoklad alebo myšlienka o vzťahu dvoch alebo viacerých činiteľov alebo o tom, čo by sa mohlo stať v budúcnosti.

Hypotonus

Hypotonus - zdrav. neprimerane nízke napätie svalstva v pokoji.

Hypoxia

Hypoxia - zdrav. znížený obsah kyslíka v krvi a telesných orgánoch.

Hysterektómia

Hysterektómia - zdrav. chirurgické odstránenie maternice.

Hystéria

Hystéria - zdrav. panický stav, charakteristickým výraznou a nestabilnou emotivitou (citlivosť), sklonom k primitívnym reakciám, pocitom životného neuspokojenia. Nápadná je snaha o predvádzanie hysterických záchvatov (trasenie, kŕče, zrýchlené dýchanie, pády) pre verejnosť. Hystéria postihuje podstatne častejšie ženy ako mužov. Liečba je kombinovaná a to psychoterapia s hypnózou a farmakoterapiou.

Hysterosalpingografia

Hysterosalpingografia (HSG) - zdrav. RTG kontrastná zobrazovacia metóda dutiny maternice a vajíčkovodov.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™