Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

N

N

N – biol. skrátka pre odborný pojem: nitrogén.

Nactiutŕhanie

Nactiutŕhanie - poškodzujúca, nedbalá komunikácia, ktorá škodí identifikovanému jednotlivcovi.

Nádor

Nádor - zdrav. patologický útvar, ktorý je tvorený tkanivo ma jeho rast sa vymkol kontrole organizmu a rastie. Maligný (zhubný) nádor pri svojom raste ničí okolité tkanivá, zakladá dcérske ložiská (metastázy) a má dopad na celý organizmus. Benigný (nezhubný) nádor rastie ohraničene a metastázy nezakladá. môže však utláčať okolité orgány, čím je nebezpečný. Niektoré nezhubné nádory sa môžu po čase pretransformovať na zhubné (malignizácia). Nádory môžu vznikať kdekoľvek v tele, ako v tkanive, tak i v orgánoch. V liečbe sa uplatňuje chirurgické odstránenie, u zhubného sa pridáva ožarovanie a liečba cytostatikami.

Naevus

Naevus – viď Materské znamienko.

NAICS

NAICS - [angl. skr. pre North American Industry Classification System] severoamerický priemyselný klasifikačný systém - systém klasifikácie organizácií na základe hlavnej aktivity alebo hlavných výrobkov alebo služieb, ktoré dodávajú; používa sa v troch krajinách organizácie NAFTA Kanade, Mexiku a USA.

Náhrada propagačná

Propagačná náhrada - market. platba v hotovosti alebo osobitné množstvo tovaru zadarmo pre predajcov v distribučnom reťazci, ktorí vykonávajú určité reklamné alebo predajné aktivity s cieľom propagovať produkt.

Nákaza

Nákaza - zdrav. preniknutie choroboplodných zárodkov (baktérií, vírov a iných) do organizmu. Príslušné mikroorganizmy vnikajú do tela rôznymi spôsobmi - kvapôčková nákaza, potrava, poranenie, pohlavný styk, prenos krvou, prenos z matky na dieťa, prenos uhryznutím a iné. V tele sa pomnožia a po určitej dobe potrebnej k prepuknutiu ochorenia (inkubačná doba) sa objavujú príznaky typické pre danú infekciu. Niekedy nakazený jedinec choroboplodné zárodky vylučuje a môže tak nakaziť iné osoby (epidémia). Ľudský organizmus sa bráni prenikaniu choroboplodných zárodkov a po ich preniknutí sa ich snaží likvidovať. Väčšinu bežných infekcií zvládne organizmus sám, ale na niektoré, po ich prekonaní získa aj doživotnú imunitu. Boj proti infekčným ochoreniam je vďaka antibiotikám a vakcinácii (očkovanie) jedným z najväčších úspechov medicíny ako takej.

Náklady celkové

Celkové náklady - market. celkové výdavky firmy pri výrobe a marketingu produktu, zahrnujúce fixné a variabilné náklady.

Náklady celkové - logistické

Celkové logistické náklady - market. výdavky spojené fyzickou distribúciou tovaru (spravidla spojené s dopravou, manipuláciou s materiálom a skladovaním, zásobami, vyskladňovaním a spracúvaním objednávok).

Náklady prírastkové

Prírastkové náklady - market. zmena v celkových nákladoch, ktorá je výsledkom výroby a marketingu jednej jednotky navyše.

Náklady variabilné

Variabilné náklady - market. výdavky firmy, ktoré sa menia priamo úmerne s množstvom produktov, ktoré vyrába a predáva.

Náklady variabilné - na jednotku

Variabilné náklady na jednotku - market. variabilné náklady prepočítané na množstvo vyrobených kusov.

Nákup nový

Nový nákup - market. prvá kúpa výrobku alebo služby, charakteristická väčším potenciálnym rizikom.

Narkóza

Narkóza – 1) zdrav. bezvedomie vyvolané účinkom narkotík, v ktorom vôbec necítiť bolesť v dôsledku útlmu vyšších mozgových funkcií; 2) zdrav. celková anestézia.

Narovnávanie cien

Narovnávanie cien - market. metóda tvorby ceny, pri ktorej cena sa prispôsobuje produktovým radom a upravuje sa tak aby z pohľadu zákazníka mala jednoduchú a zákonitú gradáciu spočívajúcu v zakotvených cenových úrovniach (napr. 10,- 10,50 11,- 11,50 atď.).

Nástroje marketingové

Marketingové nástroje - market. súhrn autonómnych opatrení (nástrojov) firmy na určovanie najvhodnejšej ponuky podniku pre získanie konkrétneho trhu, resp. trhového segmentu, zahrňujú 4-P: 1(P) product - produkt (produktový nástroj – tovar/služba); 2(P) price - cenotvorba (cenový nástroj); 3(P) promotion - komunikáciu (komunikačný nástroj pre ovplyvnenie rozhodovania zákazníka); 4(P) distibution - distribúcia (kanál distribúcie produktu od podniku/výrobcu ku konečnému zákazníkovi).

Nástroje publicity

Nástroje publicity - market. metódy získavania neosobnej prezentácie organizácie, tovaru alebo služby bez priamych platieb médiu. Príklady: tlačové informácie, tlačové konferencie a verejné oznámenia.

Natívna mamografia

Mamografia natívna (NMG) - zdrav. Rtg vyšetrenie prsníkov špeciálnym prístrojom - mamografom.

Nauzea

Nauzea – zdrav. viď Morská choroba.

NAV

NAV - [angl. skr. pre Net Asset Value] market. čistá hodnota majetku.

Návaly

Návaly - zdrav. náhly pocit tepla, ktoré sa rýchlo šíri vo vrchnej polovici tela a vzniká normálne ako prejav menopauzy.

Návratnosť investícií

Návratnosť investícií - market. pomer zdaneného čistého zisku a investícií naň použitých.

NBS

NBS - Národná banka Slovenska.

NCMP

NCMP - zdrav. náhla cievna mozgová príhoda. Môže byť podmienená ischémiou alebo krvácaním.

Nedôslednosť

Nedôslednosť - market. variácie v kvalite služieb v dôsledku ich realizácie ľuďmi s rozličnými schopnosťami.

NEER

NEER - [angl. skr. pre Nominal Effective Exchange Rate] market. nominálny efektívny výmenný kurz.

Nefrektómia

Nefrektómia - zdrav. chirurgické odstránenie obličky.

Negociácia

Negociácia - 1) rokovanie o podmienkach uzavretia obchodu; 2) medzištátne rokovanie v oblasti výmeny tovaru alebo ciel; 3) odkúpenie dokladov na tovar alebo zmeniek vystavených bankou na základe dokumentárnych akreditívov;

Nehmatateľnosť

Nehmatateľnosť - market. unikátna vlastnosť služieb, ako stav pri ktorom, spotrebiteľ nemôže vidieť, ohmatať, držať, vyskúšať služby pred rozhodnutím o ich kúpe.

Nekrofília

Nekrofília - zdrav. pohlavná úchylka. Pacient sa sexuálne zaujíma o mŕtvoly.

Nekróza

Nekróza - zdrav. smrť buniek tkaniva.

Nemocnica

Nemocnica - zdrav. lôžkové zdravotnícke zariadenie, ktoré prostredníctvom príslušných odborne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov poskytuje takú zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je možné poskytovať ambulantne a ktorá vyžaduje nepretržitý pobyt na lôžku dlhší ako 24 hodín.

Neoplázia

Neoplázia - zdrav. nádor. Novotvorba tkaniva z nádorového bunkového klonu, ktorý sa vyznačuje nekontrolovaným rastom.

Neplodnosť

Neplodnosť - zdrav. neschopnosť oplodnenia pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku páru trvajúcom dlhšie ako dva roky. Približne zo 40% je príčina u ženy alebo u muža a z 20% u oboch.

Netbook

Netbook - miniatúrny notebook s uhlopriečkou od 7 do 10 palcov, využívajúci najčastejšie procesory Intel Atom a operačný systém od Microsoftu, nie však bezvýhradne.

Nettop

Nettop - [angl.] miniatúrny "škatuľkový" stolový počítač.

Neuralgia

Neuralgia - zdrav. bolesť spôsobená priamym podráždením hlavného nervového kmeňa alebo jeho vetiev.

Neuróm

Neuróm - zdrav. nádor vznikajúci v nerve.

Nidácia

Nidácia - biol. uhniezdenie oplodneného vajíčka v sliznici maternice u ženy. Prebieha 6.-7. deň po oplodnení.

NMG

NMG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: Mamografia natívna.

No comment

No comment - [angl.] bez komentára, bez vysvetlenia, bez stanoviska (k udalosti).

Notebook

Notebook - [angl.] prenosný počítač s uhlopriečkou 14 palcov a viac.

Nové Zámky

Nové Zámky (maď. Érsekújvár, Ujvár, nem. Neuhäusel, lat. Novum Castrum, tur. Uyvar) je mesto na juhu západného Slovenska.
Geografická poloha: Nové Zámky sa nachádzajú v strednej časti Podunajskej nížiny. Mestom preteká rieka Nitra. Nové Zámky sú vzdialené 100 km od Bratislavy a 120 km od Budapešti.
Meteorologické údaje:
- najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou vzduchu 20,1°C
- najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou vzduchu -1,8°C
- dĺžka slnečného svitu je priemerne 2 200 hodín ročne.
Nové Zámky patria medzi mestá s bohatou a mnohotvárnou históriou o čom svedčia aj archeologické nálezy, na základe ktorých sa predpokladá, že táto lokalita bola osídlená už v strednej dobe bronzovej. Mesto sa prvý krát spomína v roku 1545 v súvislostí s rozhodnutím uhorského arcibiskupa P. Várdaya, po dobytí Turcami Ostrihomu, vystavať (prvý) hrad na ľavom brehu Nitry v chotári obce Lék ako obrannú pevnosť proti tureckým nájazdom. Panovník Maximilián I. bol zakladateľom druhého hradu na právom brehu Nitry, dokončeného v roku 1580. Starý hrad, vybudovaný v roku 1546, následné bol zbúraný. Slovenský názov "Nové Zámky" pochádza práve z obdobia, keď súčasne stáli ešte oba hrady.
Nové Zámky sú centrom Novozámockého okresu v Nitrianskom kraji. Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na jej území Nových Zámkov trvalý pobyt. Podľa údajov z roku 2001, z 42 262 obyvateľov bolo v Nových Zámkoch 29 446 (69,7%) Slovákov a 11 632 (27,5%) Maďarov. Nové Zámky tvoria významnú križovatku južného Slovenska. Majú vybudovanú pestrú dopravnú sieť pomocou železníc Slovenskej republiky, autobusovú, ako aj individuálnu osobnú dopravu po pozemných komunikáciách. Mesto Nové Zámky má zriadený bezplatný WiFi hotspot - bezdrôtový prístup na internet. WiFi signálom je pokrytá oblasť Hlavného námestia a blízkeho okolia.
Turistické atrakcie: Nové Zámky sú dnes charakteristické najmä množstvom športových a oddychových centier. V blízkom okolí Nových Zámkov sa nachádzajú unikátne liečivé termálne kúpele Podhájska. Voda v Podhájskej je svojimi účinkami a zložením veľmi podobná vode z Mŕtveho Mora.

Nozokomiálny

Nozokomiálny - zdrav. týkajúci sa nemocničného prostredia.

Nymfománia

Nymfománia - zdrav. hypersexualita u ženy. Zvyčajne vedie k promiskuite.

Nymfomanka

Nymfomanka - zdrav. žena, ktorá je postihnutá nymfomániou - hypersexuálna žena.

Nystagmus

Nystagmus - zdrav. zášklby očnej gule v niektorej z pohybových osí. Najčastejšie sa zjavuje pri extrémnych pohyboch do strán. Môže byť prejavom rôznych ochorení.

NZZ

NZZ – zdrav. Neštátne zdravotnícke zariadenie.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™