Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

E

e-book

e-book - [angl.] elektronická čítačka kníh, namiesto klasického displeja využívajúca elektronický papier.

e-learning

e-learning – [angl.] forma dištančného vzdelávania, kde sa na komunikáciu využívajú najmä IT technológie.

E-mail

E-mail - (angl. skr.) email - elektronická pošta, počítačovo generované správy odosielané prostredníctvom Internetu alebo ktoréhokoľvek počítačového spojenia; E-mailová adresa, ktorá je rovnako jedinečná ako poštová adresa a špecifickým prvkom ktorej je znak "@", ktorému sa hovorí "zavináč"; vpravo od tohto znaku je názov domény, vľavo od zavináče je identifikácia konkrétneho adresáta v rámci tejto domény.

e-Obchod

e-obchod - elektronické obchodovanie; akákoľvek aktivita, využívajúca určitú formu elektronickej komunikácie pri riadení zásob, výmene, predaji, reklame, distribúcii a platbách za tovary a služby, obchod pomocou Internetu.

EC

EC - [angl. skr.] Európska komisia (vláda EÚ).

Edém

Edém - zdrav. opuch určitej časti tela spôsobený nahromadením tekutiny.

EEA

EEA (European Economic Area) - [angl. skr.] Európsky hospodársky priestor – zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie a Nórsko, Lichtenštajnsko a Island.

EEG LTM

EEG LTM - zdrav. dlhodobé snímanie EEG [angl. skr. pre Long Term Monitoring EEG] počas 24, 48 alebo viac hodín.

EEG

EEG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: elektroencefalografia.

Efekt bumerangový

Bumerangový efekt - market. taký efekt marketing mixu, pri ktorom presviedčaní reagujú opačne než komunikátor predpokladá.

Efektívnosť marketingu

Efektívnosť marketingu - market. výsledný efekt, ktorý firma očakáva od systematického využívania komplexu marketingových činností v produkcii výrobkov a ich predaji na trhu.

Echokardiografia

Echokardiografia - zdrav. ultrazvukové vyšetrenie srdca. Neškodná diagnostická metóda, ktorá využíva odraz ultrazvuku od štruktúr vo vnútri organizmu v závislosti od ich zloženia. Spätné zachytenie odrazených lúčov umožní vytvoriť obraz vyšetrovaného orgánu. Dopplerovská echokardiografia umožňuje zároveň posúdiť prúdenie krvi dutinami srdca, a tak zhodnotiť funkčnosť chlopňového aparátu.

Ejakulát

Ejakulát - zdrav. tekutina, ktorá vytryskne z penisu pri vyvrcholení. Má belavú farbu a obsahuje spermie, produkty prostaty a semenné vačky.

Eklampsia

Eklampsia - zdrav. záchvat kŕčov, ktoré sa môžu objaviť ako komplikácia tehotenstva. Predstavuje najťažšiu formu gestózy (ochorenia spojeného s tehotenstvom).

Ekvivalencia štúdia v zahraničí

Ekvivalencia štúdia v zahraničí - škol. uznanie časti zahraničného štúdia a zrovnocenenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Ektopický

Ektopický - zdrav. hovorí sa o ktorejkoľvek štruktúre v organizme, ktorá sa nachádza mimo miesta svojej prirodzenej lokalizácie.

Elektroencefalogram

Elektroencefalogram - zdrav. záznam elektrickej činnosti mozgu pomocou elektród umiestnených na povrchu lebky.

Elektroencefalografia

Elektroencefalografia (EEG) - zdrav. neurologická vyšetrovacia metóda zaznamenávajúca elektrickú aktivitu mozgu (snímanie spontánnej elektrickej aktivity mozgu (encefalon znamená mozog)). Táto aktivita je rôzna podľa veku pacienta, podľa toho, či spí alebo bdie, užíva nejaké lieky atď. U zdravého človeka prevláda alfarytmus (8 – 12 vĺn za sekundu = Hz). Rýchla aktivita (13 a viac Hz) sa označuje ako beta aktivita, môže byť prítomná v norme u zdravého človeka. Abnormálne je spomalenie aktivity, ktoré sa vyskytuje pri patologických stavoch - ložiskovo (nádory, ischémia) alebo difúzne (demencie). Podľa stupňa spomalenia sa rozlišuje thétarytmus (4 – 8 Hz) a deltarytmus (menej ako 4 Hz). Aj spôsob zakrivenia vĺn hovorí o istých ochoreniach, napríklad pri epilepsii majú vlny typické ostré hroty alebo prelínania ostrých hrotov a pomalých vĺn. V spánku sa vlny veľmi menia a podľa toho sa dá určiť hĺbka spánku. Vyšetrenie trvá asi 20 minút a spravidla sa robí po spánkovej deprivácii (keď pacient dlhšie nespal). Niekedy štandardná dĺžka vyšetrenia nestačí a používa sa dlhodobé monitorovanie (LTM) na 24, 48 alebo i viac hodín. Pacient má na hlave čiapku so 16 až 20 elektródami a počas dňa môže vykonávať bežné denné aktivity, ktoré si značí do denníka. Vtedy sa zvykne monitorovať aj srdce – EKG. EEG vyšetrenie indikuje najčastejšie neurológ.

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram - zdrav. EKG, záznam elektrickej aktivity srdca.

Elektromyografia

Elektromyografia (EMG) - zdrav. vyšetrenie zaznamenávajúce elektrickú aktivitu svalov a vodivosť nervov, funkciu nervosvalového spojenia, nervovo-svalová dráždivosť (napríklad pri tetánii) alebo vodivosť periférnych nervov (napríklad pri syndróme karpálneho tunela, myopatii), a pri výhrezoch platničiek ako predoperačné vyšetrenie a pod. Na končatinu alebo inú časť tela sa pripevnia dve elektródy a skúma sa rýchlosť vedenia medzi týmito dvoma bodmi. Vyšetrenie trvá asi 15 – 30 minút.

Elektronystagmografia

Elektronystagmografia (ENG) – zdrav. vyšetrenie spontánnej elektrickej aktivity vznikajúcej pri pohybe očí (od gréc. slova nystagmus - neustálený pohľad), jemné elektródy sa upevnia okolo nich a sleduje sa mimovoľný pohyb očí. Vyšetrenie trvá asi 30 minút.

Elektrošok

Elektrošok - zdrav. spočíva vo výboji elektrického prúdu, ktorý má pôsobiť na nervový systém v rámci liečby niektorých psychiatrických ochorení.

ELISA

ELISA - zdrav. skríningový sérologický test, ktorým sa zisťuje prítomnosť protilátok.

Email

Email - 1) vrchná lesklá náterová farba; 2) zdrav. zubná sklovina.

Embargo

Embargo - zákaz výmeny niektorých tovarov; zákaz obchodovania s niektorým štátom.

Embólia

Embólia - zdrav. upchanie cievy materiálom zaneseným do postihnutej oblasti z inej časti riečiska.

Embryoblast

Embryoblast - zdrav. súvislý zhluk veľkých buniek v rozrýhovanej zygote, nazývaný aj ako vnútorná bunková masa. Diferencuje sa v embryonálnom tkanive zárodku.

Embryogenéza

Embryogenéza - zdrav. vývoj zárodku (embrya) od štádia embryoblastu až po skončenie organogenézy. Embryogenéza nadväzuje na blastogenézu a na ňu nadväzuje fetálny vývoj.

Embryológia

Embryológia - zdrav. veda, ktorá sa zaoberá rastom a rozvojom zárodku (embrya) a plodu (fétu), t.j. vznik jednotlivých orgánov, ich funkcií od počatia po pôrod.

Embryopatia

Embryopatia - zdrav. súborné označenie pre poškodenie zárodku vplyvom vonkajších činiteľov - infekcia, žiarenie, chemické látky, niektoré lieky. Jedná sa o poškodenie v období základného vývoja jednotlivých orgánov a ich systémov často s ťažkými dôsledkami.

Emetický

Emetický - zdrav. označuje látku schopnú vyvolať pocit na zvracanie a zvracanie.

Emfyzém

Emfyzém - zdrav. chronické nadmerné nahromadenie vzduchu v pľúcach pri súčasnom úbytku a poškodení pľúcneho tkaniva.

EMG

EMG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: elektromyografické vyšetrenie.

Emisia peňazí - čistá

Čistá emisia peňazí - bank. predstavuje rozdiel medzi objemom peňazí, ktoré boli dané do obehu a príjmom peňazí za určité obdobie.

Encyklopédia

Encyklopédia - náučné dielo obsahujúce súhrn poznatkov z jednej alebo zo všetkých odborov, náučný slovník.

Endémia

Endémia - zdrav. výskyt ochorenia obmedzený na určitú zemepisnú oblasť, kde sa vyskytuje dlhodobo.

Endoderm

Endoderm - zdrav. vnútorný zárodočný list v začiatočnej fáze ľudského zárodku. Vznikajú z neho napr. výstelka a žľazy tráviacej, dýchacej a močovej sústavy.

Endokard

Endokard - zdrav. vnútorná vrstva srdca vystieľajúca jeho dutiny.

Endokrinológia

Endokrinológia - zdrav. lekársky odbor, študujúci žľazy s vnútornou sekréciou. Diagnostikuje a lieči jej poruchy.

Endometrium

Endometrium - zdrav. sliznicová výstelka maternice.

Endoskopia

Endoskopia - zdrav. zrakové vyšetrenie telových dutín, pri ktorom sa používa ohybná rúra s optickým zariadením, tzv. endoskop (tubus + optika + osvetlenie). Názvy metód sú odvodené od vyšetrovaného orgánu: bronchoskopia, gastroskopia, rektoskopia a iné.

Endosonografia

Endosonografia – zdrav. tiež nazývaná Endoskopická sonografia - ultrazvuková metóda, založená na zobrazení tráviacej rúry (pažeráka).

ENG

ENG - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: elektronystagmografia.

Enterorágia

Enterorágia - zdrav. odchod jasnočervenej krvi cez konečník, väčšinou spolu so stolicou. Najčastejšou príčinou bývajú hemoroidy alebo nádory hrubého čreva.

Enuréza

Enuréza - zdrav. pomočovanie u detí pretrvávajúce po 4. roku života. Príčina je väčšinou psychologická.

Enzým

Enzým - 1) zdrav. bielkovinová molekula, pôsobiaca ako biologický katalyzátor. Enzýmy urýchľujú prakticky každú chemickú reakciu, ktorá prebieha v organizmoch a bez tohto biologického urýchľovača by sa zastavil život. Enzýmy fungujú na princípe "zámok a kľúč", pretože na určitý enzým sa viažu len niektoré molekuly. Potom nastane reakcia, ktorá môže byť vo forme zlučovania, premeny alebo rozkladu molekúl. Niektoré enzýmy fungujú len za prítomnosti iných faktorov - koenzýmov. U cicavcoch a niektorých živočíchov sú zdrojom koenzýmov vitamíny; 2) látka schopná pôsobiť ako katalyzátor čiže urýchľovač rôznych chemických reakcií v rámci látkovej premeny.

EP

EP - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: evokované potenciály.

EPC

EPC (European Payments Council) – Európska platobná rada, organizácia, ktorá združuje bankové asociácie Európskej únie.

Ependým

Ependým - biol. výstelka dutín centrálneho nervového systému, čiže mozgových komôr a miechového kanála.

Epidémia

Epidémia - zdrav. náhle vypuknutie a hromadné šírenie infekčného ochorenia v určitej územnej oblasti a v určitom časovom období v populácii presahujúcej bežný celoročný priemer. V minulosti to boli epidémie moru a cholery, v súčasnosti ide najmä o epidémie chrípky, alebo iných viróz.

Epiderma

Epiderma - biol. vrchná ochranná, vodovzdorná vrstva buniek, nachádzajúca sa na tele rastliny alebo živočícha (pokožka).

Epikríza

Epikríza - zdrav. celkový záver, záverečná súhrnná správa o pacientovi a o jeho chorobe.

Epilácia

Epilácia - zdrav. trvalé odstránenie chĺpkov zničením ich rastového centra, prevádzaného elektrokoagulačnou epilačnou ihlou.

Epistaxa

Epistaxa - zdrav. krvácanie z nosa.

Epiziotómia

Epiziotómia - zdrav. nastrihnutie hrádze (perinea) vo fáze vypudzovania plodu počas pôrodu s cieľom zväčšiť pôrodný kanál.

Erekcia

Erekcia - stoporenie pohlavného údu.

Ergometria

Ergometria - zdrav. záťažové vyšetrenie s cieľom zhodnotiť výkonnosť srdcového svalu a prípadné prejavy nedokrvenia pri vyšších stupňoch záťaže.

ERM II

ERM II (Exchange Rate Mechanism II – mechanizmus výmenných kurzov II) – [angl.] bank. systém výmenných kurzov, ktorým sa vytvára rámec na spoluprácu v oblasti kurzovej politiky jednotlivých krajín eurozóny a tých členských štátov EÚ, ktoré sa nezúčastňujú na tretej etape HMÚ. Účasť v ERM II je jedným z maastrichtských kritérií na prijatie eura.

Erotofília

Erotofília - zdrav. sexuálna úchylka, pri ktorej jedinec dosahuje vzrušenie anonymnými telefonátmi, ktoré majú erotický obsah. Za úchylku sa považuje až keď jedinec uprednostňuje telefonovanie pred klasickými sexuálnymi aktivitami.

Erotofobia

Erotofobia - zdrav. chorobný strach z pohlavného styku či erotického vzťahu.

Erotománia

Erotománia - zdrav. prehnaná pohlavná túžba alebo dráždivosť.

ERP

ERP – účtov. elektronická registračná pokladnica.

Erytém

Erytém - zdrav. akútny zápal kože, vyvolávaný časťou ultrafialového žiarenia slnečného svetla pri nadmernom slnečnom žiarení.

Erytrocyt

Erytrocyt - zdrav. červená krvinka slúžiaca na prenos kyslíka.

Erytropoetín

Erytropoetín - zdrav. hormón tvorený obličkami. Jeho úlohou je stimulovať tvorbu erytrocytov v kostnej dreni.

ESCB

ESCB – [angl.] skr. pre Európsky systém centrálnych bánk - systém centrálnych bánk tvorený Európskou centrálnou bankou (ECB) a všetkými centrálnymi bankami štátov Európskej únie.

Esenciálne

Esenciálne - niečo podstatné a životne dôležité.

Estrogén

Estrogén - zdrav. ženský pohlavný hormón, tvoriaci sa vo vaječníkoch, ale aj v kôre nadľadvín a v tukovom tkanive. Je zodpovedný za rast pohlavných orgánov (maternica, pošva) a pohlavných znakov (ochlpenie, prsia). Hladina estrogénu kolíše s menštruačným cyklom. Pri menštruačnom cykle spôsobujú estrogény zhrubnutie maternice a tím ju pripravujú na prijatie oplodneného vajíčka. Estrogén patrí k steroidným hormónom.

Etiológia

Etiológia - zdrav. príčina ochorenia.

Etnocentrizmus spotrebiteľský

Spotrebiteľský etnocentrizmus - market. tendencia veriť, že kupovať zahraničné výrobky je nesprávne, dokonca nemorálne.

EÚ (skrátka) - Európska únia. Európska únia je založená na Európskych spoločenstvách, ktoré sú subjektmi medzinárodného práva. Prvým spoločenstvom bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ESUO) ktoré bolo založené Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951. Úlohou tohto spoločenstva bolo koordinovať a postupne vytvoriť spoločný trh s výrobkami uhoľného a oceliarskeho priemyslu medzi členskými štátmi ESUO / Francúzsko, SRN, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko. V roku 1957 tie isté štáty, ktoré založili uvedené spoločenstvo podpísali Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) a Európske hospodárske spoločenstvo (dnes ES). Názov Európska únia vznikol v roku 1993. Spoločenstvo 15 štátov ako nástupníka Európskeho spoločenstva tak definovala Zmluva o Európskej únii, často označovaná ako Maastrichtská zmluva. Bola podpísaná 7. februára 1992 dvanástimi členskými štátmi. Vstúpila do platnosti 1. novembra 1993 a pri tejto príležitosti sa názov Európske spoločenstvo zmenil na názov Európska únia. Súčasťou zmluvy je 17 Protokolov a 33 Deklarácií. Predmetná zmluva sa tak stala jednotným právnym rámcom pre tri Európske spoločenstvá. Pri založení ako ESUO, v roku 1957, mala Európska únia 6 členov; ich počet sa postupne zvyšoval na: 9 (1973), 10 (1981), 12 (1986). V roku 1995 sa členskými štátmi Európskej únie stali Rakúsko, Švédsko a Fínsko. Členská základňa Európskej únie sa tak rozšírila na 15 členských štátov. Najmasívnejšia vlna rozširovania sa uskutočnila 1. mája 2004, keď k "starým" členským štátom pribudlo desať nových členských krajín: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Od 1. januára 2007 sa členskými štátmi Európskej únie stali: Bulharsko a Rumunsko. Súčastne členské krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

EURIBOR

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – [angl.] bank. medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999. Je to sadzba, za ktorú sú eurové termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Zverejňovaná je o 11:00 SEČ pre spotovú hodnotu (T+2). Za výpočet a zverejňovanie bola zvolená spoločnosť Reuters.

Euro

Euro (€) - názov jednotnej európskej meny, ktorý prijala Európska rada na svojom rokovaní v dňoch 15. a 16. decembra 1995 v Madride, a ktorý nahrádza starší termín "ECU".

Eurosystém

Eurosystém – bank. systém centrálnych bánk tvorený Európskou centrálnou bankou (ECB) a centrálnymi bankami štátov eurozóny (štátov EÚ, ktoré prijali euro v tretej etape Hospodárskej a menovej Únie).

Eurozóna

Eurozóna – oblasť, do ktorej patria členské štáty EÚ, ktoré v súlade so zmluvou prijali euro. V eurozóne za výkon menovej politiky zodpovedá Európska centrálna banka.

Eutanázia

Eutanázia - zdrav. knižne ľahká a príjemná smrť. V medicínskej praxi znamená podanie smrtiaceho lieku pacientovi s cieľom skrátiť jeho utrpenie; to je aktívna eutanázia. Pasívna eutanázia spočíva v prerušení liečby a podporných opatrení, ktoré udržiavali pacienta pri živote.

Evidencia operatívna

Operatívna evidencia - odbor ekonomických informácií, ktorý sleduje a poskytuje pohotové informácie len o niektorých hospodárskych javoch. Záznamy vedie v rôznych merných jednotkách.

Expektoranciá

Expektoranciá - zdrav. prípravky, ktoré podporujú vykašliavanie hlienov z dýchacích ciest.

Experiment

Experiment - získavanie dát zmenou činiteľov v prísne kontrolovaných podmienkach s cieľom vyskúšať príčinu a následok.

Experiment laboratórny

Laboratórny experiment - market. simulácia činnosti (spojenej s komunikáciou, public relations, marketingom) vo vysoko kontrolovanom prostredí.

Expert

Expert - odborník, znalec, špecialista.

Expertíza

Expertíza - odborná znalosť, odborný posudok.

Export nepriamy

Nepriamy export - market. predaj v zahraničí doma vyrobených tovarov, prostredníctvom sprostredkovateľa.

Export priamy

Priamy export - market. priamy predaj doma vyrobeného tovaru v zahraničí bez medzičlánku.

Expozícia selektívna

Selektívna expozícia - market. tendencia jednotlivca vyhľadávať a všímať si informácie súladné s postojmi a názormi jednotlivca a ignorovať informácie nesúladné.

Extrakcia zubu

Extrakcia zubu - zdrav. žiadané odstránenie zubu z jeho zubného lôžka mechanickým pôsobením. V zubnom lekárstve slúžia na uvoľnenie a vybratie zubu väčšinou kliešte a páka.

Extranet

Extranet [angl.] - sieť podobná internetovej, prístupná však len vybranému okruhu adresátov, napr. dodávateľom, distribútorom a ďalším partnerom organizácie.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™