Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

S

S

S – škol. skrátka pre: 1) seminár (forma výučby); 2) skúška (ukončenie štúdia v jednotlivom semestri).

SA

SA - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: sociálna anamnéza.

s.c.

s.c. - stále ceny.

Sadizmus

Sadizmus - zdrav. sexuálna úchylka, pri ktorej jedinec nutne a bytostne potrebuje k vzrušeniu a dosiahnutiu orgazmu, aby ho niekto týral a mučil.

Sadomasoxizmus

Sadomasoxizmus - zdrav. najtvrdšia sexuálna aktivita, pod ktorú patrí fyzické a psychické týranie, mučenie, ponižovanie alebo degradácia partnera. používajú sa aj metódy, ktoré navodzujú bolesť - bičovanie, prepichovanie, svorky, spútavanie, horký vosk.

Sadzba NBS úroková, základná

Základná úroková sadzba NBS – bank. limitná úroková sadzba na štandardné sterilizačné Repo tendre NBS – hlavné menovopolitické operácie NBS. Základnú úrokovú sadzbu vyhlasovala NBS od 1. januára 2003; od 1. januára 2009 ju nahrádza sadzba na hlavné refinančné operácie ECB.

Sacharidy

Sacharidy - biol. skupina organických zlúčenín, ktoré sú hlavným zdrojom energie rastlín a živočíchov. Energia sa zo sacharidov získava dýchaním. Najjednoduchšími sacharidmi sú cukry - glukóza, sacharóza. Cukry sa uchovávajú aj v zložitejšej podobe, a to v živočíšnych tkanivách ako glykogén a v rastlinách ako škrob.

Salpingitída

Salpingitída - zdrav. zápal vajíčkovodov, väčšinou infekčný.

Sarkóm

Sarkóm - zdrav. malígny (zhubný) nádor vychádzajúci z mezenchímu, ktoré zahŕňa svaly, kosti, chrupky, väzivo, krvotvorné a lymfatické tkanivo.

Saryriáza

Saryriáza - zdrav. hypersexualita vyskytujúca sa u mužov.

SASS

SASS - Slovenská asociácia správcovských spoločností.

SAX

SAX - market. slovenský akciový index.

SB

SB - bank. skr. pre - Svetová banka.

Scintigrafia

Scintigrafia - zdrav. špeciálne izotopové zobrazovacie vyšetrenie.

SDX

SDX - market. slovenský dlhopisový index.

SDXG

SDXG (SDXGroup) – bank. skupina slovenských dlhopisových indexov.

Sebavnímanie

Sebavnímanie - spôsob, akým ľudia vidia sami seba a ich presvedčenie o tom, ako ich vidia iní.

Seborea

Seborea - zdrav. zvýšená tvorba mazu mazovými žľazami kože.

Sedimentácia erytrocytov

Sedimentácia erytrocytov - zdrav. vyšetrenie rýchlosti sedimentácie červených krviniek v krvi v dielikoch stupnice za jednotku času. Normálne hodnoty sú 2 - 12 za hodinu u žien, a 1 - 10 za hodinu u mužov.

Sektor verejnej správy

Sektor verejnej správy – market. sektor, ktorý podľa definície ESA 95 zahŕňa rezidentské subjekty orientujúce sa najmä na produkciu netrhových výrobkov a služieb určených na individuálnu a spoločnú spotrebu a na prerozdeľovanie národného dôchodku a bohatstva. Zahŕňa ústrednú štátnu správu, regionálnu štátnu správu, miestnu samosprávu a fondy sociálneho zabezpečenia a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % ich výrobných nákladov.

Sedácia

Sedácia - zdrav. utlmenie navodené látkami podávanými na tento účel alebo ako nežiaduci účinok mnohých liekov.

Segmentácia trhu

Segmentácia trhu - market. rozčlenenie určitého presne definovaného trhu na časti, segmenty podľa skupín konečných spotrebiteľov, ktoré 1) majú spoločné potreby a 2) budú podobne reagovať na marketingové aktivity s cieľom zistiť vysoký stupeň identity medzi ponukou daného produktu a presným počtom záujemcov o tento produkt.

Segmenty trhové

Trhové segmenty - market. skupiny zákazníkov, ktoré sú výsledkom segmentácie trhu, 1) majú spoločné potreby a 2) budú reagovať podobne na marketingové usilie.

Sekcia

Sekcia (sectio caesarea) - zdrav. (cisársky rez) - pôrodnícka operácia, pri ktorej sa rezom v brušnej stene a v maternici získa prístup k plodu v situácii, keď nastanú komplikácie prirodzeného pôrodu alebo prirodzený pôrod je z nejakého dôvodu rizikový.

Sekrét

Sekrét - biol. látka, ktorú vylučujú žľazy.

Sekretariát

Sekretariát - výkonná organizačná zložka väčších úradov, inštitúcií a podnikov.

Semeno

Semeno - biol. tekutina, ktorá vytryskne z penisu pri vyvrcholení. Má belavú farbu a obsahuje spermie, produkty prostaty a semenné vačky.

Semester

Semester – škol. akademický rok sa spravidla delí na semestre (resp. trimestre), ktoré spravidla trvajú 12 – 15 týždňov.

Seminár

Seminár - odborné podujatie, stretnutie, konferencia odborníkov (spravidla zástupcov rôznych nezávislých podnikov) za účelom: odborných konzultácií na zvolená téma; diskusií o existujúcich alebo hroziacich problémoch, hľadania najvhodnejších smerov ich riešenia; školenie pre manažérov podniku v oblasti najnovších marketingových trendov.

Senát

Senát - 1) (hist.) a) zbor starších vážených občanov v antickom Ríme; b) poradný zbor ruského cára; 2) polit. v niektorých štátoch (napr. v USA, v Taliansku, v Rusku, v Českej republike) horná snemovňa najvyššieho zastupiteľského orgánu; 3) právo zbor sudcov: súdny senát; 4) škol. vysokoškolská rada, najvyššia inštitúcia vysokej školy.

Senát akademický

Akademický senát verejnej vysokej školy – škol. najvyššia inštitúcia vysokej školy, zložená zo zástupcov jednotlivých fakúlt na čele s rektorom, orgán, ktorý skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej školy; má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Akademický senát verejnej vysokej školy, ktorá sa člení na fakulty, sa volí tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená rovnakým počtom členov. Akademický senát verejnej vysokej školy sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Do jeho pôsobnosti patrí okrem iného schvaľovanie návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy a fakulty verejnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie; schvaľovanie návrhu rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy a vnútorné predpisy fakulty; voľba kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; schvaľovanie návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov; schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy; schvaľuje návrh rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy; vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady a navrhuje ministrovi dvoch členov správnej rady.

SEP

SEP - zdrav. modalitné vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu pri somatosenzorických podnetoch. Stimulácia somatosenzorických nervov sa robí tak, že pacient má jednu elektródu upevnenú na zápästí (stimulácia nervus medianus), druhú na členku (stimulácia nervus tibialis posterior) a viacero elektród na hlave. Keď opakovane hýbe po elektrickej stimulácii palcom, meria sa rýchlosť vedenia nervového vzruchu do miechy a do mozgu.

SEPA

SEPA – [angl. skr. pre Single Euro Payments Area] bank. jednotná oblasť platieb v eurách, cieľom ktorej je vytvorenie jednotného vnútorného trhu pre oblasť platobného styku v eurách.

Sepsa

Sepsa - zdrav. závažná komplikácia infekčného procesu. Stav, keď sa z infekčného ložiska v tele uvoľnia choroboplodné zárodky do do krvného obehu a poškodia sa aj ostatné orgány. Pôvodcom sú baktérie alebo huby. Prejavuje sa prudkými vysokými teplotami, záchvatmi a príznakmi z postihnutia jednotlivých orgánov.

Sérum

Sérum - zdrav. žltkastá tekutina, ktorá vzniká po vyzrážaní krvi. Jej zloženie je podobné plazme, okrem bielkovín, ktoré sa spotrebovali v procese zrážania.

Server

Server - [angl.] I.T. výkonný počítač permanentné pripojený k internetu, na ktorom môžu byť uložené dáta, údaje a informácie (webstránky), prístupné celému svetu.

Sex

Sex - pohlavný život, spojenie vagíny s penisom, milostné spojenie ženy a muža.

Sfinkter

Sfinkter - zdrav. - viď - zvierač.

Silikón

Silikón - zdrav. umelý materiál podobný organickej hmote, ktorý však namiesto uhlíka obsahuje kremík. Používa sa na vyplnenie a spevnenie niektorých častí tela.

Silikóza

Silikóza - zdrav. chronické pľúcne ochorenie, ktoré vzniká dlhodobým vdychovaním oxidu kremičitého a jeho ukladaním do pľúc. Je to forma pneumokoniózy.

Singultus

Singultus - zdrav. štikútanie. Náhle, prudké a mimovoľné sťahy bránice vyvolané dráždením bránicového nervu alebo mozgových centier.

SIPS

SIPS – [angl. skr. pre Slovak Interbank Payment System] bank. medzibankový platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska.

SIPS - EURO

EURO SIPS – [angl.] bank. retailový platobný systém transformovaný z medzibankového platobného systému SIPS, dňom zavedenia eura na území Slovenskej republiky prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska.

SjF

SjF – škol. skrátka pre: Strojnícka fakulta.

Skenovanie environmentálne

Environmentálne skenovanie - market. získavanie informácií o dianí v okolí organizácie a interpretácia potenciálnych trendov.

SKK

SKK - slovenská koruna.

Sklad

Sklad - priestor na uloženie tovaru, surovín, materiálu a pod.; priestor na ukladanie (tvrdnutie, zrenie alebo miešanie) zásob; skladisko.

Skleróza

Skleróza - zdrav. 1) vo všeobecnosti akékoľvek stvrdnutie alebo strata elasticity orgánu; 2) laický výraz pre rôzne poruchy pamäte a formy demencie.

Skolióza

Skolióza - zdrav. vybočenie chrbtice smerom do strany.

Skonto

Skonto - market.) zľava vyjadrená percentom zo základnej ceny, poskytovaná predávajúcim kupujúcemu pri úhrade pohľadávky v stanovenej lehote pred lehotou splatnosti pohľadávky.

Skotóm

Skotóm - zdrav. výpadok v zrakovom poli vo forme tmavej oblasti. Vzniká v dôsledku porušenia sietnice.

Skupina experimentálna

Experimentálna skupina - market. skupina vystavená skúšobným premenným počas experimentu.

Skúška

Skúška - 1) forma hodnotenia vedomostí, realizovaná v skúškovom období (obyčajne v škole, na univerzite): maturitná, prijímacia, písomná, opravná, vodičská skúška; 2) zisťovanie akosti, overovanie kvality, vlastnosti, primeranosti alebo vhodnosti niečoho: výkonnostná skúška, skúška stroja, skúška krvi, skúška tvrdosti; skúška odvahy, skúška trpezlivosti; 3) veľká starosť, utrpenie: životná skúška, prejsť ťažkou skúškou; 4) prípravné predvedenie dramatického, hudobného a pod. diela: hlavná, koncertná, spevácka skúška; 5) overenie výsledku, pokus: vziať zamestnanca na skúšku.

Skúška prijímacia

Prijímacia skúška - škol. súčasť overovania schopností na štúdium; prijímacia skúška je zo zákona súčasťou každého prijímacieho konania na doktorandské štúdium.

Skúška rigorózna

Rigorózna skúška - škol. absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister", môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul - v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."), vo farmaceutických študijných programoch "doktor farmácie" ("PharmDr."), v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie" ("PhDr."), v právnických študijných programoch "doktor práv" ("JUDr."), v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch "doktor pedagogiky" ("PaedDr."), v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie "doktor teológie" ("ThDr."). Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Sledovanosť

Sledovanosť - market. percento domácností na trhu, ktoré sledujú určitý televízny program alebo rozhlasovú stanicu.

Slogan

Slogan - reklamné, volebné heslo; market. krátka zapamätateľná veta, nesúca želaný dojem o organizácii, produkte alebo inom objekte.

Slovník

1) súhrnné spracovanie, spravidla abecedné usporiadanie slovnej zásoby alebo informácií z jednotlivých odborov s jazykovým alebo vecným poučením v knižnej príručke alebo elektronickej forme: frazeologický slovník, terminologický slovník, výkladový slovník, slovník cudzích slov; 2) súhrn používaných slov, slovná zásoba.

Slovo cieľové

Cieľové slovo - slovo preloženého textu.

Slovo zdrojové

Zdrojové slovo - slovo textu, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť).

Služba

Služba - činnosť alebo úžitok, ktorý môže poskytnúť jedná strana druhej výmenou za peniaze alebo iné protihodnoty, je nemateriálnej povahy a výsledkom ktorého nie je nadobudnutie vlastníctva.

Služby komerčné - online

Komerčné online služby - market. elektronické informačné a marketingové služby, ktoré firmy poskytujú klientom za poplatok.

SM

SM - lzdrav. ekárska skrátka pre odborný pojem: sclerosis multiplex.

Smartbook

Smartbook - malé zariadenie s uhlopriečkou od 5 do 10 palcov, nevyužívajúce procesory x86 a zväčša ani operačný systém Windows. Je určené prevažne pre online aplikácie a predpokladá sa, že jeho predaja sa ujmú najmä mobilní operátori, ktorí ho budú ponúkať rovno s dátovými paušálmi.

Smrť

Smrť - nenávratné zastavenie všetkých životných pochodov organizmu, zánik organizmu ako celku. Smrť je prirodzeným koncom života.

Sodomia

Sodomia - zdrav. sexuálny styk so zvieratami.

Softvér

Softvér - I.T. počítačový program.

Software

Software - [angl.] I.T. - viď - Softvér.

Sonografia duplexná

Duplexná sonografia - zdrav. ultrazvukové zobrazenie srdca a ciev kombinované s dopplerovským zobrazením prúdenia krvi.

Sortiment tovarový

Tovarový sortiment – market. súbor tovarov zostavených, z hľadiska výroby alebo obchodu, podľa určitých ustálených charakteristík.

SOŠ

SOŠ – škol. stredná odborná škola.

SOU

SOU – škol. stredné odborné učilište.

SOV

SOV – škol. stredoškolské odborné vzdelanie.

Spam

Spam - [angl.] opakovaná, nevyžiadaná a neužitočná informácia (spravidla komerčná) alebo reklama posielaná hromadne elektronickou poštou rozličným recipientom.

Spectabilis

Spectabilis – škol. oslovenie dekana univerzity.

Sperma

Sperma - zdrav. produkt semenníkov, semenných vačkov a prostaty, ktorý obsahuje spermatozoidy vo výživnej tekutine.

Spermia

Spermia - biol. mužská pohlavná bunka, ktorá sa vyvíja vo vajciach a jej vývoj trvá zhruba 10 týždňov. Po vniknutí do vagíny prežívajú asi dva dni a bičíkom sa posúvajú smerom k vajíčku, ktoré následne oplodnia (koncepcia). Pokiaľ sa spermia nedostane do vagíny, rýchlo zahynie. V hlavičke spermie sa nachádza dedičná informácia. V 1 ml je približne 50-100 miliónov spermií.

Spermicidy

Spermicidy - zdrav. prípravky (krémy, želé a iné), ktoré ničia spermie užívané k antikoncepcii.

Spermiogram

Spermiogram - zdrav. kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie spermií, ktorý udáva počet spermií v 1 ml ejakulátu, ich zrelosť a pohyblivosť. Jeden mililiter ejakulátu by mal obsahovať minimálne 20 miliónov spermií, pričom aspoň 50% z nich sa musí progresívne pohybovať. Ďalej sa zisťuje patológia (napr. abnormality tvaru spermií), kde vrchná prípustná hranica je 70%. Dôležitými ukazovateľmi sú tiež skvapalniteľnosť ejakulátu a jeho čistota. Používa sa pri vyšetrení neplodnosti.

Splenický

Splenický - zdrav. týkajúci sa sleziny.

Splnomocnenec

Splnomocnenec - oprávnený zástupca.

Splnomocnenec prevodný

Prevodný splnomocnenec - market. peňažný ústav, spravidla banka, ktorá koná v mene podniku pri transfere kapitálu od jedného vlastníka k druhému.

Spojenectvo strategické

Strategické spojenectvo - market. dohoda medzi dvoma alebo viacerými nezávislými firmami s cieľom spolupracovať na dosahovaní spoločných cieľov.

Spoločnosť akciová - kótovaná

Kótovaná akciová spoločnosť - market. spoločnosť, ktorej akcie sa predávajú na burze.

Spoločnosť dcérska

Dcérska spoločnosť - právnická osoba, nad ktorou je vykonávaná kontrola (vlastníctvo viac ako 50 % zo základného imania právnickej osoby alebo z hlasovacích práv právnickej osoby).

Spoločnosť materská

Materská spoločnosť – právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu, tzn. vlastníctvo viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady alebo iný riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby.

Spoločnosť správcovská

Správcovská spoločnosť - právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom ich investovania do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní. Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy.

Spoločnosti finančné - okrem bánk

Finančné spoločnosti okrem bánk – ostatné finančné spoločnosti, finanční sprostredkovatelia, penzijné a podielové fondy, poisťovacie spoločnosti.

Spoluúčasť

Spoluúčasť – je výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na úhrade predmetnej škody alebo zdravotnej starostlivosti a ktorá je určená v príslušných právnych predpisoch.

Spondylitída

Spondylitída - zdrav. zápalové ochorenie kĺbov a väzov medzi stavcami.

Sponsoring

Sponsoring - [angl.] sponzorstvo, sponzorovanie - oficiálna finančná alebo vecná podpora.

Spóra

Spóra - zdrav. obranná forma niektorých baktérií, ktoré sa menia na spóry v nepriaznivých podmienkach s cieľom zabezpečiť svoje prežívanie.

Spotrebiteľ

Spotrebiteľ - market. jedinec, ktorý kupuje, spotrebúva produkt; konzument.

Spotrebiteľ konečný

Konečný spotrebiteľ - market. jedinec, ktorý kupuje alebo dostáva produkt pre svoju vlastnú spotrebu a využitie; konzument.

Spotrebitelia globálni

Globálni spotrebitelia - market. skupiny zákazníkov, žijúce v mnohých krajinách alebo regiónoch sveta, ktoré majú podobné potreby alebo hľadajú podobné vlastnosti a prínosy produktov a služieb.

Správa konferenčná

Konferenčná správa - zápis z konferencie, súhrn diskutovaných bodov o prijatých opatreniach a pridelených úlohách na konferencii členov určitej organizácie alebo medzi organizáciou a jej poradcami/agentúrou.

Správa štvrťročná

Štvrťročná správa - výkaz štvrťročného predaja a výnosov, ktorý podniky pripravujú za prvý, druhý a tretí kvartál - často obsahuje aj informácie o iných skutočnostiach v danom období.

Správanie nákupné

Nákupné správanie - market. proces a konanie ľudí (zákazníkov), ktorí sa rozhodujú pri nákupe alebo konečnej spotrebe produktov.

Správca

Správca - osoba, ktorá má na starosti spravovanie; vedúci.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ - market. firma (resp. jednotlivec), ktorá spravidla zastupuje výrobcu a profituje na províziách (odmenách) z úspešného vyjednávania kontraktov medzi predávajúcim a kupujúcim; nepodieľa sa na následnom obchode (obchodnej spolupráce) medzi predávajúcim a kupujúcim.

Spuria graviditas

Graviditas spuria - [lat.] zdrav. nepravé tehotenstvo. Žena má niektoré príznaky pripomínajúce tehotenstvo (vynechanie menštruácie, ranná nevoľnosť, zväčšenie brucha a iné), bez predchádzajúceho oplodnenia. Často vzniká na psychickom základe.

Spútum

Spútum - zdrav. hlien vykašľaný z dýchacích ciest.

SR

SR - skrátka pre - Slovenská republika.

SRT

SRT - bank. sterilizačný repo tender.

SSS

SSS (Securities Settlement System) – [angl.] bank. systém zúčtovania cenných papierov.

Sš – škol. skrátka pre: samoštúdium (forma výučby).

Stánok

Stánok - market. búdka, pouličná predajňa; vyhradené miesto pre predstavovanie, prezentáciu podniku, podnikové kontaktné miesto na výstave.

Stabilita cenová

Cenová stabilita - market. medziročný nárast spotrebiteľských cien menší ako dve percentá (úroveň stanovenú NBS).

Starostlivosť zdravotná

Zdravotná starostlivosť – súbor činností vykonávaných poskytovateľom, ktorých cieľom je ochrana, predchádzanie, zachovanie a navrátenie zdravia poisteného.

Starostlivosť zdravotná - ambulantná

Ambulantná zdravotná starostlivosť - zdrav. zdravotná starostlivosť, ktorá je poistenému poskytovaná všeobecným lekárom alebo lekárom špecialistom po dobu kratšiu ako 24 hodín. Za ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa tiež považuje jednodňová zdravotná starostlivosť.

STATUS DFT

STATUS DFT - bank. aplikačný programový systém STATUS pre dohľad nad finančným trhom.

Stávka

Stávka - market. podpora predaja spočívajúca v hre o cenu na princípe šťastia (náhody), nevyžadujúca analytické ani tvorivé úsilie.

Steatóm

Steatóm - zdrav. nezhubný tukový cystický nádor.

Steatorea

Steatorea - zdrav. nadmerná prímes tuku v stolici.

STEP2

STEP2 – bank. celoeurópsky automatizovaný clearingový systém prevádzkovaný spoločnosťou Euro Banking Association Clearing, určený na spracovanie cezhraničných platieb v eurách.

Stereotyp

Stereotyp - zaužívaný, ustálený spôsob reagovania, konania, uskutočňovania a pod. (príklad: stereotyp práce, stereotyp života, myšlienkový stereotyp).

Sterilita

Sterilita – viď Neplodnosť.

Sterilizácia

Sterilizácia - zdrav. zámerné umelé vyvolanie neplodnosti.

Steroidy

Steroidy – 1) zdrav. hormóny produkované kôrou nadobličiek, ktoré sa z veľkej časti zúčastňujú procesov metabolizmu v organizme; 2) zdrav. mužské pohlavné hormóny alebo im podobné látky, používané hlavne "športovcami" ako doping. Dlhodobé užívanie má za následok oslabenie imunity, poškodenie pečene, ciev a srdca, zastavenie rastu a u mužov aj neplodnosť, vypadávanie vlasov, problémy pri močení, zväčšenie prostaty a rast pŕs, u žien zase nadobudnutie mužských čŕt, poruchy v menštruačnom cykle, zmenšenie pŕs a zhrubnutie hlasu. Ďalej sa zvyšuje riziko mozgovej mŕtvice a môže sa objaviť aj podráždenosť, depresia a sklon k násiliu.

Stimul

Stimul - market. podnet, ktorý poháňa jednotlivca do akcie.

Strana prekladu

Jedna strana prekladu (1SP) - písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Stratégia

Stratégia - spôsob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určený cieľ; všeobecný, dobre premyslený plán aktivít.

Stratégia diferenciačná

Diferenciačná stratégia - market. stratégia využívania inovácie a významných rozdielov v ponuke, vyššej kvality, pokrokových technológií alebo prvotriednej služby vo veľkom počte trhových segmentov.

Stratégia marketingová

Marketingová stratégia - market. usporiadaný marketingový postup, ako prostriedok na dosiahnutie marketingového cieľa, charakterizovaný 1) špecifickým cieľovým trhom a 2) marketingovým programom na jeho dosiahnutie; predstavuje takú kombináciu marketingových činností, ktorá je najvhodnejšia pre výrobu a predaj výrobkov alebo služieb z aspektu ich efektívneho uplatnenia na trhu.

Stratégia marketingová - globálna

Globálna marketingová stratégia - market. štandardizácia marketingových činností v podmienkach kultúrnych podobností a ich prispôsobovanie v prípade, keď sa kultúry líšia.

Stratégia odbytová

Odbytová stratégia - market. prostriedok na dosiahnutie marketingového cieľa, charakterizovaný 1) špecifickým cieľovým trhom a 2) marketingovým programom na jeho dosiahnutie.

Stratégia priťahovania

Stratégia priťahovania - market. stratégia smerovania propagačného mixu na konečných spotrebiteľov s cieľom podnietiť ich, aby požadovali od predajcu daný produkt.

Stratégia produktového odlíšenia

Stratégia produktového odlíšenia - market. stratégia s rozličnými ale súvisiacimi významami: 1) využívanie rozličných nástrojov v rámci marketingového mixu, s cieľom pomôcť spotrebiteľom vnímať produkt ako odlišný a lepší než iné (konkurenčné) produkty, alebo 2) predaj dvoch a viac produktov s rôznymi vlastnosťami prispôsobených a nacielených na konkrétne trhové segmenty; odlíšenie produktov, diferenciácia výrobkov.

Stratégia tlačenia

Stratégia tlačenia - market. stratégia smerovania propagačného mixu na účastníkov distribučného reťazca alebo medzičlánky s cieľom získať ich pre spoluprácu pri objednávaní a skladovaní daného produktu.

Stratégia vývoja nového produktu

Stratégia vývoja nového produktu - market. 1. fáza procesu nového produktu, v ktorej podnik definuje úlohu nových produktov vo forme celkových cieľov podniku.

Stratégia vývoja produktu

Stratégia vývoja produktu - market. stratégia vývoja nového produktu (spravidla rozšírením do novej triedy) a jeho následného predaja na existujúcich trhoch.

Stratégia presadzovania jednej značky

Stratégia presadzovania jednej značky - market. stratégia značkovania, pri ktorej podnik (výrobca) používa jednu vlastnú značku pre všetky produkty.

Stratégia presadzovania privátnej značky

Stratégia presadzovania privátnej značky - market. stratégia značkovania, pri ktorej podnik používa privátne (nevlastné) značky pre vlastné produkty (spravidla výroba produktov pod značkou veľkoobchodu alebo maloobchodu).

Stratégia presadzovania produktového označenia

Stratégia presadzovania produktového označenia - market. stratégia nadväzovania na produktovú triedu, pri ktorej podnik nepoužíva značky pre vlastné produkty (cola, šunka, hríby, uhorky, rožky, zmrzlina, zákusky, topánky, utierky, letáky, nálepky atd.).

Stratégia presadzovania viacerých značiek

Stratégia presadzovania viacerých značiek - market. stratégia značkovania, pri ktorej podnik (výrobca) používa rôzne vlastné značky pre ten istý produkt.

Stratégia presadzovania zmiešanej značky

Stratégia presadzovania zmiešanej značky - market. stratégia značkovania, pri ktorej podnik používa rôzne vlastné a nevlastné značky pre ten istý, ale iba modifikovaný produkt.

Stratégia produktová

Produktová stratégia - market. proces koordinovania rozhodnutí o druhoch produktov, produktových radoch a produktovom mixe.

Stratégia sústredenia sa na náklady

Stratégia sústredenia sa na náklady - market. stratégia zahrnuje sústavnú kontrolu nákladov a znižovanie cien v úzkom pásme trhových segmentov.

Stratégia sústredenia sa na diferencovanie

Stratégia sústredenia sa na diferencovanie - market. stratégia využitia významných rozdielov v ponuke podniku na získanie jedného alebo viacerých trhových segmentov

Stratégia vodcovstva v nákladoch

Stratégia vodcovstva v nákladoch - market. stratégia využíva odhodlanie obmedziť náklady, a tým znížiť ceny v širokom pásme trhových segmentov.

Stredisko nákupné - miestne

Miestne nákupné stredisko - market. predajné miesto, ktoré má typicky jeden primárny obchod (zvyčajne pobočku obchodného domu) a 10-40 menších obchodov, a slúži obyvateľom v blízkom okolí.

Stres

Stres - zdrav. súbor telesných a psychických reakcií, ku ktorým dochádza v organizme pri čelení situácii ohrozujúcej jeho celistvosť alebo pri pokuse prispôsobiť sa nepriateľskému prostrediu.

Strie

Strie - zdrav. trhlinky v koži, objavujúce sa pri rýchlom zväčšení príslušnej časti tela - pribratie, tehotenstvo.

Struma

Struma - zdrav. hrvoľ, zväčšenie štítnej žľazy, niekedy viditeľné na krku postihnutého jedinca vo forme zdurenia.

STU

STU – škol. Slovenská technická univerzita (v Bratislave).

Stupnica likertova

Likertova stupnica - market. štandardizované kategórie odpovedí v dotazníkových prieskumoch; pevná alternatívna otázka, v odpovedi na ktorú respondent určuje, do akej miery súhlasí alebo nesúhlasí s daným produktom.

Stupnica klasifikačná

Klasifikačná stupnica – škol. v kreditovom štúdiu sa hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa vyhlášky č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia, na základe klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:
a) A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1
b) B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
c) C – dobre (priemerné výsledky) = 2
d) D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
e) E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3
f) FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.

Styk análny

Análny styk - pohlavný styk do konečníka.

Styk platobný - medzinárodný

Medzinárodný platobný styk (MPS) - market. rôzne spôsoby platenia a zúčtovania pohľadávok a záväzkov medzi subjektmi rozličných krajín, tvoria ho 3 súvisiace časti: prostriedky MPS, regulácia MPS, spôsoby a formy operatívneho vykonávania MPS.

Subjekt, zainteresovaný

Zainteresovaný subjekt (stakeholder) - [angl.] market. každý jednotlivec, skupina, zložka, zväz, podnik, štátny organ, spoločnosť, ktokoľvek kto má záujem na fungovaní organizácii alebo nejako od nej závisí. Delia sa interne (vnútropodnikové, vnútroorganizačné) a externe (z vonkajšieho prostredia).

Subkultúra

Subkultúra - vedľajšia kultúra, podskupina v rámci väčšej alebo národnej kultúry s jedinečnými hodnotami, myšlienkami a postojmi.

Subnotebook

Subnotebook - [angl.] menší notebook s uhlopriečkou od 11 do 13 palcov.

Subvencie vývozné

Vývozné subvencie - market. prostriedky poskytované spravidla štátom s cieľom podporiť rast exportnej výkonnosti a označované ako exportné prémie, dotácie, vývozné bonusy a pod.; domáci výrobcovia ich dostávajú na zvýšenie konkurencie schopnosti prostredníctvom nižšie zúročiteľných pôžičiek alebo formou daňových úľav.

Súlož

Súlož - pohlavný styk (muža a ženy).

Suma poistná

Poistná suma – právo suma uvedená (dohodnutá) v poistnej zmluve pre určenie maximálnej výšky poistného plnenia. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a v prípade vzniku poistnej udalosti je hornou hranicou pre poistné plnenie poisťovne (poisťovateľa).

Summit

Summit - konferencia, stretnutie na najvyššej úrovni.

Superlegalizácia

Slovenská verejná listina, ak má byť použitá v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Haagskeho Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (Krajiny Haagskeho Dohovoru o prístupe k Apostille), podlieha procesu legalizácie a superlegalizácie podľa § 52 zákona č. 97/1963 Zb. (zo 4.12.1963) o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení novely. Pre justičnú verejnú listinu to znamená, že sa musí overiť v troch etapách:
1) najprv ju overí Krajský súd alebo Ministerstvo spravodlivosti (podľa príslušnosti);
2) takto overenú písomnosť treba potom predložiť konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Pražská 1, 833 36 Bratislava;
3) po overení konzulárnym odborom MZV SR musí listinu ešte ďalej overiť zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo, resp. konzulát) toho štátu, v ktorom sa listina má použiť. Informáciu o príslušnom zastupiteľskom úrade poskytne v prípade potreby konzulárny odbor.
Správny poplatok za overenie Krajským súdom alebo Ministerstvom spravodlivosti je 3 eurá za overenie úradného podpisu na listine (za každý podpis) a 3 eurá za overenie úradnej pečiatky (za každý odtlačok), t.j. spolu 6 eur, ak listina obsahuje jeden úradný podpis a jednu úradnú pečiatku. Správny poplatok sa hradí v kolkových známkach.

Súpis

Súpis - systematický písomný zoznam, katalóg.

Suspekcia

Suspekcia – zdrav. podozrenie.

SV

SV – škol. stredoškolské vzdelanie.

SvF

SvF – škol. skrátka pre: Stavebná fakulta.

Svrab

Svrab - zdrav. infekcia kože vyvolaná konkrétnym typom roztoča. Typická je výrazne svrbiaca vyrážka. Ochorenie je vysoko nákazlivé.

SWIFT

SWIFT – [angl. skr. pre Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication] bank. poskytovateľ dátovej infraštruktúry a technológií pre výmenu platobných správ.

SWOT

SWOT - market. analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku, produktu a pod. v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami na predmetnom trhu.

Symbol

Symbol - niečo konkrétne, čo sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej hodnoty.

Symbolika

Symbolika - používanie symbolov, vyjadrovanie sa pomocou symbolov.

Symfýza

Symfýza - zdrav. väzivové spojenie dvoch kostných štruktúr, napr. lonová spona.

Sympózium

Sympózium - porada odborníkov.

Symptóm

Symptóm - zdrav. príznak. Subjektívny jav udávaný pacientom. Príznak môže nasvedčovať prítomnosti nejakého ochorenia, ale na rozdiel od znaku ho nemôže súčasne pozorovať aj okolie. Príznakom je napríklad bolesť alebo závrat.

Symptomatológia

Symptomatológia - zdrav. súbor príznakov nejakého ochorenia.

Syndróm

Syndróm - zdrav. súbor príznakov a znakov tvoriacich súčasť nejakého ochorenia. Jedno ochorenie je zvyčajne tvorené viacerými syndrómami.

Syndróm Downov

Downov syndróm (trizómia 21) - zdrav. vrodený defekt spôsobený spravidla prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Navonok sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii tela. Downov syndróm (DS) je najčastejším ochorením spôsobeným poruchou chromozómov. U ľudí s DS sa 21. chromozmóm alebo jeho časť vyskytuje v každej bunke namiesto zvyčajného dvojnásobku trojnásobne - tzv. trizómia 21. To znamená, že v každej bunke je 47 chromozómov namiesto 46. Väčšinou existuje strojnásobenie celého chromozómu (voľná trizómia). Zriedkavá je translokačná trizómia, pri ktorej sa nadpočetný úsek chromozómu 21 prichytáva na iný chromozóm. Len pri translokačnej trizómii 21 môže byť prenášačom jeden z rodičov, následkom toho sa môže v jednej rodine narodiť viac detí s DS. Voľná trizómia sa ale vyskytuje náhodne a pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa sa zvyšuje s vekom matky. Za príčinu sa tiež považuje pôsobenie exogénnych faktorov (ionizačné žiarenie, vírusy, chemikálie). Dieťa postihnuté týmto syndrómom má od narodenia niekoľko telesných aj duševných odchýlok a je zaostalé vo vývoji.

Syndróm Klinefelterov

Klinefelterov syndróm - zdrav. vrodené ochorenie u muža, keď má dva a viac chromozómov X. Pred pubertou sa dá zistiť len geneticky. Prejavuje sa hypogonadizmom (zníženou pohlavnou funkciou) a inými abnormalitami. Takýto muž je neplodný, niekedy agresívny. Ženské znaky je možné liečiť podávaním mužských pohlavných hormónov. Pohlavný styk je možný väčšinou s problémami.

Syndróm predmenštruačný

Predmenštruačný syndróm - zdrav. príznaky spôsobené hormonálnymi zmenami, ktoré sa prejavujú niekoľko dní pred začiatkom menštruácie, a ktoré začiatkom krvácania ustávajú. Väčšina žien niektoré príznaky, v rôznej miere, pociťuje. Patrí sem: podráždenosť, pocit napätia, citová labilita, únava, neobvyklý hlad či smäd, bolesti v podbrušku a v prsiach, bolesti hlavy, nespavosť, opuchy. Ťažšie formy je možné liečiť psychofarmakami alebo hormonálnymi preparátmi.

Synergia

Synergia - market. väčšia hodnota pre zákazníka, dosiahnutá efektívnejším vykonávaním funkcií organizácie.

Synergizmus

Synergizmus - vzájomný vplyv dvoch alebo viacerých látok, ktorý sa navzájom posilňuje.

Synchromarketing

Synchromarketing - market. marketingová činnosť zameraná na vyrovnávanie dopytu na trhu podliehajúcemu výkyvom dopytu (napr. sezónnym).

Synkopa

Synkopa - zdrav. (omdletie) náhla strata vedomia z rôznych príčin.

Synovitída

Synovitída - zdrav. zápal synoviálnej čiže mazotvornej blany kĺbu.

Syntéza

Syntéza – zdrav. štádium, v ktorom lekár zvažuje viacero možností, o aké ochorenie môže ísť a pacienta pošle na spresňujúce pomocné vyšetrenia, aby sa vylúčil omyl. Získané poznatky a svoj názor na ochorenie pacienta lekár zaznamená písomne do epikrízy. Úvaha a syntéza predchádza stanoveniu diagnózy.

Systém centrálnych bánk - európsky

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) – bank. systém centrálnych bánk tvorený Európskou centrálnou bankou (ECB) a všetkými centrálnymi bankami štátov Európskej únie.

Systém endokrinný

Endokrinný systém - systém žliaz s vnútornou sekréciou a ich hormónov. Je to zložitá sústava navzájom funkčne prepojených orgánov, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje väčšinu dejov v ľudskom organizme.

Systém imunitný

Imunitný systém – systém organizmu, ktorý zabezpečuje ochranu organizmu pred cudzorodými a infekčnými látkami, odstraňuje vlastné poškodené, ale aj odumreté bunky.

Systém marketingový - informačný

Marketingový informačný systém - market. informačný systém, ktorý poskytuje poznatky o všetkých javoch a vplyvoch, ktoré ovplyvňujú situáciu na trhu, a ktorý tvoria ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu informácií pre marketingové rozhodovanie a pre stanovenie marketingovej stratégie.

Systém marketingový - vertikálny

Vertikálny marketingový systém - market. profesionálne riadený a centrálne koordinovaný marketingový kanál určený na dosiahnutie distribučnej efektívnosti a maximálneho marketingového účinku.

Systém marketingový - vertikálny - firemný

Firemný vertikálny marketingový systém - market. také usporiadanie marketingových kanálov, kde následné štádiá výroby a distribúcie patria jednému vlastníkovi.

Systém marketingový - vertikálny - zmluvný

Zmluvný vertikálny marketingový systém - market. dohoda v rámci marketingového kanála, pri ktorej nezávislé výrobné a distribučné firmy integrujú svoje úsilie na báze zmluvy, aby získali väčší ekonomický a marketingový výsledok.

Systém marketingového rozhodovania - podporný

Podporný systém marketingového rozhodovania - market. počítačová metóda zabezpečujúca včasné a správne informácie na zlepšenie marketingového rozhodovania.

Systém nervový - parasympatický

Parasympatický nervový systém (Parasympatikus) - nervový systém, ktorý je súčasťou autonómneho nervového systému a riadi vnútorné orgány, cievy a niektoré ďalšie orgány. Zvyšuje činnosť tráviaceho systému, spomaľuje srdcovú činnosť, zužuje priedušky, zmenšuje zornicu, spôsobuje erekciu a iné. Má opačný účinok ako sympatikus.

Systém nervový - sympatický

Sympatický nervový systém (sympatikus) - nervový systém, ktorý je súčasťou autonómneho nervového systému a sa podieľa na riadení vnútorných orgánov a ciev. Aktivuje sa v strese.

Systém štúdia - kreditový

Kreditový systém štúdia - škol. organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe (viď Vyhlášku č.614 z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia).

Systém váhových bodov

Systém váhových bodov - market. metóda stanovenia kritérií skúmania a hodnotenia, pri ktorej sa im priraďujú váhy a potom sa používajú na hodnotenie nápadov na nové produkty.

Systola

Systola - zdrav. účasný sťah srdcových komôr, pri ktorom dochádza k vypudeniu krvi z ich vnútra smerom do veľkých ciev.

SZČO

SZČO - (skr. pre - Samostatne zárobkovo činná osoba) fyzická osoba, ktorá:
- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
- má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
- má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu (od 1. augusta 2006 všetci znalci a tlmočníci, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, majú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby),
- je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
- vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
- vykonáva činnosť obchodného zástupcu podľa § 652 až 672a Obchodného zákonníka.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™