Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Z

Záchod

Záchod - zariadenie, na ktorom sa vykonáva telesná potreba; miesto, miestnosť s týmto zariadením, toaleta, WC.

Zachovanie selektívne

Selektívne zachovanie - market. tendencia jednotlivca zapamätať si len zaujmavú informáciu, iba časť z toho, čo vidí, počuje alebo číta.

Zákon

Zákon - právna norma upravujúca konanie a vzťahy ľudí, inštitúcií; súhrn takýchto noriem.

Zákon o bezpečnosti spotrebného tovaru

Zákon o bezpečnosti spotrebného tovaru - zákon (USA), ktorý ustanovil Komisiu pre bezpečnosť spotrebného tovaru, ktorá monitoruje bezpečnosť a stanovuje jednotné normy bezpečnosti výrobkov.

Záloh (kolaterál)

Záloh (kolaterál) – bank. nástroj, ktorý zabezpečuje poskytnutý úver. V prípade zlyhania dlžníka sa môže toto aktívum predať a výnos použiť na vyrovnanie úveru.

Záloha

Záloha - preddavok.

Záruka

Záruka - vyhlásenie výrobcu o zodpovednosti za chyby produktu; sľub, záväzok potvrdzujúci prevzatie zodpovednosti.

Záruka colná

Colná záruka – záruka, pri ktorej banka sa zaväzuje spoločne a nerozdielne s dlžníkom zaplatiť colný dlh, ktorý vznikne dlžníkovi prepustením tovaru dovezeného z nečlenských štátov EÚ do príslušného colného režimu, bez ohľadu na miesto, kde vznikol a bez ohľadu na to, ktorý colný orgán ho vymeral.

Záruka colná - v rámci spoločného tranzitu

Colná záruka v rámci spoločného tranzitu – záruka, pri ktorej banka sa zaviaže zaplatiť colnej správe colný dlh, ktorý vznikol v tranzitnej krajine v zmysle medzinárodného Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, v prípade, ak tovar neprišiel do krajiny určenia a nebol v nej riadne preclený.

Záruka obmedzená

Obmedzená záruka - market. výhrady výrobcu, v ktorých určuje hranice ručenia za chyby výrobku alebo jeho funkčnosť a spoľahlivosť.

Záruky viazané

Viazané záruky - market. zahrnuté záruky, obsahujúce zodpovednosť za chyby produktu zo strany výrobcu, hoci produkt predal maloobchodník.

Zásoba

Zásoba (zásoby) - množstvo niečoho určené na použitie v prípade potreby, rezerva, záloha (nevyčerpateľné zásoby, zásoby tovaru, zásoby surovín atd.).

Zástupca

Zástupca - poverenec, splnomocnenec, delegát, reprezentant, mandatár, agent, predstaviteľ, broker (predstaviteľ niekoho iného, spravidla výrobcu).

Zástupca obchodný

Obchodný zástupca - market. firma (resp. jednotlivec), zastupujúca iba pre jedného výrobcu a zodpovedá za všetky jeho marketingové funkcie.

Zástupca výrobcov

Zástupca výrobcov - market. firma (resp. jednotlivec), zastupujúca niekoľkých výrobcov, ktorá ponúka nekonkurujúce si produkty (tovary) na výlučnom území.

Zastúpenie zákonné

Zákonné zastúpenie – zastúpenie, ktoré vzniklo priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu či iného štátneho orgánu.

Záškrt

Záškrt (diptheria) - zdrav. akútne infekčné ochorenie, ktoré postihuje tonzily, hltan a hrtan. Môže postihnúť aj ďalšie sliznice alebo kožu, zriedkavo očnú spojivku. Najzávažnejšou formou záškrtu je postihnutie hrtana, ktoré môže skončiť udusením chorého v priebehu niekoľkých hodín. Prejavuje sa zápalom slizníc, opuchom až uzavretím prieduchu horných ciest dýchacích. Dochádza k zdureniu uzlín, poruchám prehĺtania, dýchania a poškodeniu nervov. Komplikácie záškrtu sa môžu prejaviť ako myokarditída, obrny mäkkého podnebia, postihnutie centrálnej nervovej sústavy alebo obličiek. Klinické príznaky sú vyvolané pôsobením toxínu, ktorý produkuje pôvodca nákazy baktéria Corynebacterium diphtheriae. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič toxických korynebaktérií. Prenáša sa inhaláciou kontaminovaného vzduchu (vzdušnou cestou) alebo prehltnutím kontaminovaných potravín. Inkubačný čas býva od 2 do 5 dní.

Záväzok

Záväzok - povinnosť vyplývajúca zo záväzného sľubu, zmluvy, dohody.

Závislosť,vzájomná

Vzájomná závislosť - téza vychádzajúca z teórie systémov, ktorá tvrdí, že prvky systémov sa nemôžu správať jednostranne a že všetky prvky systému sa vzájomne ovplyvňujú; správanie je potom produktom systémov, nie jednotlivých prvkov systémov.

ZBK SR

ZBK SR - Združenie bankových kariet SR.

Zdroj

Zdroj - market. organizácia alebo osoba, ktorá má informáciu na prenášanie.

Zisk

Zisk - market. kladný výsledok podnikania, obchodu; nadhodnota v pomere k vloženému kapitálu výnos, výťažok; opak straty.

Zisk hrubý

Hrubý zisk - market. čistý prijem mínus náklady na predané tovary.

Zisk reinvestovaný

Reinvestovaný zisk – bank. skladá sa z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a na zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi.

Zľava

Zľava - market. zníženie cenníkovej ceny, ktorú poskytuje predávajúci kupujúcemu za určité priaznivé aktivity.

Zľava funkčná

Funkčná zľava - market. zníženie ceny produktu poskytnuté veľkoobchodníkovi alebo maloobchodníkovi s cieľom motivovať ich na poskytovanie marketingových funkcií pre podnik.

Zľava kumulatívna množstvová

Kumulatívna množstvová zľava - market. zľava pre kupujúceho na základe nahromadených nákupov produktu v danom čase, spravidla za rok.

Zľava množstvová

Množstvová zľava - market. zníženie jednotkovej ceny pri objednávke väčšieho množstva.

Zľava obchodná

Obchodná zľava - market. zníženie ceny produktu poskytnuté veľkoobchodníkovi alebo maloobchodníkovi s cieľom motivovať ich na poskytovanie marketingových funkcií pre podnik.

Zľava prípadová

Prípadová zľava - market. zľava na prípad, objednávku - obchodne orientovaná podpora predaja, pri ktorej kupujúci dostávajú zľavu na každú objednávku v určitom časovom období.

Zľava sezónna

Sezónna zľava - market. redukcia ceny produktu za účelom motivovať jeho nákup spotrebiteľmi v čase, keď po nákupe tohto produktu ešte nevedia alebo už nevedia ho využiť naplno, resp. iba čiastočné (t.j. v čase keď dopyt klesá).

Zľavy množstevné - nekumulatívne

Nekumulatívne množstevné zľavy - market. cenové redukcie na podporu nákupu väčšieho množstva produktu na základe jednotlivých objednávok.

Zmena pozície

Zmena pozície - market. zmena vnímania, miesta, ktoré produkt zaujíma v mysliach spotrebiteľov v porovnaní s konkurenčnými produktmi.

Zmenka

Zmenka - bezpodmienečný písomný záväzok vystavený v presne stanovenej forme a so zvláštnymi právnymi následkami, ktorými sa vystavovateľ zaväzuje alebo dáva príkaz tretej osobe (trasátovi) zaplatiť určitú sumu, na určitom mieste, v určitom čase, určitej osobe (reminentovi), je to cenný papier a úverový prostriedok, možno ňou platiť, získať za ne hotovosť, zabezpečiť poskytnutý úver.

Zmenšovanie

Zmenšovanie - market. prax obmedzovania obsahu balenia bez zmeny veľkosti balenia a zachovanie alebo zvýšenie jeho ceny.

Zmluva kúpna

Kúpna zmluva (KZ) - dohoda, ktorou predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v stanovenom množstve, čase, kvalite a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a súčasne záväzok kupujúceho tovar odobrať a zaplatiť.

Značka obchodná

Obchodná značka - market. tiež značka produktu, slovo alebo vlastnosť (dizajn, tvar, zvuk alebo farba) využívané na odlíšenie produktov firmy od konkurencie.

Znak

Znak - zdrav. objektívny jav pozorovaný samotným postihnutým jedincom alebo lekárom pri fyzikálnom vyšetrení, napr. horúčka, opuch, atď.

Znaky pohlavné - sekundárne

Sekundárne pohlavné znaky - druhotné pohlavné znaky, ktoré vznikajú vplyvom pohlavných hormónov v puberte. Zahŕňajú zmeny hlasu, rast prsníkov, rozvoj svaloviny, rast ochlpenia, fúzov, podkožného tuku. Pri nedostatočnej produkcii pohlavných hormónov sa nerozvíjajú (hypogonadizmus, eunuch).

Znamienko materské

Materské znamienko - zdrav. miestna vývojová anomália kože z pigmentových buniek (melanocytov), ktorá obsahuje melanín.

Známka ochranná - ™

Ochranná známka - market. právna identifikácia výlučných práv spoločnosti, podniku, firmy, súkromného vlastníka.

Zneužívanie pohlavné

Pohlavné zneužívanie - zdrav. nepatričné vystavenie dieťaťa pohlavnému kontaktu, činnosti alebo správania. Zahŕňa nevhodné pohlavné dotyky, pohlavný styk či vydieranie. Zneužívajúcou osobou môže byť blízky no aj celkom neznámy človek. Pohlavné zneužívanie delíme na dotykové a bezdotykové.

Zodpovednosť sociálna

Sociálna zodpovednosť - názor, že organizácie sú časťou väčšej spoločnosti a sú za svoje konanie zodpovedné spoločnosti.

Zodpovednosť voči zainteresovaným subjektom

Zodpovednosť voči zainteresovaným subjektom - market. sústredenie organizácie na povinnostiach voči tým jej konštituentom, ktorí môžu ovplyvniť dosiahnutie jej cieľov (spravidla zamestnanci, spotrebitelia, dodávatelia, distribútori).

Zodpovednosť výrobcu

Zodpovednosť výrobcu - market. princíp, podľa ktorého podniky sú zodpovedné za akékoľvek škody alebo choroby, ktoré by mohli byť spôsobené používaným ich produktov; podniky (najmä v USA) sa držia čoraz prísnejších noriem a občas prehrávajú súdne spory napriek tomu, že 1) škoda spôsobená produktom bola dôsledkom jeho nesprávneho použitia spotrebiteľom, že 2) na riziko škody výrobca upozorňoval spotrebiteľa vopred, že 3. iba nový vedecký výskum objavil skryté vedľajšie nepriaznivé účinky predávaného produktu.

Zodpovednosť celospoločenská

Celospoločenská zodpovednosť - názor, že podniky sú povinné chrániť životné prostredie a prinášať výhody širokej verejnosti.

Zodpovednosť za zisk

Zodpovednosť za zisk - názor, že podniky majú hlavnú úlohu, ktorou je maximalizácia zisku pre svojich vlastníkov alebo akcionárov.

Zóna erotogénna

Erotogénna zóna - biol. sexuálne vzrušujúca oblasť. Ide o miesto na ľudskom tele, ktoré človeka stimuluje (vzrušuje) k pohlavnému styku a k ďalším sexuálnym aktivitám.

Zoonóza

Zoonóza - zdrav. infekčná choroba prenosná zo zvieraťa na človeka (napr.: červienka, myxomatóza, besnota).

Zosilnenie selektívne

Selektívne zosilnenie - tendencia jednotlivca vybrať si z mnohých posolstiev a myšlienok len tie, ktoré zodpovedajú jestvujúcemu názoru alebo postoju.

Zovšeobecňovanie podnetov

Zovšeobecňovanie podnetov - situácia, keď reakcia vyvolaná jedným podnetom sa zovšeobecňuje na iný podnet.

Zoznam akčný

Akčný zoznam - market. pomôcka na realizáciu marketingového plánu; zoznam s tromi stĺpcami: 1) úloha, 2) meno zodpovednej osoby, 3) termín ukončenia akcie.

ZP

ZP – zdrav. skrátka pre: zdravotné postihnutie.

Zvierač

Zvierač - zdrav. každý kruhový sval organizmu schopný sa otvárať a zatvárať, či už vôľovo alebo mimovoľne, s cieľom umožniť vylúčenie alebo zadržanie nejakej látky.

Zygota

Zygota - biol. oplodnená vajcová bunka. Živočíchy sa oplodnia po preniknutí spermie do jadra samičej pohlavnej bunky. Z oplodneného vajíčka sa bunkovým delením vyvinie embryo.

Ž

Žalúdok

Žalúdok - biol. svalovitý vak s obsahom 1-2 l. V sliznici žalúdka je mnoho žliazok. Prvou funkciou žalúdka je zhromažďovať a zadržiavať väčšie množstvo naraz prijatej potravy. Tým sa umožní prijímať pokrmy vo väčších intervaloch (raňajky, obed a pod.). Ďalej sa potrava pohybmi steny žalúdka premiešava so žalúdočnou šťavou, ktorá ju chemicky mení na tráveninu - chýmus - ktorá je vhodná na ďalšie spracovanie v tenkom čreve. Trávenina je po malých dávkach zo žalúdka vypúšťaná do dvanástnika.

Želania

Želania - ľudské potreby, ktoré sa sformovali kultúrou a individuálnou osobnosťou.

Životnosť tovaru

Životnosť tovaru - market. skladovateľnosť, doba, počas ktorej môže byť tovar skladovaný, než sa pokazí.

Žihľavka

Žihľavka - zdrav. alergická reakcia, pri ktorej na koži vznikajú svrbivé červené vyvýšené škvrny (pupence), pretrvávajúce hodiny alebo dni. Často sa zjavuje na tvári alebo na trupe a môže byť dôsledkom potravinovej alergie.

Zimnica žltá

Žltá zimnica - zdrav. krvná nákaza, prenosná na človeka. Ochorenie má náhly začiatok, prejavuje sa vysokými teplotami, bolesťami hlavy, chrbta, vyčerpanosťou a zvracaním. Časté býva aj spomalenie činnosti srdca. Neskôr sa prejavuje výrazná žltačka. Inkubačný čas je 3 až 6 dní. Pôvodca nákazy je vírus žltej zimnice. Prameňom sú choré opice alebo človek. Q-horúčka sa prenáša krvnou cestou, prenáša ju komár.

Žľaza Bartholiniho

Bartholiniho žľaza - biol. párová žľaza v oblasti ženských vonkajších pohlavných orgánov, zvlhčujúca pri pohlavnom vzrušení vulvu a pošvu. Jej mužská obdoba je Cowperova žľaza, či Bulbouretrálna žľaza.

Žľaza bulbouretrálna

Bulbouretrálna žľaza - biol. párová mužská žľaza, ktorá ústi do močovej trubice. Pri pohlavnom styku vylučuje zásaditú tekutinu chvíľu pred ejakuláciou, neutralizujúcu kyslé zbytky moču (ochrana spermií) a podieľa sa z menšej časti aj na lubrikácii. Vývojom zodpovedá Bartholiniho žľaze u ženy.

Žľaza Cowperova

Cowperova žľaza - biol. párová mužská žľaza, ktorá ústi do močovej trubice. Pri pohlavnom styku vylučuje zásaditú tekutinu chvíľu pred ejakuláciou, neutralizujúcu kyslé zbytky moču (ochrana spermií) a podieľa sa z menšej časti aj na lubrikácii. Vývojom zodpovedá Bartholiniho žľaze u ženy.

Žľazy endokrinné

Endokrinné žľazy - biol. žľazy, ktoré majú vnútornú sekréciu, a nemajú vývod a svoje "produkty" (hormóny) vylučujú priamo do krvi. Medzi endokrinné žľazy patrí: hypofýza, štítna žľaza, prištítne telieska, nadľadviny, pohlavné žľazy, Langerhansove ostrovčeky pankreasu (slinivky brušnej).
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™