Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK BONUMENG


Abecedné vyhľadávanie
0-9 A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

M

M1

M1 – bank. úzky menový agregát. Zahŕňa obeživo a vklady splatné na požiadanie v PFI a v ústrednej štátnej správe (napr. na pošte – poštovej žírovej inštitúcii, alebo v Štátnej pokladnici).

M2

M2 – bank. širší menový agregát. Zahŕňa agregát M1 a vklady s výpovednou lehotou do 3 mesiacov vrátane (krátkodobé úsporné vklady) a vklady s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov vrátane (krátkodobé termínované vklady) v PFI a v ústrednej štátnej správe.

M3

M3 – bank. široký menový agregát. Zahŕňa agregát M2 a obchodovateľné nástroje, t. j. repo obchody, podielové listy podielových fondov peňažného trhu a dlhové cenné papiere vydané PFI so splatnosťou do dvoch rokov vrátane.

Magnificencia

Magnificencia – škol. oslovenie rektora vysokej školy, univerzity.

Mailbox

Mailbox - [angl.] I.T. - "mejlbox" - e-mailová schránka, priestor na serveri, kam sú doručované e-maily, čiže elektronická pošta. Tento priestor je chránený heslom a jeho majiteľ si môže prezerať elektronickú poštu, podobne ako si môže vyberať poštu z poštovej schránky pred svojím domom.

Maketa

Maketa - model v skutočnej veľkosti, resp. zmenšený, používaný na testovanie, štúdium alebo inštruovanie.

Maklér

Maklér - market. broker, obchodný sprostredkovateľ (spravidla na burze); dohadzovač.

Makrofág

Makrofág - biol. bunka imunitného systému, ktorá má schopnosť fagocytovať, čiže pohlcovať a ničiť cudzorodé čiastočky.

Makromarketing

Makromarketing - market. štúdia celkového toku tovarov a služieb na prospech spoločnosti v konkrétnom štáte.

Makroméry

Makroméry - biol. väčšie blastoméry vo vnútri ľudského zárodku (bez komunikácie s povrchom), ktoré dávajú vznik embryoblastu.

Makroprostredie, marketingové

Marketingové makroprostredie - market. makroprostredie, ktoré tvoria zložky, ktoré podnik nedokáže ovplyvniť, ale z dôvodu úspešnosti podnikania ich musí sledovať; skladá sa zo šiestich faktorov: 1) sociálne prostredie, 2) ekonomické prostredie, 3) regulačné prostredie, 4) technologické prostredie, 5) konkurenčné prostredie.

Makula

Makula - zdrav. škvrna. Typ kožnej lézie. Prejavuje sa ako zmena sfarbenia kože malých rozmerov. Vzniká z rôznych príčin.

Malária

Malária - zdrav. infekčné ochorenie, celosvetovo dosť rozšírené. Prenášačom je komár z rodu Anopheles. Ochorenie má závažný priebeh u jedincov, ktorí cestujú do oblastí výskytu malárie a neužívajú profylaktickú liečbu (najmä na báze chinínu). Ochorenie zriedkavejšie sa označuje aj ako paludizmus.

Maloobchod - MO

Maloobchod - market. súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečnému spotrebiteľovi.

Maloobchodník nezávislý

Nezávislý maloobchodník - market. maloobchod, ktorý má individuálneho vlastníka.

Malignizácia

Malignizácia - zdrav. premena pôvodne nezhubných buniek alebo procesu na zhubné.

Mamografia

Mamografia - zdrav. špeciálne röntgenové vyšetrenie prsníkov.

Manažér

Manažér - market. vedúci pracovník, vedúci, riaditeľ.

Manažér podpory predaja

Manažér podpory predaja - market. manažér, ktorý navrhuje účinnú propagáciu spotrebných tovarov a spravidla pracuje v reklamných agentúrach na podporu predaja.

Manažér produktový

Produktový manažér - market. manažér, ktorý pripravuje, uskutočňuje a kontroluje ročné a dlhodobé plány pre produkty, za ktoré zodpovedá.

Manažment

Manažment - market. vedenie, riadenie podniku.

Manažment logistiky

Manažment logistiky - market. organizovanie efektívneho toku surovín, výrobných zásob, hotového tovaru a súvisiacich informácií z bodu pôvodu do bodu spotreby s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov.

Manažment - top

Top manažment - market. 1) vrcholové vedenie, vedenie podniku; 2) riadenie na najvyššej úrovni.

Manažment zásobovacieho reťazca

Manažment zásobovacieho reťazca - market. riadenie a organizácia informačných a logistických činností vo firmách zásobovacieho reťazca s cieľom vytvárania a distribúcie tovarov a služieb, poskytujúcich hodnoty pre zákazníkov.

Mandatár

Mandatár - poverenec, splnomocnenec, delegát, predstaviteľ, reprezentant, agent.

Mánia

Mánia – 1) zdrav. duševný stav, ktorý je charakterizovaný nadmernou veselosťou, rozjarenosťou a zvýšenou aktivitou. Duševná činnosť, myslenie a reč sú zrýchlené, postihnutý sa dopúšťa rôznych excesov (v sexuálnej sfére, v konzumácii alkoholu), bezhlavo nakupuje, utráca, spriada ohromné plány, ktoré nedotiahne do konca, je nekritický, ba môže byť až agresívny. K liečbe sa používa lithium (dysforiká). Mánia býva súčasťou manioderpesívnej psychózy, pri ktorej sa strieda s depresiou; 2) vyskytuje sa najmä v zložených slovách, označuje chorobný stav k niečomu (kleptománia, pyrománia, toxikománia).

Manipulácia

Manipulácia - market. premiestňovanie tovarov na krátke vzdialenosti do skladov a výrobných zariadení, v ich vnútri a von z nich.

Manko

Manko - market. zistený chýbajúci rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom, chýbajúca suma; termín, ktorý používajú obchodníci na opis krádeží tovaru zákazníkmi alebo zamestnancami.

Manuál

Manuál - príručka; súbor inštrukcií a návodov.

Manželstvo

Manželstvo - zákonom a zvykom založené životné a sexuálne spoločenstvo u muža a ženy.

Mapa perceptuálna

Perceptuálna mapa - market. dvoj alebo viacrozmerný graf vnímania atribútov produktu spotrebiteľom.

Mapa vnímania

Mapa vnímania - market. dvoj alebo viacrozmerný graf vnímania atribútov produktu spotrebiteľom.

Markery tumorové

Tumorové markery - zdrav. antigény, ktoré sú exprimované na povrchu bazálnej membrány malígnej bunky, odkiaľ sa dostávajú aj do krvi. Zlatý štandard medzi tumorovými markermi karcinómu pankreasu stále predstavuje karbohydrátový mucínový antigén CA 19-9. Hladina markera koreluje s veľkosťou nádoru. Býva zvýšený až u 90 % pacientov s pokročilým karcinómom pankreasu, ale len u 55 % pacientov s karcinómom pankreasu menším ako 3 cm. Nedostatočná špecificita (90 %) a senzitivita (80 %) tohto markera bráni jeho využitiu v primárnej diagnostike. Používa sa predovšetkým pri sledovaní pacientov po liečbe. Marker CA 19-9 býva zvýšený aj pri rôznych iných malígnych či benígnych ochoreniach, napr. pri chronických zápalových ochoreniach zažívacieho traktu, vrátane chronickej pankreatitídy, alebo u fajčiarov. Ostatné markery, napr. CEA, TPA, AFP, CA 72-4, CA 242, CA 50, hrajú v diagnostike CA pankreasu ešte menšiu úlohu ako CA 19-9.

Marketing

Marketing - market. súbor činností a procesov, ktoré majú slúžiť k rozpoznaniu alebo rozvinutiu dopytu, k vývoju tomu zodpovedajúceho produktu a ku komunikácii a následnej distribúcii tohto produktu zákazníkovi, čoho výsledkom je vzájomne výhodná výmena, ktorá vedie k dlhodobej spokojnosti zákazníka, a teda v konečnom dôsledku i ku spokojnosti výrobného podniku a spoločnosti.

Marketing - Business to Business

Business to Business Marketing (B2B) - [angl.] market. marketing pre organizácie, marketing tovarov a služieb pre komerčné organizácie, vlády a iné ziskové a neziskové organizácie s cieľom vyvinúť tovary a služby, ktoré tieto subjekty potom predávajú a poskytujú iným obchodným zákazníkom, jednotlivcom a konečným spotrebiteľom.

Marketing databázový

Databázový marketing - market. snaha organizácie zozbierať demografické, mediálne a spotrebiteľské profily zákazníkov s cieľom oslovovať ich účinnejšie.

Marketing globálny

Globálny marketing - market. marketing, ktorý je založený na téze, že spotrebitelia z celosvetového pohľadu majú rovnaké potreby a želania, ktoré by mali určovať aj obsah a smer pôsobenia marketingovej stratégie.

Marketing guerilla

Guerilla marketing - [angl.] market. zvláštna pseudomarketingová obchodná koncepcia, pri ktorej podnik buď 1) sám vystopuje potenciálneho zákazníka a nečakane ho "ohúri" ponukou, alebo 2) tento potenciálny zákazník náhodne natrafí na podnik; koncepcia je charakteristická absenciou: marketingového plánu, marketingovej stratégie a marketingového mixu.

Marketing interaktívny

Interaktívny marketing - market. elektronická komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim v počítačovom prostredí, kde kupujúci kontroluje druh a množstvo informácií, ktoré dostáva od predávajúceho.

Marketing investičných výrobkov

Marketing investičných výrobkov - market. súhrn opatrení výrobného podniku, ktorých cieľom je dosiahnuť u investora kúpne rozhodnutie v prospech vlastných výrobkov, pričom tieto opatrenia sa začínajú už pred reprodukčným procesom.

Marketing komunálny

Komunálny marketing - market. marketingová koncepcia zameriavajúca marketingové činnosti na komunálne a regionálne plánovanie určitého územného celku.

Marketing konverzný

Konverzný marketing - market. základné úlohy marketingového manažmentu, ktoré zodpovedajú konštelácii negatívneho dopytu, odmietavému postoju zákazníkov k výrobkom alebo službám.

Marketing obchodný

Obchodný marketing - market. marketing pre organizácie, marketing tovarov a služieb pre komerčné organizácie, vlády a iné ziskové a neziskové organizácie s cieľom vyvinúť tovary a služby, ktoré tieto subjekty potom predávajú a poskytujú iným obchodným zákazníkom, jednotlivcom a konečným spotrebiteľom.

Marketing oživovací

Oživovací marketing - market. úlohy, nástroje a rozhodovanie marketingového vedenia v situácii stagnujúceho dopytu, ktoré majú oživiť dopyt zmenou opatrení (napr. zmena cieľového trhu, ponuky, zintenzívnenie propagačnej činnosti, atď.).

Marketing regionálny

Regionálny marketing - market. spôsob geografickej segmentácie, pri ktorom sa pripravuje marketingový plán zohľadňujúci miestne rozdiely vo vkuse, vnímaných potrebách alebo záujmoch.

Marketing pasívny

Pasívny marketing - market. súhrn marketingových činností zameraných na výskum predaja tovarov, ktoré sú už na trhu zavedené a predávajú sa. skúma faktory, ovplyvňuje predaj a jeho úroveň.

Marketing personálny

Personálny marketing - market. súhrn činností, ktorými sa podnik snaží aktívne pôsobiť a vytvárať si podmienky na pracovnom trhu pre transakcie: zamestnávateľ - zamestnanec (nábor pracovníkov).

Marketing pozičný

Pozičný marketing - market. súhrn marketingových činností podniku, prostredníctvom ktorých získava svoju pozíciu na trhu ponukou takých produktov, ktoré by umožnili zákazníkom na trhu rozoznávať rozdiely medzi produktmi tohto podniku a produktmi konkurencie.

Marketing priamy

Priamy marketing - market. súhrn marketingových činností vykonávaných priamou komunikáciou so zákazníkmi.

Marketing priemyselný

Priemyselný marketing (výrobných prostriedkov) - market. súhrn marketingových aktivít priemyselného podniku zameraných na predaj produktov tým podnikom a organizáciám, ktoré sami vyrábajú iné produkty. charakteristickým znakom priemyselného marketingu je priamy kontakt medzi ponúkajúcim a zákazníkom.

Marketing segmentačný

Segmentačný marketing - market. variant trhovej diferenciácie, pri ktorej sa aplikuje rozdielna marketingová stratégia voči dvom alebo viacerým skupinám zákazníkov.

Marketing skúšobný

Skúšobný marketing - market. druh terénneho experimentálneho výskumu trhu jednej alebo viacerých zložiek marketingového mixu, uskutočneného pred konečným zavedením nového produktu na trh ako generálna skúška na geograficky ohraničenej oblasti v podmienkach blízkych skutočnosti.

Marketing spoločný

Spoločný marketing - market. označenie pre všetky formy horizontálnej alebo vertikálnej kooperácie medzi podnikmi prostredníctvom plánovania a realizácie marketingových činností.

Marketing spotrebného tovaru

Marketing spotrebného tovaru - market. súhrn marketingových činností výrobcov zameraných na spotrebiteľov ich výrobkov.

Marketing stimulačný

Stimulačný marketing - market. druh marketingových činností, ktoré sa používajú v prípadoch, keď spotrebiteľ neprejavuje o určitý produkt na trhu záujem. stimulmi pozitívne pôsobiacimi na nákup môžu byť: inovácia, reklama, cenová akcia a pod.

Marketing telefonický

Telefonický marketing - market. spôsob osobného predaja, pri ktorom sa na komunikáciu so zákazníkom, na jeho informovanie i uzatváranie kontraktov používa telefón.

Marketing testovací

Testovací marketing - market. druh terénneho experimentálneho výskumu trhu jednej alebo viacerých zložiek marketingového mixu, uskutočneného pred konečným zavedením nového produktu na trh ako generálna skúška na geograficky ohraničenej oblasti v podmienkach blízkych skutočnosti.

Marketing verejný

Verejný marketing - market. súhrn marketingových činností verejnoprávnych inštitúcií na uspokojovanie kolektívnych potrieb (otázky práce, bezpečnosti, ochrany štát. záujmov, boj proti drogám, bezpečnosť cestnej premávky a pod.).

Marketing vnútorný

Vnútorný marketing - market. koncept, podľa ktorého organizácia poskytujúca služby sa musí sústreďovať na svojich zamestnancov, alebo vnútorný trh, skôr než sa môže obrátiť na svojich zákazníkov.

Marketing vzťahový

Vzťahový marketing - market. spájanie organizácie s jej zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a ďalšími partnermi pre vzájomné dlhodobé výhody.

Marketing zelený

Zelený marketing - market. marketingová snaha vyrábať, propagovať a znovu spracúvať environmentálne citlivé produkty.

Maskulinácia

Maskulinácia - zdrav. premena ženských znakov za mužské.

Masmédium

Masmédium - masovokomunikačný prostriedok (tlač, film, rozhlas, televízia, internet, elektronická distribúcia tlače a videa a pod.).

Masochizmus

Masochizmus - zdrav. sexuálna úchylka. Jedinec vyžaduje pri sexuálnom akte mučenie, týranie a ponižovanie, aby dosiahol vzrušenie. Niekedy je to kombinované so sadizmom - sadomasochizmus.

Mastektómia

Mastektómia - zdrav. čiastočné alebo úplné odstránenie prsníka.

Mastitída

Mastitída - zdrav. zápal prsníkovej žľazy. Mastitída je bakteriálna infekcia tkaniva prsníka, resp. prsníkovej žľazy, ktorá sa zvyčajne vyskytuje u dojčiacich matiek. Ale môže sa vyskytnúť aj u žien, ktoré nedojčia alebo nie sú tehotné a môžu sa vyskytnúť dokonca aj u malých detí oboch pohlaví. Nikto presne nevie, prečo niektoré ženy dostanú mastitídu a iné nie. Baktéria si môže nájsť prístup do prsníka cez trhlinku alebo poranenie na bradavke, avšak aj ženy bez poranenia na bradavkách dostávajú mastitídu a väčšina žien s trhlinkami na bradavke ju nedostanú. Mastitídu treba odlíšiť od upchatých a zablokovaných mliekovodov, pretože upchaté a zablokované mliekovody netreba liečiť antibiotikami, kým mastitída si často, ale nie vždy, vyžaduje antibiotickú liečbu. Zablokovaný mliekovod vyzerá ako bolestivá, opuchnutá, zatvrdnutá masa v prsníku. Pokožka obklopujúca zablokovaný mliekovod je často červená, podobne ako pri mastitíde, ale menej intenzívne. Mastitída sa tiež zvyčajne spája s horúčkou ako aj intenzívnejšou bolesťou. Avšak nie je vždy jednoduché rozlíšiť, či ide o miernu mastitídu alebo o silne zablokovaný mliekovod. Oboje sa spája s bolestivou hrčou v prsníku.

Mastoptóza

Mastoptóza - zdrav. pokles prsníka obvykle po zväčšení alebo zmenšení.

Masturbácia

Masturbácia - zdrav. pohlavné sebaukájanie. Jedinec sa sám dráždi a tak si privodzuje príjemné pocity, ktoré sa zväčša končia orgazmom.

Matrica poziciovania maloobchodu

Matrica poziciovania maloobchodu - market. rámec poziciovania maloobchodných miest na základe šírky ponuky produktov a pridanej hodnoty.

Matrika

Matrika - štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matrika je verejná listina. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti"). Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike sa volajú výpisy z matrík.

Mechanizmus trhový

Trhový mechanizmus - market. samočinnosť neustále sa opakujúceho vzájomného pôsobenia základných trhových zložiek, ponuky, dopytu, ceny a všetkých ostatných faktorov ovplyvňujúcich trh.

Médiá

Médiá - masovokomunikačné prostriedky, použiteľné na reklamu, propagáciu a styk s verejnosťou: noviny, časopisy, rozhlas, knihy, hudba, maľby, karikatúry, kresby, ilustrácie, plagáty, brožúry, letáky, výkladné skrine, billboardy, publikácie, nálepky, obálky, firemné periodiká, kalendáre, diapozitívy, televízia, internet, elektronická pošta, audio, video a pod.

Médiá kontrolovateľné

Kontrolovateľné médiá - komunikačné nástroje, ktoré môže praktik public relations ovládať, napríklad firemné periodikum.

Médiá miestne situované

Miestne situované médiá - komunikačné (reklamné) médiá umožňujúce uverejňovať posolstvá na miestach, ktoré priťahujú špecifické cieľové skupiny, napr. letiská, ambulancie lekárov, fitnes centrá a pod.

Media event

Media event - [angl.] udalosť zaujímavá pre médiá.

Medicína alternatívna

Alternatívna medicína - zdrav. akákoľvek forma liečby mimo rámca tradičnej medicíny.

Medzera na trhu

Medzera na trhu - market. voľné miesto, priestor na trhu, kde je spravidla nedostatočná, alebo žiadna ponuka oproti značnému dopytu.

Meeting

Meeting - [angl.] stretnutie, schôdzka, zhromaždenie, zasadanie, porada.

Meióza

Meióza - typ bunkového delenia, pri ktorom z jednej bunky vznikajú dve dcérske bunky. Dochádza k nemu pri vzniku pohlavných buniek (gamét) - vajíčka a spermie.

Mekónium

Mekónium - zdrav. smolka. Obsah čriev plodu pred narodením tvorený odlúpenými bunkami a žlčovými farbivami. Prítomnosť v plodovej vode je znakom nedostatku kyslíka.

Melanín

Melanín - zdrav. pigment vo forme zrniečok, ktorý dáva sfarbenie koži a jej štruktúram.

Meléna

Meléna - zdrav. čierna lesklá (kolomažovitá) a silne páchnuca stolica, ktorá vzniká v dôsledku prímesi natrávenej krvi pochádzajúcej z vyšších častí tráviaceho traktu.

Menarché

Menarché - prvá menštruácia dievčaťa v období dospievania. Je jedným z prejavov puberty. Objavuje sa okolo 12. až 13. roku, v súčasnosti môže aj skôr.

Meningitída aseptická

Aseptická meningitída - zdrav. ochorenie známe aj ako vírusový zápal mozgových blán. Nemá také závažné komplikácie ako bakteriálna meningitída. Inkubačný čas závisí od pôvodcu a preto býva rôzne dlhý. Pôvodcami ochorenia sú vírusy Coxackie B, enterálne, ECHO. Prameňom nákazy je vo väčšine prípadov chorý človek. Prenáša sa vdýchnutím, zriedka aj prehltnutím.

Meno obchodné

Obchodné meno - obchodný názov pod ktorým spoločnosť (alebo fyzická osoba - podnikateľ) podniká.

Menofagia

Menofagia - zdrav. sexuálna úchylka, keď je postihnutý fascinovaný zo ženskej menštruačnej krvi.

Menometroragia

Menometroragia - zdrav. veľmi silné a dlho trvajúce menštruačné krvácanie u žien, vyskytujúce sa niekedy v období prechodu alebo z organických príčin (myómy, nádor).

Menopauza

Menopauza - ukončenie činnosti vaječníkov aj vymiznutie menštruácie. Dochádza k nemu buď prirodzene v procese starnutia, alebo môže byť navodené umelo chirurgickým zákrokom.

Menoragia

Menoragia - zdrav. dlhotrvajúce a bolestivé menštruačné krvácanie.

Menštruácia

Menštruácia - mesačné krvácanie, ktoré sa objavuje u dievčat najmä v puberte, v priemere okolo 12. roku. Toto krvácanie sa periodicky opakuje každý mesiac až do menopauzy. Prvá menštruácia sa označuje ako menarché.

Menzes

Menzes - mesačné krvácanie, ktoré sa objavuje u dievčat najmä v puberte, v priemere okolo 12. roku. Toto krvácanie sa periodicky opakuje každý mesiac až do menopauzy. Prvá menštruácia sa označuje ako menarché.

Message

Message - [angl.] - "messedž" - 1) správa, oznam, depeša, posolstvo; informácia odoslaná zdrojom prijímateľovi v komunikačnom procese; 2) market. hlavná myšlienka konkrétnej komunikácie.

Metabolizmus

Metabolizmus - proces látkovej premeny (fyzická alebo chemická transformácia látok) v ľudskom organizme. Jeho zložky tvoria anabolizmus a katabolizmus.

Metadón

Metadón - zdrav. derivát morfínu bežne používaný pri odvykaní od heroínu.

Metastázy

Metastázy - zdrav. šírenie nádorových buniek z miesta prvotného nádoru do vzdialených lokalizácií, kde pokračujú vo svojom množení.

Metóda

Metóda - prístup, postup, ktorý možno využiť na vyriešenie časti alebo celého problému.

Metóda Batesova

Batesova metóda - zdrav. systém cvikov na zlepšenie chýb zraku. Tieto cviky sú založené na predpoklade, že poruchy zraku sú často dôsledkom nedostatočnej funkcie okohybných svalov. Pravidelne vykonávané cviky podľa Batesovej metódy by mali poruchy zraku, ako je ďalekozrakosť, krátkozrakosť, škúlenie a astigmatizmus, priaznivo ovplyvniť. Systém vypracoval Dr. William H. Bates (1860-1931), očný lekár.

Metóda hlienová - Billingsová

Hlienová Billingsová metóda - zdrav. metóda prirodzenej antikoncepcie, ktorá sleduje množstvo a štruktúru hlienu vylučovaného z maternicového hrdla. Na začiatku cyklu je hlien hustý a tvorí sa ho málo - neplodná fáza cyklu. Ako náhle sa stáva redším a klzkejším, začína plodná fáza. Po ovulácii sa hlien zmení zase na hustý. Od tejto doby za tri dni začínajú opäť neplodné dni.

Metóda kalendárová

Kalendárová metóda - zdrav. Ogino-Kanusová metóda prirodzenej antikoncepcie, ktorá vypočítava plodné a neplodné dni ženy z menštruačného kalendára za posledných 12 mesiacov. Od najkratšieho cyklu sa odpočíta 18 a výsledkom je prvý plodný deň (počítame vždy od prvého dňa menštruácie) a od najdlhšieho cyklu sa odpočíta 11, čím sa zistí posledný plodný deň.

Metóda Ogino-Kanusová

Ogino-Kanusová metóda - zdrav. metóda prirodzenej antikoncepcie, ktorá vypočítava plodné a neplodné dni ženy z menštruačného kalendára za posledných 12 mesiacov. Od najkratšieho cyklu sa odpočíta 18 a výsledkom je prvý plodný deň (počítame vždy od prvého dňa menštruácie) a od najdlhšieho cyklu sa odpočíta 11, čím sa zistí posledný plodný deň.

Metóda pracovného zaťaženia

Metóda pracovného zaťaženia - market. na vzorci založená metóda na určenie veľkosti úseku odbytu, integrujúca počet obsluhovaných zákazníkov, frekvenciu telefonátov, ich dĺžku a čas na vybudovanie potrebnej veľkosti odbytu.

Metóda sieťovej analýzy

Metóda sieťovej analýzy - market. sieť reprezentujúca plán realizácie projektu, obsahujúca následnosť, časovanie a náklady rozličných úloh.

Metóda výučby - dištančná

Dištančná metóda výučby – metóda, v ktorej sú vyučujúci a študent geograficky oddelení, študenti sa nezúčastňujú prezenčnej výučby, ale obsah výučby sa im doručuje pomocou rôznych technológií; priamy kontakt je nahradený komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Metóda výučby - kombinovaná

Kombinovaná metóda výučby – metóda výučby, ktorá kombinuje prvky prezenčnej a dištančnej metódy výučby.

Metóda výučby - prezenčná

Prezenčná metóda výučby - metóda výučby, ktorá spočíva v priamom kontakte učiteľa so študentom, v dennej forme štúdia – minimálne 18 hodín.

Metrorágia

Metrorágia - zdrav. inak dysfunkčné či acyklické nepravidelné gynekologické krvácanie. Ide o krvácanie zo ženských pohlavných orgánov bez súvisu s menštruačným cyklom z hormonálnych alebo organických (zápaly alebo nádory) príčin.

Mezenchím

Mezenchím - riedke väzivové tkanivo v ľudskom zárodku, z neho sa v priebehu vývoja vyvinú Ďalšie spojivové tkanivá, cievny systém, hladká svalovina, krvotvorné tkanivo. Vzniká prevažne z mezodermu.

Mezoderm

Mezoderm - biol. stredný zárodočný list v začiatočnej fáze ľudského zárodku. Vzniká z neho krv, svaly, ľadviny, pohlavné žľazy a spojivové tkanivá.

Mienka

Mienka - zmýšľanie, úsudok, názor, postoj.

Mienka masová

Masová mienka - všeobecný verejný konsenzus.

Miera využívania

Miera využívania - market. spotrebúvané množstvo alebo návštevnosť počas určitého obdobia, významne sa meniace podľa príslušnosti k rozličným zákazníckym skupinám.

Miera zisku

Miera zisku - market. pomer nadhodnoty k investovanému kapitálu vyjadrený v percentách.

Mikroinjekcia

Mikroinjekcia - zdrav. vpravenie veľmi malých objemov či objektov do iných za súčasných zväčšení v mikroskope, napr. mikroinjekcia spermie do vajíčka (ICSI).

Mikromarketing

Mikromarketing - market. usmerňovanie marketingových aktivít a alokácia zdrojov organizácie na prospech jej zákazníkov.

Mikroméry

Mikroméry - biol. menšie blastoméry na povrchu ľudského zárodku, ktoré dávajú vznik trofoblastu.

Mikropilulka

Mikropilulka - zdrav. kombinovaná hormonálna antikoncepcia, obsahujúca menej ako 50 mg estrogénu v jednej tablete.

Mióza

Mióza - zdrav. abnormálne zúženie priemeru zreníc.

Miniinterupcia

Miniinterupcia - zdrav. umelé prerušenie tehotenstva (interrupcia) vykonané vákuovo do konca 8. týždňa tehotenstva.

Misia

Misia - market. viď - Poslanie.

Mitochondria

Mitochondria - biol. energetické centrum bunky, v ktorej dochádza k oxidácii živín a k premene na energiu.

Mitóza

Mitóza - biol. bunkové delenia, pri ktorom z jednej bunky vznikajú dve dcérske bunky s úplne rovnakou dedičnou výbavou. Dochádza k nemu pri vyšších organizmoch, vrátane človeka (s výnimkou pohlavných buniek, ktoré vznikajú meiózou).

Mix komunikačný

Komunikačný mix - market. strešný pojem pre komunikatívne marketingové oblasti (reklama, styk s verejnosťou, podpora predaja, osobný predaj).

Mix marketingový

Marketingový mix - market. súbor marketingový nástrojov, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cieľovom trhu a ktoré pomáhajú podniku udržať si alebo zlepšiť si pozíciu na trhu.

Mix produktový

Produktový mix - market. súbor produktových radov a variantov, ktoré určitý predávajúci ponúka na predaj.

Mix propagačný

Propagačný mix - viď - Komunikačný mix.

Mizogýnia

Mizogýnia - zdrav. chorobný odpor voči ženám.

MJ

MJ – skrátka pre: materinský jazyk.

Mlezivo

Mlezivo - biol. hustá tekutina, predchádzajúca vylučovaniu mlieka prvé dni po pôrode i počas tehotenstva. Obsahuje na rozdiel od mlieka väčšie množstvo bielkovín, minerálov, tukov, cukrov a protilátok, ktoré chránia novorodenca.

Množina evokovaná

Evokovaná množina - market. skupina značiek, ktorú spotrebiteľ považuje za prijateľnú z tých značiek v produktovej triede, ktoré pozná.

Modelka (model)

Modelka (model) - osoba zamestnaná na umelecké pózovanie alebo predvedenie produktu vo fotografii, v móde a pri iných aktivitách.

Modifikácie produktové

Produktové modifikácie - market. stratégia zmeny vlastností produktu.

Mononukleóza

Mononukleóza - zdrav. ochorenie veľmi podobné angíne. môže nastať aj poškodenie pečene, srdcového svalu a krvácavosť. Inkubačný čas býva od 3 - 60 dní. Pôvodcom je vírus Ebstein-Barrovej. Zdrojom nákazy je chorý človek. Prenáša sa hlavne inhaláciou, ale aj priamym stykom pri bozkávaní.

Monopol

Monopol - market. forma trhu, keď na strane ponuky vystupuje jediný ponúkajúci.

Monitoring

Monitoring - market. sledovanie (napríklad: publicity v médiách), dohľad, kontrola.

Monitorovanie environmentálne

Environmentálne monitorovanie - market. získavanie informácií o dianí v okolí organizácie a interpretácia potenciálnych trendov; môže byť jednorazové, periodické alebo nepretržité.

Morula

Morula - biol. skoré vývojové štádium ľudského zárodku (zhluk 32 buniek) - embrya. Pod mikroskopom pripomína malinu.

Mostík

Mostík - zdrav. umelá zubná protéza nosená susediacimi zubami a ich fixačným aparátom. slúži na ošetrenie zubných medzier, charakterizovaných polohou a počtom chýbajúcich zubov. K zubnej medzere môže viesť jeden, ale aj viaceré chýbajúce zuby.

MOŠ

MOŠ – škol. skrátka pre odborný pojem: medziodborové štúdium.

Motivácia

Motivácia - podnet, ktorý poháňa jednotlivca do akcie.

MR

MR - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: magnetická rezonancia.

MRCP

MRCP - zdrav. lekárska skrátka pre odborný pojem: magnetická rezonančná cholangiopankreatikografia.

MRI

MRI - zdrav. magnetická rezonancia, medzinárodná skr. Počítačová zobrazovacia technika umožňujúca znázornenie štruktúr organizmu v rôznych rovinách.

Mriežka trhovo-produktová

Trhovo-produktová mriežka - market. rámec párovania trhových segmentov a ponúkaných produktov alebo marketingových akcií.

MTF

MTF – škol. skrátka pre: Materiálovotechnologická fakulta.

Mutácia

Mutácia – 1) premena hlasu v období puberty (mutovanie), nápadné u chlapcov v súvislosti s rastom hrtanu; 2) zdrav. zmena genetickej (dedičnej) informácie na úrovni DNA, ktorá sa týka buď génov alebo celých chromozómov. Vzniká samovoľne, alebo je ovplyvnená vonkajšími faktormi - mutagénmi (chemické, fyzikálne alebo biologické). Závažná mutácia môže viesť k zániku bunky, k poruche jej funkčnosti a niekedy tiež k jej zhubnému bujneniu (kancerogény). Mutácia zasahujúca pohlavnú bunku môže byť prenesená na potomstvo. Mutáciou určitého génu je spôsobené množstvo dedičných ochorení, napr. albinizmus, fenylketonúria, hemofília a iné. Predávanie takto zmutovaného génu sa riadi príslušnými pravidlami dedičnosti (dominantné a recesívne Mendelové pravidlá). Väčšina mutácii je škodlivá. Existujú aj užitočné mutácie, ktoré sa odovzdávaním z generácie na generáciu môžu stať súčasťou prirodzeného výberu. Takéto mutácie pomáhajú pri procese evolúcie.

Myalgia

Myalgia - zdrav. bolesť svalov alebo svalová ťažoba.

Myasténia

Myasténia - zdrav. svalová únava neprimeraná predchádzajúcej námahe.

Mydriáza

Mydriáza - zdrav. abnormálne rozšírenie priemeru zreníc.

Myelín

Myelín - zdrav. obal nervových vlákien pozostávajúci v prevažnej miere z tukov.

Mykóza

Mykóza - zdrav. infekčné ochorenie spôsobené hubami (plesne, kvasinky a iné).

Myoglobín

Myoglobín - bielkovina vo svaloch, ktorá viaže kyslík.

Myokard

Myokard - svalová vrstva srdca.

Mzda

Mzda - odmena za vykonanú prácu.

Myóm

Myóm - zdrav. nezhubný nádor, vychádzajúci zo svalstva, najmä hladkého, napr. v maternici a tráviacom systéme. Pri problémoch sa chirurgicky odstraňuje.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1-2 dní
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™