Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

OFFSHORE SPOLOČNOSTI

Offshore (v preklade z angličtiny: "pri pobreží" alebo "v zahraničí") – je jednou z najznámejších a najefektívnejších metód legálneho znižovania daňového zaťaženia podnikateľskej činnosti a ochrany aktív.
Základ tejto metódy tvoria právne predpisy (zákonodarstvo) mnohých krajín sveta, ktoré lákajú zahraničný kapitál prostredníctvom poskytovania daňových úľav, maximálne zjednodušeného systému registrácie a obzvlášť výhodných podmienok pre prevádzkovanie podnikateľskej činnosti formou offshornej spoločnosti.

Offshore spoločnosť (tzv. offshore) - de jure - je bežná právnická osoba (spoločnosť), ktorá sa líši od iných právnických osôb v podstate iba svojim špecifickým nerezidentným statusom. Nerezidentný status sa udeľuje spoločnosti len v takých jurisdikciách, kde to je zakotvené v právnych predpisoch a súvisí s dodržaním nasledovných základných podmienok:
- registrácia spoločnosti v predmetnej jurisdikcii s úhradou príslušných poplatkov;
- vlastníci spoločnosti nie sú občanmi predmetnej jurisdikcie;
- vlastníci spoločnosti nemajú trvalý pobyt v predmetnej jurisdikcii;
- zriadenie lokálneho sídla spoločnosti na účely prijatia korešpondencie z úradov jurisdikcie;
- spoločnosť deklaruje a vykonáva podnikateľskú (obchodnú) činnosť iba mimo územia jurisdikcie.

Pri dodržaní podmienok stanovených zákonodarstvom predmetnej jurisdikcie spoločnosti nie len sa udeľuje formálny status offshornej spoločnosti, ale aj zákonné právo na využívanie súvisiacich s tým výhod, základnými z ktorých sú:
- oslobodenie od dani z príjmu;
- oslobodenie od fiškálnej kontroly (vedenia účtovníctva a podávania DP, účtovných výkazov);
- oslobodenie od overenia účtovnej závierky audítorom;
- absencia alebo len formálne požiadavky na základné imanie a splatenie vkladov do základného imania;
- nezverejňovanie informácie o vlastníkoch/akcionároch spoločnosti.

Jurisdikcie (krajiny alebo jednotlivé vyššie územné celky), právne predpisy ktorých umožňujú oslobodenie offshore spoločností od dani z príjmu, fiškálnej kontroly a v rôznej miere aj od iných komplikácií, sú často označované ako: offshore zóny, offshore jurisdikcie, offshore centrá, daňové oázy a dokonca aj daňové raje.
Jurisdikcie, v právnych predpisoch ktorých je zakotvená možnosť poskytovania offshore spoločnostiam značných daňových úľav pri minimálnej fiškálnej kontrole, v prípade dodržovania takými spoločnosťami určitých zákonom stanovených podmienok, je vhodnejšie označovať ako jurisdikcie so zvýhodneným zdaňovaním.

V tejto súvislosti je dôležite zdôrazniť nasledovné fakty:
1) v žiadnych dokladoch, vrátane listín ktoré dokumentujú fakt registrácie alebo potvrdzujú registráciu právnickej osoby (certifikáty, potvrdenia, výpisy z obchodného registra a pod.), na základe ktorých predmetná právnická osoba vykonáva svoju obchodnú činnosť, neexistuje akákoľvek informácia o tom, že táto právnická osoba je offshore spoločnosť (offshore), lebo jej odlišnosť od iných spoločností spočíva iba v oblasti uplatnených špecifických záväzkov vo vzťahu ku jurisdikcii registrácie.
2) ak spoločnosť nedodržuje podmienky pre udeľovanie statusu spoločnosti typu offshore, potom automatický sa stáva – onshore spoločnosťou (rezidentnou) a stráca právo na súvisiace s offshore (nerezidentným) statusom výhody, to znamená, že je povinná platiť daň s príjmu v jurisdikcii registrácie ako ostatné spoločnosti.

Výhody podnikania v formáte offshore spoločnosti


nie je zdaňovanie príjmov;
nie je požiadavka na vedenie účtovníctva;
nie je požiadavka na podanie daňového priznania a účtovných výkazov;
nie je požiadavka na vykonávanie auditov (overenie účtovnej závierky audítorom);
nie je požiadavka na potvrdenie finančného alebo odborného statusu;
nie je nutné využívať služby účtovníkov a audítorov, znášať s tým súvisiace výdavky;
nie je nutné prihlasovať spoločnosť na daňovom úrade jurisdikcie (mať pridelený DIČ);
nie je požiadavka na splatenie základného imania;
nie je požiadavka na vykonanie a úhradu likvidácie spoločnosti, ktorá ukončila svoju činnosť;
je k dispozícii – zjednodušená procedúra registrácie spoločnosti;
je k dispozícii – komplexná vzdialená správa spoločnosti a podpora;
je k dispozícii – vysoká medzinárodná úroveň zabezpečenia ochrany investícií a aktív;
je k dispozícii – obmedzená finančná zodpovednosť (obmedzené ručenie);
je k dispozícii – ochrana (zastretie) informácie o zakladateľoch a vlastníkoch spoločnosti;
je k dispozícii – úplná anonymita / diskrétnosť (využitie nominálnych služieb);
je k dispozícii – možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť "de jure" zo zahraničia;
je k dispozícii - možnosť použitia právnickej osoby vo funkcii konateľa spoločnosti;
je k dispozícii – možnosť získania výhod zahraničného investora
a mnoho ďalších.

Ak možnosti a výhody offshore spoločností je to práve to čo hľadáte, potom ste na správnom mieste, lebo práve u nás dostanete kompletné registračné/prevádzkové služby, ktoré zahrňujú: vypracovanie príslušných žiadostí a zakladateľských listín, zabezpečenie registračného konania na úradoch, zabezpečenie služieb oprávneného registračného agenta, poskytnutie registračnej adresy spoločnosti, úradné a notárske overenie registračných dokladov a expresné dodanie registračných dokladov spoločnosti so statusom offshore do vašich rúk, a navyše bohatý výber z širokej ponuky vhodných jurisdikcií a skutočné prijateľne ceny poskytovaných služieb.
Celkovo sme schopní zabezpečiť registráciu vašej offshore spoločnosti, podľa vašej voľby, vo viac než 96. jurisdikciách po celom svete, vrátane všetkých 50. štátov USA, Činy (Hongkong a Makao) a Ruskej Federácie (Kalmykija, Ingušetija, Burjatija), avšak odporúčame Vám vybrať si vhodnú variantu zo zoznamu najlepších jurisdikcií podľa kritérií: renomé, bilancia výhod, cena registrácie a sprievodných služieb.

ZALOŽENIE OFFSHORE SPOLOČNOSTI
Jurisdikcia PF Cena zriad/prev. Offshore Nominee Termín Daňové výkazy
krajina alebo
vyšší územný celok

 skr. 
poplatky
na 1. rok
poplatky
k. ďal. rok
servis
na 1 rok
dodania
týždňov
podanie
príp. účt. servis
USA - Wyoming LLC 852 € 552 € +660 € 3-4 nepožaduje sa
USA - Oregon LLC 940 € 582 € +660 € 3 nepožaduje sa
USA - Oklahoma LLC 940 € 582 € +660 € 3-4 nepožaduje sa
USA - Kentucky LLC 940 € 582 € +660 € 3-4 nepožadované
USA - Arkansas LLC 940 € 582 € +660 € 3 nepožadované
USA - Delaware LLC 940 € 582 € +660 € 3-4 nepožadované
UK - Veľká Británia LTD 1300 € 775 € +650 € 3-4 požad. / 767 €
UK - Veľká Británia LLP 1413 € 888 € +650 € 3-4 požad. / 933 €
Čína - Hongkong LTD 2144 € 1113 € +690 € 4 požad. / 1433 €
Gibraltár LTD 1313 € 663 € +660 € 3-4 požad. / 617 €
Cyprus LTD 1967 € 917 € +670 € 3 požad. / 1325 €
Panama Corp 1400 € 690 € +510 € 3-4 nepožadované
UK - BVI - Britské Pan. Ostrovy LTD 1413 € 775 € +650 € 3-4 nepožadované
Belize LTD 1300 € 550 € +580 € 3-4 nepožadované
Dominika LTD 1379 € 663 € +580 € 4-5 nepožadované
Nevis LTD 1300 € 775 € +580 € 4 nepožadované
Seychely LTD 1064 € 550 € +580 € 3-4 nepožadované
Libéria Corp 1300 € 663 € +580 € 4 nepožadované

Vysvetlivky k cenníku: • PF – právna forma spoločnosti
• skr. – skrátka
• Cena zriad/prev. Offshore - cena zriadenia a správy registračných formálností offshore spoločnosti
• poplatky k. ďal. rok – poplatky (súvisiace so správu registračných formálností) každý ďalší rok
• Nominee servis na 1 rok - nominálne služby (nominovaného konateľa(ov)) po dobu 1. roka
• Termín dodania – doba úradného vybavovania (vrátane úhrady poplatkov) založenia offshore

Do ceny (založenia) offshore spoločnosti je zahrnutá úhrada:


01) preverovanie názvu spoločnosti na jedinečnosť na účely registrácie;
02) vypracovanie žiadosti na registráciu a zakladateľských listín spoločnosti;
03) úradné (štátne) registračné poplatky;
04) služby oprávneného registračného agenta (príp. tajomníka);
05) poskytovanie registračnej adresy spoločnosti v jurisdikcii;
06) vybavovanie registrácie offshore spoločnosti (na registračnom úrade) a prevzatie dokladov;
07) základný balík registračných/právnych atribútov offshore spoločnosti:
    • osvedčenie o registrácii spoločnosti s apostilou (certificate of incorporation/organization),
    • stanovy spoločnosti (spoločenská zmluva),
    • certifikát(-y) / akcie spoločnosti,
    • okrúhla pečiatka s var. registračnými údajmi spoločnosti (gumová, strojček-automat Deskmate 40);
06) dodanie balíku registračných atribútov spoločnosti na adresu uvedenú objednávateľom/majiteľom;
+ v prípade offshore spoločnosti s nominálnymi službami zahrňuje navyše:
07) nominálne služby (nominee services);
08) generálna plná moc (general power of attorney), v prípade Panamy a Cyprusu s apostilou;
09) trastová deklarácia (jedna alebo viac);
10) zmluva o nominálnych službách;
11) vyhlásenie konateľov(-a) o rezignácii.

Do ceny ročnej správy registračných formálností offshore (v 2. a nasl. rokoch) je zahrnuté:


1) úradné (štátne) poplatky za predlženie registrácie;
2) služby oprávneného registračného agenta (príp. tajomníka);
3) poskytovanie registračnej adresy spoločnosti v jurisdikcii;
+ v prípade offshore spoločnosti s nominálnymi službami zahrňuje navyše:
4) nominálne služby (nominee services);
5) nová generálna plná moc (general power of attorney), v prípade Cyprusu s apostilou.

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™