Dnes má meniny:  RU | SK
BONUMENG™  

PREKLADY OD BONUMENG

Ponúkame Vám:


Preklady z/do všetkých svetových jazykov a ich jazykové kombinácie
Všeobecné a úradne overené preklady
Odborné a úradné preklady v takmer všetkých profesijných odboroch
Úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov
Úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokumentov
Prekladateľská lokalizácia softvéru a internetových portálov
Výber z piatych metód prekladu
Voliteľné termíny vyhotovenia prekladu
Prekladateľský audit
Lingvistický personálny audit
Grafické spracovanie prekladaných textov a DTP služby
Editácia Video a Audio súborov

Výhody jazykových prekladov od BONUMENG Garantujeme vysokú kvalitu, odbornosť a precíznosť nášho prekladu
Garantujeme overený úradný preklad s okrúhlou úradnou pečiatkou
Garantujeme prijateľné ceny a ústretový systém zliav
Garantujeme diskrétnosť a dôraz na ochranu osobných/obchodných údajov
Garantujeme našu dostupnosť, ústretovosť a flexibilnosť
Garantujeme náš pohotovostný garančný servis a poistenie
Garantujeme našu bezplatnú technickú a informačnú podporu
Viac informácií

Všeobecné a úradne neosvedčené preklady


Ponúkame Vám preklady v dvoch kategóriách všeobecné (neúradné) a úradne, zaradené do troch tried podľa odbornej náročnosti a špecifických kritérií:

1. Publicistický preklad (neúradný preklad)

popis triedy: 2.tr., zjednodušené rýchle všeobecné preklady s použitím voľnej metódy prekladu
zdrojový text: bežný

2. Odborný preklad (úradný/neúradný)

popis triedy: 1.tr. a) precízne všeobecné preklady
zdrojový text: odborný (obsahuje odborovú/technickú terminológiu alebo definuje právne vzťahy)
popis triedy: 1.tr. b) precízne úradné preklady (úradne, súdne overené)
zdrojový text: nerozhoduje (úradná listina, doklad, dokument a pod.)

3. Kreatívny preklad (neúradný preklad)

popis triedy: ex.tr., adaptácia (odborný preklad + zdokonalenie/obohatenie)
zdrojový text: odborný text, ktorý je nutne dodatočné obohatiť/zdokonaliť/vyladiť pre lepší dojem z finálneho textu u cieľovej skupiny čitateľov.

Úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov a dokumentov


Vykonávame úradné a neúradné preklady najrôznejších typov dokladov, dokumentov, vrátane úradných listín, medzi najčastejšie preklady dokladov a dokumentov patria:
výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, kúpne zmluvy, zmluvy o prenajme, zmluvy o zastupovaní, spoločenské zmluvy, pracovné zmluvy, zápisnice z valného zhromaždenia, osvedčenia, rodné listy, osvedčenie o štátnom občianstve, diplomy, koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, referáty, vysvedčenia o štátnej skúške, výučné listy, sobášne listy, cestovné pasy, pozvania na návštevu, znalecké posudky, životopisy, atesty, certifikáty, čestné vyhlásenia, splnomocnenia, žiadosti, upomienky, reklamácie, komerčné zápisy, protokoly, pohľadávky, žaloby, odvolania, trestné oznámenia, návrhy, rozsudky a uznesenia súdu, platobné rozkazy, odborné posudky, malé technické preukazy, veľké technické preukazy, potvrdenia, daňové priznania, faktúry, výpisy z účtu, potvrdenia o narodení v zahraničí, potvrdenia o otcovstve, potvrdenia o prijme, lekárske správy, úmrtné listy, audity, výkazy ziskov a strát, účtovné výkazy, notárske zápisnice, zváračské preukazy, zbrojné sprievodné listy a ďalšie.

Lokalizácia (preklady) najrôznejších typov textových materiálov, predovšetkým marketingového zamerania a dokumentácie


Vykonávame lokalizáciu najrôznejších typov prezentačných, propagačných textových materiálov, dokumentácie, tlačív, zmlúv a pod., medzi najčastejšie preklady ktorých patria: internetové (web) stránky a portály, reklamné texty, letáky, prospekty, katalógy, buklety, bulletiny, informačné a firemné brožúry, prezentácie, pozvánky, pohľadnice, inštrukcie, špecifikácie, návody na obsluhu, návody na použitie, manuály, príručky, poučenia, helpy, ankety, faktúry, objednávkové formuláre, kontrakty, všeobecné obchodné podmienky, právne informácie a výluky, záručné listy, projektová dokumentácia, odborné a štátne normy, výročné správy a iné.

Odborné a úradné preklady v takmer všetkých profesijných odboroch


Vykonávame odborné a úradné preklady textov z takmer neobmedzeného počtu profesijných odborov. Vďaka bohatým skúsenostiam, poprednému technickému vybaveniu a informačným technológiám zvládame veľmi širokú škálu profesijných odborov, medzi ktoré patria najmä:
Archeológia, Architektúra, Automatizácia a riadenie, Automobilový priemysel, Baníctvo, Bankovníctvo, Bezpečnosť a ochrana, Biológia, Botanika, Cestovný ruch / Turistika, Doprava a spoje, Ekológia, Ekonomika, Energetika, Elektrotechnika, Farmácia, Filozofia, Finančníctvo, Gastronómia, Genetika, Geografia, História, Hotelierstvo, Hudba a Umenie, Hutníctvo, Chemický priemysel, Imunológia, Informačné a komunikačné technológie, Jadrový priemysel, Kinematografia, Kozmetika, Lesníctvo a ťažba dreva, Letecký priemysel, Literatúra, Masová komunikácia a Žurnalistika, Manažment, Kožušníctvo, Marketing a reklama, Medicína, Medzinárodné vzťahy, Obuvníctvo, Obchod, Obrana a vojenstvo, Pedagogika, Poisťovníctvo, Politika, Poľnohospodárstvo, Právo, Prírodné vedy, Psychológia, Reality / Nehnuteľnosti, Rybolov, Sociológia, Spracovanie dreva, Spravodajstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Šport, Ťažba surovín, Textilný priemysel, Účtovníctvo, Veterinárstvo, Vodohospodárstvo a ďalšie odbory.

Výber z 5. metód prekladu Voľba metódy prekladu podľa potrieb klienta:
1) Voľný preklad
2) Hodnoverný preklad
3) Sémantický preklad
4) Komunikatívny preklad
5) Adaptácia (kreatívny preklad)

Voliteľné termíny vyhotovenia prekladu


Ponúkame Vám voľbu termínu vyhotovenia prekladu
(1) bežný termín vyhotovenia prekladu: od 24 do 48 p. h.
(2) zrýchený termín vyhotovenia prekladu: od 8 do 24 p. h.
(3) súrny termín vyhotovenia prekladu: od 4 do 8 p. h.
(4) extra súrny termín vyhotovenia prekladu (na počkanie): od 1 do 4 p. h.
(5) extra súrny termín vyhotovenia prekladu: v noci / v dňoch pracovného voľna.
[* p.h. - pracovných hodín]
UPOZORNENIE UPOZORNENIE:
• Deň prevzatia zadania (objednávky) sa nepočíta do termínu vyhotovenia (dodacej doby).
• Pri väčšom počte SP, termín vyhotovenia sa stanoví násobením alebo dohodou.
• Pri obzvlášť náročných prekladoch a adoptáciach, termín vyhot. môže byť predlžený na dvojnásobok.
• Pri nedodržaní dohodnutého termínu vyhotovenia prekladu poskytuje sa zľava podľa príslušných VOP.

Prekladateľský audit


Jazykové korektúry profesionálnymi lingvistami.

Jazykový personálny audit ľudských zdrojov v podniku


Overovanie úrovne ovládania cudzej reči a spôsobilosti komunikácie v cudzej reči personálu organizácie zákazníka.

Grafické spracovanie prekladaných textov


◊ konvertovanie formátov,
◊ úpravy, vylepšenie dizajnu,
◊ práca so štýlmi
◊ skenovanie textov
◊ OCR (prevod textov z papierovej formy do digitálnej formy).

Editácia Video a Audio súborov


◊ prepis zvukových alebo obrazových nahrávok,
◊ tvorba titulkov, podtitulkov k filmom, prezentáciám,
◊ extrakcia a vkladanie audio do videa,
◊ spájanie a rozdeľovanie video nahrávok,
◊ konvertovanie audio streamu (potoku).

Prekladané jazyky


čeština, angličtina, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, holandčina, chorvátčina, litovčina, lotyština, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, bieloruština, bulharčina, gréčtina, macedónčina, ruština, ukrajinčina, albánčina, arabčina, arménčina, azerbajdžančina, zjednodušená čínština, gruzínčina, ivrit/hebrejčina, hindčina, írčina, islandčina, japončina, kórejčina, kazaština, latinčina, luxemburčina, maltčina, moldavčina, mongolčina, nórčina, rómčina, perzština, tadžičtina, thajčina, turečtina, turkménčina, uzbečtina, vietnamčina, afrikánčina, tradičná čínština, filipínčina, galícijčina, indonézština, islandčina, jidiš, katalánčina, malajčina, swahilčina, waleština.


Otázky a odpovede


Čo je preklad?


Preklad je písomné podane (v elektronickej alebo papierovej forme) pretlmočenie textu zo zdrojového jazyka do textu v inom - cieľovom jazyku, ktorý v určitom rozsahu súhlasí z originálom.

Čo je strana prekladu (1SP)?


Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Čo je zdrojový text?


Zdrojový (východiskový) text je pôvodný text, ktorý sa prekladá (alebo sa má preložiť) do cieľového textu.

Čo je cieľový text?


Cieľový text je preklad zdrojového textu.

Čo je technická dokumentácia?


Technická dokumentácia je súhrn dokumentov, účelom ktorých je:
- poskytnúť potrebné informácie v najvhodnejšej podobe,
- preukázať a zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť, ochranu životného prostredia a kvalitu súvisiace s daným zariadením, výrobkom alebo systémom.
Pre technickú dokumentáciu je charakteristické jej systematické a štruktúrované usporiadanie. Technická dokumentácia obsahuje dôležité informácie o konkrétnom zariadení (identifikačné údaje, rok výroby, typ, osvedčenie, technický preukaz, zoznam predmetov v súprave), podrobný popis princípu činnosti zariadenia, elektronické schémy zapojení jednotlivých súčasti a celkov, záznamy o modifikáciách zariadení, technické príručky zariadení (popis, návod na obsluhu elektrické schémy). Technická dokumentácia tvorí dôležitú súčasť zmluvy o dodávke zariadení a predstavuje základný prvok popredajných procesov.

Čo je odborný preklad?


Odborný preklad je preklad zdrojového textu, ktorý presahuje rozsah bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej lexiky, t.j. obsahuje odborovú (technickú/právnu) terminológiu alebo slang. Sú to preklady najrôznejších typov dokladov, zmlúv, dokumentácie a iných textových materiálov.

Čo je základný (bežný) preklad?


Základný (bežný) preklad je preklad zdrojového textu, ktorý je v rozsahu bežnej, všeobecne rozšírenej, obvyklej občianskej lexiky.

Čo je lokalizácia?


Lokalizácia je proces, v rámci ktorého sa výrobky / služby a ich označenie i popis upravia tak, aby čo najlepšie zodpovedali štátnej legislatíve, zvyklostiam a podmienkam na cieľovom trhu. Lokalizácia je spojená predovšetkým s počítačovým softvérom a týka sa najmä dokumentácie, používateľských rozhraní a systémových správ, ale aj dokumentácie pre technickú podporu a marketingových materiálov.

Čo je funkciou a cieľom prekladu?


Funkciou a cieľom prekladu je dospieť k adekvátnemu, rovnocennému pôsobeniu prekladu v porovnaní s originálom.

Čo je referenčný preklad?


Referenčný preklad je akýkoľvek dôveryhodný (istým spôsobom zaručene korektný) preklad, zhotovený ľudským prekladateľom. Referenčný preklad sa používa pri porovnávaní kvality zhotoveného iného prekladu vzhľadom na tento preklad.

Kto je prekladateľ?


Prekladateľ (úradný) je osoba, ktorá prekladá do iného jazyka, avšak profesionálnym oprávneným neúradným prekladateľom môže byť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do živnostenského registra, ale kvalifikovaný úradný (súdny, autorizovaný, prísažný, s preukazom MS SR) prekladateľ – je fyzická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č.382/2004 Z.z. v platnom znení, ktorá je
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za prekladateľa podľa § 15 zákona č.382/2004 Z.z.

Čo je neadekvátny preklad?


Neadekvátny preklad je preinterpretovanie originálu v preklade, voľnosť prekladu. Presýtená miera pri tvorbe textu prekladu, pri ktorej dochádza k nežiaducemu prekódovaniu príslušných rovín originálu pridávaním tematických a výrazových prvkov, ktorými originál nedisponoval. Voľnosť prekladu môže vyplývať z individuálnej poetiky prekladateľa, z nemožnosti dosiahnuť funkčnú ekvivalenciu východiskového a cieľového textu, z rozdielov v ich štruktúre alebo zo snahy prekladateľa saturovať vkusové záujmy virtuálneho čitateľa. [Popovič 1983:195]

Čo je automatický preklad?


Automatický preklad je preklad vyrobený najmodernejšou počítačovou technológiu, bez zásahu ľudského prekladateľa. Automatický preklad je tiež často označovaný ako strojový preklad.

Čo je štatistický strojový preklad?


Väčšina najmodernejších komerčných strojových prekladateľských systémov, ktoré sa používajú dodnes, boli vytvorené pomocou princípu založeného na pravidlách, a vyžadujú veľa práce na definovanie slovníkov a gramatiky. Na rozdiel od nich štatistický strojový preklad využíva iný princíp: je založený na zbere dát, pri ktorom výkonný počítač dostáva miliardy slov textu vo formách jednojazyčného textu v cieľovom jazyku a zarovnaného (popárovaného) textu skladajúceho sa zo vzoriek ľudského prekladu medzi príslušnými jazykmi (bitextov preložených dát). Následne sa aplikujú štatistické vyučovacie metódy za účelom vybudovania a permanentného zdokonaľovania prekladateľského modelu, ktorý aj produkuje samotný pokrokový štatistický preklad.

Čo je CAT preklad?


Preklad s využitím technológie CAT je preklad textu za pomoci (asistencie) špecializovaného počítačového programu, ktorý pri jeho aplikácii, sleduje úseky prekladaného textu a v prípade výskytu už preložených skôr častí textu (uložených do jeho pamäte) alebo celých úsekov ponúka ich opakované použitie pri aktuálnom preklade. Technológia CAT tak zjednocuje používanú prekladateľskú terminológiu, skracuje dobu prekladu a je efektívna najmä pri prekladoch textov podobnej tematiky, t.j. textov, ktoré boli už boli raz uložené do pamäti CAT systému.

Čo je úradná prekladateľská činnosť?


Úradná prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z., v platnom znení, prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad. Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Čo je úradne overený preklad

(tzv.: úradný preklad, notársky overený preklad, preklad s úradnou pečiatkou, a pod.)?


Úradný preklad je preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ, ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oficiálne oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. v platnom znení a je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.
Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úradne overeného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou spolu s originálom, prípadne notársky overenou kópiou prekladanej listiny. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú úradný prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom SR.
Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje: úvodnú časť s označením "preklad", označenie zadávateľa, prílohy (ak sú), prekladateľskú doložku. Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v znaleckom – tlmočníckom - prekladateľskom denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane úradného prekladu. Na požiadanie zadávateľa prekladateľ potvrdí a doplní prekladateľský úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetlí. Rovnopis prekladu úradný prekladateľ uschováva desať rokov od jeho vyhotovenia.

Ďalšie rozšírené názvy úradne overeného prekladu sú: notársky overený preklad, znalcom overený preklad, súdny preklad, súdne overený preklad, úradne osvedčený preklad, certifikovaný preklad a pod.

Aký je rozdiel medzi notárskym a úradným overením?


Notárske overenie potvrdzuje, že kópia listiny bola vyhotovená z originálu a s týmto originálom súhlasí. Úradne (súdne) overenie potvrdzuje, že text prekladu do cieľového jazyka plne zhoduje s textom zdrojového (cudzojazyčného) dokumentu bez rozdielu či ten zdrojový dokument originál alebo kopia originálu.

Potrebujem úradne overený preklad alebo všeobecný (obyčajný) preklad?


Túto skutočnosť si je potrebné overiť u osoby alebo inštitúcie, ktorá od Vás vyžaduje predloženie predmetného prekladu. Úradné preklady sa vo väčšine prípadov vyžadujú pri prekladoch úradných listín, ako sú: rodné listy, sobášne listy, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpisy z registru trestov, výpisy z obchodného a živnostenského registrov, splnomocnenia, technické preukazy k vozidlu pri jeho kúpe v zahraničí atď.

Používa každý prekladateľ rovnakú štandardnú metódu (model, koncepciu) prekladu,

a ak áno, potom v čom spočíva taká metóda?


Prekladatelia nepoužívajú rovnakú metódu prekladu, bežným javom je fakt, že prekladatelia používajú najmä im viac vyhovujúcu metódu, podľa štúdií, vo svete lingvistiky uznávaného britského profesora P. Newmarka, existuje osem metód prekladu:

Preklad "slovo na slovo"

Preklad "slovo na slovo" je preklad, v ktorom síce je zachovaný slovosled jazyka zdrojového textu, ale slová sú preložene jednotlivo cez ich základné významy bez spojitosti s kontextom. Charakteristickým je vysoký stupeň gramatického skreslenia popri totálne nízkej miere adekvátností forme a syntaxi cieľového jazyka a neadekvátnosti kontextuálnemu významu zdrojového textu.

Doslovný preklad

Doslovný preklad je preklad v značnej miere inklinujúci k jazyku zdrojového textu, v ktorom gramatické formy jazyka zdrojového textu sú transformované na ich najbližšie ekvivalenty jazyka cieľového, avšak slova nesúce podstatný obsah informácie (lexikálne) sú preložené jednotlivo, vytrhnuté z kontextu. Ako predbežný prekladový proces, napomáha tým, že uvádza kontextuálne problémy, ktoré treba dodatočne vyriešiť.

Hodnoverný preklad

Hodnoverný preklad je preklad, ktorý inklinuje k jazyku zdrojového textu, snaží sa reprodukovať presný kontextuálny význam pôvodného textu v medziach obmedzení gramatických pravidiel cieľového jazyka, adekvátne prevádza slová, ktoré nadväzujú na myšlienkovú a národnostnú identitu (kultúrne slová, napríklad: životopis, právnik, podnik, živnostenský list, Slovensko, združenie, počítač, pokrok, obchod, pokladňa...) a verne zachováva osobitnosť zdrojového jazyka, vrátane slovosledu, idióm a špecifických hovorových konštrukcií. Povedané inými slovami, to je preklad, ktorý sa snaží byť úplne verný úmyslom a textovej realizácii tvorcu pôvodného poslania, avšak u nepripraveného okruhu čitateľov vyvoláva dojem neprirodzenosti podania informačného obsahu cudzojazyčného prejavu vo vzťahu k ich vlastnej jazykovej kultúre a zvyklostiam vo vyjadrovaní sa.

Sémantický preklad

Sémantický preklad je preklad, flexibilne inklinujúci k jazyku zdrojového textu a uprednostňujúci zásady obsahovej a významovej totožnosti. Táto metóda sa líši od metódy hodnoverného prekladu len ak sa musí brať väčší ohľad na estetickú hodnotu textu zdrojového jazyka, jeho krásu a prirodzený zvuk, k čomu prispieva aj balansovaním na význame, tam kde to je vhodne (napríklad: využitým synoným pri zodpovedajúcom význame slov) tak, aby žiadna asonancia slov, neadekvátna slovná hra alebo disharmónia opakovaní sa nevyskytovala v konečnej verzii prekladu. Okrem toho sémantickým prekladom je možne pomôcť čitateľom pochopiť kultúru jazyka autora zdrojového textu vysvetľujúcimi poznámkami, otvorením významu zriedkavých termínov, skratok, hovorových výrazov a idióm.
Sémantický preklad sa nespolieha na kultúrnu zhodu jazykov a robí veľmi malé adaptívne ústupky čitateľskej verejnosti. Zatiaľ čo hodnoverný preklad je dogmatický, sémantický preklad je flexibilnejší.

Adaptácia

Adaptácia (kreatívny preklad) je preklad, v najväčšej miere inklinujúci k cieľovému jazyku, je najvoľnejšou kreatívnou (zveľaďujúcou) formou prekladu a je využívaný hlavne pre divadelné hry / hrané filmy (napríklad - komédie) a poéziu, pričom: tematika, postavy, námet sú väčšinou zachované, kultúra jazyka zdrojového textu je konvertovaná do kultúry jazyka cieľového a samotný text sa prepisuje.

Voľný preklad

Voľný preklad je preklad, ktorý zásadne inklinuje k cieľovému jazyku, aplikuje neobmedzený naturalizačný princíp, vďaka čomu reprodukuje "obsah originálu bez jeho formy". Za účelom dosiahnutia efektu zaručeného a nenamáhavého porozumenia cieľového textu čitateľom, metóda voľného prekladu ľubovoľné "pohráva" s: gramatickou, syntaktickou a sémantickou štruktúrou zdrojového textu. Voľný preklad je najrýchlejšou metódou prekladu.

Idiomatický preklad

Idiomatický preklad je preklad, ktorý zásadne inklinuje k cieľovému jazyku, reprodukuje odkaz (myšlienku) zdrojového textu, ale má tendenciu deformovať nuanse vo významoch cez uprednostňovanie hovorových výrazov a idióm, ktoré však neexistujú v origináli. Pri idiomatickom preklade sa stretávame so snahou o náhradu idiomatických výrazov zdrojového textu na čo najadekvátnejšie idiomatické výrazy v cieľovom jazyku.

Komunikatívny preklad

Komunikatívny preklad je preklad, ktorý síce inklinuje k cieľovému jazyku, ale pri tomto preklade sa uprednostňujú zásady obsahovej a formálnej totožnosti, usiluje sa vypracovať prirodzený ekvivalent pôvodného textu takým spôsobom, aby obsah, forma a štýl boli bez námahy prípustné a zrozumiteľné pre celú čitateľskú verejnosť. Avšak pri viacnásobnej interpretácie pôvodného textu cez komunikatívny preklad (napríklad z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do francúzštiny atď.) zákonite dochádza ku skresleniu kontextuálneho významu a myšlienkovej identity, či osobitnosti pôvodného textu.

Do ktorých jazykov a aké jazykové kombinácie prekladáte?


Prekladáme z/do viac ako 65. cudzích jazykov a v ich kombináciách. Najčastejšie prekladané jazyky sú: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, taliančina, francúzština, španielčina a poľština.

Ako je možné preklad objednať?


Objednávky môžete posielať online z nášho webu, e-mailom, poštou, doručiť osobne, alebo kuriérom. Formulár objednávky môžete stiahnuť s nášho webportálu alebo dostanete jeho od nás na Váš e-mail na základe vašej aj telefonickej požiadavky. Každú prijatú objednávku potvrdíme, čím sa stane záväznou.

Akým spôsobom je možné doručiť Vám text na preklad?


Text môžete doručiť e-mailom (veľké súbory s grafikou aj cez depozitný server), kuriérskou poštou, bežnou poštou, alebo osobne v našej kancelárii.

Ako sa určí cena prekladu?


Cena za preklad sa stanovuje v závislosti od počtu strán prekladu, jazykovej skupiny, kategórie prekladu a iných kritérií.

Ako je možné zaplatiť preklad?


Platiť môžete na základe účtu/faktúry bankovým prevodom (bezhotovostné) na náš účet, prevodom cez platobný systém alebo v hotovosti (na pošte, v pobočke banky dodávateľa platby alebo v našom sídle).
Účet za vykonaný preklad sa uhradzuje (je splatný) v moment dodania hotového prekladu zadávateľovi alebo skôr. Pre VIP klientov platí odklad splatnosti do 7 dní.

Akým spôsobom dodávate vyhotovený preklad?


Vyhotovený preklad Vám dodáme elektronickou poštou, kuriérskou poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť v našom sídle.

V akom regióne Slovenska poskytujete prekladateľské služby?


Bonumeng je organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Preberáme objednávky a preklady dodávame v rámci celého Slovenska, vrátane:
Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bardejovské kúpele, Bojnice, Brezno, Bratislava, Bytča, Čadca, Čierna nad Tisou, Demänovská Dolina, Detva, Dolný Kubín, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dudince, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gelnica, Hliník nad Hronom, Hlohovec, Hnúšťa, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Podhájska, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Starý Smokovec, Stropkov, Svidník, Šaľa, Šamorín, Štúrovo, Šurany, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina.
Adresa centrály BONUMENG: SNP 46, Nové Zámky, Reg. Nitra, Slovensko

ÚRADNÝ PREKLAD

úradne
osvedčený
preklad
úradný preklad zo slovenčiny do angličtiny a maďarčiny
bežných listín ako sú:
rodný list, sobášny list a úmrtný list; výpis z registra trestov; osvedčenie o evidencii motorového vozidla; občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, apostil, notárske osvedčenie pravosti podpisu
Úrad pre justičné preklady
pri MS SR v Nových Zámkoch vyhotovuje za znížený
úradný poplatok:

iba 16,80 eur
28,00 eur

vrátane úradného vyhotovenia
v lehote 1 pr. deň*
*cena za normostranu (1 NS)
pri platbe vopred,
každý úradný/súdny preklad zodpovedá právnym predpisom a podlieha evidencii MS SR

Súrny preklad do 1-4 h.

Ak potrebujete skutočne rýchly preklad so zárukou odbornosti, zodpovednosti a priaznivej ceny, nezisková organizácia Bonumeng je Vám k dispozícii.
Využite naše expertné preklady a navyše získajte množstvo skvelých výhod, vrátane bezplatnej informačnej a lingvistickej podpory.

Pohotovostný

prekladateľský

servis


a podpora

BONUMENG

Online slovník Bonumeng

Pohotové vysvetlenie hľadaného pojmu alebo odborného termínu

v
terminologickom výkladovom slovníku Bonumeng
Bezplatný online slovník
Tisícky odborných termínov
Tisícky odborných definícií
Pravidelné doplňovanie
Pravidelné obnovovanie
Usporiadanie v abc... poriadku
Súhrnné a prehliad. spracovanie
Online slovník Bonumeng
O nás  |  Spolupráca  |  Obchodné podmienky  |  Právne upozornenie  |  Referencie  |  Adresa
Bonumeng WebPortal 4.0 - Copyright since 2003 © Bonumeng - All Rights Reserved - BONUMENG™